Campagne tegen plannen kraakverbod begonnen

Di 13 Juni 2006 10:01 | Frank | 2925 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 AMSTERDAM - In Amsterdam vindt maandagochtend de aftrap plaats van een campagne tegen de plannen van de ministers Piet Hein Donner (Justitie) en Sybilla Dekker (Volkshuisvesting) om het kraken te verbieden. In het hele land worden op zo'n 150 voormalige kraakpanden in meer dan vijftien plaatsen spandoeken opgehangen met de tekst 'Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging'.


Dat maakte het speciaal opgezette 'comité tegen het kraakverbod' bekend. De actievoerders plaatsten de eerste spandoeken aan poptempels de Melkweg en Paradiso in de hoofdstad, die ooit het domein waren van krakers. Op deze panden hangen spandoeken met de tekst 'Gekraakt', aldus een woordvoerster van het comité. Na deze actie zullen zeker meerdere volgen, verzekerde zij.

De (voormalige) krakers maken zich boos over de plannen van de ministers. Volgens hen is kraken de laatste jaren noodzakelijker dan ooit. „In heel Nederland staat 8 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Door het verbod wordt het doel van kraken ondermijnd. Wij willen juist dat er iets met de lege panden gebeurt, dat de eigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt en er iets mee doet”, meent de zegsvrouw.

Behalve op Amsterdamse panden komen ook spandoeken te hangen in steden als Nijmegen, Eindhoven, Deventer, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag, Arnhem, Assen en Zwolle.

Strafbaar stellen van kraken is overeenkomstig de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer (LPF, VVD en CDA voorop). Voor de partijen gold hierbij onder meer dat de rechtspositie van de eigenaren van vastgoed moest worden versterkt. Hun positie was volgens diverse woordvoerders als het om kraken ging, veel te onduidelijk. Daarnaast wilden zij ook aandacht voor leegstand van gebouwen in woonwijken.

De ministers Donner en Dekker menen nu een redelijk compromis te hebben gevonden. Daarbij golden twee randvoorwaarden. Ten eerste mag de leegstand van onroerende zaken niet toenemen door de strengere aanpak. „Immers, de buurten en wijken waar die zaken staan, zijn met langdurige leegstand niet gediend”. In de tweede plaats mag een en ander niet leiden tot een extra belasting van het justitieel apparaat, aldus de brief aan de Tweede Kamer.

Om het kraken terug te dringen, zoals de Tweede Kamer heeft gevraagd, willen de ministers artikel 429 van het wetboek van strafrecht zo wijzigen dat kraken altijd strafbaar is. Nu geldt het nog uitsluitend voor de eerste twaalf maanden van de leegstand, daarna wordt het onder voorwaarden toegelaten.

Volgens de brief aan de Tweede Kamer moeten eigenaren van onroerend goed „wel alles in het werk stellen om kraken te voorkomen”. Dat kan door tijdelijke verhuur en door de inzet van anti- kraakwachten.

Tegelijk met de wetswijziging komt het Openbaar Ministerie met een aanwijziging waarin volgens Dekker en Donner wegingsfactoren worden opgenomen „aan de hand waarvan de officier van justitie kan bepalen of strafrechterlijke aanpak van krakers opportuun is” . Zulke factoren zijn dan de maatregelen die een eigenaar heeft genomen om kraken te voorkomen, de periode dat het pand leeg heeft gestaan voordat de krakers er in trokken en vervolgens de tijd die ligt tussen het kraken en het verzoek van de eigenaar om in te grijpen.

Bron: Telegraaf / NRC

Reacties

  Een aantal vooroordelen en misvattingen over krakers.

  Di 13 Juni 2006 12:56 | Frank |

  Is kraken verboden?
  Nee, het wonen in een kraakpand is niet strafbaar en niet verboden. Bij de totstandkoming van de huidige leegstandswet is nadrukkelijk het kraken van lege panden niet strafbaar gesteld zolang er geen oplossing is voor leegstand en woningnood. Kraken moest mogelijk blijven. De bedoeling hiervan was om op deze manier leegstand te beperken. Als een eigenaar geen gebruik maakt van zijn panden, loopt hij het risico dat deze gekraakt worden. Een eigenaar die op een verantwoorde wijze met zijn panden omgaat, loopt dit risico niet.

  Wordt kraken gedoogd?
  Nee, kraken wordt niet gedoogd. Als een pand twaalf maanden voorafgaande aan de kraak niet in gebruik was, is het kraken ervan niet strafbaar. Op dat moment wordt het een civiele zaak tussen krakers en eigenaar. Zoals bij elk geschil tussen burgers waar de betrokkenen er niet zelf uitkomen, kan het geschil aan de rechter worden voorlegd. Wanneer de rechter bepaalt dat de krakers moeten vertrekken en deze weigeren dat, wordt het mogelijk weer een zaak van de overheid (politie) om de krakers het pand uit te zetten.

  Is kraken een schending van het eigendomsrecht?
  Nee. Hoewel krakers inbreuk maken op het vrije beschikkingsrecht van een eigenaar door zich in het pand te vestigen, blijft het eigendom onaangetast omdat de eigenaar nog steeds eigenaar van het pand is. Krakers verwerven huisvrede in hun gekraakte woning. Dat betekent dat een eigenaar niet zomaar de woning mag binnendringen of de krakers eigenhandig het huis uit mag zetten. Het huisrecht van krakers is niet anders dan dat van huurders.

  Kunnen alle panden gekraakt worden?
  Nee, om een pand te kunnen kraken moet men er huisvrede kunnen hebben. Het moet dus 'voldoende besloten' (vaste muren, afsluitbare deur) zijn, en met moet er wonen. Ook moet het pand twaalf maanden voorafgaande aan de kraak niet actief in gebruik zijn geweest. Woningen van particuliere eigenaren of corporaties, fabrieken, kantoren, scholen, loodsen, woonboten etc. kunnen gekraakt worden.

  Kunnen huiseigenaren niets doen als hun panden gekraakt zijn?
  Jawel, een eigenaar heeft veel mogelijkheden om de beschikking over zijn bezit terug te krijgen. Een eigenaar kan een regeling treffen met de bewoners van zijn pand. Veel kraakpanden worden na korte of lange tijd gelegaliseerd. De bewoners krijgen een huurcontract of kopen het pand dat zij gekraakt hebben. Veel krakers verlaten vrijwillig hun pand zodra de eigenaar redelijkerwijs kan aantonen dat hij het pand weer in gebruik gaat nemen of er een nieuwe bestemming voor heeft gevonden. Komen krakers en eigenaar er samen niet uit dan kan een eigenaar zijn bewoners dagvaarden en de rechter om ontruiming vragen. De krakers moeten het pand verlaten als een eigenaar kan aantonen dat hij nieuwe plannen heeft en dat daarbij geen ruimte is voor de krakers. Een eigenaar kan middels een kort geding binnen een a twee weken een ontruimingsbevel van de rechtbank krijgen.

  Hoeveel krakers zijn er eigenlijk?
  Dat is niet bekend. Hoewel veel krakers gewoon staan ingeschreven in het bevolkingsregister, worden kraakpanden daar niet als een aparte categorie bijgehouden. Ook de politie houdt niet bij welke panden gekraakt zijn. Veel krakers geven er ook de voorkeur aan om weinig bekendheid aan hun kraak te geven. Voor Amsterdam lopen de schattingen uiteen van 200 tot 300 kraakpanden en 1500 tot 2000 krakers. De Amsterdamse Kraakspreekuren kraken in georganiseerd verband twee tot drie panden per week. In vrijwel alle grote steden vindt een min of meer georganiseerde vorm van kraken plaats en ook in dorpen of op het platte land komt het regelmatig voor. De meeste kraakpanden zijn te vinden in de studentensteden en de steden met de grootse woningnood.

  Kraken, hoe gaat dat in praktijk?
  De aanstaande kraker moet veel huiswerk doen. Hij/zij moet een pand zoeken dat lang genoeg leeg staat en op de korte termijn geen bestemming heeft. Veel krakers roepen hierbij de hulp in van een kraakspreekuur. De kraakactie zelf begint met het openbreken van de deur en het plaatsen van een tafel bed en stoel, het symbolische huisraad waarmee huisvrede wordt verkregen. Vervolgens belt men de politie die langs komt om rapport op te maken. De politie doet onderzoek naar de leegstandsduur, de eigenaar, de bestemming en andere relevante zaken. De officier van justitie bepaald vervolgens of de wet is overtreden (of het pand niet lang genoeg leeg stond) of dat de kraak wordt goedgekeurd. Stond het pand geen twaalf maanden leeg, dan moeten de krakers, op vordering van de rechthebbende, onmiddellijk vertrekken. Wanneer het pand wel lang genoeg leeg stond, eindigt de bemoeienis van de overheid (voorlopig) en moet de eigenaar zelf zien hoe hij de zaak afhandelt. De meeste panden die 'legaal' gekraakt worden hebben een 'levensverwachting' van enkele maanden tot misschien wel een of twee jaar. Een paar procent blijft langer gekraakt, soms langer dan twintig jaar. Op dit moment komt het slechts enkele keren per jaar voor dat de ME een pand ontruimt, alle andere kraakacties eindigen vreedzaam.

  Verdringen krakers andere woningzoekenden op de woningmarkt?
  Nee, krakers wonen in panden die niet in gebruik zijn en waarvan de eigenaar blijkbaar niet voornemens is om ze te verhuren. Door een oplossing buiten de wachtlijsten te zoeken verdringen zij niemand. Door kraakacties worden veel woningen bovendien op langere termijn juist toegevoegd aan het woningbestand of worden sloopplannen verijdeld waardoor woningen behouden blijven.

  Is er nieuwe wetgeving nodig om bedrijfspanden te beschermen tegen krakers?
  Nee. Eigenaren die gebruik maken van hun panden hoeven geen krakers te vrezen. Eigenaren van gekraakte bedrijfspanden staan dezelfde juridische middelen ter beschikking als eigenaren van gekraakte woningen. Zodra een nieuwe bestemming voldoende kan worden aangetoond, zal een rechter ontruiming toestaan.

  Waarom kraken krakers?
  Elke kraker heeft natuurlijk zijn eigen motieven. Feit is dat in de meeste steden een groot tekort heerst aan betaalbare woonruimte. Zeker voor nieuwkomers op de woningmarkt (jongeren, studenten etc.) is vaak nauwelijks woonruimte beschikbaar. In Amsterdam is de gemiddelde wachttijd voor een studentenkamer langer dan de gemiddelde duur van een studie. De wachttijd voor een sociale huurwoning is afgelopen jaar opgelopen naar zeven jaar (in het centrum zelfs 10,5 jaar). Doordat de overheid steeds minder invloed uitoefent op de volkshuisvesting, is er jarenlang nauwelijks betaalbare woonruimte bij gebouwd. Veel huurwoningen zijn omgezet in koopwoningen. Door een absurd investeringsbeleid groeit het aanbod aan kantoren terwijl de vraag ernaar juist afneemt. Op dit moment staat er in Nederland bijna vijf miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dit zal binnen een jaar verdubbelen. Behalve hun eigen woningnood hebben veel krakers politieke motieven om te kraken zoals protesteren tegen het huisvestingsbeleid. Ook zijn er mensen die ervoor kiezen in een woongroep te wonen, waarvoor bijna geen geschikte woonruimten te vinden zijn in de huidige markt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor kunstenaars. Het is niet mogelijk om betaalbare ateliers of werkruimten te huren, of ruimtes te realiseren waarin sociaal culturele projecten kunnen worden opgezet die te weinig inkomsten generen om een commerci?le huur te betalen. Soms wordt een pand ook alleen maar gekraakt om het te behoeden voor sloop of verkrotting.

  Is de kraakbeweging een rudimentair overblijfsel uit de jaren tachtig?
  De kraakbeweging is menigmaal dood verklaard. De redenen om te kraken zijn eigenlijk dezelfde gebleven en nog steeds actueel. Door de toenemende woningnood en de toenemende leegstand groet het aantal kraakpanden op dit moment en de verwachting is dat dit de komende jaren zal blijven toenemen. Mensen die kraken doen dat meestal niet uit nostalgische gevoelens voor de kraakbeweging uit de jaren tachtig.

  Zijn krakers verantwoordelijk voor vernielingen in (monumentale) panden?
  Nee. Hoewel iedereen een andere smaak heeft bij het inrichten van zijn pand, zullen krakers over het algemeen als eerste proberen hun kraakpand wind en water dicht te maken. Vaak worden juist verkrotte monumenten gekraakt om ze te behouden van sloop en verdere verkrotting. Op die manier zijn veel monumenten behouden, zoals in Amsterdam Paradiso, de Melkweg en recent het Paard van Aemstel.

  Zijn kraakpanden broeinesten van buitenlandse criminelen en terroristen?
  Nee. Dat lijkt vooral stemmingmakerij van oa kamerlid Ten Hoope van het CDA. Het is onduidelijk waar hij zijn verdachtmakingen op baseert. Een kraakactie trekt meestal onmiddellijk de aandacht van politie en justitie, iets dat een criminele organisatie altijd wil vermijden. Krakers kraken vaak panden die door malafide speculanten worden gebruikt voor witwaspraktijken. De commissie Van Traa bijvoorbeeld heeft frequent gebruik gemaakt van informatie die door krakers is aangeleverd.

  Zijn krakers allemaal uitkeringstrekkers of relschoppers?
  Nee, dat lijkt een gedateerd vooroordeel uit de jaren tachtig. De meeste krakers hebben een baan of studeren. Kraken gebeurt in de vrije tijd, vandaar dat kraakacties ook vaak op zondag plaatsvinden.

  Is een algemeen kraakverbod de oplossing voor een bestaand probleem?
  Nee, dat wat het CDA met haar motie wil bereiken, kan makkelijk en beter binnen de bestaande wetgeving. Door kraken te verbieden, groeit de leegstand, raken duizenden krakers en tienduizenden kraakwachten hun woning kwijt, ontbreekt de stimulans voor eigenaren om snel nieuwe bestemmingen voor hun onroerend goed te vinden, gaan onnodig veel panden verloren aan verkrotting of sloop en wordt het onmogelijk om culturele en kunstzinnige initiatieven te ontplooien in grote steden.

  Bron: http://krakengaatdoor.nl/node/2

  Kraken is geen probleem maar oplossing.


  Eerst oorzaak aanpakken

  Wo 14 Juni 2006 00:00 | Innercircle |

  Leegstand
  Leegstand in de Nederlandse kantorenmarkt zal de komende jaren dominant zichtbaar blijven. Verwacht wordt dat de komende jaren deze leegstand versterkt zal worden. Dat blijkt uit de Kantorenmarktspecial 2006 dat door Jones Lang Lasalle is uitgevoerd. De dalende vraag naar kantoorruimte als gevolg van de verplaatsing van arbeid naar andere landen zal een negatieve impact hebben op de nu al substantiële leegstand in Nederlandse steden. Als de verwachte trend doorzet, zal er in 2010 zo’n 760.000 vierkante meter minder vraag zijn naar kantoorruimte. Dit onderstreept de noodzaak voor creatieve oplossingen.


  Woningnood
  >> Een half miljoen mensen staat op een wachtlijst voor een huurwoning. De gemiddelde wachttijd bedraagt in grote delen van het land al 6 à 8 jaar. Nog eens twee miljoen mensen willen verhuizen omdat de huidige woning niet bevalt. Maar de huizenprijzen zijn de pan uitgerezen.

  Ik denk dat je met een kraakverbod de oorzaak van het probleem namelijk woningnood en leegstand niet aanpakt. Als je kraken op dit moment gaat verbieden dan komen er toch nog meer mensen die een woning nodig hebben en meer leegstand.


  Lijkt mij beter om eerst de woningnood en leegstand op te lossen. Als er geen woningnood meer is dan zou kraken in principe ook niet meer nodig zijn.

  Bronnen:
  Feiten en cijfers
  Zembla over woningnood