Wees trots op Michiel de Ruyter/Michiel De Ruyter medeplichtig aan slavenhandel

Do 5 Februari 2015 05:23 | Astrid Essed | 2914 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER/MICHIEL DE RUYTER MEDEPLICHTIG AAN SLAVENHANDEL/BAGATELLISERING 

MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID DOOR VOLKSKRANT
SCHRIJVER
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
''“De stank van het ruim was zo ondraaglijk vies dat het gevaarlijk was om daar enige tijd te verblijven en sommigen van ons hadden toestemming gekregen om aan dek te blijven voor frisse lucht.

De benauwdheid van het ruim en de hitte van het klimaat, gevoegd bij het aantal in het schip, dat zo overvol was dat elk van ons nauwelijks ruimte had om zich om te draaien, verstikten ons bijna. Dit leidde tot overvloedig transpireren, zodat de lucht spoedig ongeschikt werd om in te ademen.

De vieze lucht veroorzaakte een ziekte onder de slaven waar velen aan stierven, en zodoende slachtoffer werden van de zorgeloze gierigheid, als ik dit zo mag zeggen van hun aankopers. Deze ellendige toestand werd nog verslechterd door de ontvellingen van de kettingen, die nu onverdraaglijk werden en het vuil van de noodzakelijke tonnen waar de kinderen vaak in vielen en bijna verstikten. De kreten van de vrouwen en het gekreun van de stervenden maakten het geheel tot een afschrikwekkend schouwspel dat haast onvoorspelbaar was.”

 

EQUIANO [TOT SLAAF GEMAAKTE]

OVER DE OVERTOCHT NAAR ZUID AMERIKA

[''WEST INDIE'']

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/530/een-slaaf-vertelt-over-de-slavenhandel

Soms is de werkelijkheid bizarrer dan de fantasie.

Want in mijn stoutste dromen had ik mij niet kunnen voorstellen,

dat anno 2015, 152 na de afschaffing van de slavernij [1] door de Nederlandse

Staat en 201 jaar na de afschaffing van de slavenhandel [2], in de Volkskrant

een artikel zou staan, waarin de slavernij wordt gebagatelliseerd.[3]

Dit in een poging het besmette verleden van de gemythologiseerde

Nederlandse ''zeeheld'', Michiel Adriaenszoon de Ruyter [4], schoon te

praten.

Aanleiding voor dit merkwaardige Volkskrant artikel [5] is het

protest van de actiegroep ''Michiel de Rover'' [6] tegen de film 

''Michiel de Ruyter'' [7], een, zoals al uit de aankondiging blijkt,

 ''epische historische avonturenfilm' [8]

 

Terecht protesteert actiegroep ''Michiel de Rover'' daartegen en

dat zijn besmette hand en spandiensten aan slavenhandel en 

slavernij niet worden genoemd. [9]

En dat dat klopt, blijkt wel uit een artikel uit

''Historiek'', waarin een verdediger van Michiel de Ruyter aan het woord

is.

Ik citeer:

'' De actiegroep vindt echter dat daaraan aandacht had moeten worden besteed. “Onze geschiedenis wordt daar niet in verteld, over slavernij wordt niet gepraat,” zo klaagt een van de actievoerders.

 

Dat klopt. De geschiedenis van de slavernij wordt niet verteld. De film is namelijk een voorbeeld van grotemannengeschiedenis en geen sociale geschiedenis'' [10]

Een onzinargument voor het verdraaien van de historische 

werkelijkheid, maar dat daargelaten.

TERUG NAAR HET VOLKSKRANT ARTIKEL

TROTS OP EEN MEDEPLICHTIGE AAN MISDADEN

Ik moet zeggen: Wiersma, de Volkskrant verdediger

van Michiel de Ruyter's reputatie, heeft wel lef. 

Schaamt iedere beschaafde en rechtgeaarde Nederlander

zich toch wel voor deze ''zwarte bladzijde in onze geschiedenis'',

Wiersma wringt zich in bochten, deze misdaad tegen de menselijkheid

[11] te bagatelliseren om Zeeheld Michiel's ''eer'' hoog te houden.

Ik laat hem aan het woord

''Laat er geen twijfel over bestaan dat de slavernij als een donkere bladzijde in onze geschiedenis beschouwd moet worden. Er is geen enkele reden om daar trots op te zijn, maar we moeten de slavenhandel wel in historisch perspectief zien. De Ruyter heroverde de slavenforten aan de West-Afrikaanse kust nadat de Engelsen die eerst van de Hollanders hadden overgenomen.''

''De slavenhandel was een winstgevende business en in het Europa van de 17de eeuw heerste de overtuiging dat het blanke ras superieur was aan alle andere rassen. Voor ons is die houding onvoorstelbaar, maar in die tijd was er niemand die de superioriteit van de blanke in twijfel trok. De Ruyter was een kind van zijn tijd en hij handelde in opdracht van de toenmalige bestuurders. Ook bij hem is het nooit opgekomen dat de slavernij onrechtmatig was.''

''De Ruyter was onze grootste zeeheld en hij vertegenwoordigt bijna vierhonderd jaar na zijn dood nog steeds ons land als leidinggevende natie in de 17de eeuw. Daar mogen we best trots op zijn.''


HISTORISCH PERSPECTIEF/PERSPECTIEF VAN

EEN MISDADIGER

Hahahahaha, dit is om te lachen, als het niet zo ernstig was.

Nergens ontkent Wiersma de betrokkenheid van de Ruyter 

bij de slavenhandel, I'll grant him that. Dat zou ook

moeilijk zijn, aangezien de geschiedenis een ander verhaal vertelt. [12]

Maar zijn redenatie, dat de slavernij ''in historisch perspectief''

moet worden gezien, is ronduit een vergoeilijking van het kopen

en verkopen van mensen.

Bovendien is het onwaar. Ook in de tijd van de zogenaamde

''Gouden Eeuw'' waren er  protesten tegen de slavernij.

Bekend is het van meet af aan verzet van de Quakers tegen

de slavernij, maar zelfs in de beginjaren van de West Indische

Compagnie werd slavernij al verworpen op calvinistische gronden. [13]

De in de ''Gouden Eeuw'' levende rechtsgeleerde Hugo de Groot

[14] veroordeelde de slavernij als ''tegen de natuur'', al maakte

hij daarop wel een aantal bizarre uitzonderingen [15]

Maar er is meer:

Het feit, dat men probeerde via alle mogelijke drogredenaties,

zoals bizarre verdraaiingen van Bijbelteksten, de slavernij te

rechtvaardigen, bewijst, dat slavernij helemaal niet als

iets vanzelfsprekends gezien werd. [16]

 

DIEF STEELT VAN DIEF

Belachelijker nog wordt deze redenatie van Wiersma

''De Ruyter heroverde de slavenforten aan de West-Afrikaanse kust nadat de Engelsen die eerst van de Hollanders hadden overgenomen.''

Heel grappig, als het niet ten hemelschreiend was.

Dus omdat de Engelsen engageerden in het stelen,

mishandelen en dehumaniseren van menselijke wezens

en daarbij forten hadden ingepikt van collega misdadigers

[hier, de Nederlanders] zijn de acties van Michiel de Ruyter

ter verdediging van slavenforten gelegitimeerd?

Wat een kronkelredenatie.

Nee, sterker, wat een schaamteloosheid en 

dehumaniseringsredenatie, anno 2015!

Wiersma is overigens niet de enige bizarre verdediger

van de Vlissinger Michiel.

Hij geeft tenminste nog toe, dat de Rover was geengageerd 

in slavenhandel, anderen proberen dat glashard te ontkennen,

door te wijzen op het feit, dat de Ruyterse Michiel slaven

heeft vrijgekocht.

Ik citeer uit de Stichting de Ruyter

'''' De Ruyter is inderdaad betrokken geweest met de slavenhandel op de Noord-Afrikaanse slavenmarkten. Hij heeft er ongeveer 2500 slaven gekocht, deels met eigen geld, deels met geld uit de 'Liefdekassen' van de Nederlandse kerken, die dat voor dat doel aan hem hadden mee gegeven. Wij zouden dergelijke "slaven" overigens omschrijven als "krijgsgevangenen", aangezien zij verkocht werden als opbrengst van een buitgemaakt schip inclusief mensen en goederen.

 

Hij kocht op deze slavenmarkten christenslaven, die onmiddellijk na de aankoop in vrijheid werden gesteld en de aankoopsom niet behoefden terug betalen.'' [17]

 

Goed werk.

Alleen wordt er niet bij verteld, dat het hier om blanke slaven,  ging.

Aan de handel met zwarte slaven verleende de Ruyter meer dan hand en

spandiensten.

Hij consolideerde deze door slavenforten op de Engelsen te

veroveren.

 

De Stichting de Ruyter gaat verder

 

''''Een ander verhaal, is dat hij langs Afrika's westkust forten die gebruikt werden om slaven te verschepen veroverde van de Engelsen, Dat is ook gedeeltelijk waar. 

In 1664 werd de Ruyter door de Staten van Holland naar West-Afrika gestuurd om een aantal forten, die in de opmaat tot de Tweede Engelse Oorlog, tussen het einde van de Eerste Engelse Oorlog en het begin van de Tweede Engelse Oorlog in 1665, door de Engelsen op ons veroverd waren, terug te veroveren. O.a. het fort Elmina in wat nu Ghana heet. Bij het ontzetten van deze forten werkte hij regelmatig samen met de lokale bevolking.'' [18]

Door het euphemistische taalgebruik ''het ontzetten van deze forten''
wordt de indruk gewekt, dat de slaven bevrijd werden.
Niets van waar.
Door de forten op de Engelsen te veroveren, werden de slaven nu
door de Nederlandse slavenhandelaren in Todesboten geladen
en verscheept naar de Amerika's.

Schandelijk is ronduit de NPO Geschiedenis over Neerlands
''Zeeheld''

Ik citeer

''''Toch is enige kritiek op de handel en wandel van De Ruyter denkbaar. Zijn overwinningen in West-Afrika zorgden ervoor dat Nederland nog tot 1813 de slavenhandel kon blijven bespelen, met alle menselijke ellende van dien. Daarnaast zou De Ruyter soms een enigszins opvliegend karakter tonen. Deze en andere ‘minpuntjes’ worden echter volledig overschaduwd door De Ruyters onmiskenbare heldendaden.'' [19]

Dus de Ruyters ''overwinningen'' in Afrika, die het kopen, verkopen,
mishandelen en dehumaniseren van miljoenen zwarten nog
hebben bestendigd, zijn ''enige minpuntjes'' 
Wat een weerzinwekkende racistische en dehumaniserende praat.
Onbegrijpelijk in deze tijd.
En trouwens, wat zijn die ''heldendaden'' van Michiel
de Ruyter eigenlijk, welbeschouwd?

Het in dienst van Slaven en Koloniale Mogendheid
de Republiek der Verenigde Nederlanden voeren
van drie ''Engelse oorlogen'' met Slavernij en
Koloniale Mogendheid Groot Brittannie
[de ene misdadiger, die de andere bestrijdt, ten einde
mensen te roven, dehumaniseren en te mishandelen] [20]

Het veroveren van slavenforten op de Engelsen oftewel
stelen van andere dieven [21]

 
Het veroveren van slavenforten oftewel het direct
bevorderen van de Nederlandse slavenhandel en slavernij [22]

En het enige, dat dan nog wel lofwaardig was, het vrijkopen
van de ''christenslaven'' komt in een wrang daglicht
te staan, aangezien hij, kennelijk, zonder veel gewetensbezwaren,
de Nederlandse slavenhandel en slavernij heeft bevorderd.

Tsja, het is waar je trots op bent.......EPILOOG

Dat Michiel de Ruyter geen ''held'' was, maar een zeeSCHURK,
die, wat nog erger was, de handel en onderdrukking van 
slaven 
faciliteerde en er nog rijk van werd ook, is
op zich al erg genoeg. [23]

Maar dat er schrijvers zijn, zoals Wiersma,
die  ongezouten verklaren ''trots te zijn'' op
deze facilitator van leed, dat miljoenen mensen is
aangedaan, is ronduit schokkend.

Werkelijkheid is, dat slavernij een misdaad tegen
de menselijkheid is [24].
De de Ruyter medeplichtig is aan de vreselijke tonelen van de
overtocht, zoals beschreven door de tot slaaf gemaakte
Equiano. [25]

Dit verdient geen lof, maar diepe verachting.

Terecht is dan ook tegen de film over Michiel
de Ruyter geprotesteerd.

Het wordt hoog tijd, dat de geschiedenis wordt
herschreven.
En deze keer in het juiste historische perspectief.


Astrid Essed


NOTEN


[1]
 
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK
AFSCHAFFING SLAVERNIJ 
[1863]
 
 
 
 
[2]
 
 
NOS
AFSCHAFFING SLAVENHANDEL HERDACHT
14 JUNI 2014
 
 

 
[3]
 
VOLKSKRANT
WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER
GOSLING WIERSMA
23 JANUARI 2015
 
 
 
 
[4]
 
 
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER
 
 
 
[5]
 
VOLKSKRANT
WEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER
GOSLING WIERSMA
23 JANUARI 2015
 
 
 
[6]
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015
 
 
 
[7]
 
 
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER (FILM)
 
 
 
[8]
 
 
 
''Michiel de Ruyter is een Nederlandse epischehistorische avonturenfilm uit 2015, geregisseerd door Roel Reiné, metFrank Lammers in de titelrol.''
 
 
 
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER (FILM)
 
 
 
 
[9]
 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALE
ZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER
21 JANUARI 2015
 
 
 
 
[10]
 
 
HISTORIEK
MICHIEL DE ROVER
JONA LENDERING
29 JANUARI 2015
 
 
 
[11]
 
 
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
 
 
 
[12]
 
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER
 
 
 
[13]
 
 
''De overstap van kaapvaart naar slavenhandel lag in eerste instantie niet echt voor de hand. Het werd zelfs in de beginjaren der compagnie op calvinistische gronden verworpen.''

HISTORIEN
DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL IN DE 17E EN
18E EEUW
27 JUNI 2013[14]


WIKIPEDIA
HUGO DE GROOT (RECHTSGELEERDE)

[15]


''Slavernij is tegen de natuur, aldus Hugo de Groot. De mens is van nature vrij, maar kan door bepaalde oorzaken in slavernij geraken: door vrijwillige onderwerping in geval van maatschappelijke zwakheid (aldus is zijn.levensonderhoud gewaarborgd); door uit slavenouders geboren te worden die zelf niet in het onderhoud van het kind kunnen voorzien; door als kind uit materiële nood door zijn vrije ouders verkocht te worden; door als misdadiger tot slavernij veroordeeld te worden, of ter dood veroordeeld te worden waarbij de straf bij wijze van gratie omgezet wordt in slavernij; ten slotte, door in een rechtvaardige oorlog krijgsgevangen gemaakt te worden, waarbij de slavernij een ‘weldaad’ is die de overwonnene redt van een vanzelfsprekende dood.''


DE GRONDEN VAN SLAVERNIJ EN HET RECHT OP VRIJHEID
A.N. PAASMAN, REINHART
NEDERLANDSE LITERATUUR EN SLAVERNIJ TEN TIJDE VAN DE
VERLICHTING
[16]

''Dat de negers de nakomelingen zijn van Cham en daarom voorbeschikt zijn tot slavernij is door de Coevordense predikant Johan Picardt betoogd. In zijn Korte beschryvinge van eenige vergetene en verborgene antiquiteten der provintien en landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe (1660), noemt hij de Nederlanders, en de overige Europeanen op de joden na, de gebenedijde nakomelingen van Jafeth en daarom superieur aan de andere volken. Europa is als ‘Japhets patrimonie of erf-deel’ het christelijk geloof toegedaan en door God begenadigd: er zijn heilzame wetten, geleerde mannen, kunstenaars en verfijnde geesten. Men vindt in dit werelddeel mooie, volkrijke en sterke steden, dorpen en kastelen. Europa heeft dappere helden en strijdbare mannen voortgebracht wier luister zich verspreid heeft tot aan het einde der wereld. Picardt concludeert daarom: ‘In summa / Europa is een Coninginne over Asiam / Africam en Americam.’

DE GRONDEN VAN SLAVERNIJ EN HET RECHT OP VRIJHEID
A.N. PAASMAN, REINHART
NEDERLANDSE LITERATUUR EN SLAVERNIJ TEN TIJDE VAN DE
VERLICHTING
[17]


STICHTING MICHIEL DE RUYTER
OVERZICHT VAN DE MEEST GESTELDE VRAGEN
SLAVENHANDELAAR OF REDDER GELOOFSGENOTEN
 
 
 
[18]
 
 
STICHTING MICHIEL DE RUYTER
OVERZICHT VAN DE MEEST GESTELDE VRAGEN
SLAVENHANDELAAR OF REDDER GELOOFSGENOTEN
 
 
 
[19]
 
 
NPO GESCHIEDENIS
MICHIEL DE RUYTER (1607-1676)
GENOMINEERD VOOR GROOTSTE NEDERLANDER
ALLER TIJDEN
 
 
 
[20]
 
 
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER
 
 
 
 
[21]
 
 
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER
 
 
 
 
[22]
 
 
WIKIPEDIA
MICHIEL DE RUYTER
 
 
 
 
[23]
 
 
MICHIEL DE RUYTER HIELD DE SLAVENHANDEL IN STAND
26 JANUARI 2015
 
 
 
 
[24]
 
 
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[25]
 
 
EEN SLAAF VERTELT OVER DE SLAVENHANDEL
 
 
 
[26]
 
 
GESLAAGD PROTEST TEGEN KOLONIALE
VERHEERLIJKING IN FILM ''MICHIEL DE RUYTER''
27 JANUARI 2015
 
 

Meer van Astrid Essed