Brief aan ministerie van Justitie over behandeling hongerstakers in vreemdelingendetentie

Wo 15 Mei 2013 06:58 | Astrid Essed | 2838 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
BRIEF AAN MINISTERIE VAN JUSTITIE/BEHANDELING HONGERSTAKERS IN VREEMDELINGENDETENTIE
 
Zie ook
 
 
 
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Wellicht herinnert u zich nog, dat ik eerder schreef over de
hongerstaking van asielzoekers in de vreemdelingendetentiecentra
Schiphol en Rotterdam
 
Zie
 
HONGERSTAKING ASIELZOEKERS VOOR VRIJHEID EN WAARDIGHEID
 
 
Hieronder treft u een brief aan, die ik naar Justitie/Dienst Justitiele Inrichtingen
heb gestuurd over de behandeling van hongerstakers in vreemdelingendetentie,
die ernstig de mensenrechten schendt
 
Wie eveneens wil schrijven naar Justitie/DJI
 
Zie mailadres
 
info@jmc@dji.minjus.nl
 
Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw betrokkenheid
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
BRIEF AAN MINISTERIE VAN JUSTITIE
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
 
 
 
AAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
 
UW BEHANDELING VAN DE HONGER/DORSTSTAKERS
IN DE VREEMDELINGENDETENTIECENTRA SCHIPHOL EN ROTTERDAM
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Middels dit schrijven teken ik protest tegen de wijze waarop sinds het begin van
de honger]dorststaking van een grote groep asielzoekers in de vreemdelingendetentiecentra
Schiphol en Rotterdam anno Domini 1 mei 2013, is omgesprongen met hun mensenrechten.
 
Maar eerst een opmerking in het algemeen over vreemdelingendetentie als 
zodanig:
 
Ik ben principieel gekant tegen iedere vorm van opsluiting van asielzoekers 
in vreemdelingendetentie, aangezien er geen sprake is van veroordeling/
verdachtstelling voor strafbare feiten.
Immers, hun enige ''misdaad'' is, te zijn gevlucht voor armoede en/of oorlog en/of 
vervolging.
Naar mijn mening [en van Internationale Rechtsverdragen] [1]
is dat hun legitiem recht.
 
Tegen deze detentie, die niet voor niets een ''bestuurlijke maatregel'' 
genoemd wordt [er is immers geen sprake van strafbare feiten] wordt
terecht door de honger/dorststakers geprotesteerd met als eenvoudige, 
maar kennelijk niet vanzelfsprekende eis:
 
Vrijheid [2]
 
Naast die legitieme eis ''vrijheid'' vanwege onterechte detentie zijn er een groot
aantal misstanden in vreemdelingendetentie [3], waarbij een speerpunt is de
onzekerheid over de lengte van de detentie.
 
BEHANDELING HONGER/DORSTSTAKERS
 
Terug naar de behandeling van honger/dorststakers door Justitie,
die zich schuldig gemaakt heeft aan systematische mensenrechtenschendingen.
 
ISOLEERCEL
 
Een ernstige misstand is de plaatsing van hongerstakers in een isoleercel.[4]
Dit is een kale, koude cel waar de ''gedetineerde'' [tenslotte is de hongerstakende
asielzoeker dat in de praktijk, ondanks de schoonklinkende taal van Justitie
die dat ontkent] slechts van een matras en scheurhemd wordt voorzien.
Zonder meer barbaars te noemen, maar nog funester voor reeds verzwakte mensen
in hongerstaking, die juist extra zorg nodig hebben en is de facto een
vorm van foltering [5]
En ondanks de met de Vereniging voor Asieladvocaten en Juristen Nederland 
[VAJN] gemaakte afspraken [6] belandden mensen toch in de isoleercel [7]
 
WEIGERING TOELATING VERTROUWENSARTS
 
Iedere hongerstaker heeft recht op een vertrouwensarts [8]
Volgens de Werkgroep Deportatieverzet echter, die een nauw contact had
met zowel gedetineerden als vertrouwensarts mevrouw E. Bonsen, is haar
op een zeker moment de toegang tot de hongerstakers geweigerd, ondanks
bandopnamen met verzoeken van hongerstakers aan haar [9]
 
Dit is ongehoord.
 
SLEEP DEPRIVATION
 
Een andere ernstige mensenrechtenschending was het systematisch 
onthouden van slaap aan dorststaker Nessar.
Om het uur werd, ondanks zijn penibele medische toestand [om
het maar gewoon te zeggen: de man lag te verrekken van de pijn] het
licht door bewakers aangedaan, waardoor hij niet kon slapen.[10]
Zoals u zult weten is deze sleep deprivation [11] een vorm van foltering,
zoals toegepast in gevangenkamp Guantanamo Bay [12]
 
VERKLARING NESSAR EN OVERBRENGING NAAR
JUSTITIEEL MEDISCH CENTRUM
 
Ondanks het feit, dat woordvoerder van de hongerstakers, de zelf in 
dorststaking zijnde Nessar, had verklaard, dat hij bij bewustzijnsverlies
geen enkel medisch ingrijpen wilde, ook geen overbrenging naar een ziekenhuis [13]
is hij toch, tegen zijn wil, overgebracht naar het Justitieel Medisch Centrum. [14]
In de eerste plaats weer een gevangenisziekenhuis, terwijl hij zich
niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.
Maar wat belangrijker is is, dat er geen enkele rekening werd gehouden met zijn
nadrukkelijke verklaring, dit niet te doen.
 
Nu kan ik mij het dilemma voorstellen van artsen, die gericht zijn op
het redden van mensenlevens en een honger of dorststaker [bij welke laatste
de dood na maximaal een week kan intreden] niet willen laten
doodgaan, maar volgens de Johannes Wierstichting [mensenrechtenorganisatie
voor medici], die een tegenstander is van het geven van dwangvording, lijkt 
er enige ruimte te komen voor dwangvoeding, wanneer 
een patient in een levensbedreigende situatie komt en/of het
bewustzijn verliest [15] 
 
Of zijn situatie op het moment van overbrenging levensbedreigend was, kan ik
natuurlijk niet beoordelen.
Wel lijkt vast te staan, dat hij zijn bewustzijn nog niet had verloren [16]
 
Dan hoort respect voor zijn lichamelijke integriteit zeer zwaar te wegen
 
TOT SLOT
 
Inmiddels is Nessar door de rechter op vrije voeten gesteld [17], dus
voor hem speelt het probleem niet meer.
Maar volgens mijn informatie is er nog een dorststaker in
het Justitieel Medisch Centrum [18] en gaat de honger/dorststaking nog steeds door
[19]
 
Het is dus van het grootste belang, dat tegenover deze mensen en toekomstige
honger/dorststakers/gevangenen de mensenrechten worden gehandhaafd.
Dus geen intimidatie en foltering, geen dreiging met onmiddellijke uitzetting, 
geen isoltaie, geen sleep deprivation en respect voor de lichamelijke integriteit
 
Ik reken erop, dat Justitie erop zal toezien, dat deze mensenrechtenschendingen 
tot het verleden gaan behoren.
 
Iedereen heeft recht op een humane en respectvolle behandeling
en dient te worden gevrijwaard van foltering en intimidatie
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
 
 
[1]
 
''Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights,''
 
PREAMBULE  VERDRAG VOOR ECONOMISCHE,
SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN
 
 
''No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.''

ARTIKEL 33, VLUCHTELINGENVERDRAG

 
''No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.''

ARTIKEL 3, ANTI FOLTERVERDRAG

 
AL DEZE VERDRAGEN ZIJN DOOR NEDERLAND ONDERTEKEND
 
 
[2]
 
''Hun eis is eenvoudig maar voor de Nederlandse autoriteiten niet zo vanzelfsprekend als het zou behoren te zijn: vrijheid.''

DEPORTATIEVERZET
GROTE HONGERSTAKING IN GRENSGEVANGENIS SCHIPHOL
5 MEI 2013

 
[3]
 
DE NATIONALE OMBUDSMAN
VREEMDELINGENBEWARING: STRAFREGIME OF
MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
OVER RESPECT VOOR MENSENRECHTEN BIJ VREEMDELINGENBEWARING
7 AUGUSTUS 2012
 
 
 
[4]
 
''"De hongerstakers protesteerden tegen hun opsluiting. Ze wilden dat ze als als asielzoekers worden behandeld en niet als crimineel worden opgesloten. Ze vinden hun detentie onmenselijk, aldus de Werkgroep Deportatieverzet.

Sommige asieladvocaten stellen dat de hongerstakende asielzoekers soms op Schiphol in een isoleercel worden geplaatst zonder dat daar een medische reden voor is. Een van die advocaten, Frans Willem Verbaas, zegt dat dat deze week nog bij zijn cliënt is gebeurd.

'Hij voelde zich zeer geïntimideerd', zei de raadsman. Volgens hem kreeg zijn cliënt ook anti-zelfmoord kleding aan, terwijl hij niet suïcidaal was. Inmiddels eet de asielzoeker weer."

AT5

HONGERSTAKING ASIELZOEKERS SCHIPHOL VOORBIJ

9 MEI 2013

 

http://www.at5.nl/artikelen/102702/hongerstaking-asielzoekers-schiphol-voorbij

 
 
[5]
 
 
'' For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.''

 
ARTIKEL 1, ANTI FOLTERVERDRAG

 
 
[6]
 
GEEN ISOLEERCEL VOOR ROTTERDAMSE HONGERSTAKERS
8 MEI 2013
 
 
 
[7]
 
NRC
LEIDER HONGERSTAKERS TEGEN AFSPRAAK IN TOCH GEISOLEERD
10 MEI 2013
 
 
 
[8]
 
JOHANNES WIERSTICHTING
ADVISERING BIJ HONGERSTAKING
 
 
 
[9]
 
 
DEPORTATIEVERZET
DETENTIECENTRUM WIL ARTS NIET TOELATEN
HONGERSTAKER IN ISOLEER
14 MEI 2013
 
 
 
[10]
 
DEPORTATIEVERZET
MARTELING, ONMISKENBAAR EN FLAGRANT
11 MEI 2013
 
 
[11]

 
 
WIKIPEDIA
SLEEP DEPRIVATION
INTERROGATION

 
WIKIPEDIA
SLEEP DEPRIVATION

 
 
[12]
 
WIKIPEDIA
GUANTANAMO BAY DETENTION CAMP
TORTURE
 
 
WIKIPEDIA
GUANTANAMO BAY DETENTION CAMP
 
 
 
 
 
[13]
 
DEPORTATIEVERZET
NESSAR: NIEREN GEVEN HET OP
11 MEI 2013
 
 
 
[14]
 
NESSAR TEGEN ZIJN WIL AFGEVOERD NAAR JUSTITIEEL MEDISCH CENTRUM
12 MEI 2013
 
 
 
[15]
 
''De Johannes Wier Stichting onderschrijft het standpunt van de World Medical Association dat dwangvoeding van hongerstakers niet geoorloofd is en dat artsen daar nooit aan mogen meewerken. Volgens de Verklaringen van Tokio (1975) en Malta/Marbella (1991, 1992) moeten artsen weigeren aan dwangvoeding mee te werken zolang een gevangene in staat is een eigen oordeel te vormen over de gevolgen van het weigeren van voedsel. Echter, deze laatste verklaring lijkt enige ruimte te bieden voor dwang op het moment dat een hongerstakende gedetineerde in een levensbedreigende situatie dreigt te komen en de controle over de werkelijkheid verliest. Er staat in dat zodra de gevangene het bewustzijn heeft verloren, de arts een beslissing moet nemen gebaseerd op een evaluatie van de 'best interests' van de gevangene.''

JOHANNES WIERSTICHTING
DWANGVOEDING

 
[16]
 
DEPORTATIEVERZET
DC ROTTERDAM: HONGERSTAKER IN ''ISO'', ARTS GEWEIGERD, TOCH
GAAT DE STAKING DOOR - NESSAR ''STRIJDLUSTIG''
 
14 MEI 2013
 
 
 
[17]
 
NOS
HONGERSTAKER ROTTERDAM VRIJGELATEN
14 MEI 2013
 
 
 
[18]
 
 
NOS
TWEEDE DORSTSTAKER IN ZIEKENHUIS
13 MEI 2013
 
 
 
[19]
 
 
DEPORTATIEVERZET
AFDELING F DETENTIECENTRUM ROTTERDAM:
HONGERSTAKING GAAT DOOR
12 MEI 2013
 

Meer van Astrid Essed