BBB concept verkiezingsprogramma 2023-2027/ASTRID ESSED ATTACK!

Ma 11 September 2023 12:06 | Astrid Essed | 52 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BBB EN DE VLUCHTELINGEN/VERVOLG/BBB VERKIEZINGSPROGRAMMA
2023-2027 NADER BEKEKEN
ZIE OOK

CAROLINE VAN DER PLAS (BBB)

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

VOORAF
Trouwe lezers hebben kunnen zien [lezen], dat ik recentelijk een uitgebreid
[achtergrond] artikel heb geschreven over Caroline van der Plas [BBB} [1], dat
vooral draaide om twee vragen
A
Waar van het politieke spectrum moet ik BBB nu plaatsen
Beter gespecificeerd
Is BBB extreem-rechts, zoals een aantal schrijvers/Bloggers/activisten
vanuit de links-radicale hoek beweren [2], of niet
Voor mijn conclusie, zie noot 3
B
Wat is het BBB standpunt tav Migratie en hoe sta ik daartegenover?
Dat kunt u lezen in mijn recente artikel [4]
Nu wil de snelheid der Ontwikkelingen dat mijn artikel weliswaar 
een duidelijk inzicht geeft in het BBB Standpunt over
Migratie ''Streng met Menselijke Maat'' [5], maar dat dit dateert van
13 februari 2023 en nu deels is achterhaald door het met het
oog op de 22 november verkiezingen geschreven Concept
Verkiezingsprogramma ''Iedere Dag BBBeter. Van Vetrouwenscrisis
naar Noaberstaat'', ''Visie en Verkiezingsprogramma 2023-2027'' [6]
Omdat ik het van belang vind, zeker tegen het Licht van deze Spannende
Verkiezingen [7], de actualiteit zoveel mogelijk te volgen en
ik vooral benieuwd ben, in welke richting BBB zich uiteindelijk ontwikkelt [8],
wil ik nogmaals een Beroemde Astrid Essed Attack op het Asielgedeelte
van dit programma loslaten
FASTEN YOUR SEATBELTS!
ASTRID ESSED
ASTRID ESSED ATTACK OP BBB VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027 
TAV ASIEL
ASTRID ESSED ATTACK
VERSCHIL IN TOON MET ''STRENG MET MENSELIJKE MAAT''
Misschien minder ''inhoudelijk'', maar toch van belang
Het Hoofdstuk ''Asiel en Migratie'' [9] doorlezend, valt het mij allereerst al op,
dat de relatief vriendelijke toon, waarmee de eerdere BBB Visie dd februari 2023 ''Streng met menselijke maat: BBB over Migratie'' [10], begint,
in dit concept Verkiezingsprogramma ontbreekt.
Ik citeer uit ''Streng met menselijke maat'' [11]
''Nederland is een huis, waarin Nederlanders een familie vormen. Zoals in veel huizen ontvangen wij gasten die weer vertrekken en is er een logeerkamer met een warm bed voor familie of bekenden, die het zwaar hebben en wat langer moeten blijven. Maar in de laatste decennia belden er zo veel hulpbehoevenden aan voor een plekje, dat de grond van de logeerkamer bezaaid ligt met matjes. En ons éigen familieleven wordt aangetast door onze gastvrijheid. Juist om dat originele warme bed te blijven bieden, moeten we voorlopig “nee” verkopen aan veel hulpbehoevende kennissen. '' [12]
Ik heb in mijn recente artikel weliswaar geprotesteerd tegen
de voorstelling van een vluchteling als ''gast'' [13], maar toch, deze Beginzin oogt redelijk uitnodigend [ook 
al blijkt uit de rest van de tekst, dat dat ook wel meevalt [14].
Een vriendelijke Beginzin kan ik in het Verkiezingsstuk over Asiel en Migratie [15] niet ontdekken.
ASTRID ESSED ATTACK/INHOUDELIJK
STUKJE 1
Ik citeer uit ''Asiel en Migratie, Eerlijk en Draagbaar [ook
in de komende stukjes], met als bij opmerking, dat ik niet
op alle aspecten van het BBB Asielstandpunt inga
''BBB wil de asielinstroom drastisch beperken, de huizen weer eerlijk verdelen en de asielprocedures aan de buitengrenzen van de EU laten doorlopen. Hier gaan we ook hard met onze vuist voor op tafel slaan bij de EU.'' [16]
ASTRID ESSED ATTACK
ASIELSTROOM BEPERKEN GEVAARLIJK
En dat stuit bij mij al direct op bezwaren.
Want als de asielstroom wordt beperkt, loop je gevaar, dat vluchtelingen,
die door oorlog en/of persoonlijke vervolging moeten vrezen voor leven
en/of welzijn, geen veilig heenkomen kunnen krijgen.
Ik besef wel, dat verder in dit Asielhoofdstuk BBB refereert aan het afkopen
van het te overschrijden quotum van 15 000 asielzoekers per jaar
in de nieuwe EU Migratiedeal [17], maar het Gevaar daarvan is, dat als
meer landen zoiets gaan doen, de vluchtelingen alsnog tussen Wal en
Schip dreigen te belanden.
Kortom:
Het sollen met mensen dus.
STUKJE 2
'' Een Europese aanmeldbalie voor verzoek tot asiel voorkomt mensenhandel. De EU kan ook aanmeldcentra in de regio inrichten zodat asielzoekers daar terecht kunnen en de procedure daar ook wordt afgehandeld, zoals bijvoorbeeld in Tanzania, Malawi, Namibië of SenegaL'' [18]
ASTRID ESSED ATTACK
OPMAAT NAAR EEN ''RWANDA DEAL?''
Het Gevaar van Aanmeldcentra in de regio vind ik, dat het Spook van de
''Rwanda deal'' [Asiel aanvragen voor Europa  vanuit Rwanda en bij toekenning in Rwanda blijven] [19] weer de Kop op komt steken.
En aangezien BBB een van de partijen was, die voor een onderzoek naar een
mogelijke Rwanda deal gestemd had [20], vind ik dit BBB standpunt
onder Stukje 2 buitengewoon verontrustend.
blijven en niet naar Europa kunnen komen]
STUKJE 3
'' Asiel is alleen mogelijk voor mensen die op basis van de gronden van de Conventie van Genève (vervolging politieke en religieuze redenen) hiervoor in aanmerking komen. Niet wegens armoede, ontheemding etc., want daarvoor is opvang in de regio bedoeld'' [21]
ASTRID ESSED ATTACK
BBB BEROEPT ZICH OP EEN VERDRAG, DAT ZIJ WIL OPZEGGEN
OPVANG IN DE REGIO?/MISLEIDENDE VOORSTELLING VAN
ZAKEN BBB!
Om met de eerste zin te beginnen:
Het staat BBB vrij om te vinden, dat asiel alleen mogelijk is voor oorlogs
en vervolgingsvluchtelingen.
En inderdaad staat dat ook in de definitie van het Vluchtelingenverdrag[zie voor gemak lezer artikel 33, betr het verbod op refoulement] [22], dat 
in Geneve is gesloten, vandaar dat BBB het ''De Conventie van Geneve'' noemt [23], een beetje een begripsverwarring met de Conventies van Geneve, zoals
vastgelegd in het Internationaal Humanitair oorlogsrecht [24]
Maar daarom gaat het niet.
Wat mij zo frappeert is, dat BBB bij de definitie wie wel of geen vluchteling is
[een definitie, die zij dus hanteert] zich beroept op een Verdrag, dat zij zelf willen opheffen! 
Het Vluchtelingenverdrag! [25]
En wat betreft die ''opvang in de regio''
Hoe vaak moet ik nog uitleggen, dat het leeuwendeel van de
vluchtelingen reeds wordt opgevangen in de regio! [26]
Als de BBB daarvan niet op de hoogte is, is het niet uit
te leggen onwetendheid.
En anders platte anti-vluchtelingenpropaganda!
STUKJE 4
'' Asielzoekers die geen enkel recht hebben op verblijf in Nederland moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. BBB maakt zich sterk voor goede relaties met de landen waar deze staatsburgers naar terug moeten. Daar waar landen echt niet meewerken, zijn financiële consequenties ook aan de orde.'' [27]
ASTRID ESSED ATTACK
ASIELZOEKERS IN GEVAAR BIJ UITZETTING
AAN FINANCIELE GEVOLGEN VOOR WEIGERLANDEN ZIJN RISICO'S
VERBONDEN
De eerste zin lijkt vanuit de vastgelegde Vreemdelingenwetgeving [28]
logisch, maar staat nogal eens haaks op Internationale Verdragen. [29]
Want een aantal keren is het voorgekomen, dat uitgezette asielzoekers
grote risico's liepen in hun herkomstland [30], waaruit blijkt, dat die
Asielprocedure lang niet altijd deugt.
BBB moet dus wat dit aspect betreft, zich beter laten informeren of
een Toontje Lager zingen.
Wat betreft die ''financiele gevolgen'' voor weigerlanden:
Zie onder noot 31, wat ik daarover heb geschreven in mijn
recente stuk over het BBB standpunt tav vluchtelingen
Op dus naar noot 31!
STUKJE 5
''Zonder sterke buitengrenzen zijn de binnengrenzen niet te handhaven. Een sterke buitengrens van de Europese Unie is daarbij noodzakelijk. Om deze reden geven we Frontex (Europees agentschap dat de buitengrenzen bewaakt) meer bevoegdheden en vertienvoudigen we in manschappen'' [32]
ASTRID ESSED ATTACK
GEEN GRENZEN EN MUREN VOOR VLUCHTELINGEN!
FRONTEX GEVAARLIJKE GRENSBEWAKER!
Zie voor wat ik daarover in mijn recente artikel heb geschreven, onder noot 33
Op dus naar noot 33!
STUKJE 6
''Het vluchtelingenverdrag stamt uit 1951. Deze is zeer gedateerd en nooit bedoeld voor de enorme aantallen zoals we die nu kennen. Daarom zet Nederland zich in om deze te vernieuwen of anders op te zeggen'' [34]
ASTRID ESSED ATTACK
HANDHAVEN, DAT VLUCHTELINGENVERDRAG!
EEN VAN DE WEINIGE HANDVATEN, DIE EEN VLUCHTELING ANNO
2023 NOG HEEFT!
Zie onder noot 35, wat ik heb opgemerkt over het Vluchtelingenverdrag
TENSLOTTE
Dit was weer een Astrid Essed Attack op het BBB Standpunt tav
vluchtelingen
Omdat het hier om het concept verkiezingsprogramma 2023-2027 
gaat [36] vond ik een aanvulling nodig op mijn eerdere stuk [37]
Als u beiden hebt gelezen, o lezers, krijgt u een goed beeld
van mijn standpunten over de zogenaamde ''asielcrisis'' [38]
en over het Vluchtelingenstandpunt in het algemeen
Zie ook noot 39!
Ik eindig met de Beginzin:

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

Vluchten voor oorlog, vervolging, armoede en andere Ellende blijft een mensenrecht!

ASTRID ESSED

NOTEN

NOTEN 1 T/M 3

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-3-aanvullingen/

NOTEN 4 EN 5

https://www.astridessed.nl/noten-4-en-5-aanvullingen/

NOTEN 6T/M 8

https://www.astridessed.nl/noten-6-t-m-8-aanvullingen/

NOTEN 9 T/M 15

https://www.astridessed.nl/noten-9-t-m-15-aanvullingen/

NOTEN 16 T/M 20

https://www.astridessed.nl/noten-16-t-m-20-aanvullingen/

NOTEN 21 T/M 24

https://www.astridessed.nl/noten-21-t-m-24-aanvullingen/

NOTEN 25 EN 26

https://www.astridessed.nl/noten-25-en-26-aanvullingen/

NOTEN 27 T/M 29

https://www.astridessed.nl/noten-27-t-m-29-aanvullingen/

NOOT 30

https://www.astridessed.nl/noot-30-aanvullingen/

NOOT 31

https://www.astridessed.nl/noot-31-aanvullingen/

NOTEN 32 EN 33

https://www.astridessed.nl/noten-32-en-33-aanvullingen/

NOTEN 34 EN 35

https://www.astridessed.nl/noten-34-en-35-aanvullingen/

NOTEN 36 T/M 39

https://www.astridessed.nl/noten-36-t-m-39-aanvullingen/

Meer van Astrid Essed