Kabinetsformatie vastgelopen op migratie/Vluchtelingenrechten niet onderhandelbaar

Za 24 Juni 2017 05:59 | Astrid Essed | 1246 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
KABINETSFORMATIE VASTGELOPEN OP MIGRATIE/
VLUCHTELINGENRECHTEN NIET ONDERHANDELBAAR
Behoort Groen Links tot de ''few good men [women] in de Nederlandse politiek,
omdat zij haar poot dwars gehouden heeft tegen de verdere ontmenselijking
van het ''vluchtelingenbeleid'' tijdens de kabinetsformatie? Natuurlijk is dat 
signaal welkom, maar wie verder kijkt ziet, dat wat in eerste instantie een
compliment zou verdienen, toch een adder[tje] onder het gras blijkt te zijn.....
ZIE OOK
''

“We declare our right on this earth...to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.”

QUOTE MALCOLM X
Wanneer in een samenleving mensenrechten minder vanzelfsprekend
zijn, wordt, wat eerst als ''recht'' beschouwd werd, meer en meer
een ''gunst''
Een gunst kan je niet afdwingen en hangt af van de welwillendheid
van de gever.
Als eenmaal dat stadium bereikt is, kan het schuilen voor de
regen onder een brug, al een gunst zijn.
Als iemand dan voorstelt. dat mensen in een tent schuilen,
terwijl anderen het schuilen onder een brug voorstellen, lijkt dat ''tentvoorstel''
heel edelmoedig en humaan.
Dat is het stadium, waarin de rechten van vluchtelingen heden ten
dage geraakt zijn en wat er zo'n week geleden bij de
kabinetsformatie gebeurd is.
Groen Links heeft een ''tentvoorstel'' gedaan, tegen het
''onder een brug'' voorstel van de andere partijen [VVD, CDA, D'66]
Naar de actualiteit:
Groen Links [bij monde van voorman Jesse Klaver] heeft zijn poot
stijfgehouden bij de kabinetsformatie over ''migratie'', vertaald,
de rechten van vluchtelingen. [1]
Dat is niet de eerste keer, enkele maanden geleden was dat ook al het
geval. [2]
Over mijn beoordeling van de houding van Groen-Links als
''tentvoorstel'', later in dit stuk
Eerst naar wat er nu eigenlijk is gebeurd:
Het ging om het volgende
De VVD/CDA/D'66 voormannen hadden een plan gelanceerd,
waarbij vluchtelingen, [met als voorbeeld de EU-Turkije
deal [3], geen asiel meer in Europa kunnen aanvragen, maar dat
moeten doen in een zogenaamd ''veilig'' land.
 [4]
Dit zou in de toekomst bijvoorbeeld van toepassing moeten zijn bij vluchtelingenstromen uit Libië en  dus op Afrikaanse vluchtelingen
slaan.
En daarvoor zouden vluchtelingen dan worden opgevangen
in zogenaamde ''veilige'' Afrikaanse landen.
GroenLinks zou echter '' principieel'' [toevoeging van de
media] blijven weigeren toe te staan dat vluchtelingen alleen nog een asielaanvraag buiten Europa mogen doen of anders worden teruggestuurd. [5]
Nou lijkt mij dat Groen-Links standpunt niet opzienbarend,
maar in overeenstemming met het recht op asiel [daarvoor
moet je toch echt in het betreffende land zijn], de zogenaamde
''veilige'' Afrikaanse landen zijn bovendien niet veilig [kom ik
op terug] en terugsturen van vluchtelingen, die dan toch
naar Europa komen, kan in strijd zijn met het Vluchtelingenverdrag,
wanneer zij gevaar lopen hetzij in eigen land, hetzij in het
zogenaamde ''veilige'' Afrikaanse land, dat toch niet zo veilig is.
[6]
Maar goed, gezien tegen het licht van de VVD/CDA/D'66 
combinatie, die kiezen voor een totale uitkleding [en er
is al zoveel ''uitgekleed] van de vluchtelingenrechten,
beantwoordt de opstelling van Groen Links, die dit haar ''ondergrens'', tenminste nog aan de eisen van rudimentair
fatsoen.
Om zo te zeggen:
Het ''tentvoorstel'' [hierop kom ik terug] van Groen-Links
tegenover het maffia [want zo noern ik het negeren van rechten]
brugvoorstel van VVD/CDA/D'66 .
Maar wat nou zo opmerkelijk is [dat krijg je in een
samenleving, waarin rechten, gunsten worden], is
de negatieve toon, waarin er wordt gesproken over
deze relatief principiele stellingname van Groen-Links
Ook wordt gesuggereerd, dat de vluchtelingen in wezen
de problemen veroorzaken.
De toon alleen al van de nieuwsberichten:
FORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKT
WEER DOOR MIGRATIE [7]
VLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK [8]
Groen Links krijgt de schuld, wordt als de boosdoener afgeschilderd [9],
terwijl het enige, dat Klaver gedaan heeft is de verdere uitkleding van het
toch al inhumane asielbeleid [10] tegen te houden.
Jesse Klaver heeft daar dan weer op gereageerd. [11]
Informateur Tjeenk Willink gaat zelfs zover in principeloosheid,
dat hij de stellingname van Groen Links en het mislukken
van de formatie ''een relatief gering punt'' noemt. [12]
Zo wordt er dus heden ten dage over mensenlevens gesproken....
''VEILIGE'' AFRIKAANSE LANDEN?
VVD/CDA/D'66 combinatie [ook wel het ''motorblok'' genoermd]
willen dus vluchtelingen, die
asiel aanvragen, laten opvangen in ''veilige'' Afrikaanse
landen, waarmee afspraken worden gemaakt.
Eens even kijken, om welke landen het gaat en hoe
''veilig'' ze zijn.
Het gaat om de Afrikaanse ''bovengrens'' landen,
Marokko, Algerije, Tunesie, Libie en Egypte. [13]
Geen prettige regimes:
Marokko, bepaald geen voorloper op het gebied van
mensenrechten, kampt met een [terechte] opstand in
voornamelijk de Rif, waarbij keihard wordt opgetreden.
Algerije, ook geen kampioen mensenrechten, vervolgt en
arresteert een [islamitische] religieuze minderheid
op grote schaal.
In het sinds de NAVO aanvallen [die het regime Khadaffi hebben
verslagen] instabiele Libie zijn momenteel maar liefst drie regeringen
actief, die elkaar niet erkennen en milities, die elkaar op leven en
dood bestrijden.
En alsof dat nog niet erg genoeg is, worden er, echt waar, vluchtelingen
op de SLAVENMARKT verkocht......
En in Egypte is niet alleen een keiharde miluitaire dicatuur,
die al duizenden doden heeft veroorzaakt, maar ook is er een virulent
racisme tegen zwarte Afrikanen, die al mensenlevens heeft geeist.....[14]
Verre van veilige landen voor vluchtelingen dus.
''TENTVOORSTEL'' VAN GROEN LINKS
In het begin van dit stuk vergeleek ik de Groen Links weigering
om accoord te gaan met het ''motorblok'' [VVD/CDA/D'66] op het
gebied van ''migratie'' [vluchtelingen] met iemand, die pleit
voor een opvang in tenten, terwijl de anderen een opvang
''onder een brug'' willen regelen.
Een iets minder onmenselijke benadering dus.
Naast de misdadige voorstellen van het ''motorblok'' [VVD/CDA/D'66]
om geen vluchtelingen meer toe te laten in Europa om asiel
aan te vragen en ze te ''dumpen'' in gevaarlijke en onveilige
Noord-Afrikaanse landen, lijkt de Groen Links weigering
buitengewoon principieel.
Publicist en activist Peter Storm verwoordde het mooi:
''Terwijl het hele politieke midden steeds verder naar rechts opmarcheert om de PVV bij te benen in de hoop haar in te kapselen en te neutraliseren, verdedigt koene ridder Jesse Klaver het politieke midden van gisteren. Een midden dat alleen maar links lijkt omdat de rest nog veel verder naar rechts is doorgeschoven.'' [15]
En dat is wat er gebeurt.
Want hoe ''humaan'' staat Klaver dan tegenover vluchtelingen
Ik laat hem aan het woord:
'''We zijn enorm tegemoetkomend geweest. Wij willen graag afspraken maken met landen in Afrika. 90 procent van de mensen die nu vanuit Afrika in bootjes de oversteek wagen, zijn economische migranten. Die horen hier niet en willen ook wij terugsturen. De buitengrenzen van Europa moeten veel strenger bewaakt. Het onderscheid kan veel scherper gemaakt tussen enerzijds economische migranten en anderzijds politieke vluchtelingen en mensen die om oorlogsgeweld vluchten. '' [16]
Dat zelfde onderscheid is ook in zijn Facebook verklaring
te lezen. [17]
U ziet, lezer, niet alleen is Klaver ook voor ''strenge bewaking van 
de buitengrenzen'', ook hier weer het onderscheid tussen economische en
politieke vluchtelingen, wat ik principieel afwijs.
Natuurlijk moeten zij, die worden vervolgd, asiel krijgen, maar ook
economische vluchtelingen moeten welkom zijn.
Gevrijwaard worden van armoede is immers een mensenrecht. [18]
Daarbij wilde Klaver ook ''waterdichte garanties'' dat de landen
waarmee een accoord zou worden gesloten voor opvang van
vluchtelingen daar, bescherming zouden kunnen bieden. [19]
Nog afgezien van het feit, dat dat niet kan [ik verwijs naar
de bovenstaande onveilige landen] besteedt Klaver daarmee,
helaas, ook de opvang van vluchtelingen aan andere landen
uit.
Daarmee sluit hij ook vluchtelingen uit van het aanvragen
van asiel in Nederland zelf.
Dus toch niet zo ''principieel'' tegen aanvraag van asiel buiten
Nederland, zoals de media berichten. [20]
Wat hij in wezen gezegd heeft en wilde was 
Een veilige opvang voor vluchtelingen in Derde Landen.
Met andere woorden:
Als dat gegarandeerd kon worden, had hij daar vrede mee
En het niet terugsturen van oorlogsvluchtelingen, mochten ze
toch [tegen de afspraken in] naar Europa zijn gekomen. [21]
EPILOOG
Het is duidelijk
Klaver wil geen totale uitkleding van vluchtelingenrechten
Hij wil geen accoord over opvang buiten Europa, als er
geen ''waterdichte garantie'' is op veiligheid voor de
vluchteling.
Hij wil geen terugsturing van oorlogsvluchtelingen
Dat is zijn ''ondergrens''
Vergeleken bij het ''motorblok'' [VVD/CDA/D'66] al heel
wat, die zelfs die veiligheids grens niet trekt [22]
Maar principieel is Klaver alleen in het licht van
de onmenselijkheid van de motorblokkers.
Ook hij is niet principieel tegen het aanvragen van asiel
buiten Europa en maakt het onderscheid
tussen politieke en economische vluchtelingen.
Daarmee maakt hij, in mijn ogen, deel uit van de
onmenselijkheid, het inhumane asielbeleid, het geperfectionneerde
uitsluitings en selectiebeleid.
Hij laat hen, die door armoede, oorlog en ellende gedreven, op
zoek naar een beter bestaan, toch in de kou staan.
Dat is een politiek, waarbij geen rechten worden verdedigd.
Maar gunsten verleend.
Er hoort geen morele ''ondergrens'' te zijn.
Maar grenzeloze solidariteit.
Tot dat moment komt, is ook Klaver een onderdrukker
van vluchtelingenrechten.
Al brengt hij het sympathieker.
Astrid Essed
NOTEN
[1]
AD
FORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKT
WEER DOOR MIGRATIE
12 JUNI 2017
AD
VLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK
12 JUNI 2017
TROUW
KABINETSFORMATIE OP DOOD SPOOR
12 JUNI 2017
VOLKSKRANT
ONDERGRENS GROEN-LINKS: ''WIJ STUREN OORLOGSVLUCHTELINGEN
NIET TERUG''
13 JUNI 2017
VOLKSKRANT
FORMATIEMAGIE TJEENK WILLINK MOCHT NIET BATEN: 
OVERLEG MET KLAVER STRANDT OPNIEUW OP
VLUCHTELINGENBELEID
13 JUNI 2017
[2]
''Ook donderdag en vrijdag werd daar gesproken door de vier partijen. Zij waagden in de ambtswoning van de minister-president een uiterste poging om in informele sfeer de impasse te doorbreken, nadat de eerste formatieronde op 15 mei ook al was gestrand op het vluchtelingenvraagstuk. ''
AD
FORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKT
WEER DOOR MIGRATIE
12 JUNI 2017
[3]
RTLZ OPINIE
FACTCHECK: WERKT DE TURKIJE DEAL?
STEPHAN OKHUISEN
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/
BRIEF AAN LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
ASTRID ESSED
23 MEI 2016
[4]
AD
FORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKT
WEER DOOR MIGRATIE
12 JUNI 2017
AD
VLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK
12 JUNI 2017
TROUW
KABINETSFORMATIE OP DOOD SPOOR
12 JUNI 2017
[5]
''GroenLinks zou principieel blijven weigeren toe te staan dat vluchtelingen alleen nog een asielaanvraag buiten Europa mogen doen of anders worden teruggestuurd. Dit zou in de toekomst bijvoorbeeld van toepassing moeten zijn bij vluchtelingenstromen uit Libië. GroenLinks wil de mogelijkheid van een asielaanvraag op Europees grondgebied echter openlaten.''
AD
FORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKT
WEER DOOR MIGRATIE
12 JUNI 2017
[6]
''Problematisch is verder dat asielzoekers volgens het verdrag niet teruggestuurd mogen worden naar een onveilig land. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor Libië, waar anarchie heerst.''
AD
VLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK
[7]
AD
FORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKT
WEER DOOR MIGRATIE
12 JUNI 2017
[8]
AD
VLUCHTELINGEN ZETTEN POLITIEK SCHAAK
12 JUNI 2017
[9]
AD
PARTIJEN UITEN FEL KRITIEK OP AFHAKEN GROEN LINKS
13 JUNI 2017
FINANCIEEL DAGBLAD
ASSCHER NEEMT KLAVER DE MAAT
[10]
DE VRIES EN VERBURG/I STILL KNOW
WHAT YOU DID LAST SUMMER/BRIEF AAN DE
VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN
DEPORTATIES VLUCHTELINGEN
ASTRID ESSED
3 DECEMBER 2016
NACHT VAN DE VLUCHTELING 201/DEMASQUE SCHENDERS
VLUCHTELINGENRECHTEN OF GOEDE SIER
ASTRID ESSED
23 JUNI 2016
DOSSIER KLM, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGEN
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRUVING/
CONTINUING STORY
ASTRID ESSED
5 SEPTEMBER 2014
[11]
OP FACEBOOK
JESSE KLAVER

Ik baal ontzettend. Het is niet gelukt de onderhandelingen met VVD, CDA en D66 uit het slop te trekken. Alle partijen hebben daar de afgelopen dagen ontzettend veel in geïnvesteerd, maar de afstand bleek niet te overbruggen. Voor GroenLinks is het onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten voor oorlog en geweld essentieel. Zij die vluchten voor oorlog en geweld hebben recht op bescherming en opvang.

Wij wilden alleen afspraken maken met landen buiten de Europese Unie over het terugsturen van politieke vluchtelingen als niet alleen de juridische waarborgen voor dat land op papier staan. We willen daarbij ook waterdichte garanties dat de landen waarmee we de akkoorden sluiten het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk zullen geven.

Helaas is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken over deze Nederlandse inzet voor de Europese positie. Daarmee verviel het vertrouwen dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld daadwerkelijk de bescherming zullen krijgen waar ze recht op hebben.

De tekst die er lag gaf ons onvoldoende vertrouwen. Papier is immers geduldig. Het gaat ons niet alleen om de juridische werkelijkheid, maar ook om de weerbarstige praktijk.

De conclusie is daarom dat we elkaar niet hebben kunnen vinden. Dat is ontzettend jammer. Maar wat ik eerder zei, herhaal ik nu: we willen graag regeren, maar niet tegen elke prijs. Wij willen een verandering tot stand brengen. En altijd de mens blijven zien achter het beleid. Op migratie konden de vier partijen elkaar niet vinden. Maar ook op klimaat en ongelijkheid was de afstand nog altijd groot.

Hoe de formatie nu verder gaat weet niemand. Of er nou een meerderheidscoalitie komt of een minderheidskabinet, een kabinet met of zonder GroenLinks: wij blijven constructief samenwerken om meerderheden te vinden voor onze plannen. Wij blijven samen met jou werken aan verandering. Daarover snel meer.

- Jesse

[12]
''GroenLinks vindt dat politieke en oorlogsvluchtelingen ook in Europa asiel moeten kunnen aanvragen. Partijleider Jesse Klaver weigert hier aan te tornen. Hij noemde dit eerder zijn ‘principiële ondergrens’, terwijl Tjeenk Willink het een ‘relatief gering punt’ noemde. ''
TROUW
KABINETSFORMATIE OP DOOD SPOOR
12 JUNI 2017
[13]
''Het komt erop neer dat Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte zich zouden moeten verbinden om de grens naar de EU net zo te sluiten als Erdogan dat gedaan heeft.''
HET WORDT TIJD VOOR DE ECHTE ONDERWERPEN
IN DE FORMATIE
HAN VAN DER HORST
13 JUNI 2017
[14]
AMNESTY INTERNATIONAL
MOROCCO: RIF PROTESTERS PUNISHED WITH
WAVE OF MASS ARRESTS
2 JUNE 2017
AMNESTY INTERNATIONAL
ALGERIA: WAVE OF ARRESTS AND PROSECUTIONS OF
HUNDREDS OF AHMADI'S
19 JUNE 2017
''“Libië telt drie parlementen”. Dat niet alleen, er zijn drie regeringen die elkaar niet erkennen, en met bijbehorende milities die elkaar op leven en dood bestrijden. Om het beeld van een ‘veilig Libië’ helemaal af te ronden: mensen op de vlucht belanden er niet alleen in handen van mensensmokkelaars maar worden op slavenmarkten verkocht''
COMPLIMENT VOOR KLAVER?
PETER STORM
17 JUNI 2017
''Libië verkeert bijvoorbeeld in burgeroorlog en heeft drie verschillende regeringen. 'Afspraken die je daar maakt vallen meteen kapot. En de enorme aantallen migranten en vluchtelingen zitten daar in een soort opvangcentra die sterk op slechte gevangenissen lijken. Mensen worden daar ernstig mishandeld', zegt Voorhoeve.''
BNR
VOORHOEVE GEEFT GROEN LINKS GELIJK
14 JUNI 2017
VIRAL VIDEO SHOWS SOMALI AND ETHIOPIAN MIGRANTS
AND REFUGEES BEING HELD AND ABUSED BY LIBYAN GANGS
DE WERELD MORGEN
HONDERDEN MIGRANTEN VERHANDELD OP ''SLAVENMARKTEN''
IN LIBIE
10 MEI 2017
MIDDLE  EAST EYE
WHEN THEY CALL YOU ''NEGRO'': EGYPT'S SUDANESE
ARE PRISONERS OF RACISM
20 APRIL 2017
[15]
COMPLIMENT VOOR KLAVER?
PETER STORM
17 JUNI 2017
[16]
'''We zijn enorm tegemoetkomend geweest. Wij willen graag afspraken maken met landen in Afrika. 90 procent van de mensen die nu vanuit Afrika in bootjes de oversteek wagen, zijn economische migranten. Die horen hier niet en willen ook wij terugsturen. De buitengrenzen van Europa moeten veel strenger bewaakt. Het onderscheid kan veel scherper gemaakt tussen enerzijds economische migranten en anderzijds politieke vluchtelingen en mensen die om oorlogsgeweld vluchten. ''
VOLKSKRANT
HET WAS NIET ALLEEN MIGRATIE, ZEGT KLAVER
''OP ANDERE DOSSIERS ZAG IK OOK GEEN COMPROMIS
DOORSCHEMEREN''
15 JUNI 2017
[17]
OP FACEBOOK
JESSE KLAVER

Ik baal ontzettend. Het is niet gelukt de onderhandelingen met VVD, CDA en D66 uit het slop te trekken. Alle partijen hebben daar de afgelopen dagen ontzettend veel in geïnvesteerd, maar de afstand bleek niet te overbruggen. Voor GroenLinks is het onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten voor oorlog en geweld essentieel. Zij die vluchten voor oorlog en geweld hebben recht op bescherming en opvang.

Wij wilden alleen afspraken maken met landen buiten de Europese Unie over het terugsturen van politieke vluchtelingen als niet alleen de juridische waarborgen voor dat land op papier staan. We willen daarbij ook waterdichte garanties dat de landen waarmee we de akkoorden sluiten het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk zullen geven.

Helaas is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken over deze Nederlandse inzet voor de Europese positie. Daarmee verviel het vertrouwen dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld daadwerkelijk de bescherming zullen krijgen waar ze recht op hebben.

De tekst die er lag gaf ons onvoldoende vertrouwen. Papier is immers geduldig. Het gaat ons niet alleen om de juridische werkelijkheid, maar ook om de weerbarstige praktijk.

De conclusie is daarom dat we elkaar niet hebben kunnen vinden. Dat is ontzettend jammer. Maar wat ik eerder zei, herhaal ik nu: we willen graag regeren, maar niet tegen elke prijs. Wij willen een verandering tot stand brengen. En altijd de mens blijven zien achter het beleid. Op migratie konden de vier partijen elkaar niet vinden. Maar ook op klimaat en ongelijkheid was de afstand nog altijd groot.

Hoe de formatie nu verder gaat weet niemand. Of er nou een meerderheidscoalitie komt of een minderheidskabinet, een kabinet met of zonder GroenLinks: wij blijven constructief samenwerken om meerderheden te vinden voor onze plannen. Wij blijven samen met jou werken aan verandering. Daarover snel meer.

- Jesse

[18]

''

Preambule

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;''

.....

.....

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN 

DE MENS

https://www.amnesty.nl/encyclo pedie/universele-verklaring-va n-de-rechten-van-de-mens-uvrm- volledige-tekst

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN 

DE MENS

https://www.amnesty.nl/encyclo pedie/universele-verklaring-va n-de-rechten-van-de-mens-uvrm- volledige-tekst

[19]
''"We willen ook waterdichte garanties dat de landen waarmee we de akkoorden sluiten het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk zullen geven." Die garanties zijn er volgens Klaver niet gekomen.''
RTL NIEUWS
BALENDE KLAVER: ''NIET TOT ELKE PRIJS
REGEREN''
13 JUNI 2017
''Het “detail” van de “waterdichte garanties” laat overigens meteen zien hoe ver heen de GroenLinks-leider al was. Want door die “garanties” te eisen was hij blijkbaar al akkoord gegaan met de uitbouw van de Turkije-deal naar de Noord-Afrikaanse regio. Het principiële punt dat we juist opvang en bescherming in Nederland moeten regelen en de zaak niet dienen af te schuiven naar Noord-Afrikaanse landen, had hij al overboord gekieperd. Hij eiste alleen maar “garanties” dat het wel goed zou gaan komen met al die vluchtelingen, als ze eenmaal in Noord-Afrikaanse landen zouden worden gedumpt waar volop armoede heerst en geweld woedt. Nee, die “garanties” konden en wilden Rutte en zijn vriendjes niet geven. Dat had Klaver van tevoren kunnen weten. En ook niemand anders kan die “garanties” bieden. Daarom had hij van meet af aan het heldere standpunt moeten innemen dat “opvang in eigen regio” een onding is, dat zoiets het recept is voor een uitzichtloos, verpauperd, onveilig en mensonwaardig bestaan, dat we zoiets vluchtelingen niet zouden mogen aandoen, en dat overigens het merendeel van alle vluchtelingen wereldwijd nu al wordt “opgevangen in eigen regio”. 
MISLUKTE FORMATIE: GROEN LINKS IS GEEN
HAAR BETER VOOR VLUCHTELINGEN
15 JUNI 2017
[20]
''GroenLinks zou principieel blijven weigeren toe te staan dat vluchtelingen alleen nog een asielaanvraag buiten Europa mogen doen of anders worden teruggestuurd. Dit zou in de toekomst bijvoorbeeld van toepassing moeten zijn bij vluchtelingenstromen uit Libië. GroenLinks wil de mogelijkheid van een asielaanvraag op Europees grondgebied echter openlaten.''
AD
FORMATIE MET GROEN LINKS MISLUKT
WEER DOOR MIGRATIE
12 JUNI 2017
[21]
VOLKSKRANT
ONDERGRENS GROEN LINKS: ''WIJ STUREN OORLOGSVLUCHTELINGEN
NIET TERUG''
13 JUNI 2017
[22]
''D66-leider Alexander Pechtold zei tijdens het Kamerdebat dat hij "geen moment heeft getwijfeld'' of de internationale afspraken tussen EU en landen in Noord-Afrika over migratie die op tafel lagen, misschien niet aan nationale en internationale wetgeving zouden voldoen. Hij vindt de eisen die GroenLinks had onhaalbaar. "Waterdichte garanties voor een onzekere toekomst bestaan niet'', aldus Pechtold.''
TROUW
HARDE KRITIEK TWEEDE KAMER OP AFHAKEN
GROEN LINKS
13 JUNI 2017

Meer van Astrid Essed