Sea Watch kapitein komt vrij/Carola Rackete en Tommaso Stella/Helden!

Di 9 Juli 2019 12:50 | Astrid Essed | 456 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
SEA WATCH KAPITEIN KOMT VRIJ/SEA WATCH, CAROLA RACKETE EN TOMMASSO STELLA/ONGEHOORZAAM IN NAAM VAN DE MENSELIJKHEID
ZIE OOK
  1. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
  2. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
  3. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
  4. En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
  5. En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
  6. En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.''

 
''Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had;

9 Die zeide tot zijn volk: Ziet, het volk der kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij.

10 Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelve handelen, opdat het niet vermenigvuldige, en het geschiede, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoege tot onze vijanden, en tegen ons strijde, en uit het land optrekke.

11 En zij zetten oversten der schattingen over hetzelve, om het te verdrukken met hun lasten; want men bouwde voor Farao schatsteden, Pitom en Raamses.

12 Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde, en hoe meer het wies; zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls.

13 En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid;

14 Zodat zij hun het leven bitter maakten met harden dienst, in leem en in tichelstenen, en met allen dienst op het veld, met al hun dienst, dien zij hen deden dienen met hardigheid.

15 Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreïnnen, welker ener naam Sifra, en de naam der andere Pua was;

16 En zeide: Wanneer gij de Hebreïnnen in het baren helpt, en ziet haar op de stoelen; is het een zoon, zo doodt hem; maar is het een dochter, zo laat haar leven!

17 Doch de vroedvrouwen vreesden God, en deden niet, gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven.

18 Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen, en zeide tot haar: Waarom hebt gijlieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt?

19 En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: Omdat de Hebreïnnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen; want zij zijn sterk; eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard.

20 Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed; en dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig.

21 En het geschiedde, dewijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde Hij haar huizen.

22 Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende: Alle zonen, die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochteren in het leven behouden.''

https://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/1.html  

Er zijn twee Bijbelpassages waarvan ik houd, als ik aan vluchtelingen denk.

Verzen uit Matheus [Nieuwe Testament] en het Begin van het

Boek Exodus [Oude Testament]

De eerste beschrijft een Uitspraak van Jezus, waarbij hij de mensen

een Spiegel voor houdt.

Goed zijn, of zo u wilt menselijk, voor vreemdelingen, hongerigen,

gevangenen en anderen, die in het verdomhoekje zitten

Want, zo wordt gezegd:

''Voorwaar ik zeg u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste 

broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dat Mij gedaan.'' [1]

De tweede Bijbelpassage beschrijft het Verhaal van de vroedvrouwen

Sifra en Pua, die weigerden, een dodelijke order van Hogerhand uit

te voeren, namelijk het doden van alle mannelijke Joods-Israelitische

baby's.

Ze werden ervoor beloond, zo beschrijft het Bijbelverhaal [2], maar ik

denk, dat ze het ook zonder Beloning wel gedaan zouden hebben.

Nu hoef je niet gelovig te zijn [ik ben dat wel, maar dat daargelaten], of iets met religie te hebben, om onder de indruk van dergelijke Verhalen te zijn, die trouwens van alle Tijden en Volkeren zijn.

Waar het om gaat is de Hamvraag:

Wat doen wij, als wij een misdadige order van Hogerhand krijgen?

In gewone mensentaal:

Gehoorzamen wij een Wet, die in strijd is met de menselijkheid,

met de mensenrechten, alleen maar omdat het een Wet is, opgelegd door het zogenaamde ''Bevoegde Gezag''?

En hoe ''bevoegd''is dat ''Gezag''nog, als het Orders geeft, die tegen

ons Geweten ingaat?

DIE vraag dient zich tegenwoordig steeds dringender aan, als het

om vluchtelingen gaat, vooral de Middellandse Zee vluchtelingen,

die hun gevaarlijke Oversteek echt niet voor hun plezier maken,

maar vluchten voor oorlog, honger, uitzichtloze situaties.

Die vluchten voor Libische slavenmarkten [3], etc.

EU BELEID, MEDEPLICHTIG AAN MOORD

Wat wil hier het geval?

Om een lang Verhaal kort te maken:

Door Boos EU Beleid, dat tracht steeds meer vluchtelingen

uit Afrika te weren [4], nemen vluchtelingen hun [vaak desastreuze] toevlucht tot varend Tuig, zogenaamde ''mensensmokkelaars'' [vaak criminele benden, die migranten uitbuiten] [5],

die met overvolle boten met vluchtelingen de Middellandse Zee

ronddobberen, met als gevolg:

Verdrinking van honderden, duizenden vluchtelingen.......[6]

In plaats dat de EU veilige vaarroutes voor vluchtelingen garandeert

[wat ze natuurlijk NIET doen, omdat zij die vluchtelingen juist willen

weren], laten ze de vluchtelingen niet alleen ijskoud verdrinken,

maar zijn ze tijdelijk gestopt met het oppikken van vluchtelingen

in nood. [7]

Wanneer de vluchtelingen dan toch verdrinken?

Dan noem ik dat medeplichtigheid aan doodslag met voorbedachten rade, oftewel MOORD! [8]

Een groep juristen denkt  net zoals ik en wil -naar mijn oordeel terecht-De EU door het Internationaal Strafhof

laten vervolgen wegens de verdrinkingsdood van duizenden vluchtelingen. [9]

HELDIN CAROLA RACKETE
De EU doet mij soms denken aan de Heksen uit Shakespeare's toneelstuk Macbeth, die zeggen ''Fair is foul and foul is fair'' [10]
Misdadigers worden beloond en 'well'' doers bestraft.
Zo in het geval van Carola Rackete:
Deze dappere vrouw, een Duitse kapitein, die werkt voor de reddingsorganisatie Sea Watch, werd gearresteerd na een schip met vluchtelingen te hebben aangemeerd in Lampedusa, tegen de wil van de Italiaanse autoriteiten [11], waarin vooral de extreem-rechtse minister van Binnenlandse Zaken Salvini het voortouw neemt. [12]
Carola overtrad bewust de inhumane Italiaanse regels vanwege de desperate toestand aan boord van het schip. [13]
Niet vreemd, aangezien het schip al dagen aan het ronddobberen was. [14]
Dapper verklaarde ze [ik citeer de Britse krant The Guardian]
''“I know this is risky and that I will probably lose the boat, but the 42 shipwrecked on board are exhausted. I will bring them to safety.” [15]
Migrantenhater minister Salvini verklaarde in een Tweet
[citeer the New York Times]
"Outlaw arrested. Pirate ship seized. Big fine on foreign NGO. Migrants all redistributed in other European countries. Mission completed,"  [16]
Inmiddels is Carola Rackete op last van de onderzoeksrechter vrijgelaten
[ze had huisarrest], waarbij de rechter oordeelde, dat zij de wet niet had overtreden, maar haar plicht heeft gedaan door levens te beschermen. Rackete hangt nog wel een aanklacht boven het hoofd voor hulp bij illegale immigratie. [17]
We wachten af.
Ondertussen hulde voor de vrouw, die bereid was, de gevangenis in te gaan voor het redden van mensen! [18]
MEER HELDEN
Carola Rackete is de enige niet.
Ook moedige Sea Watch kapitein Tommaso Stella dreigt
vervolgd te worden wegens zijn inzet voor het redden
van vluchtelingen. [19]
En zo zijn er meer! [20]
En ondertussen is de EU al geruime tijd bezig deze
redders van mensenlevens te criminaliseren. [21]
Hopelijk met steeds minder succes.
EPILOOG
''FOUL IS FAIR AND FAIR IS FOUL'' [22]
DAT is het kenmerk van het EU vluchtelingenbeleid.
Mensen, die vluchtelingen op zee redden zijn criminelen
[23], beleidsmakers, die vluchtelingen de dood of marteling
injagen [24], keurige burgers, die zich aan de Wet houden.
Gekker voor woorden is haast niet mogelijk.
Over de rest van het ''vluchtelingen'' beleid, in EU verband of meer individueel, zoals in de Nederlanden, is al
veel en terecht felle kritiek gekomen. [25]
Zoals bekend ook door ondergetekende. [26]
Mensen, die werden uitgezet en zo de dood ingejaagd door
Beleid. [27]
EN VERGEET DIE ENNABLERS NIET! [28]
Schurkenfirma's zoals De Vries en Verburg, die Bloedgeld hebben verdiend aan Gezinsuitzetcentra. [29]
Roofvliegmaatschappijen als de KLM, die mensen hebben uitgezet naar disaster. [30]
En ga zo maar door.
Maar naast deze Boosdoeners zullen er altijd mensen zijn,
alleen of in organisatieverband, die zich blijven verzetten
en levens redden, zoals de moderne Middellandse Zeehelden als Carola Rackete en Tommaso Stella.
OF mensen, die niet toestaan, dat vluchtelingen verhongeren
in de woestijn.
Solidariteit, of dat nu door het redden van mensenlevens, 
het herbergen en voeden van vluchtelingen of er alleen maar
over schrijven, blijft geboden.
Zodat wij in de Geest van de vroedvrouwen Sifra en Pua blijven handelen. [31]
REMEMBER READERS:

“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”. 

UITSPRAAK EINSTEIN
Astrid Essed, Wreker van het Onrecht
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed