Gesloten Gezinsvoorziening Kamp Zeist/Brief aan Amnesty International over medeplichtigheid

Ma 6 Augustus 2018 07:51 | Astrid Essed | 767 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING KAMP ZEIST/BRIEF AAN AMNESTY
INTERNATIONAL OVER MEDEPLICHTIGHEID AAN ASIELBELEID 
ZIE OOK
ZIE OOK ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE LEZERS
AAN
AMNESTY INTERNATIONAL NEDERLAND
Bestuur
Ledenraad
Onderwerp:
Uw verdediging van vreemdelingendetentie
en in het byzonder van de Gesloten Gezinsvoorziening [in gewoon
Nederlands ''Gezinsgevangenis''] 
Geacht Bestuur
Geachte Ledenraad
Waarschijnlijk kent u  de 
bovenstaande regels uit Shakespeare's Mac Beth wel
en anders maakt u bij dezen kennis.
Ze worden door de drie Heksen [leidende ''voorspellers''
en ''onheilsboden'' in Mac Beth]
uitgesproken aan de vooravond van hun ontmoeting
met  militaire commandant Mac Beth, die kort daarop
een [Middeleeuwse] coup zal plegen, de koning uit de weg 
ruimt om daarna zelf de macht over te nemen.. [1]
De Wereld op Zijn Kop..[2]
En dat is precies wat u als Amnesty Bestuur hebt gedaan:
In uw verraderlijke Brief/Notitie
aan de Kamerleden dd juni 2018, zet u de Wereld
op Zijn Kop door de rechten van vluchtelingen
te verkwanselen in een tijd, dat er al zo mee
gesold wordt!
En daarover ben ik als Actieliid van Amnesty [3] GOED KWAAD!
UW BRIEF:AAN DE KAMERLEDEN
VREEMDELINGENDETENTIE
Nu is uw kwalijk standpunt, helaas,  niet nieuw voor mij
Al jaren hebt u over vreemdelingendetentie [want
daar gaat het hier om] geschreven op een manier, een mensenrechtenorganiatie
onwaardig.
Keer op keer heb ik u hierover in mails aangeschreven, zonder
ooit een reactie te ontvangen.
Uw standpunt komt terug  in uw 
Brief [notitie] naar de Kamerleden ''Opmerkingen en
Aanbevelingen van Amnesty International Bij de wet Terugkeer
en Vreemdelingenbewaring ten behoeve van het Wetgevingsoverleg
op 11 juni 2018'' [4]
U schrijft
'' Vrijheidsbeneming geldt in het Nederlandse strafrecht als het zwaarste middel om mensen te straffen en de impact op het leven van mensen is groot. Aan het bestuursrechtelijk vastzetten van mensen zonder verblijfstitel kleven dan ook ernstige mensenrechtelijke bezwaren. De afgelopen jaren is onder meer door (internationale) toezichthouders, mensenrechtenorganisaties en rechtshulpverleners op zeer consistente wijze kritiek geleverd op de wijze waarop de Nederlandse overheid vreemdelingenbewaring uitvoert. Centrale punten daarin zijn: 1 Het niet afdoende garanderen dat vreemdelingenbewaring alleen als ultimum remedium wordt gebruikt en alleen zo kort mogelijk wordt ingezet. 2 Het disproportioneel zware (penitentiaire) regime en het gebruik van gevangenislocaties.''  [5]
U stelt zelf [en terecht!], dat ''vrijheidsbeneming'' grote impact heeft op de
levens van mensen en toch hebt u de guts om te stellen, dat
het ''bestuursrechtelijk vastzetten van mensen zonder verblijfstitel'' alleen
als ultimum remedium [uiterste redmiddel in het Nederlands] en alleen zo kort
mogelijk'' zou moeten worden ingezet.''
Schaamt u zich niet, als mensenrechtenorganisatie, om zoiets staande te
houden?
Vrijheidsberoving zou HELEMAAL NIET plaats moeten vinden in geval
van ''mensen zonder verblijfstitel'', want er is geen sprake van een
strafbaar feit!
Of bent u artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens vergeten?
'' Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.'' [6]
UW BRIEF AAN DE KAMERLEDEN
Maar waardoor ik vooral tegen het Plafond vloog -en wat
de reden is voor deze brief- was wat u durfde te zeggen over 
de Gesloten Gezinsvoorziening op Kamp Zeist
Ik citeer u
'' De Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist, een best practice ''
In juni 2016 is de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) in Zeist geopend. In dit detentiecentrum krijgen gezinnen niet langer te maken met cellen waarin zij 12-17 uur per etmaal worden opgesloten, maar met open ruimtes en een buitenterrein waarover zij zich vrij kunnen bewegen. Alweer geruime tijd worden ook vrouwen in de GGV geplaatst.
De ervaringen met deze werkwijze zijn zeer positief.25 Het gebouw, de open setting en de werkwijze zijn in alle opzichten veel beter geschikt voor vreemdelingendetentie. Volgens het personeel in de GGV is er minder stress en onrust, zijn er minder escalaties en is er meer rust en vertrouwen tussen personeel en vreemdeling.26 Het personeel heeft Amnesty op meerdere momenten laten weten ook voor mannen deze werkwijze mogelijk te willen maken. Zij gaan er van uit dat dat in verreweg de meeste gevallen (90-95%) veilig kan en praktisch realiseerbaar is. De GGV moet daarom gezien worden als een best practice binnen de eigen landsgrenzen. Amnesty International pleit er voor dit model verder te ontwikkelen en toe te passen op alle vreemdelingen in bewaring. '' [7]
Dus om het kort samen te vatten, ''prijst'' u het Gesloten Gezinsvoorzienings
Systeem als ''best practice'' [8]
Best practice vergeleken met wat?
Met de kooien, waarin kinderen in het Amerika van Trump worden
opgesloten? [9]
Ja, DAN is de GGV [Gesloten Gezinsvoorziening] inderdaad beter!
Kortom, met uw lovende woorden zegt u dus te staan achter het opsluiten van te deporteren gezinnen in
een GEVANGENIS, want make no mistake, ook al zijn het ''open ruimten en
een buitenterrein waarover zij zich vrij kunnen bewegen'' [10], het blijft een
gevangenis, want zij [de te deporteren vluchtelingen] kunnen niet van het terrein
af!
En ook al maak je een kooi nog zo mooi en aantrekkelijk, het is en
blijft een kooi!
Dat weet u ook.
Zijn de ervaringen zo positief, met deze gevangenis waar onschuldigen, en
maar liefst gezinnen met vaak jonge kinderen, worden opgesloten?
Volgens het ''personeel'' ja, want zij zitten niet opgesloten.
What about de gevangenen, o pardon, ''bewoners'' van de Geslioten
Gezinsvoorzieningen?
Dit is een deel van het Verhaal van een 16 jarige jongen, die
in de door u als ''best practice'' gekwalificeerde GGV [Gesloten Gezinsvoorziening]
heeft gezeten:
'' Voor mij was het verschrikkelijk om in Zeist twee weken te verblijven. Het is een dichte ruimte waar je niet uit kan en dat is in mijn ogen gevangenis! Ik heb de ergste dagen in mijn leven gehad in die plek, als je als kind steeds denkt dat je terug zal gaan en mogelijk vermoord zal worden en niet meer je ouders zal zien, kon ik niks meer doen dan huilen, zelfs nu ben ik huilend aan het typen.'' 
Zie voor de rest van de brief, noot 11
Zo, dat is wel een ander Verhaal he.
En natuurlijk kent u het Kinderrechtencerdrag, waar in artikel 3 LOUD
AND CLEAR wordt gezegd, dat bij alle maatregelen, het belang van het
kind voorop moet staan [12]
EPILOOG
Genoeg betoogd.
Nu is het aan u om actie te ondernemen en wel DIRECT
Breek met dat opportunistische beleid ''van Twee Kwaden het Minst''
[kiezen tussen Trump concentratiekampen of Gesloten Gezinsvoorzieningen],
want dat is geen mensenrechtenbeleid, maar een opportunistisch, politiek
spelletje, dat met mensenrechten niets van doen heeft!
Daarom geef ik U een aantal aanbevelingen
KIES VOOR DE RECHTEN VAN HEN, DIE ZIJN GEVLUCHT VOOR
VERVOLGING/OORLOG/ARMOEDE ETC EN DOE DAT PRINCIPIEEL!
Dat betekent onder andere:
Verwerp  onverbloemd iedere vorm van vreemdelingendetentie, hoe
[misleidend] gerelaxed het er ook uitziet.
Vluchtelingen horen niet opgesloten te worden, ook niet als
''ultimum remedium'' [laatste redmiddel]
Verzet u tegen uitzettingen!
Vrijwel altijd leiden die voor de vluchteling tot vervolging/oorlogssituaties/
andere ellende
Gedraag u niet als de ''vriendelijke'' kant van het Nederlandse
deportatiesysteem,  door u lovend uit te laten over
Gezinsgevangenissen [hou toch op met dat Gesloten
Gezinsvoorzieningen en noem het ''kind'' bij de naam'']
Spreek de Nederlandse regering aan op het principiele
recht van vluchtelingen op vrijwaring van vervolging,
foltering en armoede!
Aan wiens kant staat u?
Aan de kant van de Vluchtelingen of de Staat, die hen weert,
hun rechten schendt?
De tijd zal het leren.
Maar weet, dat u, door vreemdelingendetentie niet principieel af te wijzen
en gezinsgevangenissen te prijzen als ''best practice'', medeplichtig wordt
aan een misdadig asielbeleid.
Maak de juiste keuze voor mensenrechten, mensenrechtenorganisatie!
Ik heb gezegd.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed