De oudste wereld orde is de nieuwe wereld orde

Wo 13 Augustus 2008 17:14 | Frank | 5511 keer bekeken | 0 reacties | 6 x aanbevolen | Artikel voorlezen

We lezen veel samenzwering-theorieën, althans ik wel. De bekendste is die van de Illuminatie. Volgens wikipedia opgericht door Adam Weishaupt op 1 mei, 1776 in Inglostadt Duitsland. In 1775, 1 jaar voordat hij de illuminatie oprichte, brak hij met de jezuïeten, waar hij enige tijd lid van was. Zijn kijk op de wereld werd extreem liberaal en hij pleitte voor het afschaffen van alle georganiseerde religies en alle staten. In 1777 werd Weishaupt lid van de vrijmetselaars. Hij probeerde de uitgangspunten van de Illuminatie in te voeren bij de vrijmetselaars. Sommigen beweren dat de deze datum 1 mei later door de communisten is overgenomen als hun feestdag (Dag van de Arbeid).
Deze Adam was dus een afvallige en daar moest de kerk wel tegen optreden.Adam_Weishaupt

In de communistische ideologie werd godsdienst beschouwd als een middel waarmee de kapitalistische machthebbers het proletariaat zoet hielden met een belofte van een zalig hiernamaals om de arbeiders af te houden van de revolutie die de hun toekomende heilsstaat zou vestigen. Daarom noemden ze de godsdienst 'opium van het volk'.

De geboorte van maar liefst 3 geheime genootschappen, de illuminatie, de jezuïeten en de vrijmetselaars. Het eigenaardige aan deze 'geheime genootschappen' is dat zij allemaal uit dezelfde hoek worden opgezet, de katholieke kerk. Adam Weishaupt begon zijn opleiding bij de jezuïeten op 7 jarige leeftijd. De Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, is een kloosterorde die in 1534 werd opgericht door een groep afgestudeerde Parijse studenten, onder leiding van Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend onder zijn Latijnse naam Ignatius van Loyola. De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door Paus Paulus III. De sociëteit werd opgericht als onderdeel van de Contrareformatie, die ontstaan was als reactie op de Reformatie. Ignatius preekte een verregaande gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, de geloofswaarheden en de kerkelijke hiërarchie. Bij wijze van boutade drukte hij zijn geloof uit in Christus, de Kerk en de Heilige Geest, in de volgende regel uit de Geestelijke Oefeningen :

"We moeten geloven dat het wit dat ik zie zwart is, als de Hiërarchische Kerk dat zo definieert, omdat we geloven dat er tussen Christus onze Heer en de Kerk die Zijn Bruid is, dezelfde Geest aanwezig is, die werkzaam is en ons leidt naar de redding van onze ziel."

Wat is de oudste, minder geheime, machtsstructuur die nog bestaat op deze wereld?
Er zijn er die beweren dat het boeddhisme de oudste machtsstructuur is. De Boeddha moedigde een gezonde verhouding tussen geloof en directe empirische waarneming aan. Hij zei dat geloof gebalanceerd dient te worden met wijsheid. De wijsheid in het boeddhisme is gericht op het correct begrijpen van het leven, en uit zich in een leven dat correct geleefd wordt. Geloof alléén is blind, het gelooft alles wat gezegd wordt en maakt geen onderscheid tussen waarheid en onwaarheid.
Deze filosofie leent zich dus niet echt voor een machtsstructuur aangezien er geen hiërarchie structuur aanwezig is. In tegenstelling tot de Katholieke kerk waar de paus aan het hoofd van de piramide staat.

De meeste theorieën hebben ook vraagtekens bij het alziende oog op het 1 dollar biljet van Amerika. Terwijl over de tekst "In God We Trust" ,die verplicht werd door een wet in 1956, geen enkele vraagtekens oproept bij dezelfde mensen die zich met alle conspiratie theorieën bezighouden. Het oog op het dollar biljet heeft dan ook meer te maken met het alziende oog van God dan met een onzichtbare elite die de wereld wil overnemen. Het is de rooms-katholieke Kerk die de wereld wil overnemen door kruistochten, manipulatie en oorlog tegen andere geloofsovertuigingen.

Het begrip 'rooms-katholiek' is ontstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, om in de diverse opsplitsingen van het christendom een duidelijke naam te hebben.

Het woord rooms duidt op Rome; de bisschop van Rome, beter bekend als de paus, is het hoofd van de rooms-katholieke Kerk. Het Griekse woord καθολικÏ?ς [katholikos] betekent 'algemeen' of 'universeel'. Men zou het dus letterlijk kunnen vertalen als de algemene Kerk of de algemene Kerk van Rome.

"Rooms-katholieke Kerk" is geen door dit kerkgenootschap gehanteerde officiële benaming, reden waarom de Nederlandse Taalunie de schrijfwijze rooms-katholieke Kerk voorschrijft. In informele zin (bijvoorbeeld als men een kerkgebouw van dit kerkgenootschap wil aanduiden) schrijft men rooms-katholieke kerk, dus alleen met kleine letters.

Middeleeuwen

Na de val van het West-Romeinse Rijk werd West-Europa opgedeeld onder de binnengevallen Germanen. Hun nieuwe koninkrijken op het oude Romeinse grondgebied waren de beginpunten van de huidige Europese staten. In dit versplinterde West-Europa breidde het gezag van de bisschop van Rome zich gestaag uit, behalve op geestelijk gebied ook op wereldlijk vlak.

Een belangrijke rol was weggelegd voor de kloosterorden; over geheel West-Europa werden in twee golven abdijen en kloosters opgericht. Deze bezaten nagenoeg een monopolie op cultuur, scholing, gezondheidszorg en wetenschappen, hoewel er ook enorm veel kennis verloren ging, die pas vanaf de 12e eeuw door de kruistochten (via de Arabische cultuur en het Byzantijnse/Oost-Romeinse Rijk) geleidelijk terug gejat werden, wat dan het Thomisme mogelijk maakte, nog steeds één van de fundamenten onder de katholieke theologie.

Het bestrijden van ketterijen en schisma's was vanaf het begin van de Kerk een steeds terugkerend thema. Deze strijd werd, uitgaande van het middeleeuwse wereldbeeld, vanaf de 13e eeuw geleverd door de Inquisitie, die als kerkelijke rechtbank in wisselwerking stond met de wereldlijke rechtbanken.

De Nieuwe Tijd

Tijdens de Renaissance was Europa weer welvarend geworden en door de toenemende handel en voortschrijdende techniek werden de Europeanen steeds rijker. De Kerk profiteerde hier ook van en begon steeds meer een praalziek instituut te worden. De hoge clerus hield zich tenslotte hoofdzakelijk bezig met de wereldlijke macht en de geestelijke taken schoten er grotendeels bij in. Vooral de 'Renaissance pausen' van de 15e-16e eeuw waren hoewel cultureel een hoogtepunt (bouw van de huidige Sint Pieterskerk en grote opdrachten voor o.a. Michelangelo, Bernini, Leonardo da Vinci en andere grote kunstenaars) geestelijk en moreel een dieptepunt waarbij verschillende bisschoppen en pausen, zoals die afkomstig van de beruchte familie Borgia, elkaar zelfs naar het leven stonden om de hoogste kerkelijke ambten te bemachtigen.

Corruptie, decadentie, nepotisme en simonie binnen de Kerk zorgden in heel Europa voor een ware opstand, de Reformatie, tegen Rome. Voorlopers in de late Middeleeuwen waren al: Jan Hus (Bohemen), Savonarola (Florence) en John Wyclif, Engeland. Toen kon de kerk deze 'dissidenten' nog de mond snoeren. Later echter gaven Luther (Heilige Roomse Rijk), Johannes Calvijn (Frankrijk/Zwitserland) John Knox (Schotland), Huldrych Zwingli (Zwitserland) en Menno Simons (Nederland) aanleiding tot permanente afscheidingen. Aanvankelijk wilden de meeste van deze protestanten (zoals ze al snel werden genoemd) de katholieke Kerk niet verlaten maar hervormen door een terugkeer naar de christelijke beginselen zoals deze volgens hen in de evangeliën zijn beschreven en de afschaffing van kerkelijke gebruiken die volgens hen in strijd met het evangelie waren.

Vandaag

Het onafhankelijke Italië bleef knabbelen aan het grondgebied van de Pauselijke Staten, en in 1929 werd het Verdrag van Lateranen gesloten tussen de paus en Benito Mussolini: het Vaticaan als onafhankelijke ministaat werd geboren.

Structuur en organisatie

De rooms-katholieke Kerk is de oudste nog steeds functionerende organisatie ter wereld. Hierin is ze werkelijk uniek. Het is de enige organisatie ter wereld die aantoonbaar ononderbroken heeft gefunctioneerd sinds de 1e eeuw en het enige instituut van het Romeinse rijk dat heeft weten te overleven tot in de moderne tijd. Ook het archief, het Archivio Segreto Vaticano, en de bibliotheek van het Vaticaan, de Biblioteca Apostolica Vaticana, zijn voor zover bekend de oudste ter wereld. Er zijn echter (onbevestigde) berichten dat sommige boeddhistische kloosters nog oudere archieven en bibliotheken bezitten.

De organisatie van de Kerk is het resultaat van een eeuwenlange evolutie; hier volgt een beschrijving hoe de Kerk vandaag georganiseerd is. De Kerk kent een strakke organisatiestructuur, met zowel verticale als horizontale assen, een Kerk georganiseerd in kruisvorm.

  • Verticaal: van paus tot gelovige leek; en

  • Horizontaal: op verschillende niveaus bestaat een aantal al dan niet formele instellingen naast elkaar.

De Kerk kent haar eigen rechtbanken: de Apostolische Penitentiarie, de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur en de Sacra Rota Romana, die zich baseren op het canoniek recht. De Kerk is geen democratie maar een pontificaat en er bestaat geen scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en controlerende macht. De uiteindelijke macht ligt bij de paus, die zich laat bijstaan door de Curie.

Met onderstaande foto en bovenstaande tekst is wel aangetoond dat de oude wereld orde zich schuil houd achter 'de nieuwe wereld orde'.

De grootste conspiracie allertijden is toch wel de katolieke kerk durf ik met zekerheid te zeggen want deze meer dan 2 eeuwen oude indoctrinatie heeft de mensheid laten geloven dat er een man woont, op een wolk, die alles en iedereen in de gaten houdt.


 

In het beste geval vind ik van godsdienst hetzelfde als Stephen Jay Gould als hij over non-overlapping magisteria spreekt: godsdienst kan men niet op een wetenschappelijke manier benaderen (“bewijs mij dat God bestaat”), en wetenschap niet op een godsdienstige manier (het is zinloos te “geloven” in de zwaartekracht). De twee staan los van elkaar, en als ze in elkaars vaarwater komen, dan is dat een recept voor problemen: intelligent design is dan nog bij de minst gevaarlijke uitwassen.

Want ik ben het ook meer dan eens met Richard Dawkins, die zegt: 'godsdienst is gevaarlijk, een mens moet maar kijken naar wat er allemaal in naam van de godsdienst gedaan wordt.'

 

 GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL of GNU/FDL)

Bron: YaYaBLa Frank / Wikipedia