De 'geheime regering' (deel 2)

maandag 7 november 2005 01:24 | Frank | 10624 keer bekeken | 0 reacties | 3 x aanbevolen

Bevindingen van de Studiegroep

Een belangrijke conclusie van de buitenaardsenstudie was, dat het publiek niet op de hoogte gesteld kon worden, omdat men geloofde dat dit met grote zekerheid zou leiden tot een economische crisis, het ineenstorten van de religieuze structuur en nationale paniek die tot anarchie zou kunnen leiden. De geheimhouding werd dus voortgezet. Een uitloper van deze conclusie was dat als het niet aan het publiek verteld kon worden, het niet aan het congress verteld kon worden, zodat de financiering van de projecten en het onderzoek van buiten de regering moest komen. Intussen werd geld verkregen uit het militaire budget en uit vertrouwelijke CIA-fondsen, die nog geen bestemming hadden.

Een andere belangrijke bevinding was dat de "aliens" mensen en dieren gebruikten als bron van stoffen die door de klieren afgescheiden worden, enzymen, hormonen, bloed, en voor afschuwelijke genetische experimenten. De buitenaardse wezens legden uit dat deze acties nodig waren voor hun overleven. Ze verklaarden dat hun genetische structuur verslechterd was en dat ze niet langer in staat waren zich voort te planten. Ze zeiden dat als ze hun genetische structuur niet konden verbeteren hun ras spoedig zou ophouden te bestaan. Wij stonden bijzonder wantrouwig tegenover hun verklaringen. Omdat onze wapens letterlijk nutteloos waren tegen de buitenaardse wezens besloot MJ-12 de vriendschappelijke diplomatieke betrekkingen met hen te continueren tot het moment dat we een technologie konden ontwikkelen die ons dan in staat zou stellen hen op een militaire basis uit te dagen. Aan de Sovjet Unie en andere landen zouden voorstellen gedaan moeten worden om de krachten te bundelen voor het overleven van de mensheid. Intussen werden plannen ontwikkeld voor research en fabricage van twee wapensystemen, waarbij conventionele en nucleaire technologie gebruikt werd, die ons naar we hoopten in een dergelijke positie met zouden brengen.

De resultaten van de research waren Project Joshua en Project Excalibur. Joshua was een wapen dat op de Duitsers buitgemaakt werd en dat toen in staat was op een afstand van 3 km een 10 cm dikke pantserplaat te verbrijzelen met gebruik van laag gerichte geluidsgolven van een lage frequentie, en men geloofde dat dit wapen effectief zou zijn tegen de ruimteschepen van de "aliens" en hun straalwapens.

Excalibur was een wapen, te monteren op een raket ..... (not to exceed 30.000 feet AGL), met geen grotere afwijking dan 50 m, dat door 1000 m ..... (tufa) dicht op elkaar geplakte grond, zoals in New Mexico gevonden wordt, een atoomkop van 1 megaton kon meevoeren en bedoeld was om te gebruiken om de buitenaardse wezens in hun ondergrondse bases te vernietigen. Joshua werd met succes ontwikkeld, maar zover ik weet nooit gebruikt. Met Excalibur werd tot enkele jaren geleden geen haast gemaakt, maar nu spant men zich meer dan ooit in dat wapen te ontwikkelen.

De gebeurtenissen in Fatima in het begin van de eeuw werden nagevorst. Met de verdenking dat het buitenaardse manipulatie was werd de inlichtingendienst ingeschakeld om door de geheimhouding rondom dit gebeuren heen te dringen. De V.S. gebruikte haar agenten in het Vaticaan, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gerecruteerd en gekoesterd waren, en kregen al spoedig de hele door het Vaticaan gemaakte studie in handen, inclusief de profetie. Deze profetie hield in dat als de mens zich niet van het kwaad afkeerde en zich aan de voeten van Christus wierp, de planeet zichzelf zou vernietigen en de gebeurtenissen, beschreven in het boek Openbaringen, zich inderdaad zouden voltrekken. Gezegd werd dat een kind geboren zou worden dat, te beginnen in 1992, met een plan voor wereldvrede en een valse religie de wereld tot een eenheid zou maken. In 1995 zouden de mensen inzien dat hij slecht was en inderdaad de Antichrist was. De Derde Wereldoorlog zou in 1995 in het Midden-Oosten beginnen met een invasie van Isra묠door een Verenigde Arabische natie met gebruikmaking van conventionele wapens, maar dit zou culmineren in een nucleaire holocaust in 1999. Tussen 1999 en 2003 zou het merendeel van het leven op Aarde vreselijk lijden en als gevolg daarvan sterven. De wederkomst van Christus zou in het jaar 2011 plaatsvinden.

Toen de aliens met deze gegevens geconfronteerd werden bevestigden ze dat ze op waarheid berustten. De aliens legden uit dat ze ons door hybridisatie gecre륲d hadden en het menselijk ras gemanipuleerd hadden door middel van religie, satanisme, tovenarij, magie en het occulte. Verder legden ze uit dat ze in de tijd konden reizen en dat de gebeurtenissen zich inderdaad zouden voltrekken. Latere exploitatie van buitenaardse technologie voor het reizen in de tijd door de Verenigde Staten en de Sovjet Unie bevestigde de profetie. De buitenaardsen lieten een hologram zien waarvan ze claimden dat het de feitelijke kruisiging van Christus was, dat door de regering gefilmd werd. We wisten niet of we hen wel of niet moesten geloven. Gebruikten ze onze ONVERVALSTE religies om ons te manipuleren? Of waren ze inderdaad de bron van onze religies, waarmee ze ons altijd al gemanipuleerd hadden? Of, was dit het begin van de onvervalste EINDTIJD en de WEDERKOMST VAN CHRISTUS, die in de Bijbel voorspeld was? Niemand wist het antwoord.

Alternatieven 2 en 3

In 1957 werd een Symposium gehouden dat werd bijgewoond door enkele van de grootste wetenschappelijke geesten die toen leefden. Ze kwamen tot de conclusie dat tegen of kort na het jaar 2000 de planeet zichzelf ZOU vernietigen als gevolg van toename van de bevolking en de exploitatie door de mens van het milieu ZONDER ENIGE HULP VAN GOD OF DE BUITENAARDSE WEZENS.

Per geheime Executive Order van president Eisenhower werd de Jason Scholars opgedragen dit scenario te bestuderen en aanbevelingen te doen naar aanleiding van hun ondervindingen. De Jason Society BEVESTIGDE de conclusie van de wetenschappers en deed 3 aanbevelingen, "Alternatieven 1, 2 en 3" genoemd. "Alternatief 1" was het gebruik van nucleaire middelen om gaten in de stratosfeer te schieten vanwaaruit hitte en vervuiling konden ontsnappen naar de ruimte. Verandering van de menselijke culturen van exploitatie naar bescherming van het milieu. Besloten werd dat van de drie deze de minste kans van slagen had als gevolg van de aangeboren aard van de mens en de extra schade die de atoomexplosies op zichzelf zouden creë²¥n. "Alternatief 2" was het bouwen van een uitgebreid netwerk van ondergrondse steden en tunnels, waarin geselecteerde vertegenwoordigers van alle culturen en beroepen zouden overleven en het menselijk ras zouden doen verderleven. De rest van de mensheid zou achtergelaten worden om op het planeetoppervlak voor zichzelf te zorgen. "Alternatief 3" was het exploiteren van buitenaardse en conventionele technologie om het voor een klein aantal geselecteerden mogelijk te maken de Aarde te verlaten en kolonies in de ruimte te stichten.

Ik ben niet in staat het bestaan te bevestigen of te ontkennen van "zendingen" van groepen menselijke slaven, die als onderdeel van het plan gebruikt zouden worden voor handwerkzaamheden (dit wordt vermeld in het boek "Alternative 3" van Leslie Watkins en David Ambrose, vert.).

De maan, onder de codenaam "Adam", zou allereerst in aanmerking komen, gevolgd door de planeet Mars, codenaam "Eva". Om uitstel te verkrijgen waren geboortebeperking, sterilisatie en introductie van dodelijke microben onderdeel van ALLE DRIE ALTERNATIEVEN, teneinde de groei van de bevolking van de Aarde te beperken of te doen afnemen. AIDS is maar é©® resultaat van deze plannen. Er zijn andere. Omdat de bevolking verminderd en beheerst moest worden werd besloten dat het voor het menselijk ras het beste zou zijn de ongewenste elementen uit onze maatschappij kwijt te raken. Het gezamenlijke leiderschap van de V.S. en de Sovjet Unie verwierpen "Alternatief 1", maar gaven vrijwel gelijktijdig opdracht een begin te maken met het werk voor Alternatief 2 en 3.

In 1959 was de Rand Corporation gastheer van een Symposium over Diep Ondergrondse Constructie. In het Symposiumrapport worden machines afgebeeld en beschreven die een tunnel van 14 m diameter konden boren met een snelheid van 1,5 m per uur. Het geeft ook afbeeldingen van enorme tunnels en ondergrondse gewelven, waarin zich wat complexe faciliteiten of mogelijk zelfs steden lijken te bevinden. Het lijkt erop dat de eraan voorafgaande 5 jaar van ondergrondse bouw tegen die tijd aanzienlijk vooruitgang opgeleverd hadden.

De regerende machten besloten dat een methode voor het financieren van de met de buitenaardsen geassocieerde en andere zwarte projecten het veroveren van de illegale drugsmarkt was. Een jong, ambitieus lid van de Council on Foreign Relations werd benaderd. Zijn naam is George Bush, die op dat moment president en CEO van Zapata Oil in Texas was. Zapata Oil experimenteerde met de nieuwe technologie van boren in zee. Men dacht terecht dat de drugs met vissersboten vanaf Zuid Amerika naar de booreilanden vervoerd konden worden, vanwaar ze naar de kust gebracht konden worden met de normale transportmiddelen die gebruikt werden voor bevoorrading en personeel. Met deze methode zouden geen douanebeambten of andere handhavers van de wet de lading onderzoeken. George Bush stemde ermee in te helpen en organiseerde de operatie samen met de CIA. Het plan werkte beter dan iemand had gedacht, het heeft zich sindsdien over de hele wereld uitgebreid en er zijn nu vele andere methoden om de illegale drugs het land in te brengen. We moeten nooit vergeten dat George Bush begonnen is met de verkoop van illegale drugs aan onze kinderen. De CIA beheerst nu alle illegale drugsmarkten ter wereld.

