Christenen voor Israel, handlangers van dieven, dus helers!/Brief!

Vr 20 December 2019 12:53 | Astrid Essed | 492 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
CHRISTENEN VOOR ISRAEL HANDLANGERS VAN DIEVEN, DUS HELERS!/BRIEF AAN CHRISTENEN VOOR ISRAEL OVER HANDEL IN NEDERZETTINGENPRODUCTEN
ZIE OOK

  1. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
  2. En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
  3. En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
  4. En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
 
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij u hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt, en gekleed?
En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot u gekomen?
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar Ik zeg u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
MATTHEUS 25: 31-46
AAN
CHRISTENEN VOOR ISRAEL
Onderwerp: Uw handel in producten uit de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied
Geachte dames en heren,
Ten eerste:
Hier schrijft en spreekt iemand, die net zoals u de christelijke levensovertuiging heeft.
Toch verschillen we hemelsbreed, zoals u uit deze brief gewaar zal worden.
Lees hem dus goed, aub, want deze brief gaat over rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, liegen, stelen en wat dies meer zij:
Nu de concrete aanleiding:
Zoals ik begrepen heb van de Stichting Doc.P heeft er op donderdag 19 december bij uw Israel Producten Centrum in Nijkerk een demonstratie plaatsgehad en niet voor niets!
Namelijk om te protesteren tegen het feit, dat u handelt in producten, afkomstig uit de illegale nederzettingen in bezet Palstijns gebied. [1]
Ja, u hoort het goed
ILLEGAAL!
Daar kom ik zo op terug.
Ik weet natuurlijk niet, hoe deze demonstratie is verlopen en of er enige interactie tussen u en de demonstranten heeft plaatsgehad, maar ik weet wel, dat ik er graag had willen staan, maar door omstandigheden verhinderd was.
Vandaar dus deze brief.
Waarom had ik er nu zo graag bij willen zijn en ondersteun ik de actie van DocP volkomen?
Omdat u, Christenen voor Israel, landroof en stelen niet alleen goedkeurt, maar er nog propaganda voor maakt ook.
Ongelooflijk!
Terecht is deze actie van DocP dan ook gevoerd onder het adagium van het u bekende Achtste Gebod ''Gij zult niet stelen.'' [2]
Want u handelt in gestolen goed!
Dat maakt u en uw organisatie, handlangers van dieven, helers genaamd! [3]
ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
En dan komen we nu op het punt van de ILLEGALITEIT van de nederzettingen.
Want de producten, die u verkoopt, waarin u handelt, zijn afkomstig uit Israelisch-Joodse nederzettingen, die zijn gesticht-en nog steeds gesticht worden- in door Israel bezet Palestijns gebied en volgens het Internationaal Recht zijn die nederzettingen illegaal [4], een standpunt, dat wordt gedeeld door de Nederlandse regering en de EU, zoals u heel goed weet. [5]
En dat Internationaal Recht, waarde dames en heren, is niet zomaar wat juridisch geneuzel of ingegeven door ''haatdragende Arabieren'' [is dat niet een beetje uw taalgebruik?/In ieder geval wel van uw geestverwant de SGP] [6], maar een rechtvaardige manier om kwetsbare groepen, hier Palestijnen, die leven in bezet gebied, te beschermen.
Want het land waarop die nederzettingen zijn gevestigd, bezet gebied, was eerst van de Palestijnen!
Die woonden daar, hadden hun land, dat zij bebouwden, totdat daar in 1967, met de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, een einde aan kwam.
Er werden Israelische nederzettingen gesticht van van de Palestijnen onteigend land en de oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen dus, werden van hun grond verdreven. [7]
U kunt daarvan maken wat u wilt, om het onrecht recht te praten, maar diefstal is diefstal, en wie met dieven heult, zoals u doet door nederzettingenproducten te promoten en te verhandelen, is en blijft een heler, wat voor mooi verhaal u er ook van maakt.
Gij zult niet stelen [8], weet u nog?
Ongetwijfeld zult u, wat wel meer dieven en hun handlangers doen, hier een hele discussie met mij over willen beginnen, maar ik maak u hierbij al duidelijk, hier niet op in te zullen gaan.
Christenen behoren, zo zie ik het de principes van humaniteit, naastenliefde en rechtvaardigheid in ieder geval te onderschrijven.
NIET rechtvaardig is, mensen te beroven van hun land, etnisch te zuiveren, folterpraktijken toe te passen, mensen hun land te bezetten.
Wilt u dat ontkennen?
Gaat uw gang.
De feiten spreken een andere taal. [9]
UW DENKWIJZE EN STANDPUNTEN
Ik heb op uw website wel het een en ander gelezen over uw standpunten en denkwijze
Ik citeer een deel van wat u schrijft onder ''Wie zijn wij?
CITAAT 1
''Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Wij hebben een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld.'' [10]
EN
CITAAT 2
''Om vorm te geven aan deze missie, geven we betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat Israël. Wij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. We gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.'' [11]
CITAAT 3

