Venezolaanse president Hugo Chavez overleden/Geen held/Geen dictator/Enkele kanttekeningen

Vr 15 Maart 2013 07:41 | Astrid Essed | 3198 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
 
 
VENEZOLAANSE PRESIDENT HUGO CHAVEZ OVERLEDEN/GEEN HELD/GEEN DICTATOR/ENKELE KANTTEKENINGEN
 
Zie ook
 
 
http://www.astridessed.nl/venezolaanse-president-hugo-chavez-overledengeen-heldgeen-dictatorenkele-kanttekeningen/
 
Het is hetzelfde Noord Amerikaanse Imperium
Maar wij zijn wel blij, dat die ene weg is
Adios Signor Bush
 
Uitspraak Chavez bij verkiezingsoverwinning President Obama
 
''"Laten we de mensheid redden. Laten we het Amerikaanse rijk afmaken." 

TROUW
TIEN MEEST OPMERKELIJKE UITSPRAKEN VAN HUGO CHAVEZ
6 MAART 2013
 “De reis van Christopher Columbus vormde de opmaat tot de grootste invasie en genocide uit de geschiedenis van de mensheid.”
 
NRC
''KAPITALISME IS DE WEG VAN DE DUIVEL''-DE SCHERPSTE UITSPRAKEN VAN CHAVEZ
6 MAART 2013


Geachte  Redactie en lezers van Yayabla,

President Hugo Chavez [1] was een markante figuur en zoals wel te verwachten was, maakte zijn overlijden [2] bij vriend en vijand veel reacties los.
Door zijn Westerse politieke tegenstanders en media werd de  nadruk gelegd op zijn ''dictatoriale'' kant en zijn onderdrukking [in eigen land] van de vrijheid van meningsuiting  [3]
Deze kritiek werd grotendeels gedeeld door mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International [4]

Chavez linkse  medestanders [publicisten/organisaties, etc], vergezeld door Latijns Amerikaanse  linkse presidenten  als de [voormalige] Cubaanse leider Fidel Castro, Morales [Bolivia] en Correa [Ecuador, die by the way julian Assange asiel heeft verleend] , prezen zijn politieke engagement [5] en zijn anti-imperialisme
Persoonsverheerlijking  was daaraan in een aantal gevallen niet vreemd [6]
Daarop kom ik terug
Ook werd Chavez geprezen door politieke vrienden van een ander echelon, die hun eigen redenen hadden om tegenstander van het Westen te zijn [of zich als zodanig voor te doen, zoals de niet ideologische Bouterse] waaronder de Iraanse president Ahmedinejad [7]  de
Surinaamse president en voormalige dictator D Bouterse [8] en de president van Belarus, Lukashenko [ alle drie aanwezig op zijn begrafenis] [9]

De kritiek, de verbittering en het cynisme van het Westen ten aanzien van Chavez was voorspelbaar.
Immers, Chavez was jarenlang criticus geweest, niet alleen van de Amerikaanse oorlogspresident G Bush [de instigator van de aanvallen op
Afghanistan en Irak en de architect van Guantanamo Bay] en zijn Westerse bondgenoten, waaronder Israel [10], maar ook van het kapitalistische systeem, dat hij, naar mijn mening terecht, zag als een van de voornaamste oorzaken
van de uitbuiting en de sociale ongelijkheid in de wereld [11]
 
 
 
 
VAN PERSOONSVERHEERLIJKING TOT OPBOUWENDE KRITIEK
HET SNEEUWWITJE EFFECT
 

Het is dus bijna onvermijdelijk, dat een politiek leider als  Chavez, promotor van de rechten van de armen [12], uitdager van de VS [13]
en vooral bekend om zijn felle redevoeringen en stevige uitspraken [14] felle reacties opriep, pro of contra
En zoals in dat soort gevallen wel vaker gebeurt, is overdrijving niet vreemd
Door Westerse politici/media en anderen, waaronder [uiteraard] president Obama  kant werd hij als een tyran afgeschilderd [15] en zijn sociaal engagement afgedaan als een manier om de massa
gunstig te stemmen en populair te worden
Linkse medestanders prezen hem de hemel in[16]  zonder oog te hebben voor de minder fraaie kanten van zijn beleid en zijn bizarre keuze van politieke vrienden, zoals de Surinaamse president en ex dictator Bouterse, de president van Belarus, Lukashenko, de Syrische president Assad, voormalige president en dictator Kaddafi etc

Een griezelig voorbeeld van die persoonsverheerlijking vind ik zijn permanente opbaring in een ''glazen kist'' [17]
Wie is Chavez
Sneeuwwitje soms? [18]

President Ahmadinejad spande de kroon, door in een statement te verklaren, dat Chavez, bij de naar Bijbelse [en Islamitische en Joodse] 
begrippen Einde der Tijden [Het Laatste Oordeel], ''terugkeert'' samen met Jezus en de Mehdi [19]

Alle bizarheid op een stokje:

Om de Chavez periode recht te doen, moet de zaak vanuit verschillende kanten belicht worden
Waaronder de nadruk op zijn sociaal engagement, politiek beleid en de keuzes van zijn internationale politieke vrienden
Zijn sociaal engagement, politiek beleid en keuzes van zijn internationale politieke vrienden

ACHTERGRONDGESCHIEDENIS 
CHAVEZ

Chavez, geboren in 1954 als zoon van een Indiaans lerarenechtpaar, had een militaire achteergrond
Van 1971 tot 1975 zat hij op de militaire Academie en was tot 1981 beroepsmilitair [communicatieofficier bij een legereenheid in Barinas]
In 1977 werd de eenheid van Chávez overgebracht naar Anzoátegui, waar ze betrokken waren bij de strijd tegen de Rode Vlag, een links-marxistische rebellengroep
De folterpraktijken waaraan het leger zich schuldig maakte, de corruptie [20] en de stuitende armoede [ondanks Venezuela's grote olievoorraad] begonnen hem steeds meer tegen te staan
Als gevolg daarvan richtte hij binnen het leger een linkse beweging op 'het Venezuelaanse Volksbevrijdingsleger'' [Ejercito de Liberación del Pueblo de Venezuela, of ELPV] 

In 1992 pleegde hij een coup tegen de zittende regering Perez, werd veroordeeld, maar kreeg in 1994 gratie onder een nieuwe president [21]

Los van die verwerpelijke coup methodes valt weinig fraais over deze president Perez [achtergrond sociaal-democratisch]  [22] te vertellen
Genoemd zijn al de folterpraktijken van het leger tegen linkse opstandelingen, waarvoor hij [in zijn eerste regeerperiode [1974-1979] hoofdverantwoordelijk was [23]
Na een tijdens zijn verkiezingscampagne voor zijn tweede regeerperiode [1989-1993] mooi verteld verhaal over een anti neo liberalistische agenda en zijn ''grote afkeer van het IMF'' [24]
ging hij na regeermacht te hebben verkregen, met datzelfde IMF in zee om een rIgoureuze bezuinigingsronde door te drukken. [25]
 
Erger maakte hij het nog, toen volksprotesten tegen prijsverhogingen [ten gevolge van de IMF eisen] op zeer bloedige wijze werden neergeslagen met als gevolg volgens officiele cijfers [in enige dagen tijd!] 276 doden, volgens andere schattingen liep het dodental tot drieduizend op [26]

In mei 1993 werd hij door het Hooggerechtshof als president afgezet vanwege corruptie [27]

PRESIDENT CHAVEZ ''EL COMMANDANTE''
 
Terug naar Chavez
In het geheel is Chavez aan de macht geweest van 1998 tot 2013, door keer op keer de verkiezingen te winnen
 
Na zijn vrijlating in 1994 richtte hij de sociaaldemocratische partij '''De Beweging van de Vijfde Republiek'' oprichtte [28]
In 1998 stelde hij zich kandidaat voor de verkiezingen, die door hen werden gewonnen, waarna hij op 2 februari 1999 tot president werd beedigd.
 
Een Grondwetswijziging werd in 1999 doorgevoerd  met meer rechten voor de sociaal zwakkeren en minderheidsgroepen, mogelijkheden
tot referenda en verandering in de Staatsinrichting [29]
In 2006 werd zijn doelstelling uitgeroepen tot ''Socialisme van de Eenentwintigste Eeuw'' en
in 2007 ging zijn partij, de Beweging van de Vijfde Republiek, op in de ''Verenigde Socialistische Partij van Venezuela'' 
 
 
Ondanks de pittigere verkiezingstaal over links-radicale taal van ''revolutionnaire veranderingen'' [30], voerde Chavez aanvankelijk 
een voorzichtig hervormingsprogramma door, waarbij de allerarmsten gratis medische zorg kregen en de voedselprijzen werden verlaagd [31]
Dit zou veranderen onder invloed vanaf 2002 [32],  na een al dan niet met van de VS hulp geensceerde tegencoup[33]  tegen zijn bewind, nadat hij getracht had, controle te krijgen over de oliesector [die het grootste deel van Venezuela's inkomsten uitmaakt] 
 
Zonder resultaat overigens, want nadat Chavez aanvankelijk was verdreven, was hij dankzij massale protesten en inzet van zijn
aanhangers binnen enkele dagen weer terug in het presidentiele paleis. [34]
 
Hij zou nog een belangrijke rol te vervullen hebben
Tot spijt van de Venezuelaanse rijken en de VS
 
 
CHAVEZ
SOCIALE VERANDERINGEN
BOLIVARIAANSE REVOLUTIE
 
''He will be remembered as a man who lived and died for his people, as a paratrooper, a tank commander, a president. Hasta siempre Comandante. Presente.''
 
George Galloway, Brits links politicus en activist,  bij het overlijden van Chavez

Was Chavez een man, die  ''leefde en stierf'' voor zijn volk,  zoals George Galloway in bovenstaande quote enigszins pathetisch  beweert [35],  en verdiende hij dergelijke loftuitingen [waarbij ik die militaire aanduidingen maar even negeer]?
Ja, die  inzet WAS er
Zeker op sociaal gebied, ook al bleek hij geen voorstander van een algehele afschaffing van het kapitalisme [36], maar dat is een ander verhaal
Maar er kleefden andere  schaduwzijden aan zijn politiek
Daarover zometeen

Eerst het sociale 
Na 2002 kwam het echte werk op gang, dat uit bewondering voor
de in 1783 in Caracas [hoofdstad van het huidige Venezuela, dat toendertijd Nieuw Granada heette en nog kolonie van Spanje was]  geboren Latijns Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijder Simon Bolivar [37] door Chavez de Bolivariaanse
Revolutie [38] genoemd werd.
Op landen-niveau kreeg dit gestalte in de door Chavez opgerichte ''Bolivariaanse Alliantie'' [39]
Economische onafhankelijkheid, sociale veranderingen en anti-imperialisme
stonden centraal
Maar het doel  was NIET het uiteindelijk afschaffen van
het kapitalisme, zoals Chavez zelf zei  [40], maar het nemen van een reeks
maatregelen ter promoting van de rechten van de armen en rechtelozen, waarin
Chavez binnen het door hem afgebakende kader [geen omverwerping van het kapitalistische systeem]
behoorlijk en bewonderenswaardig de grenzen van wat mogelijk was,  opzocht.
 
Het Chavez veranderingspakket/Botsingen met autonoom verzet en landrechten inheemse volkeren
 
Ik heb het nadrukkelijk het Chavez veranderingspakket beschouwd omdat, hoe goed
ook de intenties, het in feite een van boven opgelegd plan was, waarbij onafhankelijke, autonome initiatieven van onderop vaak niet erg op prijs werden gesteld  [41]
 
Sterker nog:
Want wanneer ''deelname van de bevolking aan het politieke proces'', een van de pijlers van de Bolivariaanse revolutie, niet naar de zin was  van Chavez en co, kwam er een andere, minder welwillende
kant naar boven,  die behoorlijk repressief kon uitpakken.
 
