Geschiedvervalsing en rassenwaan Thierry Baudet en zijn handlanger Robert Lemm

Zo 5 Juli 2020 22:45 | Astrid Essed | 214 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
GESCHIEDVERVALSING EN RASSENWAAN THIERRY BAUDET EN ZIJN HANDLANGER ROBERT LEMM/UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, KOM IN ACTIE!
ASTRID ESSED'S EIS AAN UNIVERSITEIT!
BRIEF!
ZIE OOK
AAN
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM/GEESTESWETENSCHAPPEN
REDACTIE FOLIA
Onderwerp:
Geschiedvervalsing door de heer Thierry Baudet. voorman Forum voor Democtrinatie, jurist en behaler van de Bachelor graad Geschiedenis
Geachte Directie en Bestuur
Geachte Redactie
Geachte medewerkers,
Een vriend van mij, voor wie ik veel waardering heb, maakte mij attent op het Youtube Forum voor Democratie Journaal filmpje, aflevering dd 26 juni, waarover op zijn zachtst gezegd kan worden opgemerkt dat dit nogal opmerkelijk was [neem mij het pleonasme maar even niet kwalijk]
.
Want naast te berde gebrachte onderwerpen zoals [ik citeer voorman Thierry Baudet op het filmpje] [1]  biomassacentrales in Noord-Holland, steun voor KLM en Air France, werden te berde gebracht het communisme als ideologie, althans volgens de versie van Thierry Baudet en over hoe om te gaan met het verleden, in het byzonder het koloniale verleden. [2]
Over deze laatste twee onderwerpen heb ik niet alleen het een en ander te zeggen:
Ook verbind ik daaraan een eis en pleidooi naar u toe.
Waarom een eis en pleidooi naar u toe?
Omdat zowel Thierry Baudet, die zich ''de grootste intellectueel van Nederland'' noemt [3]-maar dat laat ik uiteraard voor zijn rekening,evenals de door Baudet in zijn Youtube Journaal geinterviewde hispanist, conservatief katholiek denker, alsmede historicus [dat laatste althans volgens Baudet, ik heb daarvan geen bewijzen kunnen vinden], Robert Lemm [4], zich naar mijn mening schuldig maken aan geschiedvervalsing, verpakt in politieke indoctrinatie, die getuigt voor minachting van mensen van niet-westerse komaf.
Bovendien zet ik u vooral ook aan tot actie, omdat Baudet, volgens mijn informatie, in 2006 zijn bachelor diploma geschiedenis behaald heeft aan de Universiteit van Amsterdam [5], wat vanuit oogpunt van wetenschappelijke integriteit alle reden is voor u als Universiteit, onderstaande ter harte te nemen.
HET COMMUNISME
Laten we met het communisme beginnen:
Daarover merkt voorman Thierry Baudet op, na 34 minuten en 40 seconden van het filmpje
''“Je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam ook het standbeeld van Pieter Jelles Troelstra. Dat was een marxist, een communist, die die in 1917 een communistische revolutie wou in Nederland, en het communisme is de meest moorddadige ideologie uit de geschiedenis, heeft honderden miljoenen doden op zijn geweten” [6]
Eerst dit:
Pieter Jelles Troelstra was helemaal geen communist, in de marxistische betekenis van het woord, maar een van de belangrijkste voormannen van de socialistische [en beslist niet communistisch-marxistische] SDAP [Sociaal Democratische Arbeiderspartij] [7]
Wat betreft het communisme als ''meest moorddadige ideologie uit de geschiedenis'', die ''honderden miljoenen doden op zijn geweten heeft'', zeker hebben communistische of zich communistisch noemende regimes vele, en waarschijnlijk miljoenen, slachtoffers gemaakt.
Maar een andere moorddadige ideologie is het kolonialisme, dat de wereld vanaf de ''ontdekking'' van de Amerika's in 1492 tot diep in de twintigste Eeuw heeft geteisterd, eerst in de vorm van de transatlantische slavenhandel [slavernij] en het met geweld veroveren van handelsfactorijen in Azie [VOC en aanverwante West-Europese handelsondernemingen] en vanaf de 19e Eeuw in de vorm van grootschalige landverovering en eveneens miljoenen slachtoffers heeft geeeist.
Tenzij  Baudet met serieuze historische cijfers komt, is zijn bewering maar een historische speculatie en daarom onwetenschappelijk en gevaarlijk.
Wat hij verder te beweren heeft over het communisme, is uitstekend weerlegd in een aan u toegezonden Open Brief door publicist Peter Storm [8].
DE WAARHEID OVER ONS VERLEDEN
ONWAARHEDEN EN EN BAGATELLISERING SLAVERNIJ, KOLONIALISME EN KOLONIALE [OORLOGS]MISDADEN
Schokkender vond en vind ik echter nog, wat Baudet en de door hem geinterviewde conservatieve denker Robert Lemm te berde brachten over slavernij, kolonialisme en [koloniale] misdaden, waarbij ik vooral stuitend vond de tentoongespreide minachting voor volkeren van niet westerse komaf.
Natuurlijk, iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, ook over het koloniale verleden, maar dan moeten er geen Fabeltjes of aperte onwaarheden worden geuit.
En daaraan maakte vooral [maar ook Baudet!] conservatief denker Robert Lemm, die door Thierry Baudet in deze Journaaluitzending werd geinterviewd, zich schuldig [Zie het gehele interview met Lemm onder noot 9]
Maar ook Baudet [die ik aan de beurt laat komen], liet zich niet onbetuigd.
Nou zult u misschien opmerken, dat Baudet niet verantwoordelijk is voor de uitspraken van Lemm en dat klopt natuurlijk.
Alleen:
Hij laat hem uitgebreid aan het woord, is nergens wezenlijk kritisch en ondersteunt zijn uitspraken ideologisch nog, zoals u zult lezen:
UITSPRAKEN ROBERT LEMM TIJDENS INTERVIEW DOOR THIERRY BAUDET
''IN ZIJN TIJD'':
Thierry Baudet:
'Hoe bezie jij als historicus, maar ook kenner van het koloniale verleden, hoe bezie jij nou deze manie, deze hysterie, die door de Westerse Wereld golft van standbeelden naar beneden halen, in bepaalde bibliotheken worden nu ook al bepaalde boeken eruit gedrukt, ik heb dat gezien in Amerika bijvoorbeeld.
Hoe kijk jij daarnaar?
Historicus Robert Lemm:
''Eh....kijk Huizinga, een van onze grootste auteurs, historicus, heeft gezegd:
''Wij moeten het verleden levend houden''
Wat hij daarmee bedoelt is:
Dat, een historicus moet zich verdiepen in een voorbije periode, gebeurtenissen en personages moet je zien in hun tijd.''
En wat wij doen:
Wij projecteren onze eigen ideeen op die periodes en die mensen van toen en beoordelen en veroordelen ze daarmee en dat is fout.
Een voorbeeld is in onze Nederlandse geschiedenis is het geval van Jan Pieterszoon Coen he, we hebben gehoord, dat het standbeeld naar beneden wordt gehaald, de man wordt helemaal verguisd, het was helemaal fout
........''
16.49-18.11, Forum voor Democratie Journaal, 26 juni, op Youtube.com [10]
Nou hoor ik dat soort beweringen wel vaker ''het verleden in zijn tijd zien'', maar als een [althans volgens Baudet] historicus en ''kenner van het koloniale verleden'', dergelijke beweringen doet, moet dat ook wel berusten op feiten/bewijzen.
En dat ontbreekt hier.
 
Bovendien is het domme aan de bewering van Lemm is dat hij als 17e eeuws voorbeeld nu juist komt aanzetten met Jan Pieterszoon Coen, nu juist de historische figuur bij uitstek, op wie juist in zijn tijd, ook veel kritiek is gekomen.
Aan het woord laat ik ook een VOC officier, die opmerkte [ik citeer hem]”“De mensen stierven zonder ook maar één geluid te laten horen, behalve één die Nederlands sprak. Die zei: ‘Heeren, heeft dan niemand van U medelijden?’ Alles wat gebeurde was zo afschuwelijk dat we erdoor verstomd waren. Alleen God weet wie gelijk heeft. Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden.” [11]
De VOC officier refereerde hier aan de massamoord door Jan Pieterszoon Coen op de Banda Eilanden.
Zie voor achtergronden, noot 12
Over die massamoord was er zelfs kritriek gekomen van de zijde van de VOC opdrachtgevers van Coen, die verklaarden ''dat het optreden van Coen wel wat minder gekund had.'' [13] 
Ook wat betreft de opvattingen over slavenhandel/slavernij gaat het ''in zijn tijd zien'' Verhaal maar zeer ten dele op, want een groep van zowel 17 als 18e eeuwse orthodox protestantse dominees hebben zich fel tegen de slavenhandel verzet, waaronder Brakel, de Teellincks, Smijtegelt, Poudroyen, De Raad en Voetius en Jacobus Hondius.
Jacob Hondius was de meest prominente onder hen. [14]
Toegegeven, het anti slavernij verzet van Hondius is pas recentelijk ontdekt, maar een beetje historicus mag worden verondersteld, daarvan op de hoogte te zijn.
En het eeuwenlang verzet van Quakers, Baptisten en Methodisten [15] moet historicus Lemm toch bekend zijn!
SLAVERNIJ
De ''slavernij'' uitspraak van Lemm wil ik u  niet onthouden!

 
''''Nou er waren...zeggen....de afschaffing van de slavernij-dat is ongeveer zeg maar halverwege de 19e Eeuw gebeurd, dat wij denken, dat de afschaffing van de slavernij de wereld beter heeft gemaakt, dat is gewoon niet zo.'' [16]
23.40-23.45 , YOUTOBE. FILMPJE FORUM VOOR DEMOCRATIE JOURNAAL
Mag ik deze uitspraak zonder commentaar laten?
Ik geloof, dat het, op zich, wel duidelijk genoeg is. 
Toch zijn ''motivatie'' lezen?
''Thierry Baudet:
''Maar jij bedoelt misschien, dat door de industrialisatie nieuwe uitbuiting ontstond''
Historicus Robert Lemm:
''Ja, precies, dus de slavernij wordt gewoon, krijgt een ander masker.
En...eh....mensen worden in de tijd van het fabrieksproletariaat of mensen die gedwongen worden om bepaalde diensten te verrichten, het is een vorm van, ja ....dus slavernij heb je .....'' [17]
Hier ga ik verder niet opin.
Het is wel duidelijk denk ik.
En dat is dan precies het probleem met het interview:
Bestaande[historische]  Afrikaanse slavernij [Afrikaanse stamhoofden en anderen, die zwarte slaven veerkochten aan witte handelaren] wordt erbij gehaald, huidige op slavernij lijkende omstandigheden in Afrika en China, ellende van het industriele proletariaat, op zich allemaal waar, maar hier gebruikt om slavernij en kolonialisme te bagatelliseren. [18]
IN ZIJN TIJD?
LATERE GESLACHTEN OVER DE HOLOCAUST
Lemm hangt ook nog eens van tegenstrijdigheden aan elkaar
Want elders zegt hij
'''Zeker met de standaarden van nu.
Maar je moet wel....je moet het verleden gewoon wat dat betreft, met rust laten.''
Dat....want het verleden zou net zoveel recht hebben om ons te veroordelen.
Want concentratiekampen, zes miljoen Joden, genocides, dat is echt iets van de twintigste Eeuw, dat begon met de Franse Revolutie, met de Guillotine, met de Rode Terreur, dat is iets van onze tijd.
Dus het verleden heeft in het laatste oordeel, evenveel recht om onze tijd te veroordelen.'' [19]
Maar wat krijgen we nu!
Want als ''je het verleden, het verleden moet laten'', moeten dan latere generaties dan ook geen ''oordeel'' geven over de genocide van de Holocaust.
Wat Lemm, volkomen terecht [anders had ik hem nog erger gefileerd] hier WEL doet.
Veel valt er nog over Lemm te zeggen, bijvoorbeeld zijn bagatellisering van de politionele acties in Indonesie [Lemm spreekt nog over ''Nederlands Indie'' [20]
Verdient dat nog een weerlegging?
Daar ga ik geen energie meer in steken en u bent deskundig en intelligent genoeg om dat niet nodig te hebben.
Ik eindig met twee misselijke en schokkende uitspraken van Baudet, die er duidelijk op gericht zijn, de aandacht af te leiden van het onrecht en de onderdrukking uit de slavernij/koloniale periode
Baudet 1
'''Met andere woorden:
Wij zijn, in onze ''moderne'' tijd, onze verlichte tijd waar we zo trots op zijn, ook schuldig geweest aan allerlei zaken, die vreselijk zijn, omgekeerd zijn mensen, die nu demonstreren, want dat zie je namelijk ook, ook niet brandschoon, ik zag, dat de voorouders van Akwasi-dat heeft die zelf gezegd- die anti-slavernij-Black Lives Matter demonstrant, dat dat waarschijnlijk zelf slavenhouders waren geweest, in het verleden.
Dus met andere woorden: 
''Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen'' [21]
Baudet 2
''En je hoort ook nooit iemand protesteren tegen de slavernij in China, in Afrika.
Het lijkt wel alsof het een soort culturele, vooral culturele zelfhaat is, die overal...
Wij moeten alsmaar boete doen. Het is geen open gesprek, het is niet een eerlijk gesprek over ''jongens, wat vinden we nou van het verleden'', maar het is een zelfkastijding...'' [22]
Beide uitspraken zijn giftig, omdat de bedoeling is, het Westerse koloniale verleden te bagatelliseren door op ander onrecht te wijzen.
Bovendien getuigen de uitspraken van Lemm en Baudet, juist door dat bagatelliseren, van de minachting voor niet westerse volkeren en hun leed.
Ook doen ze voorkomen [lees dat interview maar goed] alsof die kritiek en veroordeling van het kolonialisme voornamelijk iets is van Westerse mensen:
Waar is het verzet begonnen, dachten  ze
Nooit van slavenopstanden, plantageverzet, Indianenoorlogen [tegen de blanke overheersing] en wat dies meer zij, gehoord
Ik vind, dat ik meer dan genoeg gezegd heb!
TENSLOTTE
Geachte Dames en Heren, u hebt de hoeveelheid kolonialisme vergoeilijkende Bagger gehoord, die over uw, mijn en de hoofden van anderen is uitgestort.
Een giftige cocktail van hedendaags racisme en superioriteitswaan, met een nostalgische knipoog naar onmenselijke en baarbaarse Tijden.
Dit mag niet onweersproken blijven.
Mijn eis naar u is dan ook, dat u hier werk van maakt.
Hoe u dat doet, is aan u.
U kunt Baudet, die tenslotte deze waanzinnige slavernij en kolonialisme apologeet gratis zendtijd heeft gegeven en er zelf nog een schepje bovenop gedaan heeft, aanschrijven.
OF u kunt via uw bladen en/of [bestuurs] organen, of in welke vorm dan ook, hier openlijk afstand van nemen.
Het mag niet blijven hangen bij protesten van mijn kant en een aantal andere solidaire mensen.
Dit moet breder gedragen worden.
U als Universiteit, wilt zich toch inzetten voor Diversiteit?
Maak dat dan waar!
Want als u een man als Lemm onweersproken laat zeggen
''''Je had goede slavenhouders en slechte slavenhouders. Zo is het ook nog eens een keer.'' [23] zonder dat u uw stem verheft, dan bent u geen knip voor uw neus waard!
Laat zien, dat u morele guts hebt en kom in actie!
Ik reken niet op u.
Ik verwacht dat van u!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed