Activisten bundelen krachten tegen asielbeleid/Hypocrisie van het 'christelijke' Reformatorisch Dagb

Za 7 September 2013 04:02 | Astrid Essed | 2866 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 

ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN/DE HYPOCRISIE VAN HET
''CHRISTELIJKE''  REFORMATORISCH DAGBLAD

Zie ook

 
 
''''Bovendien gelastte de koning de vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: 
16 'Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.' 
17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. '' 

Exodus 1, 15 t/m 17 ''In Boek Exodus [de uittocht van de Joodse slaven uit Egypte] van het Oude Testament , wordt een indrukwekkend
verhaal verteld over burgerlijke ongehoorzaamheid.
De toenmalige Farao, bevreesd voor de snelle groei van de Joodse minderheid, gaf 
de vroedvrouwen het bevel, pasgeboren Joodse jongetjes te doden en ongetwijfeld zullen velen hem gehoorzaamd
hebben.
Dat gold echter niet voor Sifra en Pua, die dit bevel in de wind sloegen.
Als de journalist van het ''christelijke'' zondagsbrave [1] Reformatorisch Dagblad, Bert Monster, dit bevel
gekregen zou hebben, is het maar de vraag, of hij dat zou weigeren, gezien zijn gevaarlijke gezagsgetrouwe insteek.
 
Ik doel hier op zijn artikel ''Activisten tegen asielbeleid bundelen de krachten [2], waarin hij met een
vuur, een betere zaak waardig, de rollen omdraait, door de Overheid en haar instanties en bij de asielketen
betrokken particuliere bedrijven af te schilderen als slachtoffers en diegenen, die strijden voor een menswaardig
bestaan van vluchtelingen als een stel criminelen.
Qua machtsverhoudingen is dat al merkwaardig, omdat het lot van vluchtelingen in handen ligt van
de Overheid en haar instellingen en een slachtofferrol sowieso niet matcht met degenen, die de touwtjes
in handen hebben.
 
Laten we zijn artikel [3], eens nader onder de loupe nemen.
In het kort gezegd is het  een de facto verdediging van de beleidsmakers/uitvoerders en facilitatoren [bedrijven etc] van
het Overheids asielbeleid en een aanval op diegenen, die een menswaardig bestaan voor vluchtelingen nastreven.
Slachtoffers [de beleidsmakers/bedrijven] versus ''bedreigers'' [asielactivisten]
 
Enkele zinsneden uit zijn artikel
 
''Activisten tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid bundelen hun krachten. Ze bekladden gebouwen en bedreigen of intimideren personen. Een kleine harde kern deinst zelfs niet terug voor gewelddadige acties.''
...............
...............
''Door het debat over de overleden Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov afgelopen voorjaar en de discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit neemt het aantal bedreigingen tegen staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) toe. De Telegraaf meldde vorige maand dat hij zou worden beveiligd, evenals zijn woning in Amsterdam. Ook PvdA-leider Samsom zou net voor de zomer, rond de partijdiscussie over strafbaarstelling van illegaliteit, zijn bedreigd.''
.....................
....................
 
 
Na gelamenteerd te hebben over de bekladding van de woning van IND directeur Rob Lint [4],
de bekladding van het huis van de voormalige minister Leers van Immigratie en Asiel in 2012 [5]
en de verfactie tegen het Kennis en Leercentrum van de IND [6], vervolgt het artikel
 
''Bedreigingen en intimidaties door activisten zijn niet uitsluitend gericht tegen bewinds­lieden of de IND. Ook bedrijven die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij de bouw van detentiecentra moeten het ontgelden. ''


Getrouw dienaar van de Overheid:
 
Dat het Reformatorisch Dagblad een kritiekloos en getrouw dienaar van de Overheid is,
blijkt wel uit de volgende zinsneden
 
''Opsporings­diensten en overheidsinstanties maken melding van een toename van acties van lieden die strijden tegen het in hun ogen inhumane asiel- en vreemdelingenbeleid van de regering. In het Dreigingsbeeld Terrorisme van april en ook in dat van begin deze maand signaleert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een toename van acties door „asielrechtenextremisten.” „Opmerkelijk is dat er sprake lijkt te zijn van een verharding onder het extremistische deel van de asielrechten­beweging”, zo schrijft de NCTV.''

en

''Ook de Algemene Inlichtingen- en Veilig­heidsdienst (AIVD) constateert dat het verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid steeds meer radicaliseert en groeit. Sinds 2011 neemt het aantal vernielingen en brandstichtingen toe. Met name bouw­bedrijf BAM, dat verantwoordelijk is voor de bouw van het Justitieel Complex Schiphol-West, waar uitgeprocedeerde asielzoekers wachten op uitzetting, moet het ontgelden. Asielextremisten stichten brand op bouwplaatsen van BAM. Ook intimideren ze medewerkers of leidinggevenden van het bedrijf door verfbommen tegen hun woningen te gooien, ruiten in te gooien of banden van hun auto’s lek te steken.''

De informatie klopt:
 
Sinds 2009 mogen asielactivisten zich verheugen in toenemende belangstelling van de kant van de AIVD, NCTV en
andere aan hen verwante clubs [7]
Wat ook klopt is, dat deze Diensten relatief onschuldige acties als bekladdingen,
het gooien van verf tegen een gebouw reeds als ''extremisme'' beschouwen en het Reformatorisch Dagblad 
daarin in haar artikel kritiekloos meegaat [8]
Hoezo ''christelijk''
Een van de pijlers van het christendom is solidariteit met de zwakkeren, de ''vreemdeling 
herbergen en kleden'', zoals gezegd in het Nieuwe Testament [9] , dat het Reformatorisch Dagblad 
in ere beweert te houden.
Maar hun solidariteit geldt niet de ''vreemdeling'', maar diegenen, die de meest
elementaire rechten van die ''vreemdeling'', die is gevlucht voor vervolging en/of armoede en oorlog,
onderdrukken.
Het artikel [9] bewijst dat.
 
Laten we het asielbeleid, waarmee het Reformatorisch Dagblad kennelijk geen
moeite heeft, eens onder de loupe nemen.
 
DE PIJNLIJKE WAARHEID, DIE HET REFORMATORISCH DAGBLAD NEGEERT
HET INHUMANE ASIELBELEID
 
OVERZICHT:
 
 
ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT
''ECHTE'' VLUCHTELINGEN EN ''ECONOMISCHE'' VLUCHTELINGEN
 
 
Het begint al bij het kunstmatige onderscheid tussen diegenen, die vanwege persoonlijke
vervolging uit hun land zijn gevlucht, de door politiek en media aangeduide  ''echte vluchtelingen''  en de
zogenaamde ''economische vluchtelingen'', die volgens  Nederlandse en EU/Internationale  standaarden geen recht
op asiel hebben.
Maar ook die ''economische vluchtelingen'', die vanwege armoede hun land zijn gevlucht, zouden volgens
het internationaal erkende recht op vrijwaring van armoede [10] aanspraak moeten kunnen maken op de vestiging in een land, dat voor hen
een weg kan openen naar een beter bestaan.
 
Mis Poes.
Ze maken niet alleen geen enkele aanspraak op asiel, maar worden ook nog 
door politiek en media aangeduid als ''gelukzoekers'', hier vertaald als profiteurs.
Maar niet alleen heeft ieder mens recht op zijn/haar ''pursuit of happiness'' [11], het gaat het hier
om een basic thing, het opbouwen van een menswaardig bestaan.
Het bittere is, dat het leeuwedeel van die ''economische vluchtelingen'' afkomstig
zijn uit landen, waarvan het Westen economisch profiteert of de plaatselijke elite steunt, die
zich handhaaft ten koste van de arme bevolking.
 
ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT
DISCRIMINATIE TUSSEN NEDERLANDER EN ''VREEMDELING'' IN HET STRAFRECHT
 
Het asielbeleid [ook wel vreemdelingenbeleid genoemd] is discriminerend, wat zich vooral uit in 
het strafrecht.
Wanneer een Nederlander door een rechtbank
tot gevangenisstraf is veroordeeld, zit hij zijn straf uit en begint daarna opnieuw, als vrij man.
Een uitgeprocedeerde of nog in procedure zijnde vluchteling, die zich aan strafbare feiten heeft schuldig
gemaakt en is veroordeeld, zit eerst zijn straf uit, wordt vervolgens tot ''ongewenste vreemdeling''
verklaard [12] en  alsnog uitgezet.
Ook vluchtelingen, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, worden zo getroffen,
omdat hun tijdelijke verblijfsvergunning na het plegen van een strafbaar feit wordt ingetrokken, [13]
Ook als je dus als vluchteling wel over geldige papieren beschikt, ben je in feite rechteloos,
want het kan je weer worden afgepakt.
Ik hoef niet uit te leggen, dat dit als rechtsongelijkheid en ''dubbele straf'', discriminatie is
 
Staat niet immers in de Nederlandse Grondwet in artikel 1
 
''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'' [14]

ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT
UITZETTING NAAR GEVAARLIJKE GEBIEDEN

Volgens de Bijbel waarop de zondagsbrave christenen
van het Reformatorisch Dagblad zich beroepen, moet de vreemdeling geherbergd en beschermd worden [15]
Daar valt bij het asielbeleid bitter weinig van te merken.
Met de regelmaat van een klok worden vluchtelingen uitgezet naar voor hen gevaarlijke landen
en oorlogsgebieden als Somalie, Afghanistan, Irak, etc, ondanks het feit,
dat het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een onveilige en
slechte mensenrechtensituatie [16]
Dit wordt nogeens bevestigd door de UNHCR [Vluchtelingenorganisatie van de VN],
die zowel de mensenrechten als veiligheidssituatie zeer zorgwekkend vindt. [17]

Toch gaan de uitzettingen naar oorlogsgebieden als Afghanistan, Somalie en Irak gewoon
door, alsof er niets aan de hand is, terwijl de situatie grotendeels onveilig is
door het Westerse militaire ingrijpen in Irak en Afghanistan, dat de ellende in die landen nog
verder heeft verergerd.
Ironisch was dan ook de onlangs gehouden conferentie over ''vrede en veiligheid'' in die gebieden [naar aanleiding van
het 100 jarig bestaan van het Vredespaleis], waar de stemmen van de buiten protesterende vluchtelingen
[de slachtoffers van die Westerse interventies] werden genegeerd [18]
 
 
ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT
UITGEZETTE VLUCHTELINGEN GEDOOD
 
Het kan nog griezeliger.
Uitgezette vluchtelingen worden [en dat is lang geen uitzondering], terug in het land van herkomst 
gevangengenomen of gedood.
Een huiveringwekkend geval is dat van een Afghaanse asielzoeker, die in 2006 onder minister
Verdonk [Vreemdelingenbeleid en Integratie] werd uitgezet en in 2010 gedood [19]
Op een bittere manier bevestigde dat niet alleen zijn gelijk over zijn veiligheidsrisico, sterker
nog:
Minister Verdonk is daarmee politiek en moreel hoofdverantwoordelijk voor zijn dood.
Immers, artikel 33, VN Vluchtelingenverdrag verbiedt uitzetting [Refoulement], wanneer er sprake is
van persoonlijke vervolging [20]
Artikel 3, Antifolterverdrag, verbiedt uitzetting wanneer er een aannemelijkre reden is, te veronderstellen, da er risico is op foltering. 
[21]
 
Vrijheid van Beweging heeft een zwarte lijst van mensen, die hetzij door zelfmoord [uit angst voor
uitzetting], hetzij rechtstreeks gedood, hetzij op andere wijze al dan geen dodelijk
slachtoffer zijn geworden van het asielbeleid [22]
 
Het laatste drama is het geval Dolmatov, een Russische asielzoeker, die was afgewezen
ondanks zijn grote risico op vervolging [hij was lid van de oppositie
beweging/Het andere Rusland] en daarna zelfmoord pleegde in detentiecentrum Zestienhoven 'Rotterdam] [23]
 
ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT
VLUCHTELINGEN VERDWENEN
 
Verdwijning van uitgezette vluchtelingen komt voor
Deportatieverzet vermeldt, dat zij van een aantal uitgezette vluchtelingen, met wie
intensief contact was, niets meer heeft vernomen.......[24]
 
ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT
VREEMDELINGENDETENTIE
 
Ben je in Nederland ''uitgeprocedeerd'' of heb je simpelweg
nooit asiel aangevraagd, dan kom je in ''vreemdelingenbewaring'' in
een van de vreemdelingendetentiecentra.
Over die vreemdelingenbewaring is reeds veel gezegd en geschreven,
door de Nationale Ombudsman [25], Amnesty International [26] vele anderen en schrijfster dezes [27]
De benadering [Ombudsman zoekt naar ''alternatieven'', Amnesty ziet het als
''uiterste middel'', schrijfster dezes wijst vreemdelingenbewaring onder alle omstandigheden
af], over de onmenselijkheid en uitzichtloosheid[28]  is weinig verschil van mening.
En dan het belangrijkste:
Mensen zitten vast zonder een strafbaar feit te hebben gepleegd, in een buitengewoon
repressief en streng regime [29]
 
Nu is Staatssecretaris Teeven niet voor een gat te vangen en stelt hij, waarschijnlijk
vanwege de druk door de Nationale Ombudsman en Amnesty International, en is met
het voorstel gekomen, dat vreemdelingenbewaring alleen nog zou moeten plaatsvinden voor
''criminele en agrressieve asielzoekers'' [30]
De rest zou dan terechtkomen in een zogenaamde ''open gevangenis'' of moeten zich
regelmatig melden [31]
Nu ben je zeker als uitgeprocedeerde vluchteling, die op straat leeft
zonder recht op elementaire levensbehoeften, nogal gauw ''crimineel'' en is
''agressie'' [32] al verzet tegen agressieve politieagenten en/of bewakers. [33]
Maar los daarvan:
Ook de zogenaamd ''niet agressieve'' asielzoekers zitten nog steeds in
een gevangenis, ook al zou deze ''open'' zijn en dagelijkse melding is ook
een vorm van een strafmaatregel
 
 
ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT
POSITIE UITGEPROCEDEERDEN/GESOL MET MENSEN
TENTENKAMPEN
 
Het treurspel van de zogenaamde ''uuitgeprocedeerden'' is ten hemel schreiend.
Uitgeprocedeerd
Het woord zegt het al
Asielzoekers, die te horen hebben gekregen, dat zij in procedure zijn afgewezen en
''binnen 48 uur het land moeten verlaten.
Ze hebben dan nog recht op een maand onderdak.
Daarna verliezen zij het recht op elementaire levensbehoeften en een dak
boven hun hoofd, terwijl ze in de meeste gevallen niet eens terug KUNNEN, wat diverse
oorzaken kan hebben, waarvan de belangrijkste is, dat hun land onveilig is
vanwege de oorlogssituatie.
De meeste asielzoekers komen immers uit landen als Afghanistan, Irak en Somalie,
waarvan bij de eerste twee sprake is geweest van Westerse militaire interventie
wat de ellende nog heeft vergroot.
 
Wanneer er sprake was van werkelijke gerechtigheid, zouden deze uitgeprocedeerde
vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen.
Maar voor die doodnormale humanitaire eis zijn Staatssecretaris Teeven en co doof [34]
 
De wanhopige positie van de uitgeprocedeerden heeft geresulteerd in het zogenaamde
Tentenkampverzet, waaronder in Ter Apel, Tentenkamp Notweg [Amsterdam] [35] , Tentenkamp Koekamp
[Den Haag]
 
De eisen waren bescheden en simpel
Bescherming en het recht, in Nederland in vrijheid te leven [36]
 
De enige reactie van de kant van de Nederlandse Overheid was botte afwijzing [37],
alleen [humanitaire] hulp als men ''wilde meewerken aan terugkeer'' [38] en niet
te vergeten gewelddadige ontruimingen van de tentenkampen [39]
 
Daarna naast hartverwarmende solidariteit door buurtbewoners
en activisten [40] het gesol met de uitgeprocedeerden  door de Overheid [41],
waardoor ze vandaag de dag nog geen steek verder zijn en in dezelde onzekere
positie als eerst verkeren [42]
Maar strijdbaar en niet meer onzichtbaar [43]
 
 
ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT
HONGERSTAKING ALS UITERST MIDDEL
 
De hongerstakingen in de vreemdelingendetentiecentra heb ik nog niet genoemd.
De eis was ook hier weer simpel
Vrijheid en bescherming [44]
Vrijheid, omdat mensen, wier enige ''misdaad' was, dat zij vluchtelingen waren, in een
keihard en repressief regime zaten.
Bescherming, omdat dat de reden was, waarom zij vanuit een gevaarlijke
situatie naar Nederland waren gekomen.
 
De wijze waarop de Overheid en de detentiecentrum hiermee omging, was weer
schandalig.
In het detentiecentrum werden de hongerstakers geconfronteerd met inhumane
repressie in de vorm van slaapdeprivatie [een vorm van foltering, die ook in
Guantanamo Bay wordt toegepast], mishandeling door bewakers en zelfs het weren van de
vertrouwensarts, iets waarop zij wettelijk recht hadden [45]
 
En Staatssecretaris Teeven maakte het nog bonter door twee hongerstakende asielzoekers
het land uit te zetten [46]
 
Er moest een rechter aan te pas komen [47] om te garanderen, dat de zeer verzwakte, uitgezette 
hongerstakers [48] in hun land van herkomst [Guinee] nog drie maanden medische
zorg kregen.
Momenteel zijn de advocaat van de hongerstakers en Teeven in een juridische strijd verwikkeld,
in welke kliniek de hongerstakers horen te liggen [49]
 
Kan het surrealistischer?
 
ASIELBELEID MAAKT MENSEN KAPOT
DE NEDERLANDSE STAAT CHANTEERT
 
Niet onbelangrijk is erop te wijzen, hoever de Nederlandse Staat kan gaan om
vluchtelingen het land uit te werken, tot chantage aan toe.
Zo is zij er niet vies van om landen, die niet meewerken aan terugkeer [lees gedwongen uitzetting]
van hun landgenoten, te korten op ontwikkelingshulp. [50]
 
Kan het minderwaardiger?
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
EN DAT NOEMT ZICH ''CHRISTELIJK''/WAT EEN HYPOCRISIE
 
Deze pijnlijke waarheden en feiten over het asielbeleid, dat vluchtelingen 
inhumaan behandelt, wat ook door Amnesty [51] en de Nationale Ombudsman [52] 
wordt geconstateerd, noemt het Reformatorisch Dagblad niet. [53]
In plaats daarvan jammert zij over ''intimidatie'' door ''asielextremisten'' van
voor het inhumaan beleid [54] verantwoordelijken als voormalig minister Leers en
IND directeur van Lint.
Ook slachtoffert dit zich christelijk noemend Dagblad aannemersbedrijf Bam,
dat als consortium betrokken was en nog is bij de nieuwbouw van vreemdelingendetentie
centrum Schiphol Oost en dus dik verdient aan de ellende van vluchtelingen. [55]
 
Kortom, het Reformatorisch Dagblad verdedigt niet de vluchtelingen, wat haar 
christelijke plicht volgens het Nieuwe Testament is [56], maar neemt de Overheid, die de rechten
van de vluchtelingen schendt, in bescherming en is er zelfs spreekbuis van, gezien
de letterlijk overgenomen informatie van AIVD en NCTV [57]
 
Natuurlijk staat zij hierin niet alleen, ook andere media als Telegraaf en Elsevier werken
overtime om de Staatsuitvoerders van het asielbeleid te verdedigen [58]
 
Maar van een zich ''christelijk'' noemend Dagblad, dat zelfs geen nieuws op Zondag doorlaat 
[59] mag je beter verwachten.
 
 
 
EPILOOG
 
Waarom becommentarieer ik uitgebreid een al weer ouder artikel van het
Reformatorisch Dagblad?
Om te wijzen op het schijnheilige karakter van dit zich christelijk noemend Dagblad, ja
 
Maar ook om te waarschuwen tegen de huidige hetze tegen de zogenaamde ''asielextremisten''
 
Relatief onschuldige acties als bekladdingen van gebouwen [60] worden
voorgespiegeld als een gevaar voor de Nationale Veiligheid.
De vinger op de zere plek leggen en het confronteren van de politiek verantwoordelijken
voor het asielbeleid met de humanitaire ellende [61], die zij aanrichten in het leven van
vluchtelingen, wordt ''intimidatie'' en ''bedreiging'' genoemd.
 
Maar wie intimideert nu wie
 
Is het de Overheid, die, o.a. trouw geholpen door de KLM [62]
vluchtelingen uitzet naar gevaarlijke gebieden, soms met de dood
tot gevolg.
Die uitgeprocedeerden, die tussen wal en schip vallen, geen veilige toekomst gunt
en hen toch prest om terug te keren naar onleefbaarheid.
 
Of is het de bevlogen activist zoals Joke Kaviaar, die er een veroordeling
voor over heeft om het onrecht aan de kaak te stellen? [63]
Of een No Border camp [ook mikpunt van de hetze en voorgespiegeld
als ''extremistisch''], dat aandacht wil vragen voor de steeds wanhopiger
positie van vluchtelingen [64]
 
Voor mij is het antwoord duidelijk
 
Voor veel humanitair denkende mensen ook.
 
Laten we de geschiedenis van Sifra en Pua, twee moedige vrouwen, die bereid waren
het officiele beleid van de Farao te trotseren [65] als voorbeeld nemen en niet gehoorzamen aan
inhumane wetten en maatregelen.
 
Een test, waarvoor het Reformatorisch Dagblad jammerlijk is gezakt.
 
VOOR GELIJK RECHT OP ZIJN EN BESTAAN IN DIT LAND
NEDERLANDERS OF VLUCHTELINGEN
 
Het recht op veiligheid en bescherming is geen extremistische eis, maar een mensenrecht
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
[1]
 
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
 
Fijn dat u belangstelling hebt voor RD.nl, de nieuwssite van het Reformatorisch Dagblad.
Vandaag is het zondag. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Wij beschouwen de zondag als een rustdag, een opdracht van God en een geschenk, waar we dankbaar voor mogen zijn. Om die reden actualiseren we onze site vandaag niet.
Staat het nieuws dan stil op zondag? Nee, dat niet - we leven in een jachtige tijd waarin het verschil tussen zondagen en werkdagen helaas steeds kleiner wordt.
Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.
Informatie over kerkelijke gemeenten, kerkdiensten en predikanten kunt u desgewenst vinden op onze site www.kerktijden.nl. Kerkelijke en theologische publicaties kunt u raadplegen op www.digibron.nl.
Hoofdredactie Reformatorisch Dagblad[2]

REFORMATORISCH DAGBLAD
ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN
29 JULI 2013
 
 
 
[3]
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN
29 JULI 2013
 
 
 
[4]
 
NOS
ACTIVISTEN BESMEUREN HUIS IND CHEF
2 JUNI 2013
 
 
TELEGRAAF
HUIS IND DIRECTEUR BEKLAD
2 JUNI 2013
 
 
 
INDYMEDIA
ACTIE BIJ DIRECTEUR IND
 
 
Open Brief aan de directeur van de IND, van Lint
Hedenmorgen, zondag 2 juni 2013, heeft u de voordeur en gevel van uw woning aan Apollolaan 11 Leiden roodbeschilderd aangetroffen.
Wij, de Kwade Kwasten hebben een bericht voor u achtergelaten: “IND=moord”
Het is gedaan met uw rust zolang als u de directeur blijft van de dienst IND die verantwoordelijk is voor de afwijzing en opsluiting en deportatie van immigranten! Zegt uw medewerking op voor u de geschiedenis ingaat als een der hoofdverantwoordelijken voor de dood van velen! Laat het uw bazen, de politiek, en uw opvolgers en ondergeschikten duidelijk zijn dat uw aller misdaden niet onopgemerkt blijft! Zo lang als dat documenten heersen over levens, zal de aanval worden voortgezet!
Voor de vrijheid!
De Kwade Kwasten
 
 
[5]
 
INDYMEDIA
Verfbommen tegen huis minister Leers
18 OCTOBER 2012

 
 
[6]
 
INDYMEDIA
OPLEIDINGSCENTRUM IND BEKLAD
22 FEBRUARI 2012
 
 
[7]
 
AIVD PUBLICATIE OVER LINKS ACTIVISME EN EXTREMISME
 
 
ELSEVIER
AIVD WAARSCHUWT VOOR LINKS-EXTREMISME IN NEDERLAND
4 SEPTEMBER 2013
 
 
 
NOS
EXTREEM-LINKS BUNDELT KRACHTEN
4 SEPTEMBER 2013
 
 
 
AIVD 
HET VUUR VAN VERZET
GROEIENDE WEERSTAND TEGEN HET NEDERLANDSE ASIEL EN
VREEMDELINGENBELEID
OCTOBER 2009
 
 
 
AIVD
LINKS EXTREMISME
EEN OVERZICHT VAN ACTIES TEGEN HET ASIEL EN VREEMDELINGENBELEID 
IN DE AFGELOPEN DECENNIA
 
 
 
AIVD KENNISBANK
VERZET TEGEN HET NEDERLANDSE ASIEL EN VREEMDELINGENBELEID
VERHARDT
 
 
NATIONALE COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING EN
VEILIGHEID
ASIELRECHTENEXTREMISME
 
 
 
[8]
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN
29 JULI 2013
 
 
 
[9]
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN
29 JULI 2013
 
 
 
[10]
 
''The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.''

ARTIKEL 11, INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

 
 
[11]
 
WIKIPEDIA
LIFE, LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS
 
 
 
[12]
 
WANNEER KAN EEN VREEMDELING ONGEWENST VERKLAARD WORDEN>
 
 
[13]
 
Een voorbeeld.
Najib, een vreemdeling met een tijdelijke verblijfsvergunning, heeft een aantal winkeldiefstallen gepleegd. Hij is hiervoor strafrechtelijk veroordeeld. Naast dat Najib veroordeeld is, is hij door de IND ook ongewenst verklaard. Nederland wil Najib uitzetten naar Marokko. Marokko dient Najib eerst te accepteren. Dit gebeurt met een bepaald document: de laissez passer. Marokko accepteert Najib en hij wordt gedwongen uitgezet naar Marokko. Najib mag voor enkele jaren Nederland niet meer in.
 
WANNEER KAN EEN VREEMDELING ONGEWENST VERKLAARD WORDEN>
 
 
 
 
[14]
 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET

 
 
 
[15]
 
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! 
Wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven? 
En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? 

En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: 
''Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan'' 

Mattheusvers 25:37-40 


[16]
 
AMBTSBERICHT AFGHANISTAN DD 4 JULI 2012
 
 
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
VERKORT AMBTSBERICHT SOMALIE 29 FEBRUARI 2012
 
 
 
[17]
 
UNHCR ELIGIBILITY GUIDELINES FOR ASSESSING THE INTERNATIONAL
PROTECTION NEEDS OF ASYLUM-SEEKERS FROM AFGHANISTAN
 
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES [UNHCR]
6 AUGUST 2013
 
 
 
[18]
 
 
RECHT OP BESTAAN
 
''Ondertussen werd er op het congres gesproken over de lessen die geleerd zijn uit vorige interventies in oa Irak, Afghanistan en Libië. Wat echter niet op de agenda stond waren de slachtoffers van de oorlogen, de vluchtelingen, die naar onder andere Nederland zijn gevlucht voor bescherming. Gelukkig hebben wij vernomen dat twee mensen de sprekers hebben gevraagd naar onze aanwezigheid buiten, met de vraag waarom vluchtelingen niet uitgenodigd werden om te spreken. Hierop werd echter niet ingegaan.''

RECHT OP BESTAAN
VLUCHTELINGEN IN ACTIE BIJ THE HAGUE INSTITUTE FOR GLOBAL JUSTICE
[19]

VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALOBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
[20]
 
''No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.''
 
ARTIKEL 33, CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES
 
 
 
[21]
 
'' No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture."
 
ARTIKEL 3, CONVENTIOM AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT
OR PUNISHMENT
 
 
 
[22]
 
VRIJHEID VAN BEWEGING
DOOD DOOR BELEID
LIJST VAN SLACHTOFFERS
 
 
 
[23]
 
NRC
TEEVEN STELT ONDERZOEK IN NAAR DOOD RUSSISCHE ASIELZOEKER
DIE ''ONTERECHT VASTZAT''
18 JANUARI 2013
 
 
 
NOS
TEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT
18 APRIL 2013
 
 
 
 
 
HOE DE STAAT DOLATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM
 
 
 
 
[24]
 
''Van andere vluchtelingen die naar Kabul werden uitgezet, met name degenen die dringend medische hulp nodig hadden, hebben we sindsdien niets meer vernomen.''

DEPORTATIEVERZET
DT & V: DEPORTATIES, VALSE PAPIEREN
21 JUNI 2013

 
 
[25]
 
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFREGIME OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
OVER RESPECT VOOR MENSENRECHTEN BIJ VREEMDELINGENBEWARING
 
NATIONALE OMBUDSMAN
AUGUSTUS 2012
 
 
OMBUDSMAN: SNEL ALTERNATIEVEN NODIG VOOR VREEMDELINGENBEWARING
7 AUGUSTUS 2012
 
 
 
[26]
 
AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND
TEEVEN MOET HAAST MAKEN MET ''MENSELIJKE MAAT''
2 SEPTEMBER 2013
 
 
 
VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND/MENSENRECHTEN ALS MAATSTAF
SEPTEMBER 2013
 
 
ELCKE BONSEN
VREEMDELINGENDETENTIECENTRA ZIJN ONTWORPEN
EN INGERICHT OM MENSEN TE ISOLEREN EN TE DESORIENTEREN
 
 
 
[27]
 
OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT: VLUCHTELINGENBEULEN 
NED STAAT GAAN VRIJUIT
ASTRID ESSED
 
 
 
[28]
 
OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT: VLUCHTELINGENBEULEN 
NED STAAT GAAN VRIJUIT
ASTRID ESSED
 
 
 
[29]
 
OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT: VLUCHTELINGENBEULEN 
NED STAAT GAAN VRIJUIT
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[30]
 
VOLKSKRANT
ALLEEN NOG CEL VOOR CRIMINELE EN AGRESSIEVE ASIELZOEKERS
19 JUNI 2013
 
 
 
[31]
 
 
VOLKSKRANT
ALLEEN NOG CEL VOOR CRIMINELE EN AGRESSIEVE ASIELZOEKERS
19 JUNI 2013
 
 
 
 
[32]
 
NOS
ASIELZOEKER BAH NAAR VUGHT
21 MEI 2013
 
 
 
 
[33]
 
 
TIEN MAN DOKEN OP MENEER BAH EN SCHOPTEN HEM
TOEN HIJ REEDS OP DE GROND LAG EN GEBOEID WAS
22 MEI 2013
 
 
OPEN BRIEF AAN STAATSSECRETARIS TEEVEN 
DR E BONSEN [VERTROUWENSARTS]
 
 
 
 
 
NIEUWSUUR
JUSTITIE WERKT HONGERSTAKERS TEGEN
18 MEI 2013
 
 
NOS
HONGERSTAKERS SLECHT BEHANDELD
18 MEI 2013
 
 
 
[34]
 
 
OMROEP WEST
GEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN TENTJE TE ZITTEN
20 NOVEMBER 2012
 
 
 
[35]
 
TENTENKAMP VLUCHTELINGEN OSDORP/BARBAARSHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[36]
 
 
OSDORP REFUGEES IN HUNGERSTRIKE DEMAND A SOLUTION NOW
 
 
 
[37]
 
 
OMROEP WEST
GEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN TENTJE TE ZITTEN
20 NOVEMBER 2012
 
 
 
[38]
 
 
HANDREIKING TEEVEN ASIELZOEKERS TENTENKAMP
15 NOVEMBER 2012
 
 
 
[39]
 
 
NRC
TENTENKAMP TER APEL ONTRUIMD/117 MENSEN OPGEPAKT
23 MEI 2012
 
 
TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD
AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[40]
 
 
 
AT5
POLITIE ONTRUIMT TENTENKAMP NOTWEG
30 NOVEMBER 2012
 
 
 
HET PAROOL
BUURTBEWONERS VOEDEN AFGEWEZEN VLUCHTELINGEN IN
TENTENKAMPJE
29 SEPTEMBER 2012
 
 
 
[41]
 
''Met de mensenrechten van uitgeprocedeerde asielzoekers, die vanwege
de gevaarlijke en/of oorlogssituatie niet terug kunnen naar hun land
van herkomst, wordt op schandalige wijze gesold.
Dit allemaal met als grondslag het discriminatoire en inhumane
Uitgeprocedeerd zijn betekent immers, te worden ”geklinkerd” zonder
recht op de meest elementaire basisvoorzieningen zoals het
recht op voedsel en een dak boven je hoofd.
Ondanks het feit, dat dat sowieso inhumaan is, schendt Nederland
daarmee ook nog eens de Internationale Verdragen waar het beweert,
zo’n respect voor te hebben.''
 
BEVEILIGERS BEWAKEN VLUCHTFLAT
REACTIE OP AT5
ASTRID ESSED
 
 
 
[42]
 
DE STENTOR
ASIELZOEKERS VLUCHTFLAT  NA JAAR GEEN STEEK VERDER
4 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[43]
 
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
 
 
 
[44]
 
HONGERSTAKING ASIELZOEKERS VOOR VRIJHEID EN WAARDIGHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
ZELFMOORD EN HONGERSTAKING/DE ONMENSELIJKHEID
VAN HET ASIELBELEID IN BELGIE EN NEDERLAND
19 AUGUSTUS 2013
 


[45]BRIEF AAN JUSTITIE/BEHANDELING HONGERSTAKENDE VLUCHTELINGEN
IN VREEMDELINGENDETENTIE
ASTRID ESSED
 
 
ELCKE BONSEN
VREEMDELINGENDETENTIECENTRA ZIJN ONTWORPEN
EN INGERICHT OM MENSEN TE ISOLEREN EN TE DESORIENTEREN
 
 
 
[46]
 
NOS
TEEVEN ZET TWEE HONGERSTAKERS UIT
1 AUGUSTUS 2013
 
 
 
[47]
 
''De rechter had afgedwongen dat de Nederlandse Staat in ieder geval voor medische zorg bij aankomst diende te zorgen. Ook wettelijk blijft de Nederlandse staat nog drie maanden na de deportatie verantwoordelijk voor de vluchteling. Cheikh Bah en Issa Koulibaly waren beiden ernstig verzwakt, na meer dan zeventig dagen hongerstaking en intermitterende dorststaking.''
 
DEPORTATIEVERZET
DE STAAT LIEGT OVER BAH EN KOULIBALY
 
 
 
 
[48]
 
''Hij is momenteel al 72 dagen in hongerstaking; hij is al twee keer door een arts niet fit-to-fly verklaard, omdat hij daar fysiek veel te zwak voor is.''
 
DEPORTATIEVERZET
VIJFDE DEPORTATIEPOGING CHEIKH BAH
 
 
 
[49]
 
DEPORTATIEVERZET
STAATSSECRETARIS TEEVEN WIL HONGERSTAKERS OVERBRENGEN NAAR 
EEN MINDERE, MAAR DUURDERE KLINIEK
 
 
 
[50]
 
 
MVOS: GHANA WERKT NIET MEE AAN TERUGKEER: KORTING ONTWIKKELINGSHULP
 
 
 
 
 
[51]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND/MENSENRECHTEN ALS MAATSTAF
SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
[52]
 
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFREGIME OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
OVER RESPECT VOOR MENSENRECHTEN BIJ VREEMDELINGENBEWARING
 
NATIONALE OMBUDSMAN
AUGUSTUS 2012
 
 
 
[53]
 
 
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN
27 JULI 2013
 
 
 
[54]
 
STRENG MAAR RECHTVAARDIG EN DAN NU DE FEITEN
DE ANDERE KANT VAN HET MIGRATIEBELEID
DEPORTATIEVERZET EN OCCUPY ROTTERDAM
 
 
 
[55]
 
BAM BESMET BEDRIJF
 
 
 
DE NIEUWBOUWPLANNEN VOOR ''JUSTITIEEL COMPLEX SCHIPHOL''
 
 
 
[56]
 
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! 
Wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven? 
En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? 

En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: 
''Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan'' 

Mattheus.25:37-40

 
[57]
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN
29 JULI 2013
 
 
 
 
[58]
 
ELSEVIER
AIVD WAARSCHUWT VOOR LINKS-EXTREMISME IN NEDERLAND
4 SEPTEMBER 2013
 
 
 
TELEGRAAF
TEEVEN IS DREIGEMENTEN ZAT
19 JUNI 2013
 
 
 
 
 
 
TELEGRAAF
ASIELPROTEST WORDT GEWELDDADIGER
12 OCTOBER 2009
 
 
 
 
[59]
 
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
 
Fijn dat u belangstelling hebt voor RD.nl, de nieuwssite van het Reformatorisch Dagblad.
Vandaag is het zondag. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Wij beschouwen de zondag als een rustdag, een opdracht van God en een geschenk, waar we dankbaar voor mogen zijn. Om die reden actualiseren we onze site vandaag niet.
Staat het nieuws dan stil op zondag? Nee, dat niet - we leven in een jachtige tijd waarin het verschil tussen zondagen en werkdagen helaas steeds kleiner wordt.
Morgen brengen we u graag weer op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, voorzien van achtergronden, commentaar en opiniërende artikelen. Zoals u dat van ons gewend bent.
Informatie over kerkelijke gemeenten, kerkdiensten en predikanten kunt u desgewenst vinden op onze site www.kerktijden.nl. Kerkelijke en theologische publicaties kunt u raadplegen op www.digibron.nl.
 
 
 
 
[60]
 
 
ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/REVEALING
A CRIME IS NOT A CRIME
ASTRID ESSED
 
 
 
[61]
 
 
PETER STORM
HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
 
 
 
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER
NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[62]
 
WEBPAGINA KLM
 
 
 
[63]
 
JOKE KAVIAAR
VIJFHONDERD VLUCHTELINGEN......MOGEN WE EVEN APPLAUS?
 
 
 
SLOTWOORD JOKE KAVIAAR BIJ RECHTSZITTING
ELK WOORD EEN VONK 
 
 
 
OFFICIELE UITSPRAAK RECHTER
VEROORDELING JOKE KAVIAAR VOOR OPRUIING
 
 
 
 
OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAAR UIT DE LUCHT: VLUCHTELINGENBEULEN 
NED STAAT GAAN VRIJUIT
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[64]
 
PETER STORM
NO BORDER KAMP/GOEDE ZAAK, HARDE NOODZAAK
 
 
 
NO BORDER KAMP
 
 
 
[65]
 
 
''''Bovendien gelastte de koning de vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende: 
16 'Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.' 
17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. '' 

Exodus 1, 15 t/m 17 ''

Meer van Astrid Essed