Medeplichtigheid KLM aan uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan/Brief aan de KLM

Di 5 Maart 2013 04:11 | Astrid Essed | 2374 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 MEDEPLICHTIGHEID KLM BIJ UITZETTING VAN VLUCHTELINGEN NAAR ONVEILIGE LANDEN/BRIEF AAN KLM OVER UITZETTING VLUCHTELING NAAR SOEDAN

 
INLEIDING
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Zie ook
 

 
 
 
 
ASIELBELEID AAN DE KAAK GESTELD
 
Over het discriminerende karakter van het Nederlandse asielbeleid, waarbij niet alleen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met de juiste verblijfspapieren en hen, die voor armoede en vervolging naar Nederland zijn gevlucht, heb ik reeds vaker uitgebreid geschreven [1]
Daarbij is naast dat onderscheid ook door mij aan de orde gesteld de inhumane behandeling van asielzoekers, met name de zogenaamde
''vreemdelingenbewaring'' [gevangenis voor ''illegale'' vreemdelingen, die geen strafbaar feit op hun geweten hebben] en de schrijnende situatie van ''uitgeprocedeerde'' asielzoekers.
 
Voor deze laatste groep, die in de meeste gevallen niet terug kan [of wil] naar het land van herkomst vanwege de onveilige situatie is geen plaats in de Nederlandse Herberg
Zij hebben geen recht op de eerste levensbehoeften of een dak boven hun hoofd
Dit is niet alleen in strijd met de door Nederland ondertekende Internationale Verdragen [2]
Dit is ronduit barbaars
 
Daartegen is zichtbaar verzet gekomen in de vorm van twee Tentenkampen in Amsterdam [Notweg-Osdorp] en de Koekamp [Den Haag], die inmiddels ontruimd zijn en dat ook nogeens met hardhandig politiegeweld [3]
De vluchtelingen zijn tijdelijk opgevangen in de Vluchtkerk [Amsterdam] [4] en de Sacramentskerk [Den Haag] [5]
 
Ze kunnen tijdelijk in deze Kerken blijven, maar er is nog steeds geen blijvende oplossing
voor hun onhoudbare situatie
Wat in ieder geval WEL belangrijk is, is dat ze nu niet meer onzichtbaar zijn [6]
 
Wat de Nederlandse Overheid betreft is het enige antwoord, dat door politici gegeven wordt
''Terugkeer'' [7] , terwijl zij heel goed weten, dat het terugkeer is naar gevaarlijke en/of oorlogssituaties en armoede 
 
UITZETTINGEN NAAR ONVEILIGE GEBIEDEN
 
Sinds jaar en dag zet de Nederlandse Overheid vluchtelingen uit naar voor hen gevaarlijke gebieden, zoals Afghanistan, Irak en Somalie, terwijl in de twee eerste gevallen het Westen [ook met Nederlandse participatie] direct verantwoordelijk is voor die onveiligheid vanwege de steun aan de VS voor de aanvallen op Afghanistan en Irak
Onlangs nog heeft Staatssecretaris Teeven van Justitie verklaard, dat uitzettingen naar Somalie gewoon hervat kunnen worden [8]
 
Momenteel lijkt Teeven echter flink tegenwind te krijgen, niet alleen via de kritiek van Human Rights Watch [9], maar en dat is nog belangrijker, een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die de uitzetting van een in Nederland verblijvende Somalier voorlopig verbiedt [10]
 
 
ROL KLM
 
Terecht wordt bij de aanklacht tegen het asielbeleid de Nederlandse Overheid en politiek,
als eerste en hoofdverantwoordelijke, onder vuur genomen
Maar belangrijk is te beseffen, dat niet alleen Overheidsinstellingen, zoals bouwbedrijven [bouw 
vreemdelingendetentiecentra], architectenbureaus en anderen eveneens verantwoordelijk zijn [inrichting vreemdelingendetentiecentra], eveneens verantwoordelijk zijn [11] en er miljoenen aan verdienen
 
Heel belangrijk is natuurlijk de rol van de KLM, die als luchtvaartbedrijf sinds jaar en dag vervoerder is van vkuchtelingen, die tegen hun wil worden uitgezet naar voor hen gevaarlijke gebieden, waarbij bovendien in de meeste gevallen bittere armoede wacht
In correspondentie met de KLM [12] heeft de KLM de neiging, eigen verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en zich te verschuilen achter het Nederlandse asielbeleid
Dit is niet alleen laf, maar ook nog apert bezijden de waarheid
 
Immers, het is de keuze van de KLM, als onafhankelijk luchtvaartbedrijf, al dan niet mee
te werken aan het vervoer van uit te zetten vluchtelingen
 
Nu er dinsdag 5 maart opnieuw een vluchteling wordt uitgezet, deze keer naar onveilig Soedan [13], ben ik in de pen geklommen om de KLM aan te spreken op haar
verantwoordelijkheid EN haar te wijzen op haar morele medeplichtigheid, mocht de betreffende vluchteling in Soedan iets overkomen
Zie onderstaande brief
 
Reeds eerder heb ik de KLM aangesproken op haar medeplichtigheid aan het Nederlandse uitzettingsbeleid door het uitzetten van vluchtelingen [14]
 
 
 
BRIEF AAN DE KLM
DRINGEND/UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN
 
 
AAN DE KLM/DIRECTIE EN MANAGEMENT
 
DRINGEND VERZOEK
NIET MEE TE WERKEN AAN  DE UITZETTING VAN EEN VLUCHTELING
NAAR SOEDAN OP DINSDAG 5 MAART 2013
REDEN: ONVEILIGE EN SLECHTE MENSENRECHTENSITUATIE IN SOEDAN
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende
 
Volgens mijn informatie is uw vliegmaatschappij voornemens op dinsdag
5 maart 2013 [morgenochtend] om 10.10 een uitgeprocedeerde Soedanese
vluchteling uit te zetten naar Soedan
 
KLM VLUCHTNUMMER: KL0545
 
Ik wil er ten zeerste opaandringen, dat u afziet van zijn vervoer naar Soedan en
derhalve geen medewerking verleent aan deze uitzetting, gezien de onveilige en slechte
mensenrechtensituatie in Soedan
 
TE UWER INFORMATIE
MENSENRECHTENSITUATIE EN ONVEILIGHEID
AMBTSBERICHT RIJKSOVERHEID 27 JUNI 2012
 
In het Ambstbericht van de Rijksoverheid van over Soedan wordt niet alleen melding
gedaan over de onveilige situatie door gewapende conflicten [Darfur/conflict met Zuid-Soedan], maar ook over de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie in Soedan
in het algemeen, waarbij folteringen, oneerlijke processen en militaire rechtbanken
voor burgers de gewoonste zaak van de wereld zijn
 
Zie voor de veiligheidssituatie blz 24 en verder, Ambtsbericht
 
Zie voor de slechte mensenrechtensituatie blz 51 t/m 67, Ambtsbericht
 
Ook de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch bericht uitgebreid
over de onveiligheid en slechte mensenrechtensituatie in Soedan
 
 
 
 
ONVEILIGE SITUATIE
REISADVIES MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
 
Op die slechte veiligheidssituatie wordt ook gewezen in het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 
Zie
 
 
 
UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS VLIEGMAATSCHAPPIJ
 
Het is dan ook onacceptabel en inhumaan, dat de Nederlandse Overheid vluchtelingen
terugstuurt naar een land, waar overduidelijk hun veiligheid en mensenrechten niet
kunnen worden gegarandeerd
 
Als vliegmaatschappij hebt u daarin echter ook een medeplichtige rol,
wanneer u meewerkt aan het vervoer van een vluchteling naar een
dergelijke onveilige situatie
Ik doe dan ook een dringend beroep op u, hieraan niet mee te werken en
morgen weigeren, de vluchteling mee te nemen op uw vlucht
 
U kunt u er niet achter verschuilen, dat het Overheidsbeleid is, dat ''slechts'' door
u wordt uitgevoerd, want het is een directe beleidskeuze van u, deze en andere
vluchtelingen naar gevaarlijke gebieden al dan niet te vervoeren
 
Sterker nog:
 
Wanneer deze vluchteling na uitzetting naar Soedan iets overkomt, is
de Nederlandse Overheid verantwoordelijk, maar ook u als vliegmaatschappij bent'
dan moreel medeplichtig en heeft derhalve bloed aan uw handen
 
Ik vertrouw erop, dat u morgen de juiste keuze maakt en niet meewerkt aan deze uitzetting
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
[1]
 
 
NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD WEGENS OPRUIING
ASTRID ESSED
In dit artikel ga ik dieper in op ''ontvangst'' en behandeling van vluchtelingen in Nederland
 


[2]

HET RECHT OP EEN GOEDE LEVENSSTANDAARD EN HUISVESTING [EEN DAK BOVEN JE HOOFD], ZOALS VASTGELEGD IN HET
DOOR NEDERLAND ONDERTEKENDE INTERNATIONALE CONVENANT
INZAKE ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN
ARTIKEL 11


1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.

Artikel 11, INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS
[3]

TENTENKAMP NOTWEG ONTRUIMD/AANKLACHT TEGEN ONMENSELIJKHEID OVERHEID
ASTRID ESSED


TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED[4]


DE VLUCHTKERK
[5]

OMROEP WEST
KERK GEKRAAKT VOOR UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
12 JANUARI 2013

 
 
[6]
 

Wij zijn hier – omdat het Nederlandse asielbeleid faalt


De vluchtelingen van ‘Wij zijn hier’ voeren actie om het probleem van illegaliteit zichtbaar te maken. Zij confronteren de Nederlandse overheid en samenleving met een falend asielbeleid – waarvan deze vluchtelingen slachtoffers zijn. Dit kunnen ze alleen doen door als een groep bij elkaar te blijven. Alleen zo voorkomen ze dat ze niet weer in de anonimiteit verdwijnen.

Zichtbaarheid, daar draait het dus om. Hun actie begon met een tentenkamp in Ter Apel. Daarna verhuisden ze naar de tuin van de protestantse diaconie in Amsterdam en vervolgens naar de Notweg in Osdorp, waar zij meer dan twee maanden verbleven.

Eind november 2012 werden ze daar met harde hand ontruimd. Een coalitie van betrokken burgers bood hen daarom op 2 december de voormalige Sint Jozefkerk in Amsterdam-West aan tot eind maart 2013. De mensen die de kerk hebben bezet en zich inspannen om die plek zo goed mogelijk in te richten, hebben zich georganiseerd als Steungroep De Vluchtkerk. In deze coalitie zitten ook mensen die er op de Notweg en in Ter Apel al bij betrokken waren.  

Het doel van deze steungroep is, kort gezegd: de vluchtelingen van ‘Wij zijn hier’ te helpen in hun actie door voor hen de kerk te faciliteren. De Vluchtkerk is daarmee in zichzelf al een politieke stellingname. Daarnaast is de kerk ook een uitvalsbasis, een platform van waaruit de vluchtelingen hun zaak elders in het land op de politieke agenda kunnen zetten.

 

 

DE VLUCHTKERK/VISIE EN WERKWIJZE
 
 
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED


 
[7]

''Leers zegt dat tijdelijke opvang beschikbaar is als ze bereid zijn om mee te werken aan hun terugkeer. Mensen hoeven volgens hem dus niet in een tentenkamp te logeren, maar de vertrekplicht blijft onveranderd.''

NOS
LEERS: TENTENKAMPBEWONERS TERUG
24 OCTOBER 2012VOOR HET RECHT OP BESTAAN: TERUGSLAAN, TERUGSLAAN, TERUGSLAAN
JOKE KAVIAAR''Staatssecretaris Teeven vindt dat de vluchtelingen die al een tijd bivakkeren op de Koekamp in Den Haag het land moeten verlaten. 'Asielzoekers krijgen geen vergunning door lang in een tentje te zitten', zei Teeven dinsdagmiddag.''

OMROEP WEST
GEEN VERBLIJFSVERGUNNING DOOR LANG IN TENTJE TE ZITTEN
20 NOVEMBER 2012[8]

''De beleidswijziging heeft als gevolg dat de belemmeringen voor gedwongen terugkeer naar alle delen van Somalië zijn weggenomen. ''

RIJKSOVERHEID
TEEVEN: VEILIGHEIDSSITUATIE MOGADISHU IS VERBETERD
17 DECEMBER 2012


[9]

HUMAN RIGHTS WATCH
THE NETHERLANDS: HALT PLAN TO DEPORT SOMALIS
21 FEBRUARI 2013[10]

 
EUROPEES HOF VERBIEDT UITZETTING SOMALIER
BELANGRIJKE ONTWIKKELING IN DISCUSSIE RONDOM UITZETTINGEN SOMALIERS
1 MAART 2013

 
 
[11]
 
 
BAM BESMET BEDRIJF
 


[12]

BRIEF AAN KLM
UW ONTKENNING VAN MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELINGEN
ASTRID ESSED

 
 
[13]
 
 
''Tomorrow, Tuesday the 5th of March, a refugee* from the We Are Here group is scheduled to be deported to Sudan on flight KL0545 at 10:10am.

Just today (Monday), the dutch government has re-affirmed a travel advisory warning against travelling to Sudan, referring to violence and the fragile political condition in the country. Refugees run an even greater risk.''

 
 
ANTI DEPORTATION CALL OUT
 


[14]


UITZETTING AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR AFGHANISTAN/MEDEPLICHTIGHEID KLM
ASTRID ESSEDPARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/GEWETENLOOSHEID
BELGISCHE STAAT EN KLM
ASTRID ESSED
Zie brief aan KLM aan het einde van dit artikel

 

Meer van Astrid Essed