Veel minder christenen zijn bewust bezig met de vraag wáár Jezus zal terugkeren. Juist over die vraag is de Bijbel heel wat minder ‘geheimzinnig’. Sterker nog: meteen nadat Jezus in de hemel is opgenomen verschijnen er twee engelen die het antwoord eigenlijk al verklappen: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (vers 11). Vers 12 maakt vervolgens duidelijk waar dit zal zijn: op de Olijfberg bij Jeruzalem.

Deze engelenboodschap sluit aan op de profetie uit Zacharia 14, waar staat dat “Op die dag Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt.” Deze profetie gaat duidelijk over de Eindtijd, waarin de Heere Zelf in Jeruzalem aanwezig zal zijn. Ben jij klaar om Hem te ontmoeten? [12]

Allemaal prima, dat u er zo over denkt en dan verwijs ik nu even naar Citaat 1:
Dat is uw vrijheid
Wat NIET uw vrijheid is, is misdaden tegen de Palestijnse bevolking-want dat zijn die nederzettingen- nog ondersteunen door de nederzettingeneconomie te steunen.
Wat NIET uw vrijheid is, en dan verwijs ik even naar Citaat 2, is dat u onder
''Solidariteit met Israel'' verstaat:
Uw ogen sluiten voor het Israelische onrecht, zoals
Bezetting
Landdiefstal
Folterpraktijken [13]
Oorlogsmisdaden [14]
Het uithongeren van mensen [15]
Wat voor christenen bent u, dat u hiertegen geen stelling neemt en dergelijke misdadige praktijken steunt?
Probeert u het maar niet te ontkennen.
Het feitenmateriaal, getuigenissen, ook van Israelische soldaten [16] is zo overweldigend, dat u zich met ontkennen belachelijk maakt
EPILOOG
Ik heb genoeg gezegd, denk ik.
Het feit, dat u als christenen Israel niet alleen steunt, maar doof en blind bent voor het onrecht, de bezette Palestijnen aangedaan, dat u zelfs het doodschieten van Palestijnse kinderen niet veroordeelt [17], dat u handlangers van dieven en schurken bent [ik refereer hier aan de landdiefstal, die de nederzettingen mogelijk maakt [18]
is verre van christelijk te noemen.
GIJ ZULT NIET STELEN
Maar u handelt in nederzettingenproducten, gekweekt op gestolen land
GIJ ZULT GEEN VALSE GETUIGENIS SPREKEN TEGEN UW NAASTE  [19]
Maar u geeft een totaal vertekend en onjuist beeld van de situatie in Israel/Palestina
Want zwijgen over onrecht en oorlogsmisdaden is ook liegen
Is ook valse getuigenis afleggen
Hoe kunt u christen zijn, uzelf in de Spiegel aankijken en al dat onrecht wegmoffelen?
Solidair met Israel en onrechtvaardig tegenover de Palestijnen?
DAT is geen christendom, in mijn ogen
Want christenen horen rechtvaardig te zijn tegenover IEDEREEN, ongeacht afkomst, religie en wat die persoon verder ook is.
Denk aan die Tekst in het Nieuwe Testament
''Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij u hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt, en gekleed?
En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot u gekomen?
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar Ik zeg u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.'' [20]
JUIST
Wat Gij de minsten der Palestijnen gedaan heeft, hebt Gij Christus gedaan.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed