Gesloten gezinslocaties Kamp Zeist/Geen ''christelijke waarden''/Brief aan planontwikkelaar De Vries

Za 29 Augustus 2015 10:34 | Astrid Essed | 2890 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B STUIJ/

PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
 
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
 
 
SAMENVATTING:
 
''
De Vries en Verburg, de bouwer van de gesloten ''kindvriendelijke'' gezinslocaties
 in Kamp Zeist, laat zich te pas en te onpas voorstaan op haar ''christelijke'' imago.
Maar werkelijke christelijke waarden zijn strijdig met het opsluiten van vluchtelingen,
wier enige ''misdaad'' is te zijn gevlucht om hier bescherming en veiligheid te vinden.
Het zogenaamde ''christelijke'' bedrijf De Vries en Verburg maakt zich medeplichtig
aan uitzetting naar oorlog en onveiligheid. Tijd voor een brief''
 
 
AAN
DE VRIES EN VERBURG
 
Tav de heer B Stuij
Planontwikkelaar en directielid bij  De Vries en Verburg
Oudste bij de Vrije Baptistengemeente ''De Graafstroom''
 
 
Onderwerp: 
Uw betrokkenheid bij en medeplichtigheid
aan de bouw van een gesloten gezinsvoorziening op
het detentiecentrum van Zeist.
 
 
''
 
''Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt
Jozef in den droom, zeggende, Sta op en neemt tot u het Kindeken
en Zijn moeder en vlied in Egypte en wees aldaar, totdat ik het u zeggen
zal: Want Herodes zal het Kindeke zoeken, om Hetzelve te doden.
 
Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den
nacht en vertrok naar Egypte;
 
En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen
van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte
heb Ik Mijn Zoon geroepen''
 
MATTHEUS 2, VERS 13-15
 
 
''Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere!
Wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed?
 
 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
''Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan''
 
Mat.25:37-40


 
Geachte heer Stuij,
 
 
Volgens de mijuit betrouwbare bron  bereikte informatie zal uw bedrijf, De Vries en Verburg, de bouw van de nieuwe gesloten gezinsvoorziening
op het detentiecentrum, op zich nemen [1] en zal u persoonlijk
 in belangrijke mate ''de kar gaan trekken.. '' [2]
 
 
Hiermee wordt u  medeplichtig aan een schakel in het  inhumane
asielbeleid van de Nederlandse Overheid, namelijk de uitzetting van vluchtelingen
naar een uitzichtloze situatie, waarvoor ze nu juist gevlucht waren.
Dit is in flagrante strijd met de christelijke waarden van het herbergen
van de vreemdeling en het spijzigen en te drinken geven van vluchtelingen.
Ook staat uw ''inzet'' in schrille tegenstelling met de door uw Vrije Baptisten
Gemeente uitgedragen christelijke geloofsbeleving ''Iedereen is gelijkwaardig
voor God'' [3]
Wie dat zo duidelijk uitdraagt, zeker u als oudste, die 6 september
een preek voor uw Gemeente zult houden [4]-dient dat, uiteraard, in zijn
eigen leven en handelen in de praktijk te trachten te brengen.
 
Daarvan merk ik niets in uw inzet voor het opsluiten van onschuldigen in
een gevangenis.
Want alle schoonklinkende propaganda woorden van de Nederlandse Overheid ten
spijt [5], de ''gesloten'' [het woord zegt het al] gezinsvoorzieningen IS
een gevangenis.
 
 
GESLOTEN GEZINSLOCATIES EUPHEMISME VOOR
GEVANGENIS 
 
Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheid
worden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ''niet meer achter
slot en grendel'', maar verblijven in door u te bouwen ''woningen'',
waarbij ''zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind'' [6]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo'n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [7]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:
een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [8]
Dat is toch bepaald niet ''kindvriendelijk'' te noemen.
 
En ik weet het niet van u meneer Stuij, maar ik zou niet willen verblijven
in een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.
Maar alle gekheid op een stokje:
Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.
Niets meer en niets minder.
Je mag immers het terrein niet verlaten!
Sluit dat soms aan bij de ''belevingswereld van het kind''?
 
Niet alle gezinnen belanden hier overigens.
Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [9]
 
 
UITZETTING NAAR OORLOG/ONVEILIGHEID/
UITZICHTLOOSHEID
 
Het bittere van dit verhaal is, dat hier vluchtelingen worden
opgesloten, die geen strafbaar feit hebben gepleegd en wiens
enige ''misdaad'' is, dat zij naar Nederland gevlucht zijn in de
hoop op bescherming, veiligheid en een beter bestaan.
Een grondrecht volgens mensenrechtenverdragen.
 
Een basisprincipe van christelijke normen en waarden,
''de vreemdeling te herbergen, de hongerigen te spijzigen''
 
Mag ik u in herinnering brengen dat het Heilig Kind ook
bescherming heeft gekregen in Egypte, toen hij groot gevaar
liep in Judea? [huidige Israel]
 
Toch werkt u mee aan de bouw van uitzetgevangenissen,
waarbij gezinnen en kinderen teruggestuurd worden naar oorlog/
onveiligheid en onzekerheid. [10]
Ik vind het een schande.
 
En dan heeft de door uw overkoepelend orgaan, de Burgland
Groep opgerichte ''Burgland Charitas Foundation'' [11],
nota bene een project in Mozambique onder de titel
''Geef een kind toekomst'' [12]
Lofwaardig.
 
Maar wat voor toekomst hebben de kinderen uit de door u te bouwen
gezinsgevangenis, als ze zijn uitgezet?
Denkt u daar maar eens goed over na, meneer Stuij.
 
 
EPILOOG
 
 
Een man, vrouw en kind worden gehuisvest in een door uw
bedrijf gebouwde ''kindvriendelijke'' gezinswoning.
Ze worden teruggestuurd naar het Oosten.
Later wordt bekend, dat het gezin is gedood door
de plaatselijke machthebber in Syrie.
Door deze Overheidsgevangenis van het onrecht
te bouwen, bent u dan niet alleen medeverantwoordelijk
voor hun dood, u hebt er nog dik aan verdiend ook.....
 
Als het Kind naar Nederland was gekomen, zou Hij
grote kans lopen, regelrecht naar Herodes te zijn teruggestuurd.
 
Vertrekkend vanuit een van uw ''kindvriendelijke
locaties?
 
Dringend wil ik u wijzen op de hierboven aangehaalde
Bijbeltekst, uit het Nieuwe Testament.
 
''''Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan''


Niet alleen medeplichtig aan het inhumane asielbeleid,
u zondigt ook tegen een van de belangrijkste christelijke
principes, de Gulden Regel van de naastenliefde.
 
U kunt nog terug en breken met deze onzalige bouw
van een gevangenis, waardoor vluchtelingen hun laatste
hoop wordt ontnomen.
 
Gaat u hier toch mee door, dan bent u dubbel schuldig.
 
Aan het schenden van mensenrechten en aan het verzaken
van uw christelijke plicht, waarvoor u - eens - verantwoording
zult moeten afleggen.
 
Ik hoop, dat u de juiste beslissing neemt.
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
 
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWE
GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN
 
 
 
 
[2]
 
 
''Ten aanzien van de omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente Zeist treedt Bas Stuij als gemachtigde namens De Vries en Verburg op (zie foto). Stuij maakt als planontwikkelaar deel uit van de directievan het bedrijf.''



 
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG GAAT NIEUWE
GEZINSGEVANGENIS KAMP ZEIST BOUWEN
 
 
 
 
 
[3]
 
 
 
BAPTISTEN GRAAFSTROOM
GELOOF
 
 



[4]


VRIJE BAPTISTENGEMEENTE GRAAFSTROOM

SAMENKOMST.
SPREKER. BART STUIJ

 
 
 
 
[5]
 
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
[6]
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
[8]
 
 
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND
''KINDVRIENDELIJKE'' VLUCHTELINGENGEVANGENIS
KAMP ZEIST
 



[9]


''Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.''


DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST


[10]



 
ASIELEXTREMISME/VLUCHTELINGENMISDADIGERS
TEEVEN EN CO/SCHREIBTISCHMORDER/J'ACCUSE
ASTRID ESSED
12 FEBRUARI 2015
 
 
 
 

[11]


BURGLAND CHARITAS FOUNDATION






[12]


BURGLAND CHARITAS
GEEF EEN KIND EEN TOEKOMST



Meer van Astrid Essed