Tentenkamp asielzoekers/Brief aan PKN over weigering Kerkasiel

Zo 11 November 2012 12:51 | Astrid Essed | 2438 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
 
TENTENKAMP ASIELZOEKERS/BRIEF AAN PROTESTANTSE KERK OVER WEIGERING KERKASIEL 


VOORAF Geachte Redactie en lezers van Yayabla, 

Uiteraard bent u op de hoogte van de nijpende humanitaire situatie 
van de uitgeprocedeerde asielzoekers in de tentenkampen Amsterdam Osdorp 
Notweg en Den Haag 
Niet alleen weigeren de beide Gemeenten, de meest elementaire voorzieningen te regelen, 
erger is nog hun hopeloze positie, waarvoor zij aandacht vragen 1 

Als uitgeprocedeerde asielzoekers, die niet terug KUNNEN naar hun land van herkomst 
vanwege de oorlogs of slechte mensenrechtensituatie. kunnen zij ondanks dat toch 
geen enkele aanspraak maken op voorzieningen van de Nederlandse Overheid, waardoor 
zij zijn veroordeeld tot een dakloos bestaan 

Dat burgemeester van der Laan nu het tentenkamp Osdorp weg wil hebben 2 is geen oplossing, omdat de Gemeente verder geen enkele voorziening treft 
En dan gaat het zwerven zonder perspectief dus maar door 

KERKASIEL 

De PKN Protestantse Kerken in Nederland heeft onlangs de situatie in Amsterdam in ogenschouw genomen en terecht de Overheid in casu Staatssecretaris Teeven van Justitie aangesproken op de inhumane situatie 
Ook steunt PKN de asielzoekers materieel dekens, etc 

Dat is mooi, maar minder mooi is, dat PKN niet bereid is, Kerkasiel aan deze mensen te verlenen, zoals zij in het verleden wel deed 

Om PKN daarop aan te spreken, heb ik hen onderstaande brief toegezonden 

Vriendelijke groeten 
Astrid Essed EKUDOS 
TENTENKAMP OSDORP/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEID 
ASTRID ESSED 

http://www.ekudos.nl/artikel/365983/tentenkamp_... 
NRC 
VAN DER LAAN : TENTENKAMP MOET WEG UIT AMSTERDAM 
7 NOVEMBER 2012 

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/07/van-der-laa... 

AT5 
ASIELZOEKERS NOTWEG NAAR DE RECHTER 
8 NOVEMBER 2012 

http://www.at5.nl/artikelen/89753/asielzoekers-... 


BRIEF AAN PROTESTANTSE KERK NEDERLAND PKN OVER WEIGERING KERKASIEL 
 
 
 
''Maar deed hij het niet met opzet en was het God die zijn hand leidde, dan zal Ik u een plaats aanwijzen waarheen hij vluchten kan.''

OUDE TESTAMENT
EXODUS 21: 13

 
 
 
''35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.''

NIEUWE TESTAMENT
Mattheus 35-40

'De asielzoekers krijgen in tegenstelling tot eerdere gevallen geen kerkasiel. De PKN 'moet geen valse beloftes doen.''

Bron:

TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012
 
 
AAN HET BESTUUR VAN PKN [DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND]
TENTENKAMPEN VLUCHTELINGEN/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEID
UW WEIGERING TOT HET VERLENEN VAN KERKASIEL
 
Geacht Bestuur,
 
Allereerst een woord van waardering over uw betoonde solidariteit met de ''tentenkamp''
vluchtelingen middels een bezoek aan het tentenkamp [1] oproepen richting politiek [2] en materiele steun [3]
Ook heeft Kerk in Actie, die deel uitmaakt van uw Dienstenorganisatie, zich niet onbetuigd gelaten door materiele steun [4] en ondersteunende artikelen [5]
 
Byzonder teleurstellend is echter, dat u, in tegenstelling tot het verleden,
weigert Kerkasiel aan de tentenkamp vluchtelingen te verlenen [6], van wie u zelf de inhumane
omstandigheden, waarin zij nu verkeren, erkent [7]
 
Deze houding is in strijd met de door u uitgedragen Bijbelse Boodschap van 
solidariteit met ''de vreemdeling'' 
In strijd met de universele waarden van naastenliefde en humaniteit 
 
TENTENKAMPEN VLUCHTELINGEN/BARBAARSHEID NEDERLANDSE 
OVERHEID
 
U hebt met eigen ogen de inhumane situatie gezien, waarin de ''tentenkamp'' vluchtelingen
verkeren [8] en terecht aan de kaak gesteld [9]
 
Te weinig komt echter bij de verontwaardiging over de omstandigheden
in het tentenkamp naar voren, dat hier uitgeprocedeerde asielzoekers zitten,
vooral Irakezen, Iraniers, Somaliers, maar ook anderen, die vanwege de oorlogssituatie
of slechte mensenrechtensituatie niet terug kunnen naar hun land
Zij hebben naar mijn mening recht op een verblijfsvergunning en dienen niet de prijs te betalen
voor oorlogen, die vaak door het Westen zijn geinitieerd [Afghanistan en Irak]
 
Overigens ben ik van mening, dat ook diegenen, die gevlucht zijn voor armoede,
recht hebben, hier in Nederland een bestaan op te bouwen
Vrijwaring van armoede is immers een grondrecht
 
Op grond van het Bijbelse principe ''het herbergen, voeden en kleden  van de vreemdeling''
zou dat ook een door de Kerken ondersteund principe moeten zijn en ik roep
u als PKN dan ook op, zich niet alleen hard te maken voor ''vervolgden'', maar ook
voor economische vluchtelingen 
 
 
 
UITGEPROCEDEERD/BIJ HET GROFVUIL GEZET
 
Hoe dan ook, wanneer asielzoekers zijn uitgeprocedeerd, verkeren zij in een
totaal rechteloze positie en hebben zij op geen enkele voorziening meer recht
Niet op de eerste levensbehoeften
Geen dak boven hun hoofd
 
Uiteraard bent u het met mij eens, dat dit onbeschaafd en inhumaan is
Ook is het nog in strijd met de Internationale Verdragen [10]
Zeker Nederland, met de mond vol over het Internationaal Recht, zou dat zich extra moeten aantrekken
 
In heel Nederland gaat het in het afgelopen half jaar in totaal om 5.800 asielzoekers die op straat zijn gezet. [11]
Het totaal aantal ''onuitzetbaren'' ligt tussen de 38 000 tot 50 000 mensen [12]
Een dramatisch humanitair probleem dus


KERKASIEL/UW CHRISTELIJKE EN HUMANITAIRE PLICHT
 
 
Uw materiele steun en oproep aan de politiek was zeer te waarderen
Maar het is niet voldoende
 
U hebt  de humanitaire en christelijke plicht, openlijker ''kleur te bekennen'' en deze ''tentenkamp'' vluchtelingen, mensen, die
zonder krachtig maatschappelijk verzet gedoemd zijn, een dakloos en mensonwaardig bestaan te leiden en in feite worden gestraft voor de oorlogs of mensenrechtensituatie
in eigen land, waarvan zij zelf slachtoffer zijn, Kerkelijke bescherming te geven
 
Zoals het in Exodus 21: 13, waarop het principe van Kerkasiel is gebaseerd, staat
 
En zoals in Matheus 35-40 staat
 
Het voeden, kleden en HERBERGEN van ''de vreemdeling''
De Minsten Uwer Broederen
 
Uw argumentatie, geen ''valse beloften'' te willen doen, is niet valide
Want u behoeft en kunt ook geen beloften doen
 
Het is immers aan de Overheid, onder druk van het protest, een beleids change 
te bewerkstelligen door uitgeprocedeerde asielzoekers als mensen te behandelen
en niet als wegwerpartikelen, die je bij het grof vuil te zetten
 
U behoeft geen ''beloften'' te doen
Alleen maar solidair te zijn, zoals in het verleden gebeurd is, met 
goede resultaten! [13]
 
KERKASIEL
 
Ik hoef u niet te vertellen, dat de eerbied voor gewijde plaatsen al sinds de Oudheid 
en in Bijbelse Tijden [Zie Exodus 21: 13] bestond
Wie een Heilige Plaats kon bereiken, genoot bescherming
Na de erkenning van het christendom als Staatsgodsdienst [in het Romeinse Rijk] 
in 380 groeide een Kerkasielpraktijk [14], die door de hele geschiedenis een rol 
gespeeld heeft [15]
 
Bovendien hebt u een belangrijke juridische troef in handen:
Artikel 12, b, Algemene Wet op het Binnentreden, luidend
 
''In de gevallen waarin het binnentreden van plaatsen krachtens een wettelijke voorschrift is toegelaten, geschiedt dit buiten het geval van ontdekking op heterdaad niet:''
....
....
''in de ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst;'' [16]
 
 
Omdat van Kerkasiel een belangrijke morele maatschappelijke waarde uitgaat,
doe ik een dringend beroep op u, terug te komen op uw besluit, geen kerkasiel
aan vluchtelingen in de knel meer te verlenen
 
Want met het geven van Kerkasiel doet u meer dan protesteren tegen het
Overheidsbeleid
U zendt een belangrijk maatschappelijk signaal uit, dat door de Overheid gehanteerde
praktijken als het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers, zonder enige voorziening, onder geen enkele omstandigheid kunnen worden geaccepteerd
 
Dat het barbaars is en onmenselijk en niet thuishoort in een land, dat zich
''democratische rechtsstaat'' noemt
 
Juist van u als Protestantse Kerk Nederland,  die maatschappelijk respect geniet, is 
dit signaal, wel Kerkasiel te geven, van zeer groot belang
En dat is ook uw morele verantwoordelijkheid
 
EPILOOG
 
 
Het bekritiseren van het asielbeleid van de Overheid is belangrijk
Want zo bent u solidair met de vluchtelingen, wier rechten worden geschonden
 
Maar solidariteit is meer dan alleen oproepen aan de Overheid en het geven van materiele
steun
Soms wordt een confrontatie gevraagd
 
In uw geval is dat:
Vasthouden aan het Kerkasiel, waarmee u de Overheid een duidelijk NEE signaal 
uitzendt betreffende het schenden van de rechten van de meest rechteloze groep in
de samenleving:
 
Uitgeprocedeerde vluchtelingen, die nergens recht op hebben
 
Ik hoop, dat u dit signaal oppakt
 
Want wanneer u erin persisteert, vluchtelingen in de knel geen Kerkasiel te geven,
laat u hen ook in de kou staan
 
En negeert u de in vervlogen tijden gedane oproepen tot menselijkheid in Exodus 21: 13 en
Matheus 35-40
 
Universele oproepen, die altijd geldig zijn
Voor alle mensen in nood
In alle tijden
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Florijn 444
1102 BA Amsterdam [Z-O]
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
 
PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
VOORZITTER EN SCRIBA OP BEZOEK IN TENTENKAMP
6 NOVEMBER 2012
 
 
 
[2]
 
TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012
 
 
[3]
 
''We [PKN/toevoeging Astrid Essed] zorgen wel voor veldbedden en slaapzakken in het kamp.'

Bron:

 
 
VLUCHTELINGEN OP STRAAT
 
 
 
[4]
 
''Kerk in Actie heeft een week geleden 40 slaapzakken aan de bewoners gegeven.''

Bron:


PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
VOORZITTER EN SCRIBA OP BEZOEK IN TENTENKAMP
6 NOVEMBER 2012
 
 
 
VLUCHTELINGEN OP STRAAT
 
 
 
[5]
 
''
 
Werkman bezocht deze week het kamp in Osdorp, waar circa tachtig Irakezen
bivakkeren. Ze is
geschokt. 'Nederland gaat zo ontstellend slecht met deze mensen om. Ze
staren voor zich uit, ze
kunnen niet meer, hebben geen perspectief. Op die manier verwoesten we de
schepping, want ook
deze mensen zijn schepselen Gods met gaven en talenten.'
'De situatie in het kamp raakte aan de grenzen van mijn ziel', zegt Werkman.
'Dat is de grens
die je doet zeggen: en nu is het klaar.'

Bron:

NEDERLANDS DAGBLAD
G WERKMAN [KERK IN ACTIE]
IN TENTENKAMPEN WORDT DE SCHEPPING VERWOEST
 
 
[6]
 
 
''De asielzoekers krijgen in tegenstelling tot eerdere gevallen geen kerkasiel. De PKN 'moet geen valse beloftes doen.''

Bron: 
 
[7]
 
'''Humanitair drama'
'In dit kamp heerst een humanitair dramatische situatie', vertelde Plaisier aan de NOS.

Bron:


TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012
 
 
 
[8]
 
EKUDOS
TENTENKAMP OSDORP/BARBAARSHEID NEDERLANDSE OVERHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
VLUCHTELINGEN OP STRAAT
 
 
TENTENKAMP DEN HAAG
 
OCCUPY DEN HAAG
TENTENKAMP DEN HAAG OP KOEKAMP GAAT DOOR
5 OCTOBER 2012
 
 
Zie ook:
 
 
 
 
VROUWEN TEGEN UITZETTING
 
 
 
[9]
 
TROUW
PROTESTANTSE KERK VRAAGT TEEVEN OM OPLOSSING VOOR TENTENKAMP
7 NOVEMBER 2012
 
 
 
[10]
 
 
''The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions.''

Artikel 11, internationaal Convenant voor Economische, Sociale en Culturele Rechten

 
[11]
 
''In heel Nederland gaat het in het afgelopen half jaar in totaal om 5.800 asielzoekers die op straat zijn gezet.''

Bron:

PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
VOORZITTER EN SCRIBA OP BEZOEK IN TENTENKAMP
6 NOVEMBER 2012
 
 
 
[12]
 
 
 
''Alle hiervoor genoemde illegaal verblijvenden kunnen ‘onuitzetbaar’ 
zijn of raken. Het gaat dan om mensen voor wie het onmogelijk is 
een verblijfsvergunning te krijgen, maar die ook niet uitgezet kunnen 
worden. Naar schatting zijn er tussen de 35.000 en 60.000 
onuitzetbaren in Nederland. ''
 
Bron:
 
VAN GENEROSITEIT NAAR AFSCHRIKKING
VAN WELKOM IN NEDERLAND NAAR ONUITZETBAREN IN DETENTIECENTRA
A HIELKEMA
 
 
 
 
[13]
 
''Zo'n 100 Marokkanen hebben hun toevlucht gezocht in de kerk. De zijbeuk ligt vol met bedden, de pers is kind aan huis en talloze prominenten leggen een bezoek af. Vergaderingen, symposia en persconferenties wisselen elkaar in een steeds hogere frequentie af. De Duif werd het epicentrum van de al 4 jaar durende strijd van Marokkaanse arbeiders tegen hun dreigende uitzetting.''
.......
.........
''De actie werd een eclatant succes. Niet alleen de 182 'kerk-Marokkanen' kregen een verblijfsvergunning. De Regularisatiemaatregel werd opgerekt, waardoor duizenden andere Marokkanen uiteindelijk in Nederland konden blijven.''

Bron:
 
GEBLADERTE
HET KERKASIEL KOMT THUIS IN DE DUIF
25 OCTOBER 1997
 
 
OMROEP BRABANT
ARAMESE CHRISTENEN HERDENKEN KERKASIEL
20 JUNI 2009
 
 
 
 
[14]
 
MONDIAAL NIEUWS
KERKASIEL IN BELGIE
VAN RECHT NAAR RECHTVAARDIGHEID
I JUNI 1999
 


[15]


 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
KERKASIEL
 
 
 
PROTESTANT.NU
KERKASIEL
 
 
 
WIKIPEDIA
KERKASIEL
 
 
 
KERKASIEL BELGIE
DE KERKDEUREN WAGENWIJD OPEN, MAAR SOMS GESLOTEN
 
 
 
[16]
 
''
 • 3. Betreden van enkele bijzondere plaatsen

   
 • Artikel 12

  In de gevallen waarin het binnentreden van plaatsen krachtens een wettelijke voorschrift is toegelaten, geschiedt dit buiten het geval van ontdekking op heterdaad niet:

  ....

  ....

  ''in de ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst;''


  Bron:


  ALGEMENE WET OP HET BINNENTREDEN


  http://wetten.overheid.nl/BWBR0006763/geldigheidsdatum_09-11-2012

Meer van Astrid Essed