Tweede persconferentie Sandew Hira/In teken van straffeloosheid en intimidatie

Vr 21 Augustus 2015 05:51 | Astrid Essed | 3112 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
TWEEDE PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/IN TEKEN
VAN STRAFFELOOSHEID EN INTIMIDATIE
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
 
''”Stel uw hart niet open voor het Kwade. Want als het Kwade eenmaal
in uw hart is, zal het erin gaan wonen en zult u het er niet meer
uit kunnen verdrijven”
 
Dit schreef ik voorafgaand aan mijn commentaar op de eerste persconferentie
van historicus en schrijver Sandew Hira, waarin hij zijn voorstel tot
een getuigenis van president Bouterse over het door hem gebruikte 
geweld tijdens zijn bewind, in een aantal gesprekken met hem [buiten de rechtszaal om, dus  feitelijke straffeloosheid]
 (1) , verdedigde.

Weinig kon ik vermoeden, dat mijn woorden zo snel bewaarheid zouden worden.
Want niet alleen heeft  Hira het bestaan, op zijn
tweede persconferentie dd 15 augustus zijn ´´getuigenis´´
project met Bouterse te presenteren als de
redding van Suriname.
Hij schuwt het niet, minderwaardige verdachtmakingen
te uiten richting voorstanders van een proces
(vreemd he, wanneer moord en marteling de
aanklachten zijn....) 
En.....this is the limit, een criticus, die hem wilde
waarschuwen voor gevaar, te bedreigen en intimideren.
 

Het lijkt bijna een soap, ware het niet zo ernstig.

Maar eerst nog even de voorgeschiedenis
 
OPEN BRIEF HIRA AAN BOLUTERSE/BOUTERSE´S 
REACTIE/EERSTE PERSCONFERENTIE HIRA

In een Open brief aan president Bouterse dd 20 juli, waarin Hira
op indringende manier zijn pijn beschreef [Hira, wiens echte naam
Dew Baboeramis , verloor zijn broer, de advocaat John Baboeram,
als  een van de slachtoffers van de Decembermoorden], stelde hij
aan Bouterse voor, in een interview met hem, getuigenis af te leggen
van het geweld, waarbij hij tijdens zijn bewind [de dictatuur van 1980-
1987, toevoeging Astrid Essed] betrokken geweest is.
Dit zou niet alleen betrekking hebben op de Decembermoorden,
maar ook op al het andere geweld.
Hira stelde dit voor om de wonden te helen en een einde te
maken aan de verdeeldheid binnen de Surinaamse samenleving. [2]
En omdat de pogingen om Bouterse en anderen via de rechtszaal
ter verantwoording te roepen, op niets waren uitgelopen. 
Bouterse stemde hiermee in [3], Hira ging naar Suriname en
lichtte zijn voorstel nader toe op een persconferentie dd 3 augustus. (4)
 
STRAFFELOOSHEID
 
Ik wijs Hira´s voorstel, dat nu het karakter van een project
´´getuigenis van president Bouterse´´ draagt, op 
principiele gronden af, omdat het straffeloosheid inhoudt. 
(5)
Het gaat hier immers niet om het stelen van een fiets of een
blikje bier, maar onder meer om de volgende misdaden [de lijst
is langer]
 
De standrechtelijke excecutie, in maart 1982, van tegencouper
sergeant - majoor Hawker [6]
(Nog even ter herinnering/Bouterse en een groep militairen had 
een militaire coup gepleegd in februari 1980, waarna systematisch
democratische rechten en vrijheden werden opgeschort)
 
De buitengerechtelijke executie [na eerst zijn gefolterd] van 15 tegenstanders van het regime Bouterse in december 1982, de Decembermoorden. (7)
 
 
De tijdens de Binnenlandse oorlog door het Surinaamse leger
(waarvan  Bouterse bevelhebber was) aangerichte massamoord
in het bosnegerdorp Moiwana in 1986. (8)
 
Dat kan niet worden afgekocht met een getuigenis in
een een op een gesprek tussen Bouterse en Hira.
Hier past alleen vervolging, door de rechtbank.

Overigens vind ik ook, dat misdaden door anderen, hier het
Jungle Commando van R. Brunswijk (tegen wie Bouterse de
Binnenlandse Oorlog voerde), moeten worden berecht.
Dat zij hier nadrukkelijk gezegd.
 
Terug naar Bouterse/Hira

Er was na jaren strijden voor gerechtigheid eindelijk een December
moordenproces op gang gekomen, maar de politieke partij van Bouterse [inmiddels voor de tweede keer president], de NDP stak daarvoor in samenwerking met andere partijen
een stokje door in het parlement in 2012 de amnestiewet aan te nemen, waar
overigens de massamoord in Moiwana buiten bleef. (9)
Hierop doelde Hira, toen hij, herhaaldelijk, verklaarde, dat het
juridische traject was mislukt. (10)
Als argument, om dan maar over te gaan tot een voorstel tot
getuigenis, niet valide, naar mijn mening.
 
Juist moet met verdubbelde inzet voor de rechtsgang (een wet kan
teruggedraaid worden) worden gepleit.
 
Om een extreem voorbeeld te nemen:
 
Stel, dat om wat voor reden ook, de berechting van de nazi´s na
de Tweede Wereldoorlog niet was gelukt en iemand  het voorstel
had gedaan, lieden als Goering, Goebbels, Himmler en Hoess (commandant
van vernietigingskamp Auschwitz) (11) een ´´getuigenis´´ te
laten afleggen van  hun misdaden, waarna zij huns weegs konden gaan,
met het flut argument, dat zo ´´wonden zouden worden geheeld´´? 
Iedereen (behalve de nazi´s uiteraard) zou het idee als bizar en misdadig verwerpen en terecht.

TWEEDE PERSCONFERENTIE HIRA
VOORTZETTING PLEIDOOI STRAFFELOOSHEID
VERDACHTMAKINGEN STRIJDERS VOOR GERECHTIGHEID
BEDREIGING EN INTIMIDATIE CRITICUS HUGO ESSED,
ADVOCAAT VAN DE NABESTAANDEN
 
De tekst van de persconferentie is lang.
Daarom licht ik er twee onderwerpen uit, die naar mijn
mening het beste illustreren, hoe ver Hira gaat om recht
te praten wat krom is: zijn verdediging van het feit, dat hij
de hoofdverdachte van het voormalige Decembermoorden
proces [en  in zijn kielzog ook de anderen]
wil laten wegkomen  met massamoord, foltering en buitengerechtelijke
executies:

Onderwerp 1:
 
''De twee stromingen in het maatschappelijk debat: confrontatie versus dialoog.'' [12]

Onderwerp 3:

''Mijn reactie op het artikel van Hugo Essed over mijn veiligheid in Starnieuws.'' [13]
 
 
 
RECHT PRATEN WAT KROM IS/
VERDACHTMAKINGEN AAN STRIJDERS VOOR GERECHTIGHEID/
DE WERELD OP ZIJN KOP
Uit 'De twee stromingen in het maatschappelijk debat: confrontatie versus dialoog'' [14]

Tekenend is, dat Hira in dit betoog de wereld op zijn kop
zet, door zijn pleidooi voor straffeloosheid te presenteren
als ''dialoog'''en het streven naar wat volgens internationale
mensenrechtenverdragen gangbaar is,   vervolging en berechting van [oorlogs] misdaden en misdaden tegen de menselijkheid, te betitelen als ''confrontatie''.
Nu is dat al laakbaar.
Ronduit minderwaardig is de manier, waarop hij
de voorstanders van berechting criminaliseert en verdacht maakt.

Ik laat Hira aan het woord:

''Ik zal het verschil tussen beide stromingen verduidelijken aan de hand van een simpele vraag: wat zal er met Suriname gebeuren als Bouterse via een rechtszaak wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf? Dat is de vraag die iedere Surinamer zich moet stellen om te bepalen tot welke stroming je wilt behoren.
Als je weigert die vraag te stellen, dan steek je je kop in het zand. Dus verzoek ik de media en alle Surinamers hier en in de Diaspora die vraag als de belangrijkste vraag in de discussie te brengen.

Hier is mijn simpel antwoord: als Bouterse gearresteerd wordt, gaat Suriname een nieuwe periode van geweldsuitbarstingen tegemoet. Er gaat opnieuw veel bloed vloeien.'' [15]

Deze hoogst opmerkelijke veronderstelling, baseert Hira
op de volgende redenering:

''Ten eerste, Bouterse is diep geworteld in de Surinaamse samenleving, of je het nou leuk vind of niet. De uitslag van de verkiezingen is een bewijs. Maar de verankering in instituties van de gewapende macht is minstens zo belangrijk.
Ten tweede, ik stel me praktisch voor wat er gaat gebeuren over vijf jaar als mogelijk een nieuw Front regering aan de macht komt en uiteindelijk besluit om Bouterse te arresteren. Ik schets mijn scenario over wat er zou kunnen gebeuren.
De rechter doet de uitspraak dat Bouterse de gevangenis in moet. Justitie stuurt in opdracht van de Front regering een eenheid van politie en militairen naar zijn huis om hem te arresteren. Er ontstaan binnen de gewapende macht splitsingen met voor- en tegenstanders. Misschien vinden geweldsuitbarstingen al plaats voordat ze het huis van Bouterse bereiken. 
Mochten ze daar aankomen, dan worden ze opgewacht door honderden, mogelijk duizenden gewapende aanhangers. De Front regering roept de hulp in van Amerika en Nederland. Hun mariniers landen in Paramaribo en overal wordt er geschoten totdat één partij overwint. De andere partij zal meedogenloos worden afgeslacht omdat het een kwestie wordt van overleven. 
En door dit alles kun je voor de komende vijftig jaar iedere ontwikkeling van welvaart en welzijn vergeten in Suriname. Dat is mijn analyse.

Is deze analyse volstrekt onzinnig? Zal het allemaal meevallen en zullen vinden er slechts enkele opstootjes plaats die zonder bloedvergieten de kop in worden gedrukt? Misschien. Maar wil je het risico wel lopen dat je ongelijk hebt. Wil je wel gokken met levens van honderden Surinamers? Ik niet.'' [16]
 
 
Het zal de lezer duidelijk zijn, dat dit hele betoog van Hira
gebaseerd is op VERONDERSTELLINGEN van zijn kant.
Op geen enkele manier is hard te maken, dat zijn scenario,
dat de Front-regering ''de hulp van Nederland en Amerika''
zou inroepen bij volgens Hira veronderstelde ongeregeldheden.
Bovendien valt mij op, dat dit ''Nederland en Amerika verhaal''
eveneens door Bouterse is gebruikt ter rechtvaardiging, destijds,
van de Decembermoorden [de slachtoffers zouden
''CIA agenten zijn]........[17]
Maar dat even daargelaten.

Waar het in wezen om gaat, is dat Hira de aandacht van 
de straffeloosheid van zijn ''project'' met Bouterse
probeert af te leiden, door de tegenstanders daarvan
op een stuitende manier verdacht te maken en te criminaliseren.
Immers suggereert hij, dat het initiatief tot berechting en
de uitvoering daarvan, er de oorzaak van zou kunnen zijn, dat er
''opnieuw bloed zal gaan vloeien'' en dat de strijders
voor gerechtigheid ''gokken met levens van honderden
Surinamers'' [18], terwijl Hira, die misdadigers laat wegkomen
met moord en foltering, zo begaan is met de levens van
Surinamers.

De wereld op zijn kop.

Bovendien:
Zelfs als er ''opnieuw bloed zou vloeien'', wie is
dan daarvoor verantwoordelijk.
Zijn het dan niet Bouterse en aanhangers, die het geweld starten
om aan bestraffing te ontkomen?
Zij zijn degenen, die ''gokken met de levens van Surinamers'',
die geen enkel respect hebben getoond voor het recht op leven.

Terwijl de voorstanders van berechting 
gedreven zijn door de diepgewortelde overtuiging, zoals
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens, dat een ieder recht op leven heeft. [19]


De wereld op zijn kop.

Meer dan triest, hoe een in de anti racisme strijd zo
principieel man als Hira, wat de berechting
van misdaden in Suriname betreft, een 
tegenovergestelde houding aanneemt.

But wrong is wrong.
Of het nu racisme, slavernij of de 
misdaden van een ex dictator betreft.


TWEEDE PERSCONFERENTIE HIRA
BEDREIGING EN INTIMIDATIE CRITICUS,
DE ADVOCAAT HUGO ESSED
Uit ''Reactie op het artikel van Hugo Essed over mijn veiligheid''
 
Zijn de verdachtmakingen van Hira aan de voorstanders
van een proces tegen Bouterse en andere betrokkenen bij
de misdaden, gepleegd tijdens de militaire dictatuur
[1980-1987] al minderwaardig, ronduit beneden ieder
peil is zijn bedreiging aan het adres van  zijn criticus Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de 8 Decemberslachtoffers.
 
Hiervoor citeer ik Hira
 
''
Ik stelde in mijn gesprek met Essed voor om in de toekomst een lijn van communicatie te openen met de twee organisaties zodat ik van tevoren hen op de hoogte zou brengen van mijn publieke acties in de hoop dat we daarover in gesprek zouden kunnen raken. Hij antwoordde dat hij op persoonlijke titel sprak en zag zelf geen heil in die communicatie. Dat hebben beide organisaties nu ook in de media kenbaar gemaakt.
Ik heb hem gevraagd wat hun einddoel is. Wat is hun scenario als Bouterse gearresteerd zou worden? Daar bleek hij goed over te hebben nagedacht. Maar ik vind dat ik niet mag vertellen wat zijn analyse is omdat het zijn verantwoordelijkheid is om dat kenbaar te maken.
Toen ik aanstalten maakte om te vertrekken, vroeg hij me om even te wachten omdat hij drie zaken onder mijn aandacht wilde brengen.
Ten eerste, de andere nabestaanden vinden het beledigend dat ik de cijfers heb verschaft over het totaal aantal doden in relatie tot de doden van 8 December. Dat nemen ze me kwalijk.
Ten tweede, 8 december is de dag waarop de andere nabestaanden hun doden herdenken en ik zou daarom mijn rapport niet op 8 december mogen presenteren. Hij sprak alsof ik geen nabestaande was en geen rechten kon claimen als nabestaande.
Ten derde, zei hij tot twee keer in het gesprek letterlijk tegen me: “Ik waarschuw je. Je speelt met je leven.”
Als een vriend dat tegen me zegt, beschouw ik het als een waarschuwing. Als een opponent dat tegen me zegt, beschouw ik het als een bedreiging.
Maar ik heb het  luchtig opgenomen en hoop dat het een verspreking was, ook al werd die verspreking tweemaal geuit. Ik heb het voor de zekerheid gemeld bij de veiligheidsdienst. Ik wil het hierbij laten wat dit onderwerp betreft.'' [20]

In dit citaat concentreer ik mij op de laatste zinnen

''Ten derde, zei hij tot twee keer in het gesprek letterlijk tegen me: “Ik waarschuw je. Je speelt met je leven.”
Als een vriend dat tegen me zegt, beschouw ik het als een waarschuwing. Als een opponent dat tegen me zegt, beschouw ik het als een bedreiging.
Maar ik heb het  luchtig opgenomen en hoop dat het een verspreking was, ook al werd die verspreking tweemaal geuit. Ik heb het voor de zekerheid gemeld bij de veiligheidsdienst. Ik wil het hierbij laten wat dit onderwerp betreft.'' [21]

Wanneer je in eerste instantie de opmerking van Essed
''“Ik waarschuw je. Je speelt met je leven.”  leest,
zou je denken, dat Hira inderdaad gelijk heeft en door
Essed is bedreigd.
Niets is minder waar.
En dit blijkt wel uit het artikel van Hugo Essed over de
veiligheid van Hira, waar deze naar verwijst:

Want in dat artikel waarschuwt Essed Hira op onverbloemde
wijze voor het risico, dat hij door zijn project ''getuigenis
van president Bouterse'' kan lopen van de kant van de
hoofdpersoon [Bouterse dus] en de mensen om hem heen. 
In zijn artikel noemt Essed ook enkele voorbeelden,
bekendere en minder bekende. [22]

Normaal gesproken waarderen mensen het, als ze worden
gewaarschuwd voor eventueel gevaar, los van het
feit of een vriend dat tegen je zegt, of een ''opponent'',
zeker wanneer die waarschuwing wordt ingekleed met
te traceren feitelijkheden.

Helaas is dat bij Hira niet zo, waarbij hij ook nog eens
geen aangifte doet van ''bedreiging'' bij de politie
[de standaard weg, die men dan kiest], maar Essed 
aangeeft bij de Veiligheidsdienst. [23]

Stank voor dank en beneden alle peil.

Bovendien ook nog in het nadeel van Hira zelf:

In de toekomst zullen mensen zich wel twee keer
bedenken, voordat ze Hira voor eventuele veiligheids
risico's waarschuwen.......

En laten we eerlijk zijn:

Risico's en gevaar kan iedereen lopen,
die met machthebbers en hun aanhang in zee
gaat, die niet voorop lopen in respect
voor mensenrechten en het recht op leven.


EPILOOG
 

Noch opmerkingen over ''omgaan met trauma's van
geweld'' [euphemisme voor de misdaden tijdens de
dictatuur gepleegd], noch intimidatie en verdachtmakingen aan het adres van voorstanders van een proces, noch zijn recht
praten wat krom is [''confrontatie'' versus ''dialoog'']
, zullen Hira baten.

Feit blijft overeind, dat Hira, of hij het nou leuk vindt of niet, met zijn getuigenis project van president Bouterse
een ernstige klap toebrengt aan gerechtigheid in Suriname
en de straffeloosheid bevordert.

In herinnering wil ik Hira brengen 
het Rome Statuut [24], dat aan de basis ligt
van het Internationaal Strafhof [25] met als doel
op internationaal niveau de ernstigste misdaden, genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid,
niet ongestraft te laten.
 
Straffeloosheid is een klap in het gezicht van mensenrechten
en leidt tot een rechteloze samenleving.

Suriname kan eerst dan uitgroeien tot een democratische
rechtsstaat, als de onder de dictatuur gepleegde misdaden
van alle partijen [dus ook die van het Jungle Commando
onder leiding van R. Brunswijk] zijn vervolgd en berecht.

RECHT en waarheid maken vrij, mr Hira.


Astrid Essed
NOTEN
 
 
(1)
 
 

OPEN BRIEF SANDEW HIRA AAN BOUTERSE/PLEIDOOI
VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
28 JULI 2015


 
 
(2)
 
 
 
COLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJ
SANDEW HIRA
20 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)
 
 
BOUTERSE ACCEPTEERT VOORSTEL SANDEW HIRA
27 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
(4)
 
 
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA DD 3 AUGUSTUS
 
 
 
 
 
 
 
(5)
 
 
 
OPEN BRIEF SANDEW HIRA AAN BOUTERSE/PLEIDOOI
VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
28 JULI 2015

(6)


STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER
 
WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA?
 
 
 
 
 
 
 
(7)
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN

”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER
 
 
Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander
 
 
 
 
 
WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
(8)
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
 
 
 
 
 
 
 
”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”
 
 
 
WIKIPEDIA
MOIWANA
 
 
 
 
 
 
 
(9)
 
 
NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
AMNESTIEWET IS VRIJBRIEF VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012
 
 
 
 
 
 
(10)
 
 
 
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA DD 3 AUGUSTUS
 
 
 
 
 
 
 
(11)
 
 
WIKIPEDIA
RUDOLF HOESS
 
 [12]


COLUMN: PERSCONFERENTIE 2
SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015

[13]COLUMN: PERSCONFERENTIE 2
SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015
[14]

COLUMN: PERSCONFERENTIE 2
SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015

[15]
COLUMN: PERSCONFERENTIE 2
SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015
[16]

COLUMN: PERSCONFERENTIE 2
SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015


[17]
 
 
''Op 8 december 1982 rond 9 uur 's avonds zei Bouterse in een verklaring die uitgezonden werd op de Surinaamse televisiezender STVS dat er tijdens kerstnacht1982 een tegencoup gepleegd zou worden met behulp van buitenlandse krachten en dat deze coup vroegtijdig onschadelijk gemaakt werd.''

WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
DE MOORDEN

 
 
BRON
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
''Essed vindt het een positieve stap dat twee individuen een bijdrage willen leveren aan waarheidsvinding en een oplossing willen aandragen. Hij betwijfelt wel of Bouterse de waarheid zal vertellen. In de brief waarin hij Baboerams voorstel accepteert, herhaalt de oud-legerleider de "oude leugens", en scheert hij de slachtoffers over één kam met "potentiële verraders, coupplegers en CIA-agenten". Essed: "Aan dat standpunt van Bouterse is niets ten positieve veranderd."


DE WARE TIJD ONLINE
BIECHTACTIE VAN BOUTERSE WEER OM EIGEN HACHJE
28 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
[18]
 
 
 
 
COLUMN: PERSCONFERENTIE 2
SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015

[19]
 
 

 
''Article 3, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
  • Everyone has the right to life, liberty and security of person.
[20]


[21]COLUMN: PERSCONFERENTIE 2
SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015
[22]
 
 
 
''Persoonlijk maak ik mij - na de mededeling van de heer Baboeram dat hij als reactie op deze bedreigingen van zijn leven, bewaakt wordt door een militair die onderdeel is van de 'veiligheidsdienst” en voorzien is' van alle logistieke faciliteiten in geval van problemen” - nog meer zorgen dan ik reeds had.

Ik heb namelijk reeds op 6 augustus 2015, op strikt persoonlijke titel, mijn bezorgdheid aan de heer Baboeram kenbaar gemaakt in verband met zijn veiligheid. Ik heb hem toen in een persoonlijk onderhoud voorgehouden dat naar mijn mening de heer Bouterse hem gebruikt en dat de recente geschiedenis van Suriname geleerd heeft dat ook personen die hand- en spandiensten aan de heer Bouterse hebben verleend, er soms niet goed vanaf zijn gekomen.

Ik heb de heer Baboeram erop gewezen dat Roy Horb, die deel uitmaakte van het tribunaal dat de 15 mannen ter dood heeft veroordeeld, niet lang na de decembermoorden hangend aan een koortje van zijn onderbroek werd aangetroffen in een cel en dat anderen in de schaduw een dodelijk zonnesteek hebben opgelopen en weer een andere bij een gezellig partijtje pootje baden, de verdrinkingsdood stierf. Zelfs verdwenen inheemse jongemannen geheel van de aardbodem na een forensische reconstructie onder leiding van de militaire politie''
 
 
 
DE SURINAAMSE KRANT
ADVOCAAT ESSED BEZORGD OVER VEILIGHEID
DEW BABOERAM/SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
 
[23]
 
 
''Ten derde, zei hij tot twee keer in het gesprek letterlijk tegen me: “Ik waarschuw je. Je speelt met je leven.”
Als een vriend dat tegen me zegt, beschouw ik het als een waarschuwing. Als een opponent dat tegen me zegt, beschouw ik het als een bedreiging.
Maar ik heb het luchtig opgenomen en hoop dat het een verspreking was, ook al werd die verspreking tweemaal geuit. Ik heb het voor de zekerheid gemeld bij de veiligheidsdienst. Ik wil het hierbij laten wat dit onderwerp betreft.''
COLUMN: PERSCONFERENTIE 2
SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015


 
[24]
 
 
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL
COURT
 
 
 
 
 
 
 
[25]
 
 
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
 
 

Meer van Astrid Essed