Rutte III/Wilhelmus/Nachtwacht/''Onze'' identiteit/Xenofobie en diefstal in werking

Wo 25 Oktober 2017 02:09 | Astrid Essed | 1119 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/''ONZE'' IDENTITEIT/AANVA LLEN OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE XENOFOBIE EN DIEFSTAL
ZIE OOK
''WHEN INJUSTICE BECOMES LAW, RESISTANCE BECOMES DUTY''
'' Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.''
ALDUS CDA FRACTIELEIDER BUMA IN DE TOELICHTING
VAN HET REGEERAKKOORD 2017
''Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.''
HET ''ECHTE'' WILHELMUS, ZESDE COUPLET
I
DE BESCHULDIGING
REGERING RUTTE!
IK BESCHULDIG U!
Dat u chauvinisme, haatzaaierij en uitsluiting
promoot.
Dat u de sociaal zwakkeren, allochtonen en
autochtonen, besteelt en het recht op een bestaan
in waardigheid ontzegt.
Ik beschuldig u van discriminatie van vluchtelingen
met een verblijfsstatus en beroving
van hun rechten.
EN ik acht u medeschuldig aan en medeverantwoordelijk
voor slavenhandel en slavernij, foltering en vervolging van migranten,
die u het recht ontzegt, Europa te bereiken,
op zoek naar veiligheid
WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?
II
HET RUTTE/BUMA/PECHTOLD/SEGERS MONSTER
XENOFOBE MAATREGELEN IN CONTEXT
DE HAATZAAIERS
Een Nachtmerrie.
Die hebben we allemaal weleens.
Een hele opluchting dan, wanneer je wakker wordt en je realiseert,
dat het allemaal niet echt is.
Even een kneep in je arm.......en je bent weer gerustgesteld.
Het valt allemaal wel mee.
Ik denk, dat ik niet alleen voor mezelf spreek, wanneer
ik schrijf, dat dit het OMGEKEERDE is bij
 het aantreden van het kabinet Rutte III.
Dat is een LEVENDE Nachtmerrie, iets wat niet opdoemt in
je dromen, maar veel erger, in de werkelijkheid van alledag.
Want dit VVD, CDA, Christen Unie en D'66 kabinet presteert het
om in zijn regeerakkoord een hysterisch chauvinistische trom te slaan,
de aanval te openen op sociaal zwakkeren en de ''niet westerse'' vluchtelingen/migranten.
WILHELMUS/NACHTWACHT
We beginnen met die hysterisch chauvinistische trom, die, naar het
schijnt, redelijk onschuldig begint:
Een verplicht bezoek van alle scholieren in Nederland aan het
Rijksmuseum, het Parlement en het leren van het Wilhelmus. [1]
Even afgezien van het kader ''verplicht'' [waarvoor ik allergisch ben],
wat voor kwaad kan er nu schuilen achter museumbezoek en bezoek
aan het Parlement, waardoor leerlingen in contact komen met
cultuur en de Staatsinrichting, waarover ze onderwijs krijgen,
in de praktijk in werking zien?
Op zich niets, maar wie even doordenkt, vindt het vast al verdacht,
dat het perse het Rijksmuseum is en niet gewoon musea in het algemeen.
Het antwoord geef ik de lezer:
Omdat deze ''verplichte bezoeken'' in een chauvinistisch jasje gegoten zijn.
Het Rijksmuseum is het museum, waar circa 2000 schilderijen uit
de Zeventiende Eeuw hangen [2], het begintijdperk van de Nederlandse
slavenhandel en slavernij [3], de Eeuw, die ten onrechte is
opgehemeld als de ''Gouden Eeuw'' [4] [voor gewetenloze regenten/
handelaars in mensen, ja], de Eeuw van ten onrechte opgehemelde
zetbazen van de slavenhandel zoals de zogenaamde ''zeeheld''
Michiel de Ruyter [5]
Een schilderij van deze zeeSCHURK is er dan ook in te bewonderen,
of liever gezegd, te beschimpen!. [6]
Met het verplichte bezoek aan het Parlement en het leren
van het Wilhelmus [wat makkelijker als plat chavinisme te
herkennen is] is het al net zo.
Lezers, die hieraan nog twijfelen, verwijs ik naar de uitspraak
[bovenaan dit artikel] van CDA fractieleider S. Buma, die de 'museum,
parlement en Wilhelmus maatregelen van het kabinet als volgt
toelicht:
'''' Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.'' [7]
Duidelijker kan het niet.
Dit gaat om het puur promoten van het chauvinisme, waarbij de
autochtoon Nederlandse cultuur centraal EN superieur
wordt gesteld, ten koste van de culturen en cultuurbelevingen
van ''niet westerse'' allochtonen, die daardoor impliciet
als tweederangs beschouwd worden.
En dat zeg ik met opzet zo hard, omdat er meer is dan alleen maar
deze in het Regeerakkoord opgenomen chauvinistische verklaring van Buma, want deze meneer [in de gaten
houden deze schijnheilige CDA Farizeeer!] had en heeft meer in petto:
BUMA DE XENOFOOB/H.J. SCHOO LEZING
Dit keer was Buma aan het woord in de jaarlijks door Elsevier Weekblad
georganiseerde H.J. Schoolezing  en zijn bijdrage was ronduit schokkend, omdat deze bol staat van chauvinisme en xenofobie.
Buma brak een lans voor de zogenaamde ''boze burger'' [lees xenofobe PVV
stemmers], die zogenaamd ''verweesd'' zou achterblijven en pleitte voor een terugkeer naar de collectieve traditionele
waarden uit de Nederlandse ''Joods-christelijke traditie'' [8]
Over dat Joods christelijke zometeen meer.
''Onze traditie en cultuur mogen we niet laten verwateren'' [9] was
zo ongeveer zijn adagium. 
Een duidelijker ''wij'' ''zij'' standpunt had hij niet kunnen verwoorden.
Een overzicht van Buma's uitspraken:
Ik citeer [over de ''boze burger', met wie hij zo begaan zou zijn]
''''„Zijn baan is vergeven, in zijn ogen, aan een immigrant of een Oost-Europeaan, de opleiding voor de kinderen is te theoretisch geworden en de verruwing van de samenleving komt met grof geweld via de televisie de huiskamer binnen.” [10]
Ziet u het gemene?
Niemand kan BUMA zogenaamd xenofobie verwijten, door
dat toegevoegde ''in zijn ogen'', maar ondertussen ventileert hij die xenofobie wel!
Verder jammert hij over de immigratie uit Afrika, die het evenwicht 
in Europa zou verstoren [11], een puur extreem-rechts waandenkbeeld.
Vervolg uitspraken Buma:
''“Wie naar Nederland komt als immigrant of vluchteling wordt onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis. We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen. Dat hoeft niet.” [12]
Puur demagogisch dit.
Want niemand heeft beweerd, dat ''de normen en waarden
in onze samenleving moeten veranderen''
Maar Buma ontzegt migranten de beleving van de
eigen cultuur, naast de ''algemene
Nederlandse waarden'' door tijdens zijn lezing te refereren
aan ''mensen, die vasthouden aan hun eigen cultuur,
identiteit en geloof. [13]
HIJ DURFT ZEG!
Zou hij vergeten zijn, dat cultuurbeleving een grondrecht
is [14].
Dat godsdienstvrijheid in de Grondwet verankerd ligt? [15]
En dan dit over die ''Joods christelijke traditie'', waarmee
Buma en andere xenofobe en Islamofobe politici zo graag mee schermen:

Als het dan allemaal zo ´´joods/christelijk´´ is, waarom
hebben de Joden pas in 1795, in de Franse tijd (dus onder
Frans bestuur), gelijke burgerrechten gekregen? [16]

Als het allemaal zo ´´joods/christelijk´´ is, waarom dan zijn
percentagegewijs, in West Europa, uit Nederland,
het grootste aantal Joden tijdens
de Tweede Wereldoorlog, gedeporteerd? (17)
Pijnlijk doordenkertje.

Gelukkig is er behoorlijk wat kritiek gekomen
op Buma's haatzaaitoespraak, zowel uit 
progressieve hoek [18], als uit eigen gelederen,
namelijk van CDA prominent en oud minister
van Justitie, Hirsch Ballin, die in het CDA blad
''Christen Democratische Verkenningen'' onder
andere over de H.H. Schoo performance van Buma
schrijft:
'' “Scheidslijnen zijn er op allerlei manieren, maar ze mogen geen breuklijnen tussen bevolkingsgroepen worden.” [19]
Behalve Hirsch Ballin uiten meer CDA'ers kritiek. [20]
Goed zo!
Overigens was die kritiek van Hirsch Ballin wel te verwachten:
Hij was destijds een fel tegenstander van de gedoogsamenwerking van VVD/CDA met de PVV. [21]
RUTTE/''PLEUR OP!''/DE ''NORMALE'' NEDERLANDER
In zijn haatzaai campagne staat Buma niet alleen:
Neerlands premier Rutte [nu voor de derde keer]
blaast ook zijn partijtje mee.
In herinnering breng ik zijn ''Pleur op'' uitspraak
in het programma ''Zomergasten'', gericht tegen
Turkse jongeren, die tijdens een pro Erdogan demonstratie
slaags raakten met de pers.
Neerlands premier gebruikte woorden van de volgende strekking
''''Lazer zelf op, ga zelf terug naar Turkije, Pleur op,
om het in plat Haags te zeggen'' [22]
Rutte jammerde erover, dat de jongeren gebruik maakten
van het Nederlandse demonstratierecht en de persvrijheid
niet respecteerden. [23]
Dat mag allemaal waar zijn, maar de conclusie, dat zij
dan maar Nederland moeten verlaten, is natuurlijk discriminatoir en xenofoob.
Want waarom moeten zij weg?
Omdat zij Turken zijn?
En ''autochtone'' [lees blanke] Nederlanders dan, die
zich soortgelijk gedragen......
En eenmaal de Geest uit de Fles, ging Rutte vrolijk door
op zijn ingeslagen xenofobe pad.
In een ''Brief aan alle Nederlanders'' trok hij alle
registers open:
Demagogie, xenofobie, haatzaaierij.
Ik citeer uit deze opmerkelijke BRIEF
''´´We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.´'' [24]
Naast de haatzaaierij, xenofobie en demagogie valt zijn groeiend
gebruik van het woord ''normaal'' op:
Normaal is kennelijk de gelijkgeschakelde, brave BLANKE burger.
Niet normaal zijn de ''niet westerse'' allochtonen, die zich verzetten
tegen racisme, niet voetstoots assimileren met boerenkool met worst
EN de progressieve of radicale blanke actievoerders, die niet buigen
voor de wetten van de Staat.
Dat ''normaal'' is zo langzamerhand het adagium van Rutte en
consorten geworden:
Het is ook terug te vinden in dat onding:
Het regeerakkoord van 2017. [25]
Zo zijn Rutte's manieren.
Zo zijn de manieren van de hedendaagse Nederlandse politiek
bedrijverij [de enkele ''goeden'' niet te na gesproken].
Xenofobie, haatzaaierij, discriminatie.
Het is allemaal ''gewoon'' geworden.
''Normaal''
Het zal de lezer trouwens niet verbazen, dat diezelfde premier Rutte
ooit is veroordeeld [toen hij Staatssecretaris van Sociale Zaken was]
voor aanzetten tot discriminatie......[26] 
PVV/PEGIDA
We hebben twee politieke haatzaaiers de revu laten passeren, die
hoofd verantwoordelijk zijn voor dit regeerakkoord from hell.
Samen met hun vrienden Pechtold [D'66] en Segers [Christen Unie]
Maar dit zieke regeerakkoord past naadloos in het verziekte,
neo fascistische klimaat, dat Nederland dreigt te overspoelen.
Ik zal hier niet alle politieke voorstellen/uitspraken en maatregelen
noemen, die in de loop der jaren de revu hebben gepaseerd
Zie voor een aantal onder noot 27
Om niet te zwijgen over dat monstervoorbeeld van maatschappelijk
structureel racisme:
Etnisch profileren [28]
En een bijna racistisch fossiel:
De Nederlandse Blackface: Zwarte Piet! [29]
Loopt al mee sinds 1850, een tijd dat rassentheorieeen
gemeengoed waren en nog slavernij bestond.
Wat mij in het heden opcvalt, zijn de agressieve reacties, zowel
maatschappelijk als van bestuurders/politie, tegen vreedzame anti Zwarte Piet
activisten. [30]
Om over de giftige PVV, Forum voor Democratie, Pegida cocktail nog maar te zwijgen. [31]
En dan is die extreem-rechtse PVV weer de reden voor politieke
partijen om steeds meer chauvinistische spierballentaal uit te slaan.
En indirect een van de oorzaken van de xenofobie van Rutte III,
die de PVV kiezers wil aftroggelen.
III
DE MAATREGELEN
XENOFOBIE ALS UITSLUITING
De revu zijn gepasseerd de gevaarlijke xenofobe toonzetting van
dit kabinet Rutte III, tegen de achtergrond van de VVD/CDA coryfeeen
Rutte en Buma, die zich wat xenofobie betreft, bepaald niet onbetuigd 
hebben gelaten. [32]
Een van hen, Neerlands premier [o nationale schande], is zelfs
in het verleden veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie [33]
Dezelfde man, die het aanbieden van excuses over Neerlands slavernij
verleden ''gratuit'' vindt, vanwege het ''grote tijdsverschil van 150 jaar geleden'' [34]
Zijn drogredenatie is daarbij, dat je kennelijk massale ontvoering, verkrachting,
foltering, massaexecuties, HANDEL IN MENSEN EN HET ZIEN VAN MENSEN
ALS DINGEN, in zijn tijd zou moeten zien.
Iedereen, die iets in een dergelijke redenatie ziet, moet mijn artikel hierover
maar eens goed lezen....... [35]
Goed, of juist slecht
Dit is dus het wereldbeeld tegen welks achtergrond premier
Rutte en consorten beleid maken.
Xenofobie, vluchtelingenvijandigheid en het onderdrukken
van sociaal zwakkeren.
Wat zij ''normaal'' vinden.
De eerste beleidsmaatregel is al aan de orde gekomen:
Het verplicht bezoek van alle scholieren in Nederland aan het
Rijksmuseum, het Parlement en het leren van het Wilhelmus,
wat dus veel minder onschuldig is dan in eerste instantie lijkt.
''Nationale'' [lees blank autochtone] identiteit stellen tegenover die anderen, die ''niet westerse;'' allochtonen en Oost-Europeanen, die, stiefbroertjes, zusjes van
Noord en West-Europa.
XENOFOBIE ALS VLUCHTELINGENVIJANDIG/AFRIKADEALS
Maar Rutte III heeft meer in petto, waaruit zijn inhumaniteit
en xenofobie blijkt.
Deze regering is namelijk vijand van vluchtelingen en dat blijkt om te
beginnen uit de Afrikadeals.
Net zoals met dat onding, de Turkije deal [36] wil de nieuwe regering
om te voorkomen, dat vluchtelingen de tocht naar Europa wagen,
''deals'' sluiten met zogenaamde ''veilige'' Noord-Afrikaanse landen.
Intentie is, dat vluchtelingen, die naar Europa willen, daar worden 
opgevangen in kampen en dat na verloop van tijd bepaald wordt,
wie toch nog naar Europa mag. [37]
Zo wordt het recht op asiel in het land waar men naartoe wil
ondergraven, wat een grondrecht is [38].
Maar wat mogelijk nog erger is, is dat die landen helemaal
geen ''veilige landen'' zijn en dat weet de Nederlandse Overheid
heel goed:
Neem nu een land als Libie, dat na het NAVO ingrijpen, dat tot de val
van khadaffi geleid heeft, in chaos van drie regeringen [die elkaar
niet erkennen] en strijdende milities is achtergebleven: [39]
Het is niet te geloven, maar daar worden  vluchtelingen ''verhandeld''
op slavenmartkten! [40]
Ook worden vluchtelingen/migranten in vluchtelingenkampen
systematisch mishandeld. [41]
IS DAT EEN VEILIG LAND?
SCHANDE OVER DE NEDERLANDSE REGERING, DIE MET EEN
LAND ALS LIBIE EEN DEAL DURFT TE SLUITEN!
Ook zijn Marokko, Algerije en Egypte bepaald geen voorvechters
van de mensenrechten.
In Egypte is een keiharde dictatuur aan de macht, die al duizenden doden heeft veroorzaakt, maar ook is er een virulent
racisme tegen zwarte Afrikanen, die al mensenlevens heeft geeist…..[42]
In Marokko is een opstand in de Rif aan de gang [al maanden], waarbij
keihard wordt opgetreden [43] en in Algerije wordt een [islamitische]
religieuze minderheid [Algerije is een islamitisch land, maar dit is
een andere groep] keihard vervolgd en onderdrukt. [44]
SOFAR FOR THE ''SAFE COUNTRIES''
XENOFOBIE ALS VLUCHTELINGENVIJANDIG/AFKNIJPING RECHTEN
VLUCHTELINGEN MET EEN VERBLIJFSSTATUS
''Het ademt een en al afweren en uitsluiten''
Aldus Dorine Manson, directeur Vluchtelingenwerk Nederland
over de kabinetsplannen over ''migratie en integratie''
Die Afrikadeals zijn de eerste schurkenstreek van dit kabinet.
De tweede schurkenstreek is de ongehoorde discriminatie en achterstelling
van de ''erkende'' vluchtelingen, mensen met een verblijfsstatus.
Dacht je, dat je er bent, als je eindelijk je verblijfsstatus hebt, terwijl 
zovele anderen zijn afgewezen en als het aan het kabinet ligt,
nog eerder op transport worden gezet dan tot nu toe het geval was? [45]
FORGET IT!
Wanneer vluchtelingen het ''geluk'' hebben, in Nederland te mogen
blijven [en dus het IND monster hebben overleefd......] [46], krijgen
ze direct met uitsluiting en discriminatie te maken:
In tegenstelling tot de andere inwoners in Nederland wordt hen
voor twee jaar het recht op een uitkering, huur en zorgtoeslag ontzegd.
Deze voorzieningen worden hen nu ''in natura'' door Gemeenten
verstrekt. [47]
Alsof we nog in de tijd van de ruilhandel leven.
Absurd, zonder meer en nog discriminatoir ook en dus in flagrante
strijd met artikel 1, Nederlandse Grondwet.
Vooral ook weerzinwekkend om mensen zo te degraderen!
Maar nog meer:
''Meedoen'' wat dit kabinet zo graag wil, is er niet bij, want je
loopt zo een achterstand van twee jaar op.
''Een en al uitsluiten en afweren'', zegt Vluchtelingenwerk [48] en dat
klopt. 
''Spijkerhard'' zegt Vluchtelingenwerk [49] en dat klopt ook.
Maar deze Rutte III freaks hebben NOG meer in petto:
'Erkende'' vluchtelingen, degenen, die worden ''beschermd''
door Nederland en dus een verblijfsstatus hebben, ja, diezelfde
groep, die voor twee jaar de toegang tot de verzorgingsstaat wordt
afgeknepen [50], krijgt de verfblijfsstatus niet meer voor vijf, maar
voor drie jaar.
Daarna kan deze nog met twee jaar worden verlengd en pas na die
twee tijdelijke verblijfsvergunningen, kan er een vergunniing
voor onbepaalde tijd worden afgegeven. [51]
Grotere rechtsonzekerheid dus voor deze zogenaamde ''beschermden'',
grotere spanningen en grotere afhankelijkheid van de grillen en luimen
van de Overheidsdiensten.
BAH!
Wat een weerzinwekkende manier om met mensen, die reeds voor
vervolging en andere ellende gevlucht zijn, om te gaan.
Alsof het asielbeleid al niet misdadig genoeg is!
Wie daaraan nog twijfelt, moet maar eens de HUMAN documentaire 
over de werkzaamheden van DT & V [Dienst Terugkeer en Vertrek]
bekijken.
Zie noot 52, met meer informatie over de handel en wandel van
deze deportatiedienst. 
IV
DE MAATREGELEN
RUTTE III, VIJAND VAN DE SOCIAAL-ZWAKKEREN
Wie dacht, dat dit rampenkabinet nu klaar met ons was,
vergist zich.
Want wat tot dusver de aanval was op vluchtelingen en
allochtonen met als hoofddoel racisme en verdeel en heers
politiek, openbaart zich nu in de aanval op sociaal zwakkeren
in het algemeen, allochtoon en autochtoon.
Dit dan door middel van de door en door asociale en
misselijke maatregel, de verhoging van BTW van 6 tot 9 procent. [53]
De niet econoom zegt dat misschien in eerste instantie niet
zoveel, maar lezers, wij gaan het in onze portemonnee voelen,
omdat we zeker twee tientjes meer kwijt zijn aan dagelijkse
boodschappen! [54]
Ze zullen ons wijsmaken, dat het ''maar twee tientjes'' zijn en
dus te doen is, maar iedereen, die de laatste week voor
de twintigste [wanneer voor de huur en zorgtoeslag wordt
gestort] iedere 10 eurocent in zijn portemonnee heeft moeten
omdraaien, weet, wat dat betekent!
Hoog tijd dus om de handen ineen te slaan, allochtoon, autochtoon
wie dan ook en van meet af aan samen op te trekken tegen dit
kabinet en LOUD AND CLEAR te laten weten, dat wij hun
plannen gaan dwarsbomen, waar en zoveel we maar kunnen! [55]
Want het sluitstuk van de schurkerij heeft dit kabinet from hell
nog voor het laatst bewaard:
U hebt het ongetwijfeld al gehoord en anders wordt u
hopelijk nu helemaal wild!
De winstbelasting voor grote bedrijven gaat OMLAAG [56], wat
ze miljoenen gaat opleveren.
Terwijl WIJ moeizaam enkele tientjes per maand moeten 
ophoesten aan boodschappen en andere noodzakelijke
uitgaven!
WAT REST ONS?
VERZET!
Dit is wel het gevaarlijkste en meest inhumane kabinet, dat we
de laatste jaren gehad hebben en ademt bijna naadloos de
Wilders/Pegida doctrine: [57]
Het is extreeem chauvinistisch met het Wilhelmus/Rijksmuseum
deuntje, vluchtelingenvijandig met de Turkije/Afrikadeals [waarmee
medeplichtig aan slavernij en slavenhandel/zie  Libie], het degraderen
van nota bene ERKENDE vluchtelingen tot tweederangsburgers en het
nog sneller ''wegwerken'' van ''kansloze'' vluchtelingen [58]
En dan als klap op de vuurpijl:
Het verheerlijken van de ''gewone, normale Nederlanders'' [lees:
werkende Nederlanders] [59] en het aanvallen van de sociaal zwakkeren
door de BTW verhoging van 6 naar 9 procent op eerste levensbehoeften.
Dit is toch te gek voor woorden!
Hoe lang gaan we deze misdadige maatregelen tolereren?
Wat mij betreft:
GEEN DAG!
Schrijfster en activiste Joke Kaviaar heeft in haar stuk ''LES 1: LEVE DE VOC
MENTALITEIT, LEVE NEEDERLAND! MAAR ZEG ER NIETS OVER, WANT....''
een leuke voorzet gedaan door neer te schrijven
''Wat moet een ouder doen, die het kind gehersenspoeld ziet
worden met een opgelegde ''dominant blanke en culturele identiteit''
Weiger het naar school te sturen! Massaal!'' [60]
IK zou willen zeggen:
Mensen, laat alle verschillen voor wat ze zijn en accepteer geen enkele
van die mensvijandige maatregelen van het Rutte/Buma/Pechtold en
Seegers monster.
Ga de straat op!
Verzet u!
Plan acties!
Bezet ministeries!
ACCEPTEER DIT NIET!
Schrijver en activist Peter Storm heeft ook leuke ideeen hiervoor. [61]
In de geest van het ECHTE Wilhelmus, dat eens begonnen is als
een verzameling van strijdliederen tegen tyrannie en bezetting. [62]
VERZET U!
''WHEN INJUSTICE BECOMES LAW, RESISTANCE BECOMES DUTY''
VOORWAARTS IN DE STRIJD!!
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed