Bij het aftreden van Koningin Beatrix/Waardering en kritiek

Vr 1 Februari 2013 06:53 | Astrid Essed | 3019 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
 
 
BIJ HET AFTREDEN VAN KONINGIN BEATRIX/KRITIEK EN WAARDERING
 


 
AFTREDEN KONINGIN BEATRIX/ENKELE KANTTEKENINGEN
 
 
''"Ik zweer  aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer  dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe Mij God almachtig! 
 
 
 
''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''
 
Artikel 1, Nederlandse Grondwet
 
 
 
 
''"Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75e verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen.

Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was prins Claus mij vele jaren tot grote steun.

Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen.

Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap.

Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaatsmaken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van ú. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn."
 
INTEGRALE TEKST AFSCHEID BEATRIX
28 JANUARI 2013
 
 
 
 
Wanneer in een hedendaagse monarchie een  Koning[in] het stokje aan zijn/haar opvolger doorgeeft, markeert 
dat voor velen het einde van een tijdperk, omdat men, terecht of ten onrechte, de monarchie als zodanig heeft vereenzelvigd
met een specifiek optreden en de persoonlijkheid  van de monarch en de voor die periode geldende politiek-maatschappelijke ontwikkelingen
Anderszijds verandert er de facto niet veel, omdat de Koning geen daadwerkelijke macht heeft, maar deze gelegen is bij opeenvolgende regeringen, die de politiek-
economische koers bepalen en is de Koning[in] slechts het ''gezicht'' van de Staat geweest is
Zo is het uiteraard ook in Nederland
Toch zijn er, zeker sinds de post 11 september 2001 toename van de anti Islamhetze en het ''bon ton'' karakter, wat het racisme zowel politiek als maatschappelijk gekregen heeft,  enkele interessante
kanttekeningen bij het Koningschap van terugtredende Koningin Beatrix te plaatsen, die de moeite van het belichten waard zijn
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
 
Hoewel Koningin Beatrix de leeftijd bereikt heeft, dat in Nederland doorgaans Koninklijke Staatshoofden aftreden [1] , waren 
velen toch nog verbaasd en soms onaangenaam verrast, het nieuws van haar aftreden te vernemen
Maar, zoals zij zelf opmerkte in afscheidsrede [2], had zij deze stap reeds enkele jaren overwogen [3]
 
Nauwelijks was het nieuws van haar  aftreden [op 30 april 2013] ten gunste van haar zoon Prins Willem Alexander bekend, of er
kwam, zowel in Nederland als internationaal [4] een stroom van reacties opgang
Opvallend waren de reacties van zowel de media als politiek, die zich niet alleen stuk voor stuk ''lovend'' uitlieten over
de regeerperiode van Koningin Beatrix [5], maar ook weinig origineel waren in hun commentaar door over elkaar te struikelen
met vage zinsnedes als ''haar inzet voor Nederland'', ''plichtsbesef'' en ''hardwerkendheid''
''Professionaliteit'' was wat zinniger, omdat zij inderdaad bekend staat om haar behoefte aan inhoudelijkheid en zich, ook 
volgens de hier overigens afwezige critici, terdege voorbereidt
Overigens lijkt mij dat geen byzondere verdienste voor welk functie ook, met name een, die zo rijkelijk betaald, doorspekt van privileges en op grond van erfelijke opvolging is toegekend, maar dat daargelaten
 
Wat mij vooral frappeert is dat er geen spoor van kritiek te bekennen is op haar functionneren, terwijl, nog los
van het feit of je al of geen monarchist bent, kritiek  toch aan de grondslag ligt van een gezonde democratische samenleving.
 
Het was dan ook interessant in een krant een reactie op al die loftuitingen te lezen, die luidde
 
''Nou. Over de doden niets dan goeds zo te horen...

Wat een kritiekloze verering, een kwaliteitskrant onwaardig.'' [6]

 

En ja, dat is zeker waar

Van kwaliteitskranten als NRC en de Volkskrant mag toch een zinnigere beschouwing/analyse verwacht worden,

niet alleen betreffende het functionneren van Koningin Beatrix, maar ook ten aanzien van de zin/betekenis van de monarchie in deze tijd of juist het ontbreken daarvan

De enige, die zich daaraan waagde was onderzoeksjournalist en oorlogsverslaggever Arnold Karskens, die opmerkte, dat

de monarchie een ondemocratisch instituut is [7], een mening die ik deel

Maar wat de redactie van Trouw betreft, moest de gehele en vanuit het recht op vrijheid van meningsuiting terechte, discussie

over het al dan niet voortbestaan van de monarchie maar in de ijskast [8]

 

 

HET ERFELIJK KONINGSCHAP
 
Mijn bezwaren tegen de monarchie als instituut zijn, dat hier sprake is van het verwerven van een Ambt [het Koningschap], met
alle daaraan verbonden privileges, op grond van geboorte en niet van verdiensten
Bovendien brent het de Koning[in] in een rare spagaat
Enerzijds kan zij/hij geen macht uitoefenen en zijn de ministers verantwoordelijk [wat in 1848 een goede zet van de Liberaal
Thorbecke [9] is geweest om de absolute monarchie, een dictatuur avant la lettre, aan banden te leggen
Anderszijds is zij/hij wel de vertegenwoordiger van de Nederlandse Staat [10] en de daaraan klevende politiek, hetgeen moreel
corrumpeert
 
Terugvertaald naar deze tijd [ik laat hier even onder andere het historische bloedige koloniale verleden en de draconische uitbuiting in Nederland zelf van de arbeiders in de 19e eeuw en in de eerste helft van de 20 ste eeuw  buiten beschouwing] noem ik onder andere de structurele mensenrechtenschendingen van vluchtelingen [11], door de Nederlandse Staat, de teloorgang van de huidige sociale rechten in de vorm van draconische bezuinigingen, de militaire deelname aan de VS bezetting in Afghanistan en Irak [12], de medeplichtigheid aan VS Folter door de uitlevering van
terreurverdachten aan de VS [13] en ga zo maar door
 
Als Staatshoofd is de Koning[in] dan weliswaar niet politiek verantwoordelijk, maar moreel wel
 
Want hij/zij is, al is dat dan formeel, hoofd van de regering en vertegenwoordigt Nederland in het buitenland
 
En uiteraard is de Koning[in] het lang niet altijd met al die regeringsmaatregelen eens
 
Maar wie tekent, stemt toe [14]
 
 
 
GETROUW DE GRONDWET ONDERHOUDEN
 
De Koning[in] belooft bij haar inhuldiging ''getrouw de Grondwet te onderhouden''
 
Dat dat in de praktijk vaak een wassen neus is, blijkt wel uit de behandeling van vluchtelingen en asielzoekers, die
door de Nederlandse Staat fundamentele mensenrechten worden onthouden
Want volgens artikel 1, Nederlandse Grondwet worden ''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'' [15]

Dat geldt echter niet voor vluchtelingen
Om een voorbeeld te noemen:
Wanneer iemand met de juiste Nederlandse verblijfspapieren met Justitie in aanraking komt en wordt veroordeeld,
zit hij/zij een straf uit
Een vluchteling zit En een straf uit EN wordt uitgezet naar het land van herkomst als ''ongewenste vreemdeling''
Dubbele straf en met de eventueel onveilige situatie wordt geen rekening gehouden

Dit alles is vastgelegd in de Vreemdelingenwet, waaraan wordt gerefereerd in artikel 2, Grondwet
 
Geen gelijkheid voor vluchtelingen dus
Geen beroep op artikel 1

Een van de voorbeelden dus, waarin Koningin Beatrix de Grondwet NIET heeft onderhouden en dat ook niet kon
op grond van discriminerende wetgeving

Of ze daaar nu achter staat of niet, het corrumpeert haar moreel ten opzichte van de vluchtelingen

Dat is dus een van de duivelse dilemma's van de functie van het constitutionele KoningschapGETROUW DE GRONDWET ONDERHOUDEN
KONINGIN BEATRIX EN HET TOENEMENDE RACISME EN ANTI ISLAMHETZE
 
''Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo'n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen.  Daarmee erodeert de gemeenschapszin.''


KERSTTOESPRAAK KONINGIN BEATRIX 2007
 
Naast mijjn kritiek op het erfelijk Koningschap en de [on]gewilde morele medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen
door de Nederlandse Staat wil ik eindigen met een woord van waardering voor de manier, waarop Koningin Beatrix, binnen de grenzen
van haar mogelijkheden, het hoofd geboden heeft aan de sinds 11 september 2001 toenemende anti Islamhetze en racisme, eerst aangevoerd
door de racistische rechts populistische politicus P Fortuyn [16] en later op nog fanatiekere wijze gevoerd door de extreem-rechtse [17] PVV
leider G Wilders
 
Maar ook anderen voeden een anti Islamhetze en vreemdelingenhaat, namelijk de filmmaker T van Gogh, die in november 2004 werd gedood
 
Na zijn dood ontstond in Nederland een zeer griezelig klimaat, waarbij in een anderhalve maand tientallen Moskeen in brand
werden gestoken [18] en ''niet westerse'' allochtonen, met name Marokkanen, zich steeds meer voelden bedreigd
 
in deze bedreigende situatie nam Koningin Beatrix het initiatief, het Marokkaanse jongerencentrum Argan in Amsterdam te
bezoeken, waar ze  de gelijkwaardigheid tussen mensen benadrukte [19]
Dat lijkt gewoon en dat is het ook, maar in de dreigende omstandigheden van toen was dat een duidelijk signaal
Want hoe men ook over de monarchie denkt, naar ''de Koning'' wordt juist in dat soort gevaarlijke situaties geluisterd
 
Maar ze zou voor nog meer bindends zorgen, want bij de opkomst van de racistische PVV leider werd al snel
duidelijk, dat we hier met een nog gevaarlijker fenomeen dan P Fortuyn te doen hadden
 
Op 25 december 2007 hield Koningin Beatrix een Kersttoespraak, waarin zij waarschuwde tegen onverdraagzaamheid en het over een kam scheren van bevolkingsgroepen [20]
Dit was tegen het zere been van grossier in racisme G Wilders, die  de aanval op de Koningin opende en betoogde, dat de Koningin nog
slechts een ceremoniele functie zou moeten krijgen
Zijn kritiek werd niet gedeeld door de rest van de Kamer [21]
 
 
Vanuit het oogpunt van fundamentele mensenrechten zouden Wilders en de Koningin nog vaker botsen en wel
in de kwestie rond het Staatsbezoek aan Oman, waar de Koningin, volgens de Islamitische voorschriften, gesluierd 
een Moskee bezocht
Het vanuit anti islamitische hetze standpunten door Wilders geleverde commentaar tegen het dragen van de hoofddoek [22]  werd door de Koningin met een krachtig ''Onzin'' afgedaan [23], waarbij de Koningin zich afvroeg, waardoor ze zich tegenwoordig nog zou moeten laten verassen [24]
 
 
EPILOOG
 
Naar mijn mening is de monarchie een ondemocratisch en achterhaald instituut, instandgehouden vanwege historische sentimenten
en vanwege het voor velen sprookjesachtig karakter, dat kennelijk ook het moderne Koningschap uitstraalt
Ook corrumpeert de constitutionele monarchie, omdat de Koning weliswaar geen politieke verantwoordelijkheid draagt, maar een Staat 
vertegenwoordigt, die zich door zijn machtspositie en belangen in de wereld en transatlantisch bondgenootschap 
schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen, waarmee de Koning het echt niet altijd eens zal zijn
 
Maar zijn/haar handtekening staat onder Wetten
Hij/zij straalt het gezicht van Nederland uit
 
Ondanks dat echter kan een Koning[in] ook een bindende bijdrage leveren in bepaalde omstandigheden
 
En hoewel geen monarchist, waardering voor koningin Beatrix, dat zij op niet misverstane wijze weerstand heeft geboden
aan de duistere populistische tijden waarin wij leven en heeft volgehouden het principe, dat racisme en discriminatie 
niet ''bon ton'' zijn, maar schendingen van de Universele Mensenrechten, hier neergelegd in artikel 1, Nederlandse Grondwet
 
''
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''

In dat opzicht heeft zij de Grondwet onderhouden, conform haar Eed

Ik spreek de hoop uiit, dat haar zoon en opvolger Kroonprins Willem Alexander op dezelde wijze racisme, xenofobie en anti Islamhetze het hoofd mag bieden

Vriendelijke groeten
Astrid Essed[1]
 
 
Koningin Wilhelmina trad af op 68 jarige leeftijd
 
WIKIPEDIA
KONINGIN WILHELMINA
 
 
Koningin Juliana trad af op haar 71 jarige verjaardag, op 30 april 1980
 
WIKIPEDIA
KONINGIN JULIANA
 
 
 
[2]
 
 
NOS
KONINGIN BEATRIX TREEDT AF
26 JANUARI 2013
 
 
 
PARLEMENT
DE REGEERPERIODE VAN KONINGIN BEATRIX
 
 
 
PARLEMENT EN POLITIEK
DE KONING
 
 
 
[3]
 
INTEGRALE TEKST AFSCHEID BEATRIX
28 JANUARI 2013
 
 
 
 
[4]
 
 
NOS
BEATRIX NIEUWS IN HET BUITENLAND
28 JANUARI 2013
 
 
 
NRC
ZO BRENGEN DE KRANTEN HET AFTREDEN VAN BEATRIX
29 JANUARI 2013
 
 
 
 
[5]
 
RIJKSOVERHEID
REACTIE MINISTER PRESIDENT OP BEKENDMAKING AFTREDEN KONINGIN
28 JANUARI 2013
 
 
 
NRC
RUTTE: BEATRIX ICOON VAN NEDERLAND-POLITICI VOL LOF OVER KONINGIN\
28 JANUARI 2013
 
 
 
NOS
POLITIEKE LEIDERS VOL LOF OVER BEATRIX
28 JANUARI 2013
 


ELSEVIER
POLITIEK BEDANKT KONINGIN

http://www.elsevier.nl/ Nederland/ANP/2013/1/Politiek- bedankt-koningin/
 
NOS
KRANTEN UNANIEM LOVEND OVER BEATRIX
29 JANUARI 2013
 
 
 
NRC
ZO BRENGEN DE KRANTEN HET AFTREDEN VAN BEATRIX
29 JANUARI 2013
 
 
 
[6]
 
REACTIE CRITICUS VAN DE EENSLUIDENDE LOFTUITINGEN
 
''Nou. Over de doden niets dan goeds zo te horen...

Wat een kritiekloze verering, een kwaliteitskrant onwaardig.''

Zie
 
NRC
ZO BRENGEN DE KRANTEN HET AFTREDEN VAN BEATRIX
29 JANUARI 2013
 
 
 
[7]
 
 
''Oorlogsverslaggever Arnold Karskens
'In 1980 was ik zelf kraker, dus de leuzen 'Trix is niks' en 'Geen woning, geen kroning' zijn mij welbekend. Ik ben tegen de monarchie. Het is een ondemocratisch instituut. ''

VOLKSKRANT
WAT HEEFT BEATRIX BETEKEND? JULIANA WAS EEN MEVROUW, BEATRIX EEN MANAGER[8]

TERUGTREDEN VAN BEATRIX IS GEEN AANLEIDING VOOR NIEUWE DISCUSSIE OVER MONARCHIE
29 JANUARI 2013

 
 
 
 
 
 
 
[10]
 
PARLEMENT EN POLITIEK
DE KONING
 
 
 
[11]
 
 
 
 
 
NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS OPRUIING
 
 
 
ZELFVERBRANDING IRAANSE ASIELZOEKER/NED OVERHEID MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN DOOD
ASTRID ESSED
 
 
 
VRIJHEID VAN BEWEGING
DOOR UITSLUITING, VERVOLGING, OPSLUITING, UITZETTING
VERDWENEN OF DOOD......MAAR NIET VERGETEN
 
 
 
[12]
 
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008
 
 
 
 
[13]
 
NEDERLAND MEDEPLICHTIG AAN FOLTERMACHINE VS
ASTRID ESSED
 
 
 
[14]
 
''De onschendbaarheid van de Koning komt ook tot uiting in het zogenaamde contraseign. Elke wet die door het parlement is aangenomen, moet niet alleen door de Koning, maar ook door een minister zijn ondertekend. De Koning verleent zo zijn gezag aan de wet, terwijl aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de minister tot uitdrukking komt.''

PARLEMENT EN POLITIEK
DE KONING
 
 
 
[15]
 
''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''

ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET

 
 
 
 
[16]
 
 
''Fortuyn was a racist demagogue of the worst sort. He derided Islam as a “primitive culture,” called for a halt to new immigration, and declared that his first act in office—should he gain sufficient power—would be to eliminate an anti-discrimination provision in the Dutch constitution. Now the attempt is being made to present him as a political statesman and martyr.''

THE NETHERLANDS: SOCIO DEMOCRATS EULOGIZE MURDERED NEO FASCIST PIM FORTUYN
9 MEI 2002

 
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
HET RECHTS POPULISME VAN PIM FORTUYN
JAN/FEBRUARI 2002
HARRY WESTERINK
 
 
 
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
GEEN TRANEN OM DOOD PIM FORTUYN
ZOMER 2002
ERIC KREBBERS
 
 
 
 
[17]
 
NOS
ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
[18]
 
TROUW
MOSKEEN IN BRAND GESTOKEN
8 NOVEMBER 2004
 
 
 
 
[19]
 
 
''Koningin Beatrix zei dat Nederland niet moet vervallen in 'wij' en 'zij', zegt Annebregt Dijkman (25), die meedebatteerde. ,,Maar de koningin heeft vooral goed geluisterd. Ze was hier om te horen wat er leeft onder de mensen.''

Aan het eind van het debat sprak de koningin met de jongeren. ,,Ze benadrukte dat gelijkwaardigheid tussen mensen belangrijker is dan gelijkheid.''

 

TROUW

DE KONINGIN HEEFT VOORAL GOED GELUISTERD

13 NOVEMBER 2004

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4324/Nieuws/archief/article/ detail/1739447/2004/11/13/De- koningin-heeft-vooral-goed- geluisterd.dhtml''

Moord op Theo van Gogh

2004 - Na de moord op columnist en filmmaker Theo van Gogh nemen de spanningen tussen allochtonen en autochtonen toe. De koningin wil haar betrokkenheid tonen en bezoekt jongerencentrum  Youthzone in Amsterdam. Goed opgeleide allochtonen bereiden daar de oprichting van een denktank voor. Beatrix luistert en spreekt na afloop met de jongeren. Ze benadrukt het belang van gelijkwaardigheid voor alle burgers. Burgemeester Cohen noemt haar bezoek "een belangrijk signaal"''

 

 

NOS

MARKANTE MOMENTEN BEATRIX

28 JANUARI 2013

 

http://nos.nl/koningshuis/ artikel/467365-markante- momenten-beatrix.html

 

ELSEVIER

KONINGIN BEZOEKT ALLOCHTONE JONGEREN

12 NOVEMBER 2004

 

http://www.elsevier.nl/ Nederland/nieuws/2004/11/ Koningin-bezoekt-allochtone- jongeren-ELSEVIER000989W/

 

 

[20]

 

KERSTTOESPRAAK 2007

 

http://www.koninklijkhuis.nl/ nieuws/toespraken/2007/ december/kersttoespraak-2007/

 

 

[21]

 

NRC

WILDERS KAPITTELT KONINGIN OM REDE

27 DECEMBER 2007

 

http://vorige.nrc.nl/ binnenland/article1858636.ece/ Wilders_kapittelt_koningin_om_ rede

TROUW

 

KAMER STEUNT KRITIEK OP KONINGIN NIET

27 DECEMBER 2007

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4324/Nieuws/article/detail/ 1395987/2007/12/27/Kamer- steunt-kritiek-op-koningin- niet.dhtml

 

 

 

 

[22]
 
ELSEVIER
PVV NOEMT HOOFDDOEK KONINGIN TRIESTE WANVERTONING
8 JANUARI 2012
 
 
 
[23]
 
ELSEVIER
BEATRIX: UITSPRAKEN PVV OVER HOOFDDOEK ''ECHTE ONZIN''
12 JANUARI 2012
 
 
 
 
 
[24]
 
''

De ophef erover heeft Beatrix niet verbaasd. Met een diepe zucht vroeg ze zich af waar ze zich tegenwoordig nog door moet laten verrassen. ''

ELSEVIER
BEATRIX: UITSPRAKEN PVV OVER HOOFDDOEK ''ECHTE ONZIN''
12 JANUARI 2012
 

Meer van Astrid Essed