Het "offici묥" Ruimteprogramma werd door president Kennedy krachtig bevorderd toen hij in zijn inaugurele rede opdracht per mandaat gaf dat de V.S. voor het eind van het decennium een man op de Maan moesten hebben. Hoewel bij zijn conceptie onschuldig, stelde dit mandaat hen die de leiding hadden in staat grote bedragen geld naar zwarte projecten door te sluizen en het ECHTE Ruimteprogramma voor het Amerikaanse volk te verbergen. In feite bestond er op het moment dat Kennedy deze woorden sprak al een gezamenlijke basis van buitenaardse wezens, de V.S. en de Sovjet Unie op de Maan. Op 22 mei 1962 landde er een ruimtesonde op Mars en bevestigde het bestaan van een milieu waar leven mogelijk was. Niet lang daarna werd in ernst begonnen met de bouw van een kolonie op Mars. Momenteel zijn er steden op Mars, die bevolkt worden door speciaal geselecteerde mensen vanuit verschillende culturen en beroepen van over de hele Aarde. Een lachwekkende publieke vertoning van vijandigheid tussen de Sovjet Unie en de V.S. is gedurende al deze jaren gehandhaafd teneinde projecten te financieren uit naam van de Nationale Defensie, terwijl we in feite trouwe bondgenoten waren.

Op een bepaald moment ontdekte president Kennedy gedeelten van de waarheid betreffende de drugs en de buitenaardse wezens. Hij stelde MJ-12 in 1963 een ultimatum. President Kennedy verzekerde hen dat als zij het drugsprobleem niet zouden opruimen hij het zou doen. Hij stelde MJ-12 ervan op de hoogte dat hij van plan was de aanwezigheid van de aliens in het daarop volgende jaar aan het Amerikaanse volk te onthullen en gaf opdracht dat een plan ontwikkeld zou worden om zijn besluit uit te voeren. President Kennedy was geen lid van de Council on Foreign Affairs en wist niets af van "Alternative 2" of "Alternative 3". Internationaal was de supervisie over de werkzaamheden in handen van een Uitvoerend Comit鬠het "Policy Committee" genoemd. In de V.S. berust de supervisie bij MJ-12 en in de Sovjet Unie bij een zusterorganisatie. President Kennedy's besluit veroorzaakte angst in de harten van hen die leiding hadden. Het Policy Committee beval dat hij vermoord moest worden en het bevel werd uitgevoerd door agenten van MJ-12 in Dallas.

President John F. Kennedy werd vermoord door de agent van de geheime dienst die zijn auto bestuurde en de handeling is duidelijk zichtbaar op de film. LET OP DE BESTUURDER EN NIET OP KENNEDY ALS U NAAR DE FILM KIJKT. Alle getuigen die dicht genoeg bij de auto waren om te zien hoe William Green Kennedy doodschoot werden binnen 2 jaar na het gebeuren zelf vermoord. De Warren Commissie was een klucht en het merendeel van het panel bestond uit leden van de Council on Foreign Relations. Ze slaagden erin het Amerikaanse volk op een dwaalspoor te brengen. Veel andere patriotten die geprobeerd hebben het geheim van de buitenaardse wezens bekend te maken zijn in de tussenliggende jaren ook vermoord.

Gedurende het tijdperk van de eerste ruimte-exploraties en maanlandingen van de V.S. begeleidden de buitenaardse ruimteschepen iedere lancering. Een maanbasis, Luna genaamd, werd door de Apollo astronauten gezien en gefilmd. Koepels, spitsen, grote ronde bouwsels die lijken op silo's, enorme voertuigen voor graafwerkzaamheden in de vorm van een T, die stikselachtige sporen op het maanoppervlak achterlieten, en uiterst grote zowel als kleine ruimteschepen zijn op de foto's zichtbaar. Het is een gezamenlijke basis van de V.S., Rusland en de buitenaardse wezens. Het ruimteprogramma is een farce en een ongelofelijke geldverspilling. Veel van de Apollo astronauten waren ernstig geschokt door deze ervaring en hun leven en latere verklaringen weerspiegelen hoe intens ze de onthullingen ervaren hebben en het effect van het bevel om te zwijgen dat volgde. Hen werd bevolen te zwijgen of ze zouden de uiterste straf, de dood, een "expiency" genoemd, ondergaan. In feite praatte é©® astronaut wel, nl. tegen de Britse makers van de onthullende televisiereportage "Alternative 3", en bevestigde veel van de beweringen.

In het boek "Alternative 003" werd het pseudoniem 'Bob Grodin' gebruikt in plaats van de identiteit van de astronaut. Ook werd gezegd dat hij in 1978 zelfmoord pleegde. Dit kan door geen enkele bron bevestigd worden en ik geloof dat verschillende zogenaamde feiten in het boek in werkelijkheid desinformatie zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze desinformatie een gevolg is van de druk die op de auteurs uitgeoefend is om het effect van het Britse televisie-expos頦quot;Alternative 003" op het publiek weg te nemen. Het hoofdkwartier van de internationale samenzwering is in Gen趥, Zwitserland. De leidende groep bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen die erbij betrokken zijn zowel als de uitvoerende leden van de groep bekend als de "Bilderbergers". Wanneer nodig komt het "Policy Committee" bijeen onder de polaire ijskap. De geheimhouding is zodanig dat dit de enige manier was die zekerheid gaf dat de bijeenkomsten niet afgeluisterd konden worden. Vanuit mijn eigen kennis en de kennis van mijn bronnen kan ik zeggen dat tenminste 70% van het boek waar is. Ik geloof dat de desinformatie een poging om het Britse televisie-expos頴e compromitteren was door middel van informatie waarvan bewezen kon worden dat die onjuist was, net als het "Eisenhower Briefing Document", dat hier in de V.S. onthuld werd in het kader van het eventueel uit te voeren plan "Majestic Twelve" en waarvan ook bewezen kan worden dat het vals is.

Sinds onze interactie met de aliens begon zijn we in het bezit gekomen van technologie die onze wildste dromen te boven ging. Op Area 51 bevindt zich een ruimteschip, Aurora geheten, dat regelmatig trips de ruimte in maakt. Het is een é©®-stadium-schip, een TAV (trans atmospheric vehicle), en het kan starten met een startbaan van 11 km, in een hoge baan komen, op eigen kracht terugkeren en op dezelfde startbaan landen. Momenteel hebben we en vliegen we door atoomkracht aangedreven ruimteschepen op Area 51 in Nevada. Onze piloten hebben in deze voertuigen interplanetaire reizen gemaakt en zijn aan boord van deze ruimteschepen naar de Maan, Mars en andere planeten geweest. Wij zijn voorgelogen ten aanzien van de ware omstandigheden op de Maan, de planeten Mars en Venus, en de ware staat van de technologie die we nu op dit moment bezitten.

Er zijn gebieden op de Maan waar planten groeien en die zelfs met de seizoenen van kleur veranderen. Dit seizoeneffect doet zich voor omdat de Maan niet, zoals geclaimd wordt, altijd dezelfde kant naar de Aarde of de zon keert. Er is een gebied dat op seizoenbasis steeds de duisternis in- en er weer uitglijdt en het is dichtbij dit gebied waar planten groeien.

De Maan heeft enkele door mensen gemaakte meren en vijvers op haar oppervlak en heeft een zwaartekrachtveld en mensen kunnen op haar oppervlak lopen zonder ruimtepak, ademend door gebruik te maken van een zuurstoffles na net als iedere diepzeeduiker decompressie te hebben ondergaan.

Latere ontwikkelingen

In 1969 ontstond er een confrontatie tussen de menselijke wetenschappers en de buitenaardse wezens in het Dulce ondergrondse laboratorium. De aliens gijzelden velen van onze wetenschappers. Delta's werden erheen gestuurd om ze te bevrijden, maar ze waren geen partij tegen de buitenaardse wapens. Zes en zestig van onze mensen werden bij deze aktie gedood. Als gevolg hiervan trokken we ons terug uit alle gezamenlijke projecten voor een periode van tenminste twee jaar. Te zijner tijd vond een verzoening plaats en de interactie begon opnieuw. De verbintenis duurt nog steeds voort.

Toen het Watergateschandaal uitbrak was president Nixon van plan de storm over zich heen te laten gaan, erop vertrouwend dat hij niet in staat van beschuldiging gesteld kon worden. Maar MJ-12 beschikte anders. De inlichtingengemeenschap concludeerde met recht dat een impeachmentprocedure de dossiers zou openen en de afschuwelijke geheimen voor het oog van het publiek blootleggen. Nixon kreeg het bevel af te treden. Hij weigerde en zo werd de eerste militaire coup die ooit in V.S. plaatsvond afgekondigd.

De Gezamenlijke Stafchefs zonden een TOP SECRET boodschap naar de commandanten van alle Amerikaanse strijdkrachten over de hele wereld. De inhoud ervan was: "Na ontvangst van deze boodschap zult u niet langer enige order van het Witte Huis uitvoeren. Bevestig ontvangst". Een volle vijf dagen nadat deze boodschap werd verzonden gaf Nixon toe en maakte publiekelijk zijn aftreden bekend. Ik heb deze boodschap persoonlijk gezien. Toen ik mijn commandant vroeg wat hij zou doen, want het was duidelijk dat het bevel in strijd was met de Grondwet, zei hij: "Ik denk dat ik zal wachten of er orders van het Witte Huis komen en dan zal ik beslissen". Ik heb geen bericht van het Witte Huis gezien, maar dat wil niet zeggen dat er niets verstuurd is.

Gedurende alle jaren dat deze dingen plaatsvonden leek het of het Congress en het Amerikaanse volk instinctief wisten dat er iets niet in orde was. Toen het Watergateschandaal aan het licht kwam sprong men er bovenop en iedereen dacht dat er opruiming in de bureaus gehouden zou worden. President Ford vormde de Rockefellercommissie om het werk te doen. Zijn echte doel was het Congress de wind uit de zeilen te nemen en de cover-up in stand te houden. Nelson Rockefeller, die aan het hoofd stond van de commissie die een onderzoek bij de inlichtingengemeenschap moest instellen, was lid van de Council on Foreign Relations en was degene die Eisenhower hielp de MJ-12 machtsstruktuur op te bouwen. Rockefeller haalde alleen maar voldoende naar boven om de honden op het aas te houden. Hij wierp het Congress een paar botten toe en de cover-up rolde, als altijd, vrolijk verder.

Later zou senator Church de beroemde Church-hearings houden. Hij was ook een prominent lid van de Council on Foreign Relations en hij herhaalde alleen maar de Rockefeller act. De cover-up was opnieuw in volle gang. Toen de Iran Contra-affaire kwam dachten we dat het deze keer niet meer tegen te houden was. Opnieuw mis. Ondanks bergen documenten die in de richting wezen van drugssmokkel en andere verborgen monsters, ging de cover-up triomfantelijk door. Het leek zelfs of het Congress een stap opzij ging om die zaken aan zich voorbij te laten gaan die zich vlak onder het oppervlak bevonden. Zou het kunnen zijn dat het Congress alles weet en er niet aan wil komen? Horen ze bij de elite die geselecteerd is voor de kolonie op Mars als de zelfvernietiging van de Aarde begint?

Ik kan er zelfs geen begin mee maken om het hele financi묥 imperium te schetsen, dat door de CIA, de NSA en de Council on Foreign Relations beheerd wordt, dat het geld van drugs en andere gewaagde ondernemingen waar de inlichtingengemeenschap het patent op heeft onder haar contr?heeft, maar ik kan u het weinige vertellen dat ik weet.

De hoeveelheid geld gaat alles wat u zich kunt voorstellen te boven en wordt aan het oog onttrokken door een uitgebreid netwerk van banken en "holding companies". U zou eerst moeten beginnen te kijken naar de J. Henry Schroder Banking Corporation, de Schroder Trust Company, Schroders Limited (London), Helbert Wagg Holdings Limited, J. Henry Schroder-Wagg & CO Limited, Schroder Gerbruder and Company (Duitsland), Schroder, Munchmeyer, Hengst and Company, Castle Bank en haar holding companies, de Asian Development Bank en de Nugan Hand octopus van banken en holding companies.

Een plan om indien nodig uit te voeren werd door MJ-12 geformuleerd teneinde iedereen het spoor bijster te maken als ze dicht bij de waarheid kwamen. Het plan werd MAJESTIC TWELVE genoemd. Het werd uitgevoerd met de openbaarmaking door Moore, Shandera en Friedman van het ogenschijnlijk echte "Eisenhower Briefing Document". Het document is een vervalsing. Het document catalogiseert de Executive Order als no. 092447. Een nummer dat niet bestaat en in het huidige tempo zal het nog lang duren voor het wel bestaat.

Truman schreef Executive Orders in de 9000 serie, Eisenhower schreef ze in de 10.000 serie, Ford bracht het tot 11.000 en Reagan slechts tot in de serie van 12.000. Executive Orders worden opeenvolgend genummerd, ongeacht wie het Witte Huis bewoont, om redenen van continuï´¥it en om verwarring te voorkomen. De Executive Order is maar é©® van verschillende fatale zwakke plekken die het document vertoont. Het plan heeft tot dusver alle onderzoekers gedurende verschillende jaren op een verkeerd spoor gezet en heeft geresulteerd in geldverspilling in verband met het zoeken van informatie die niet bestaat. Het heeft geresulteerd in de totale verspilling van een gift van het Fonds voor UFO Research van $ 16.000, die aan Stanton Friedman gegeven was om de informatie te onderzoeken. Vele duizenden manuren zijn besteed aan het zoeken van wat in feite een afleidingstruc was. Als u twijfelt aan het vermogen van de geheime regering om u iets voor te spiegelen, dan kunt u daar beter nog eens over nadenken.

Een ander plan is in werking getreden en u ervaart dat nu. Het is het plan om het publiek voor te bereiden op een eventuele confrontatie met een buitenaards ras. Het publiek wordt gebombardeerd met films, radio, advertenties en televisie, die bijna ieder aspect van de ware aard van de aanwezigheid van de aliens uitbeelden, zowel de goede als de kwade. kijk om u heen en let op. De buitenaardsen zijn van plan hun aanwezigheid kenbaar te maken en de regering bereidt u erop voor, zodat er geen paniek zal zijn.

Het ergste "plan-indien-nodig" is ook van start gegaan en is nu in werking. Gedurende vele jaren hebben ze drugs geï­°orteerd en die aan de mensen, voornamelijk de armen en de minderheden, verkocht. Uitkeringsprogramma's zijn tot stand gekomen om een afhankelijke niet-werkende groep in onze maatschappij te creë²¥n. Toen begonnen ze de uitkeringen in te trekken om een grotere criminele klasse te ontwikkelen, die niet in de jaren 50 en de vroege jaren 60 bestond. Ze moedigden de fabricage en invoer van dodelijke militaire vuurwapens aan om door de criminele groep gebruikt te worden. De bedoeling hiervan was een gevoel van onveiligheid te bevorderen dat ertoe zou leiden dat het Amerikaanse volk zichzelf vrijwillig zou ontwapenen door het aannemen van wetten tegen vuurwapens. Incidenten werden gearrangeerd om het proces te versnellen. Door drugs en hypnose op psychiatrische patië®´en te gebruiken in een methode die Orion genoemd wordt, plantte de CIA bij deze mensen de wens in om te gaan schieten op schoolpleinen en zo de anti-vuurwapenlobby woedend te maken. Dit plan vordert goed en werkt tot dusver precies uit zoals gepland. Dit plan moet niet slagen.

Als gevolg van de golf van misdaad die over het land zal gaan zullen ze het Amerikaanse volk ervan overtuigen dat in de grote steden een toestand van anarchie heerst. Hieraan wordt momenteel bijna iedere avond op de televisie en dagelijks in de kranten gewerkt.

Als de publieke opinie overgehaald is tot dit idee is men van plan te verklaren dat een terroristische groep de V.S. is binnen gekomen, gewapend met een atoomwapen dat ze in é©® van onze steden tot ontploffing willen brengen. De regering zal dan de Grondwet opzij zetten en de noodtoestand uitroepen. Het geheime leger van de buitenaardsen, bestaande uit geï­°lanteerde mensen en alle dissidenten -wat vertaald kan worden als ieder die ze aanwijzen- zullen opgepakt en in concentratiekampen opgesloten worden, die al verspreid over het hele land bestaan. Ze zijn al 1,5 km2.

Zijn de mensen die men in deze concentratiekampen plaatst bestemd om deel uit te maken van de gerapporteerde "partijen" arbeidersslaven die nodig zijn in de ruimtekolonies? De media, de radio, televisie, kranten en computernetwerken zullen genationaliseerd worden, men zal zich ervan meester maken. Ieder die zich verzet zal opgepakt en gedood worden. Deze hele operatie werd in 1984 door regering en militairen onder de codenaam REX-84 gerepeteerd en het verliep zonder enige hapering. Als deze gebeurtenissen plaatsgevonden hebben zal de greep naar de macht door de GEHEIME REGERING en/of de BUITENAARDSE WEZENS voltooid zijn. Uw vrijheid zult u nooit meer terug krijgen en u zult voor de rest van uw leven in slavernij leven. U kunt beter wakker worden en u kunt dat beter nu doen.

Phil Klass is een CIA-agent en dit werd vermeld in de documenten die ik tussen 1970 en 1973 zag. Tot zijn werk als luchtvaartexpert behoorde het ontkennen (debunk, ontkrachten) van alles wat met UFO's te maken had. Alle militaire commandanten hadden de instructie hem te bellen om informatie in te winnen hoe UFO-kontakten en/of -waarnemingen tegenover publiek en/of de pers te ontkrachten en/of te verklaren.

William Moore, Jaimie Shandera en Stanton Friedman zijn ò¦ ¢ewust (ze weten het) of onbewust (ze worden gebruikt zonder dat ze het weten) agenten van de geheime regering. Ik geloof liever dat ze het onbewust zijn, hoewel het gerapporteerde gebruik door William Moore van de Defense Investigative Service identiteitskaart en zijn gerapporteerde bekentenis aan Lee Graham dat hij een agent van de regering was, mij daar ernstig aan doen twijfelen, als de berichten waar zijn. Lee Graham belde me thuis op en toen ik het hem vroeg bevestigde hij dat Moore dat inderdaad gedaan had.

Stanton Friedman vertelde mij en vele anderen dat hij jaren geleden "een atoomreaktor hielp ontwikkelen om een vliegtuig aan te drijven, die de grootte van een basketbal had, schoon was, waterstof afgaf en werkte als een droom." Zijn woorden, niet de mijne. De enige brandstof die in zo'n motor zou kunnen gaan en waterstof als nevenprodukt opleveren is water en dat is precies waarop tenminste 驮 type ruimteschip vliegt, atoomenergie en water. De enige plek in het universum waar toen dergelijke technologie verkrijgbaar was, was van de ali뮳. Is hij echt onbewust? Ik weet het niet. Hij was lid van het Moore, Shandera en Friedman onderzoeksteam en zij waren het die het MAJESTIC TWELVE eventualiteitenplan van start lieten gaan.

In de documenten die ik tussen 1970 en 1973 zag kwamen lijsten voor van namen van individuen die gerecruteerd konden worden, teneinde het eventualiteitenplan bekend als MAJESTIC TWELVE aan het publiek te kunnen introduceren door personen die het publiek kende en respecteerde. Bruce Macabee, Stanton Friedman en William Moore waren op de lijst. Ik weet niet of de recrutering feitelijk plaatsvond of niet. Ik weet dat de achtereenvolgende gebeurtenissen er niet op lijken te wijzen dat Bruce Macabee erbij betrokken is, maar de akties van Stanton Friedman en William Moore zijn uiterst verdacht.

Ik weet dat alle belangrijke organisaties voor UFO-research aangewezen waren voor infiltratie en contr?door de geheime regering, evenals NICAP geﮦiltreerd en onder contr?gebracht was. Ik geloof dat deze pogingen succesvol geweest zijn. Het is heel goed mogelijk dat ook belangrijke UFO-publicaties onder hun invloed staan.

MJ-12 bestaat ook nu nog en opereert net zoals het steeds gedaan heeft. Het heeft dezelfde structuur: 6 vanuit dezelfde regeringsfuncties en 6 vanuit de uitvoerende leden van de Council on Foreign Relations en/of de Trilaterale Commissie. De Majority Agency for Joint Intelligence is bij het publiek bekend als de Senior Interagency Group (SIG).

Conclusie

Afsluitend is het bijzonder belangrijk in te zien dat de Council on Foreign Relations en haar uitloper, de Trilaterale Commissie, dit land niet alleen regeren, maar er ook de eigenaars van zijn. Lang voor de Tweede Wereldoorlog waren ze de regering van de V.S. behulpzaam bij het maken van beleid. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ze de ENIGE bron van beleid voor de regering van de V.S. geweest. De Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie en overeenkomstige raden en commissies in het buitenland brengen rapport uit aan de Bilderbergers. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn bijna alle hoge regerings- en militaire funktionarissen van enige invloed, inclusief presidenten, leden van de Council on Foreign Relations en/of de Trilaterale Commissie geweest. Alle Amerikaanse leden van de Trilaterale Commissie waren of zijn leden van de Council on Foreign Relations.

Ieder ander land van enig belang heeft haar vertakkingen van de Council on Foreign Relations en de leden van ieder land staan in verbinding met die van andere landen de Bilderbergers, om te werken aan hun gezamenlijke doelstellingen. Zelfs een haastig onderzoek door de meest onervaren onderzoeker zal aantonen dat de leden van de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie de grote stichtingen beheersen, alle belangrijke media en uitgeversbedrijven, de grootste banken, alle grote handelsmaatschappijen, de bovenste lagen van de regering en vele andere vitale belangen. Hun leden zijn gekozen en aangesteld omdat ze al het geld en alle specifieke belangengroepen achter zich hebben. Alle, dat wil zeggen, behalve het volk. Ze zijn ondemocratisch en vertegenwoordigen op geen enkele manier de meerderheid van de Verenigde Staten van Amerika. Dat zijn de mensen die zullen beslissen wie de komende holocaust zullen overleven en wie niet.

De Bilderbergers, de Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie zijn de GEHEIME REGERING en regeren dit land d.m.v. MJ-12 en de studiegroep, bekend als de Jason Society of Jason Scholars, en de toplaag van de regering, die voor het merendeel uit hun leden bestaat.

Door onze hele geschiedenis heen hebben de aliens het menselijk ras gemanipuleerd en/of geregeerd door middel van allerlei geheime genootschappen, religie, magie, tovenarij en het occulte. De Council on Foreign Relations en de Trilaterale Commissie beheersen de buitenaardse technologie volledig en beheersen eveneens de economie van de naties volledig. Eisenhower was de laatste president die een volledig beeld had van het buitenaardsenprobleem. Latere presidenten werd alleen verteld wat MJ-12 en de Inlichtingengemeenschap wenste dat ze wisten en geloof me, dat was niet de waarheid.

MJ-12 heeft iedere nieuwe president een plaatje aangeboden van een verloren buitenaards ras, dat probeerde zichzelf te vernieuwen, een tehuis op deze planeet te bouwen, en ons overstroomde met technologische geschenken. Iedere president heeft op zijn beurt het verhaal geslikt, of liever niet alleen het verhaal (de vis), maar ook haak, lijn en zinklood. intussen blijven onschuldige mensen onuitsprekelijk afschuwelijke dingen ondergaan in de handen van buitenaardse en menselijke wetenschappers, die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek waarbij vergeleken de Nazi's zondagschoolkinderen zijn. Alsof dat niet genoeg is eindigen veel mensen als voedsel voor de onverzadigbare behoefte van de aliens aan biologische enzymen, door onze klieren geproduceerde stoffen, hormonen en bloed.

Veel mensen zijn ontvoerd en ertoe veroordeeld voor de rest van hun leven met psychologische en fysieke schade te leven. Volgens de documenten die ik zag is bij 1 op de 40 mensen een instrumentje geï­°lanteerd waarvan ik de bedoeling nooit ontdekt heb. De regering gelooft dat de aliens een leger van menselijke geï­°lanteerden vormt, dat geaktiveerd kan worden en naar believen tegen ons ingezet. U moet ook weten dat we momenteel nog lang niet gelijkwaardig zijn aan de buitenaardse wezens. Is deze technologie dat waard?

Op 26 april 1989 stuurde ik 536 kopieë® van een "Verzoek om Aan te klagen" aan ieder lid van de Senaat en het huis van Afgevaardigden. Op dit moment, 23 mei 1989, heb ik nog maar twee reakties gehad. Eé® reaktie was van Senator Daniel P. Moynihan en de andere van Senator Richard G. Lugar. Beiden verklaarden dat ze mijn correspondentie naar Senator Cranston en Senator Wilson van Californië ¤oorzonden, als normale gang van zaken. Ik moet nog bericht krijgen van wie dan ook van de Staat Californië ¯f van enige andere staat behalve de twee hierboven genoemd wat dit aangaat.

De conclusies zijn onvermijdelijk:

1) De geheime machtsstruktuur gelooft dat, als gevolg van onze eigen onwetendheid of op bevel van God de planeet Aarde ergens in de nabije toekomst zichzelf zal vernietigen. Deze mensen geloven serieus dat ze de juiste dingen doen in hun poging het menselijk ras te redden. Het is vreselijk ironisch dat ze ertoe gedwongen zijn een buitenaards ras als hun partner te nemen, dat zich in een enorme strijd om te overleven bevindt. Veel morele en legale compromissen zijn in deze gezamenlijke onderneming gemaakt. Deze compromissen zijn onterecht gemaakt en moeten worden gecorrigeerd en zij die verantwoordelijk zijn zullen zich moeten verantwoorden voor hun akties. ik kan de angst en de urgentie begrijpen die het besluit het publiek niet in te lichten bevorderd hebben. Het zal duidelijk zijn dat ik het met dit besluit niet eens ben. Door de hele geschiedenis heen hebben kleine maar machtige groepen mensen constant gedacht dat alleen zíª in staat waren te beslissen over het lot van miljoenen en door de hele geschiedenis heen hebben ze het mis gehad. Dit grote land heeft zijn bestaan zelf te danken aan de principes van vrijheid en democratie. Ik geloof met mijn hele hart dat de Verenigde Staten van Amerika niet kunnen en niet zullen slagen in wat voor onderneming ook die deze principes ontkent. Volledige openbaarmaking aan het publiek moet plaatsvinden en we moeten samen verdergaan om het menselijk ras te redden. (Of:)

2) We worden gemanipuleerd door een gezamenlijke menselijke/buitenaardse machtsstructuur, wat zal resulteren in het gedeeltelijk tot slaaf maken van het menselijk ras. Dit werd noodzakelijk geacht teneinde het elementaire probleem op te lossen: "Wie zal spreken voor planeet Aarde?" Besloten is dat de mens niet volwassen genoeg is in zijn evolutionaire ontwikkeling om op de juiste wijze met een buitenaards ras om te gaan. We hebben al genoeg moeilijkheden tussen de verschillende mensenrassen, dus wat zou er gebeuren als er een totaal vreemd buitenaards ras geï®´roduceerd werd? Zouden ze gelyncht worden, bespuwd of doodgeschoten? Zou discriminatie uitlopen op harde confrontaties, die de ondergang van de mensheid tot gevolg zouden hebben als resultaat van de duidelijk superieure technologie van de aliens? Hebben onze leiders besloten ons in de babybox op te sluiten?

De enige manier om de uitvoering van dit scenario te voorkomen is het veroorzaken van een evolutionaire sprong in het bewustzijn, een paradigmaverschuiving voor de hele mensheid. Ik heb geen idee hoe dit voor elkaar te krijgen, maar ik weet dat er een wanhopige noodzaak is dat dat gebeurt. Het is nodig dat het erg snel en erg rustig gebeurt.

(Of:)

3) De regering is volkomen bedrogen en we worden gemanipuleerd door een buitenaardse macht, hetgeen zal resulteren in het totaal tot slaaf maken en/of de vernietiging van het menselijk ras. We moeten ieder middel dat ons ten dienste staat gebruiken om te voorkomen dat dit gebeurt.

(Of:)

4) Als niets van het bovenstaande waar is, is er iets anders aan de hand wat op het ogenblik ons begripsvermogen te boven gaat.

We moeten openbaarmaking van alle feiten afdwingen, de waarheid ontdekken en op basis daarvan onze handelswijze bepalen. De situatie waarin we ons bevinden is een gevolg van onze eigen akties of niet-akties van de laatste 44 jaar. Omdat het onze eigen schuld is zijn wij de enigen die toekomstige gebeurtenissen kunnen veranderen. Educatie lijkt me een belangrijk deel van de oplossing. Het overblijvende deel is het uitbannen van geheimhouding.

(Of:)

5) Er is altijd de mogelijkheid dat ik gebruikt werd, dat het hele buitenaardsenscenario de grootste mystificatie in de geschiedenis is, ontworpen om een buitenaardse vijand vanuit de ruimte te creë²¥n teneinde de vorming van een é©®-wereld-regering te bevorderen. Ik heb bewijs gevonden dat dit waar zou kunnen zijn. Dit heb ik opgenomen in de Appendix (van Coopers boek "Behold a Pale Horse", vert.) Ik raad u aan dit scenario serieus te nemen.

Door onwetendheid of misplaatst vertrouwen hebben wij als volk afstand gedaan van onze rol als "waakhond" van onze regering. De basis van onze regering was: "van het volk, voor het volk, door het volk." Er was geen sprake van, noch was het de bedoeling, om ooit afstand te doen van onze rol en ons totale vertrouwen te geven aan een handvol mensen die in het geheim bijeenkomen en voor ons over ons lot beslissen. In feite was onze regeringsstructuur ontworpen om te voorkomen dat dit ooit zou gebeuren. Als we ons werk als burgers gedaan hadden, had dit nooit kunnen gebeuren. De meesten van ons zijn volkomen onwetend, zelfs wat betreft da meest fundamentele functies van onze regering. We zijn werkelijk een natie van schapen geworden. Schapen worden te zijner tijd naar de slachtbank geleid. Het is tijd om op de wijze van onze voorvaderen op te staan en onze weg als mannen/mensen te gaan.

Ik herinner u er allen aan dat de Joden van Europa gehoorzaam naar de ovens liepen, na gewaarschuwd te zijn, de hele tijd gelovend dat de feiten onmogelijk waar konden zijn. Toen de buitenwereld verteld werd over de holocaust die in Hitlers Europa plaats vond werd het niet geloofd. Ik verklaar hier en nu dat Hitler door deze zelfde aliens gemanipuleerd werd.


Ik heb u de waarheid gebracht zoals ik die ken. Het kan me niet schelen wat u van mij denkt. Ik heb mijn plicht gedaan en wat voor lot mij ook wacht, ik kan mijn maker met een zuiver geweten ontmoeten. Ik geloof allereerst in God. Dezelfde God waarin mijn voorouders geloofden. Ik geloof in Jezus Christus en dat hij mijn Redder is. In de tweede plaats geloof ik in de Grondwet van de Verenigde Staten, zoals die geschreven is en bedoeld is te functioneren. Ik heb gezworen de Grondwet van de Verenigde Staten te beschermen en te verdedigen tegen alle buiten- en BINNENLANDSE vijanden. Ik ben van plan me aan die eed te houden.

Dank u............ Milton William Cooper.

Bron: na

 Quote

Kijk gewoon naar ons. Alles is achterstevoren, alles staat op zijn kop. Doktoren vernietigen gezondheid, advocaten vernietigen gerechtigheid, universiteiten vernietigen kennis, overheden vernietigen vrijheid, de massamedia vernietigen informatie en religie vernietigt spiritualiteit.
Michael Ellner