Gewelddadig politieoptreden tegen demonstranten was het Chavez bewind niet vreemd, er was sprake van het bruut neerslaan van gevangenisopstanden en machtsmisbruik tegen inheemse volkeren [42]

Landrechten inheemse volkeren versus economische belangen:
 
Een voorbeeld van de gekantheid van het Chavez bewind tegen autonome initiatieven
en volksverzet, wat uitmondde in machtsmisbruik, wortelde in economische oorzaken.
Het had te maken met winning van grondstoffen door mijnbouwbedrijven, die
nogaleens haaks stond op de in de Grondwet gegarandeerde rechten van inheemse gemeenschappen.
Het ging hier om de rechten van de Yukpa gemeenschap en mondde uit in een tot nu toe onopgehelderd drama, dat zich afspeelde op  3 maart [vlak voor de dood van Chavez]

Een vooraanstaand activist in de Yukpa gemeenschap, Sandino Romero,  die zich inzette 
voor de landrechten van de Yukpa gemeenschap, werd gedood.
Zijn inzet had rechtstreeks te maken met de in november2012  door Chavez genomen beslissing, dat 36 miljoen steenkool gewonnen zou worden in gebieden, waar inheemse gemeenschappen leefden.
De plaatselijke bestuurders kregen in een gevoerde hetze tegen de voorvechters van de rechten van de Yukpa de steun van ministers uit de regering van Chavez, de zaak escaleerde steeds meer en in die setting werd de moord gepleegd
Het is weliswaar niet opgehelderd, wie ervoor verantwoordelijk waren of was, maar zaak was wel, dat de belangen van de Chavez regering en de inheemse volkeren hier 
fundamenteel botsten [43]

Het Chavez veranderingspakket/De Bolivariaanse Revolutie in uitvoering


Venezuela is een land, dat grotendeels afhankelijk is van de olieproductie
Daarom is het van groot belang, wie daarover de controle heeft
Een van de belangrijkste maatregelen van Chavez was dan ook het onder directe controle van de Staat plaatsen van het Staatsoliebedrijf, dat tot dan toe zelfstandig had geoperereerd, als een gewone multinational.
De winst werd vanaf dat moment geïnvesteerd in sociale programmaʼs, vooral gezondheidszorg, onderwijs en volkshuisvesting [44]
Met andere woorden
De sociale maatregelen van Chavez werden betaald uit de olieindustrie, die Venezuela
relatief onathankelijk maakte van buitenlandse hulp en controle 

Op sociaal gebied kwamen veel veranderingen en vooral verbeteringen tot stand
Bedriijven werden genationaliseerd, gratis medische zorg, lage voedselprijzen, landhervormingen, de allerarmsten werden geregistreerd waardoor ze konden stemmen, programma's voor onderwijs, woningbouw, schoon water, het werd
allemaal een feit [45]

In 1995 maakten de armen 55 procent van de bevolking uit, in 2009 26 procent
Toen Chavez aan de macht kwam, was het werkoosheidspercentage 15 procent, wat daalde tot  7.8 procent [46]

Afschaffing van het kapitalisme was het niet, maar voor de allerarmsten, die voordien
vrijwel geheel rechteloos waren, het begin van een menswaardig bestaan.

ANTI IMPERIALISME

Een belangrijke peiler van de Bolivariaanse revolutie was het anti imperialisme
Vooral was Chavez een uitdager van de VS, als enige Supermacht het machtigste imperialistische land.
Zowel economisch als politiek wilde hij Venezuela, Zuid-Amerika en liefst de rest van de wereld ontworstelen aan de Amerikaanse [en Westerse] invloed.
Zijn strijd tegen de VS begon met zijn anti imperialistische verkiezingsmanifest [47] en
verhevigde natuurlijk door zijn sociale maatregelen, vooral de onteigening van de Staatsolie
maatschappij, niet bepaald de vervulling van de droom van neo liberaal kapitalistisch Amerika.
En het zou bij voortduring botsen tussen hem en de VS
Over de aanval op Afghanistan, de oorlog in Irak, etc [48]
Zijn redevoeringen tegen de VS waren fel, zijn uitspraken over president Bush legendarisch [49]
 
Toen de zwarte president Obama aantrad, nam hij als een van de weinige politieke leiders
openlijk stelling tegen de Obama change euforie, waar by the way ook een aantal links-progressieve 
mensen in getrapt waren.
Hij verklaarde, dat het nog steeds hetzelde Noord Amerikaanse Imperium was [50], wat gedeeld werd door 
commentaren van mij en anderen [51]
Sommigen hadden dat trouwens al voor het aantreden van Obama voorzien [52]

Als uitdager van het imperialisme verdient Chavez waardering, omdat hij een
van de weinigen was
Hij liet het niet alleen bij woorden
Met de oprichting van de Bolivariaanse Alliantie [53] waarvan Zuid-Amerikaanse landen lid 
konden worden, liet hij zien, dat hij een van de VS onafhankelijke koers voor Venezuela en
Zuid Amerika wilde
Zijn hechte banden met voormalig Cubaans president Fidel Castro bevestigde dat nogeens.


GEEN DICTATOR

Vooral door critici in de Westerse media wordt vaak beweerd, dat Chavez alle macht naar zich toe trok en feitelijk als een dictator regeerde [54]
Hoewel er zeker autoritaire trekken aan zijn bewind kleven, was deze bewering niet alleen
zwaar overdreven, maar zelfs apert onjuist

Onder een dictatuur is meestal een eenpartijenstelsel en als er wel andere partijen
zijn, zijn de zogenaamde ''verkiezingen'' puur voor de show
Zo waren er tijdens de dictatuur van de Egyptische president Moebarak [55] wel
verkiezingen, maar won Moebarak altijd ''met 95 of meer procent van de stemmen''
Bedrog en vervalsing dus

In het Venezuela van Chavez vonden verkiezingen plaats, waarover de Amerikaanse 
ex president Jimmy Carter van het Carter Center, dat verkiezingen over de hele wereld
monitort [56], zelfs zei, dat het verkiezingssysteem in Venezuela '''het beste ter wereld''' was [57]

Een ander voorbeeld, dat er geen sprake was van een dictatuur is het volgende
Toen Chavez werd geconfronteerd met een voor hem ongunstige uitslag van het
referendum in 2007 [58], respecteerde hij deze [59]
Dat zou een dictator niet doen, nog afgezien van het feit, dat hij geen referendum zou houden.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Geen dictator dus
Wel beperkte hij de vrijheid van meningsuiting en ging daarin behoorlijk ver
In 2007 werd het radio en TV station van de rechtse anti Chavez oppositie, RCTV [Radio Caracas Television] gesloten [60], twee jaar later gevolgd door de sluiting van 200 
andere Radiostations [61]

Het argument voor het verbieden van RCTV was enthousiasme over en betrokkenheid bij de tegencoup in 2002
Dit gaat mank om twee redenen
RCTV kwam voor die zogenaamde ''betrokkenheid''  voor zover bekend niet voor de rechter en een ander mega radiostation, Venevision van Gustavo Cisneros, die ook de tegencoup
toejuichte, bleef wel in de lucht, nadat het in 2005 om opportunistische redenen steun had uitgesproken voor het bewind van Chavez [62]


Rechtse oppositie of niet, vrijheid van meningsuiting is een verankerd recht en het 
uit de lucht nemen van radiostations een heel gevaarlijk middel
Bovendien worden dergelijke maatregelen een legitimatie om iedere kritiek, of die nu van links of van rechts komt, aan banden te leggen [63]
 
Nog bedenkelijker was Chavez' reactie op de kritiek van de internationale
mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch
 
 
Nog bedenkelijker was Chavez' reactie op de kritiek van de internationale
mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch
 
In een kritisch rapport ''A Decade under Chavez'' [64], beschuldigde Human Rights Watch Chavez van het voeren van een hetze tegen zijn politieke tegenstanders met allerlei ongefundeerde beschuldigingen [meestal van het plannen van een coup] [65]
Ook zou hij zich schuldig maken aan intimidatie tegen opponenten, hen ontslaan, vooral
uit Overheidsfuncties en het Staatsoliebedrijf en kritische burgers uit te sluiten van sociale programma's [66]
De vrijheid van meningsuiting zou ernstig aan banden gelegd zijn, journalisten van de oppositie zouden zijn
geinitimideerd [67] en vakbonden,
media en andere organisaties of individuen, die zich kritisch uitlieten
tegenover Chavez en zijn bewind, zouden het eveneens hebben moeten ontgelden 
 
Gevolg was, dat Human Rights Watch, een gerennommeerde organisatie, die wereldwijd
mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt, Venezuela uitgezet werd [68]
 
 
DUBIEUZE KEUZE VAN POLITIEKE VRIENDEN
 
Wanneer je in het kamp van VS tegenstanders belandt, tref je een gemeleerd 
gezelschap aan en is het zaak, een duidelijke keuze te maken tussen degenen, met wie je wel in zee gaat en wie niet
Daarmee bedoel ik niet economische samenwerkingsverbanden, die
noodzakelijk kunnen zijn
Er is echter een verschil tussen beleefde diplomatieke banden en innige contacten
En wat dit betreft maakte Chavez ronduit verwerpelijke keuzes.
 
Naast het goede contact met voor een zover bekend integere leider als de Boliviaanse president
Morales [69], die zich oprecht inzet voor de sociale rechten in Bolivia en zich relatief
gezien  veel minder schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen dan de meeste Staatshoofden [70], had hij ook een hartelijk contact met notoire schurken en dictators als de voormalige Libische president Kaddaffi, de Syrische president Assad, de president van Belarus,  Lukashenko [71], de Zimbabwaanse president Mugabe en de Surinaamse president
en ex dictator D Bouterse.

Chavez had de guts een dictator als Assad een ''humanist en broeder'' [72] te noemen,
was van mening, dat het Surinaamse volk zou moeten kiezen voor president Bouterse [73],
de man, die verantwoordelijk was voor de Decembermoorden en oorlogsmisdaden
in de Binnenlandse Oorlog [74] en kreeg vanwege zijn goede relaties met  Lukashenko van
deze grote waardering bij zijn overlijden [75]
Hij verried de Tibetaanse vrijheidsstrijd door te verklaren, dat de Verenigde Staten
achter ''het geweld'' [vertaald: Tibetaanse protesten tegen de Chinese bezetting] in Tibet zat [76] en beweerde , dat Tibet ''een integraal deel van China'' zou zijn [77]
Het verzet tegen het houden van de Olympische Spelen in China deed hij af als ''sabotage van VS imperialisten [78]

EPILOOG

Waardering verdient Chavez ontegezeggelijk voor zijn engagement met sociale rechten 
en zijn strijd tegen het VS/Westerse imperialisme
Er zijn maar weinigen, die de guts hebben gehad, oorlogsmisdadiger en folteraar [79]
president Bush uit te dagen in de politieke arena
Kwalijke kanten zijn zijn repressie in eigen land en onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting, al is hij absoluut geen politieke gangster of folteraar[80]

Maar het meest stuitende vind ik toch zijn vriendschappelijke alliantie met politieke
gangsters als dictatoren als Kaddafi, Mugabe, Assad, Lushenko, de ex dictator Bouterse
en de wijze, waarop hij de Chinese repressie in Tibet heeft verdedigd
Daarom kan ik voor hem, alles tegen elkaar afgewogen, niet de waardering opbrengen,
die hij in vele links-progressieve kringen geniet

Maar wat uiteindelijk in de harten van het Venezuelaanse volk zal voortleven
is de hoop op een menswaardig bestaan, die hij en zijn beweging hebben gebracht

Dit is nog het beste onder woorden te brengen in de slotzin van een artikel uit World
War 4 Report [81]

''Hopefully, the peoples of Venezuela and Latin America can dare to dream not merely of preserving, but extending the gains of the Hugo Chávez era.''

Dat de strijd voor sociale rechten en mensenrechten in Venezuela mag bloeien

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

NOTEN

Voor het geval niet alle noten kunnen worden weergegeven
Zie ook

http://www.astridessed.nl/venezolaanse-president-hugo-chavez-overledengeen-heldgeen-dictatorenkele-kanttekeningen/


 
[1]
 
THE GUARDIAN
HUGO CHAVEZ OBITUARY
 
 
 
 
 
[2]
 
VOLKSKRANT
VENEZOLAANSE PRESIDENT HUGO CHAVEZ OVER;EDEN
5 MAART 2013
 
 
 
 
VENEZOLAANSE PRESIDENT HUGO CHAVEZ OVERLEDEN
6 MAART 2013
 
 
 
[3]
 
 
VOLKSKRANT
ANTI AMERIKAANSE CHAVEZ GRILLIG EN AUTORITAIR
5 MAART 2013
 
 
THE HUFFINGTON POST
HUGO CHAVEZ IS NO HERO
5 MAART 2013
 
 
 
[4]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
VENEZUELA: CHAVEZ AUTHORITARIAN LEGACY
5 MAART 2013
 
 
 
[5]
 
THE GUARDIAN
TRIBUTES TO HUGO CHAVEZ FROM SOUTH AMERICAN LEADERS
6 MAART 2013
 
 
 
FIDEL CASTRO TREURT OM HUGO CHAVEZ
11 MAART 2013
 
 
 
[6]
 
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHAVEZ
7 MAART 2013
 


[7]


THE WASHINGTON POST
IRANIAN PRESIDENT AHMEDINEJAD TO ATTEND CHAVEZ FUNERAL
7 MAART 2013


LUKASHENKO ADDRESSES THE NATION OVER THE DEATH OF PRESIDENT HUGO CHAVEZ
6 MAART 2013
 
 
 
 
[8]
 
NOS
BOUTERSE: CHAVEZ WAS GROTE VRIEND
6 MAART 2013
 
 
 
[9]

LUKASHENKO ADDRESSES THE NATION OVER THE DEATH OF PRESIDENT HUGO CHAVEZ
6 MAART 2013
 
 
 
 
 
[10]
 
VENEZUELA VERBREEKT DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN MET ISRAEL
15 JANUARI 2009
 
 
 
[11]
 
''“Het kapitalisme is de weg van de duivel en van exploitatie. Als je de wereld werkelijk door de ogen van Jezus wil bekijken, is het socialisme de enige manier. Alleen socialisme kan een oprechte samenleving creëren.”''

NRC
KAPITALISME IS DE WEG VAN DE DUIVEL-DE SCHERPSTE UITSPRAKEN VAN CHAVEZ
6 MAART 2013 
[12]
 
THE TIMES OF INDIA
CHAVEZ IS DEAD, BUT NOT CHAVISMO
9 MAART 2013


BLOOMBERG
VENEZUEANS' QUALITY OF LIFE IMPROVED IN UN INDEX UNDER CHAVEZ
7 MAART 2013
 


[13]

''Chavez’s election manifesto was anti-imperialist, specifically hostile to the US which had dominated Venezuela throughout the 20th century.''
......
......
''Chavez scourged Bush and the US invasion of Iraq at the UN, and began to build organisations of Latin American unity linking other “new left” governments in Bolivia and Ecuador.''

THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHAVEZ 1954-2013

 
 
[14]
 
TROUW
TIEN MEEST OPMERKELIJKE UITSPRAKEN VAN HUGO CHAVEZ
6 MAART 2013
 
 
 
NRC
KAPITALISME IS DE WEG VAN DE DUIVEL-DE SCHERPSTE UITSPRAKEN VAN CHAVEZ
6 MAART 2013
 
 
VOLKSKRANT
IK BEN NIET DE DUIVEL-EN MEER BYZONDERE UITSPRAKEN
6 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
THE HUFFINGTON POST
HUGO CHAVEZ IS NO HERO
5 MAART 2013
 
 
 
[16]
 
 
THE INDEPENDENT
HUGO CHAVEZ DEATH IS A BODY BLOW FOR THE POOR AND OPPRESSED THROUGHOUT LATIN AMERICA
GEORGE GALLOWAY
5 MAART 2013
 
 
HYVES
DE MODERNE ROBIN HOOD
 
 
 
THE GUARDIAN
CHAVEZ AND ME
TARIQ ALI
6 MAART 2013
 
 
 
[17]
 
LICHAAM VAN CHAVEZ WORDT PERMANENT TENTOONGESTELD
7 MAART 2013
 
 
 
 
ELSEVIER
LICHAAM HUGO CHAVEZ GEBALSEMD EN TENTOONGESTELD
7 MAART 2013
 
 
 
[18]
 
WIKIPEDIA
SNEEUWWITJE
 
 
 
[19]
 
''The Iranian leader has praised Chavez, comparing him to a saint and saying he will return on resurrection day.

In his condolences on Wednesday, Ahmadinejad also said he has “no doubt Chavez will return to Earth together with Jesus and the perfect” Imam Mahdi, the most revered figure of Shiite Muslims, and that he’ll help the two “establish peace, justice and kindness” in the world.''

 

THE WASHINGTON POST
IRANIAN PRESIDENT AHMEDINEJAD TO ATTEND CHAVEZ FUNERAL
7 MAART 2013 
[20]
 
WIKIPEDIA
NEDERLANDSTALIG
HUGO CHAVEZ
 
 
THE GUARDIAN
HUGO CHAVEZ OBITUARY
 
 
 
 
 
 
[21]
 
''Several military bases were seized, but Chávez failed to take the presidential palace, and Pérez escaped. The plotters were sentenced to lengthy jail terms, but the president was later impeached and his eventual successor, Rafael Caldera, ordered the cases against them to be dropped.''

THE GUARDIAN
HUGO CHAVEZ OBITUARY


THE GUARDIAN
RAFAEL CALDERA OBITUARY

 
 
 
[22]
 
 
 
 
 
 
[23]
 
THE GUARDIAN
HUGO CHAVEZ OBITUARY
 
 
WIKIPEDIA
NEDERLANDSTALIG
HUGO CHAVEZ
 
 
 
 
 
 
[24]
 
 
This cooperation with the IMF came about weeks after his victory in the 1988 presidential election, and a populist, anti-neoliberal campaign during which he described the IMF as "a neutron bomb that killed people, but left buildings standing" and said that World Bank economists were "genocide workers in the pay of economic totalitarianism"

WIKIPEDIA
SECOND PRESIDENCY OF CARLOS ANDRES PEREZ


 


[25]

''In February 1989, at the beginning of his second term as President, he accepted anInternational Monetary Fund proposal known as the Washington consensus. In return for accepting this proposal, the International Monetary Fund offered Venezuela a loan for 4.5 billionUS dollars.''
'' In 1988 had een nieuwe president, Carlos Andrés Pérez, de verkiezingen weten te winnen door zich middels een anti-neoliberale campagne fel af te zetten tegen het IMF, maar eenmaal in functie begin 1989 ging hij meteen akkoord met de Washington consensus; het strenge neoliberale beleid dat het IMF eiste.''

HYVES
DE MODERNE ROBIN HOOD

 
 
[26]
 
''Dat geldt voor de rechtse oppositie in Venezuela natuurlijk helemaal. Die belichamen een traditie waarin een regering – onder de sociaaldemocraat Perez, de plaatselijke variant van Diederik Samson – in februari 1989 protesten tegen prijsverhoging neersloeg. Het leger werd losgelagen, en binnen enkele dagen had dat leger enorme aantallen van die protesterende mensen doodgeschoten. Het precieze aantal is onbekend, het officiële dodencijfer was aanvankelijk 276, maar schattingen gaan veel hoger, tot aan drieduizend doden, in enkele dagen tijd.''

PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHAVEZBLOEDIG NEERGESLAGEN PROTESTEN TEGEN PRIJSVERHOGINGEN

WIKIPEDIA
CARACAZO

 
 
 
[27]
 
'' In May 1993 he became the first Venezuelan president to be forced out of the office by the Supreme Court, for the embezzlement of 250 million bolívars belonging to a presidential discretionary fund.''

WIKIPEDIA
CARLOS ANDRES PEREZ[28]
 
NRC
VENEZOLAANSE PRESIDENT HUGO CHAVEZ OVERLEDEN
5 MAART 2013
 
 
 
[29]
 
WIKIPEDIA
ENGELSTALIG
HUGO CHAVEZ
 
 
THE GUARDIAN
HUGO CHAVEZ OBITUARY
 
 
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHAVEZ


THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHAVEZ 1954-2013

 
[30]
 
''Upon his release by the new President Rafael Caldera Rodriguez, Chavez formed the opposition Fifth Republic Movement, a vehicle for him to criticize government corruption and the two-party system. He cast himself as the anti-establishment figure, vowing to dissolve Congress and redistribute the nation's oil wealth.''


CNN
CHAVEZ; SURVIVOR AND VENEZUELA'S LING SURVIVING PRESIDENT
8 OCTOBER 2012
 
 
 
[31]
 
WIKIPEDIA
NEDERLANDSTALIG
HUGO CHAVEZ
 
 
 
 
[32]
 
''And between 2002 and 2005 the Bolivarian process took a new and more radical direction. The state oil company was placed under direct state control. Until then it had operated autonomously, like any other multinational.''

THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHAVEZ 1954-3013

 
'' Deze gebeurtenissen [tegencoup en reactie aanhangers Chavez/opmerking Astrid Essed] duwden Chavez en zijn hervormingsprogramma naar links. Er kwamen allerlei programma’s voor gezondheidszorg, woningbouw voor armen, onderwijs en schoon water. Die hebben het bestaan van miljoenen daadwerkelijk minder beroerd gemaakt.''

PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHAVEZ

 
[33]
 
 
''But within two years, he faced major setbacks as opposition to his social agenda grew, culminating in massive protests and a coup in 2002. Although the military had been behind Chavez's removal, his replacement, Pedro Carmona, would dissolve the National Assembly and suspend the constitution, leading the military to force Carmona himself to resign. In a series of musical chairs, Chavez's vice president, Diosdado Cabello, was sworn in as president, after which he immediately restored Chavez to power. These events took place over four days.''

CNN
CHAVEZ; SURVIVOR AND VENEZUELA'S LING SURVIVING PRESIDENT
8 OCTOBER 2012
 
 
[But it was his attempt, in early 2002, to impose party control over the state oil company, Petróleos de Venezuela, that sparked the revolt that came close to ousting him. ''

THE GUARDIAN
HUGO CHAVEZ OBITUARY
 
 
 
WORLD WAR 4 REPORT
VENEZUELA: ANATOMY OF THE COUP D'ETAT
 
 
Originele bron:
 
''The Bolivarian Revolution has made gains that must be defended—the literacy and health programs, the agrarian reform, and above all the extension of public control over the oil sector. The collapse of the attempted right-wing coup against Chávez in April 2002 was one of the most inspiring episodes in recent Latin American history.''

WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHAVEZ
[34]
 
''In die situatie kwam er vanuit de rechtse oppositie een staatsgreep tegen Chavez, waar de VS medeplichtig aan was. Chavez werd afgezet en opgesloten. Maar dat duurde niet lang. Binnen enkele uren begonnen aanhangers van Chavez de straat op te gaan en diens terugkeer te eisen. Ordetroepen vielen de betogers aan, maar die bleven komen. Chavez weigerde in tussen om officieel af te treden. Binnen 48 uur zakte de staatsgreep in elkaar en was Chavez weer president. Dat had hij te danken aan de honderdduizenden demonstranten die met gevaar oor eigen leven de staatsgreep versloegen door er een vleugje revolutie tegen in stelling te brengen.''

PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHAVEZ[35]
 
THE INDEPENDENT
HUGO CHAVEZ DEATH IS A BODY BLOW FOR THE POOR AND OPPRESSED THROUGHOUT LATIN AMERICA
GEORGE GALLOWAY
5 MAART 2013
 
 
 
[36]
 
'' I don't accept that we are living in a period of proletarian revolutions. All that must be revised. Reality is telling us that every day. Are we aiming in Venezuela today for the abolition of private property or a classless society?
 I don't think so. But if I'm told that because of that reality you can't do anything to help the poor, the people who have made this country rich through their labour – and never forget that some of it was slave labour – then I say: 'We part company.' I will never accept that there can be no redistribution of wealth in society.''

THE GUARDIAN
TARIQ ALI: HUGO CHAVEZ AND ME
6 MAART 2-13

 
 
[37]
 
WIKIPEDIA
SIMON BOLIVAR
 
 
[38]
 
 
WIKIPEDIA
BOLIVARISME
 
 
WIKIPEDIA
BOLIVARIAN REVOLUTION
 
 
 
[39]
 
WIKIPEDIA
BOLIVARIAANSE ALLIANTIE VOOR AMERIKA
 
WIKIPEDIA
BOLIVARIAN ALLIANCE FOR THE AMERICAS
 
 
 
[40]
 
 
THE GUARDIAN
TARIQ ALI: HUGO CHAVEZ AND ME
6 MAART 2013
 
 
 
 
[41]
 
 
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHAVEZ
 
 
 
[42]
 
WORLD WAR 4 REPORT
VENEZUELA: TWO DEAD IN STUDENT PROTESTS
2 NOVEMBER 2007
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT-VENEZUELA: A SERIOUS INVESTIGATION INTO THE GRAVE EVENTS INTO THE PRISON
IN URIBANA IS URGENTLY NEEDED
30 JANUARI 2013
 
 
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHAVEZ
 
 
[43]
 
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHAVEZ
 


 
VENEZUELA: THE KILLING OF SABINO ROMERO
 
 
 
[44]
 
THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHAVEZ: 1954-2013
 

HUGO CHAVEZ 1954-2013

 
SOUTH AMERICAN PIPELINE WARS
 
WORLD WAR 4 REPORT
 
 
 
 
 
 
[45]
 
 

THE TIMES OF INDIA
CHAVEZ IS DEAD, BUT NOT CHAVISMO
9 MAART 2013

HYVES
DE MODERNE ROBIN HOOD
 
 
 
THE INDEPENDENT
HUGO CHAVEZ DEATH IS A BODY BLOW FOR THE POOR AND OPPRESSED THROUGHOUT LATIN AMERICA
GEORGE GALLOWAY
5 MAART 2013
 
 
PETER STORM
OM DE ERFENIS VAN CHAVEZ


THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHAVEZ 1954-2013
 
 
 
WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHAVEZ
BILL WEINBERG
6 MAART 2013
 
 
[46]
 
THE TIMES OF INDIA
CHAVEZ IS DEAD, BUT NOT CHAVISMO
9 MAART 2013

 
 
[47]
 
 
THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHAVEZ: 1954-2013
 
 
 
[48]
 
BBC
OBITUARY: HUGO CHAVEZ
8 MAART 2013
 
 
 
 
THE SOCIALIST WORKER
HUGO CHAVEZ: 1954-2013
 
 
 
 
[49]
 

Over Bush in 2006:

''Gisteren was de duivel hier. precies hier.

En het stinkt nog steeds naar zwavel''

NRC

KAPITALISME IS DE WEG VAN DE DUIVEL-DE SCHERPSTE UITSPRAKEN

VAN CHAVEZ

6 MAART 2013

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/ 03/06/kapitalisme-is-de-weg- van-de-duivel-de-scherpste- uitspraken-van-hugo- 

 
 
[50]
 
Het is hetzelfde Noord Amerikaanse Imperium
Maar wij zijn wel blij, dat die ene weg is
Adios Signor Bush
 
Uitspraak Chavez bij verkiezingsoverwinning President Obama
 
 
[51]
 
LODE VANOOST
OBAMA VOERT ZIJN BELOFTES CORRECT UIT
APRIL 2009
 
 
 
 
EKUDOS
PRESIDENT OBAMA, VENSTER OP GERECHTIGHEID OF CONTIMUERING AMERIKAANS IMPERIUM
ASTRID ESSED
 


[52]

OBAMA, DE TELEURSTELLING KOMT LATER
FREDDY DE PAUW
SEPTEMBER 2008

 
 
[53]
 
WIKIPEDIA
BOLIVARIAANSE ALLIANTIE VOOR AMERIKA
 
WIKIPEDIA
BOLIVARIAN ALLIANCE FOR THE AMERICAS
 
 
 
 
 
 
 
[55]
 
WIKIPEDIA
HOSNI MUBARAK
 
 
 
 
 
 
[56]
 
THE CARTER CENTER
 
 
 
 
[57]
 
GLOBAL ATLANTA
CARTER PRAISES VENEZUELA, SCOLDS U.S. ON ELECTORAL PROCESSES
17 SEPTEMBER 2012
 
 
THE GUARDIAN
WHY THE US DEMONISES VENEZUELA'S DEMOCRACY
3 OCTOBER 2012
 
 
FORMER US PRESIDENT CARTER:
VENEZUELAN ELECTORAL SYSTEM ''BEST IN THE WORLD''
 
 
 
 
 
 
[58]
 
CHAVEZ VERLIEST NIPT REFERENDUM
3 JANUARI 2007
 
 
VENEZOLANEN STEMMEN OVER GRONDWETSWIJZIGINGEN
2 JANUARI 2007
 
 
 
 
 
 
[59]
 
''When Chavez lost a constitutional referendum in 2007, he accepted the result.''

THE INDEPENDENT
HUGO CHAVEZ PROVES YOU CAN LEAD A PROGRESSIVE, POPULAR GOVERNMENT THAT SAYS NO TO  NEO LIBERALISM
8 OCTOBER 2012


 
''But an actual bid to assume dictatorial powers via a constitutional reform in 2007 was rejected by Venezuelans at the polls—and Chávez respected the vote.''

WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHAVEZ
6 MAART 2013[60]
 
WORLD WAR 5 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHAVEZ
6 MAART 2013
 
 
 
[61]
 
 
WORLD WAR 4 REPORT
PRESS FREEDOM UNDER ASSAULT IN VENEZUELA?
8 MAART 2013
 
 
 
 
[62]
 
''Since 1961 the Organización Cisneros has owned Venevisión, the main commercial tv channel in Venezuela—best known abroad for its rabid opposition to Chávez during the 2002 coup, and ceaseless denunciation of his supporters as ‘mobs’ and ‘monkeys’.''

VENEZUELA'S MURDOCH
7 JUNI 2006

 
''After the Presidential Referendum of 2004, the pact was broken when the Cisneros group decided—for the good health of their businesses—that it was best to make peace with the government, a pact that was sanctified in a meeting held in the main barracks of Caracas between Chávez and Gustavo Cisneros with Jimmy Carter as the mediator. And from that moment on begins a honeymoon between "twenty-first century socialism" and this corporate gang, in which the engagement ring was the renewal of the Venevisión license for five more years—that began counting the same day that the RCTV signal ended. ''


WORLD WAR 4 REPORT
FREE SPEECH IN VENEZUELA''The analysis from El Libertario made clear that other Venezuelan media moguls, such as Gustavo Cisneros of Venevisión, also cheered on the 2002 attempted coup—as this June 7, 2006 piece from VenezuelAnalysis, "Venezuela's Murdoch," corroborates. Yet because Cisneros has since decided to bet on Chavez as the horse that happens to be winning at the moment, the regime has not moved against him as it has against RCTV.''

WORLD WAR 4 REPORT
GENOCIDE IN IRAQ, PALESTINE'S FUTURE, FREE SPEECH IN VENEZUELA, ONE READER WRITES

29 JULI 2007
[63]
 
 
WORLD WAR 4 REPORT
FREE SPEECH IN VENEZUELA

 
 
[64]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHAVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
18 SEPTEMBER 2008
 

 
 
 
 
[65]
 
''Discrimination on political grounds has been a defining feature of the Chávez presidency. At times, the president himself has openly endorsed acts of discrimination. More generally, he has encouraged his subordinates to engage in discrimination by routinely denouncing his critics as anti-democratic conspirators and coup-mongers-regardless of whether or not they had any connection to the 2002 coup.''

HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHAVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
EXECUTIVE SUMMARY

Bron

HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHAVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
18 SEPTEMBER 2008
 
 
 
[66]
 
''Government officials have removed scores of detractors from the career civil service, purged dissident employees from the national oil company, denied citizens access to social programs based on their political opinions, and denounced critics as subversives deserving of discriminatory treatment''

 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHAVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
POLITICAL DISCRIMINATION
 
 
 
Bron

HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHAVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
18 SEPTEMBER 2008
 

[67]
 
'' The government has threatened opposition journalists and media outlets with criminal prosecution and termination of broadcasting licenses.''

HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHAVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
POLITICAL DISCRIMINATION
 
 
 
Bron

HUMAN RIGHTS WATCH
A DECADE UNDER CHAVEZ
POLITICAL INTOLERANCE AND LOST OPPORTUNITIES FOR ADVANCING HUMAN RIGHTS IN VENEZUELA
18 SEPTEMBER 2008
 
 
[68]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
VENEZUELA: HUMAN RIGHTS WATCH DELEGATION EXPELLED
19 SEPTEMBER 2008

 
The same human rights groups that chastized Chávez's arch-enemy Bush over Abu Ghraib and Guantánamo Bay found plenty to criticize in Bolivarian Venezuela. Human Rights Watch released a statement upon his passing entitled "Chávez’s Authoritarian Legacy," noting erosion of judicial independence and press freedom, "rejection of human rights scrutiny," and embrace of "abusive governments." Amnesty International has for years raised similar concerns. (See PDF of their 2011 annual report.)
''We recognize that redistribution of media conglomerate assets can be a democratization, and such principles arguably applied in the closing of RCTV, voice of the right-opposition, in 2007. But the closing of 200 radio stations in one fell swoop two years later seemed to be a stretch. Chávez also expelled Human Rights Watch from Venezuela in 2007. Now, expelling the DEA was one thing—that made us smile from ear to ear. But Human Rights Watch?''


WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHAVEZ
6 MAART 2013
 
 
 
 
[69]
 
 
WIKIPEDIA
PRESIDENCY OF EVO MORALES
 
 
 
[70]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
INVESTIGATE CRACKDOWN ON PROTESTERS
29 SEPTEMBER 2011
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BOLIVIA: AMEND LAWS FOR TRIALS OF EX LEADERS
4 MEI 2010
 
 
 
[71]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BELARUS: STOP INTIMIDATION OF POLITICAL PRISONERS
2 OCTOBER 2012
 
 
[72]
 
 
 
WAAR IS CHAVEZ MEE BEZIG?
29 MAART 2011
 
 
 
NRC
CHAVEZ STEUNT OOK SYRISCHE PRESIDENT: EEN HUMANIST EN BROEDER
27 MAART 2011
 
 
[73]
 
STAR NIEUWS
CHAVEZ VRAAGT ONDERSTEUNING VOOR REGERING-BOUTERSE
27 NOVEMBER 2010
 
 
 
[74]
 
30 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/ZONDER VERVOLGING
GEEN GERECHTIGHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
[75]
 
LUKASHENKO ADDRESSES THE NATION OVER THE DEATH OF PRESIDENT HUGO CHAVEZ
6 MAART 2013
 
 
 
 
 
[76]
 
''Tibet: The Last Straw
If Chávez fans had any doubts about where the firebrand politician stood on the question of international human rights, the Venezuelan leader has surely cleared up the confusion by defending China’s nasty crackdown in Tibet. 


WORLD WAR 4 REPORT
ENOUGH WITH THE HUGO CHAVEZ HERO WORSHIP

http://ww4report.com/node/5575
 
''"The (U.S.) imperialists want to divide China. And they're causing problems there in Tibet," Chavez said in a speech Monday night. "They're trying to sabotage the Olympics in Beijing, and behind that is the hand of imperialism."''


USA TODAY
CHAVEZ: U.S. ENCOURAGING TIBET VIOLENCE
24 MAART 2008

 
[77]
 
''Ridiculing attempts to protest the Olympic Games, Chávez said that Venezuela was strongly behind Beijing and Tibet was an integral part of China.''

WORLD WAR 4 REPORT
ENOUGH WITH THE HUGO CHAVEZ HERO WORSHIP[78]

''"The (U.S.) imperialists want to divide China. And they're causing problems there in Tibet," Chavez said in a speech Monday night. "They're trying to sabotage the Olympics in Beijing, and behind that is the hand of imperialism."''


USA TODAY
CHAVEZ: U.S. ENCOURAGING TIBET VIOLENCE
24 MAART 2008''True to form, Chávez remarked, "The United States is behind all that is happening as it wants to derail the Beijing Olympics." The Venezuelan leader added that the protests against the Olympic Torch were an example of the US "empire" "going against China" and trying to divide the Asian powerhouse. "America is the main force behind whatever is happening in Tibet," Chávez said, "and its motive is to create problems in the Olympic games."


WORLD WAR 4 REPORT
ENOUGH WITH THE HUGO CHAVEZ HERO WORSHIP[79]
 
 
THE GUARDIAN
GEORGE BUSH CALLS OFF TRIP TO SWITZERLAND
6 FEBRUARI 2011
 
 
 
[80]
 
''Venezuela's revolution has no gulags, no torture chambers, but in wasted potential lies tragedy. Here was a sublimely gifted politician with empathy for the poor and the power of Croesus – and the result, fiasco.''

THE GUARDIAN
HUGO CHAVEZ: A STRONGMAN'S LAST STAND
2 OCTOBER 2012

 
 
[81]
 
WORLD WAR 4 REPORT
CONTRADICTORY LEGACY OF HUGO CHAVEZ