Hetze tegen het Haga Lyceum/Indoctrinatie?/What about ''vaderlandse'geschiedenis?

Ma 24 Juni 2019 03:37 | Astrid Essed | 502 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
HETZE TEGEN HET HAGA LYCEUM/INDOCTRINATIE?/WHAT ABOUT DE ''VADERLANDSE'' GESCHIEDENIS?
ZIE OOK
ASTRID ESSED ATTACK, WREKER VAN HET ONRECHT, KLAAGT AAN!
De Islamofobie, is een ziekte, die sinds 2001 in hevige mate heeft toegeslagen
in de Nederlanden en een aantal Calamiteiten heeft opgeleverd, zoals
Fascistische partijen en ander extreem-rechts Geboefte [1]
Dubieuze ''terreurprocessen'' en anti-terreurwetgeving [2]
Aanvallen op moslims [3]
Debatoproepen tot etnische zuiveringen [4] 
Verdachte pakketjes-hysterie [5]
Daarnaast wordt van moslims de idiootste dingen verlangd, zoals
afstand nemen van aanslagen, die zij
niet hebben gepleegd [6] [ze zijn gek, dat ze het doen!] [7]
Maar daarbij blijft het niet!
Opnieuw heeft deze zieke vorm van xenofobie [want die Islamofobie
''pakt'' met name  niet-westerse moslims] een Target gevonden, 
Deze Islamofobie heeft weer eens een nieuw Target gevonden, in de vorm van het Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam.
WAT IS HIER AAN DE HAND?
Het ging los naar aanleiding van een Geheim Ambtsbericht van de AIVD en een Brief, die de NCTV [Nationaal Coordinator Terreurbestrijding en Veiligheid] aan burgemeester Femke Halsema heeft geschreven, waarin over het Haga Lyceum het volgende te lezen was:
'' Op 15 januari 2019 heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zorgelijke signalen overgebracht over antidemocratische en anti-integratieve gedragingen van een onderwijsinstelling in uw stad, te weten het Cornelius Haga Lyceum. Deze signalen hielden in dat bepaalde richtinggevende personen binnen de school de helft van het curriculum aan de salafistische geloofsleer willen wijden en van plan zijn om ook buiten de reguliere lestijden scholieren onder hun invloedssfeer te brengen.''
EN 
'' Daarnaast hielden de signalen ook in dat die richtinggevende personen sinds 2000 in een salafistische en radicale omgeving verkeerden. Het is bekend dat zij in de periode 2009-2012 contact zouden hebben onderhouden met de terroristische groepering “het Kaukasus Emiraat”. Het Emiraat was met name actief in de periode 2007 tot en met 2015, waarna een deel van de strijders zich aan heeft gesloten bij IS. Het Kaukasus Emiraat is onder meer verantwoordelijk voor aanslagen zoals die in de metro in Moskou in 2010.'' [8]
In gewone ''mensentaal''
Het Haga Lyceum zou een broedplaats zijn voor extreme ideeen, waarbij
[for the record], het gehele salafisme op een lijn wordt gesteld met gewelddadig
radicalisme/terrorisme, wat sowieso ONZIN is, omdat de werkelijkheid veel genuanceerder ligt [9].
Maar goed, de NCTV versie van het salafisme zou de facto
leerlingen worden ''opgedrongen'' 
Ik citeer weer uit die NCTV brief
'' Deze signalen hielden in dat bepaalde richtinggevende personen binnen de school de helft van het curriculum aan de salafistische geloofsleer willen wijden en van plan zijn om ook buiten de reguliere lestijden scholieren onder hun invloedssfeer te brengen.'' [10]
EN daarnaast zouden ''richtinggevende personen binnen de school'', banden
onderhouden met het mysterieuze ''Kaukasus Emiraat'' [11], een Tsjetsjeense
strijdgroep of ''terreurgroep'', die tot 2015 actief was geweest en waarvan strijders zich tot het nu ook opgedoekte IS zouden hebben aangesloten. [12]
Nou even off the record:
Of al die Verhalen rond het ''terrorisme'' van het inmiddels [waarschijnlijk]
opgeheven ''Kaukasus Emiraat'' waar zijn, is niet zo eenvoudig na te gaan, maar wat er in Westerse media vaak NIET bijverteld wordt is de tegen barbarie
aangrenzende onderdrukking van de Tsjetsjeense door de Russische Staat,
waarbij de meest huiveringwekkende mensenrechtenschendingen/oorlogsmisdaden voorkwamen en nog komen.
Lees er Human Rights Watch maar op na! [13]
Tot zover dat Emiraat:
AANTIJGINGEN HAGA LYCEUM
Nou is het probleem met dergelijke rapportages van AIVD en NCTV, dat ze
vaak op geen enkele manier zijn na te trekken, omdat bronnen ontbreken, maar wel hoogst serieus worden genomen door Overheid en andere autoriteiten, vooral als ze in hun straatje passen.
En dat was met burgemeester Femke Halsema [alias Hemke Falsema] [14] zeker het geval.
Falsema, oh pardon, Halsema, was immers degene, die actie wilde ondernemen tegen ''radicale'' imams, die de strafrechtelijke grens net niet over gaan, maar wel onwenselijk zijn. [15]
Dus onwettige maatregelen, want ze hebben, in normaal Nederlands, immers niets gedaan.
Sowieso is Falsema [Halsema dus] vooringenomen tegen de Islam,
die ze in haar TV documentaire ''Seks en de Zonde'' een ''hardvochtige godsdienst'' noemde. [16]
HAGA LYCEUM TARGET VAN POLITIEK
Al met al werd de ''Haga Lyceum'' affaire een onverkwikkelijke zaak, zwaar opgeblazen door de politiek.
Zowel de Tweede Kamer, PvdA fractievoorzitter Lodewijk Asscher en zelfs premier Rutte meenden zich tegen deze kwestie aan te bemoeien. [17]
De school werd van alle kanten aangevallen, maar weerde zich stevig. [18]
Op een ''sommatie'' van Halsema, naar het Stadhuis te komen, ging de directeur [op welke planeet leeft Halsema eigenlijk?] terecht,
niet in. [19]
Ook de ouders waren terecht boos!
Ze eisten van Halsema bewijzen voor haar aantijgingen tegen de
school [20], maar zij stelde zelf, die niet te kunnen geven......[21]
Overigens, en dat bevestigt het beeld van politieke vooringenomenheid, probeerde de Gemeente van meet af aan al
de oprichting van de school tegen te houden, waartegen de oprichters -uiteraard-  in het geweer gingen.
En juridisch moest de Gemeente keer op keer bakzeil halen.....[22]
Rechtsgeleerden vonden het maar een rare zaak en spraken zelfs van
een ''bestuurlijke guerilla'' tegen de school......[23]
Maar hoe het ook zij:
Al die Overheids en Gemeentelijke commotie, waarbij zij -want dat
blijkt toch wel steeds duidelijker uit de berichtgeving - willens en
wetens het Haga Lyceum te grazen willen nemen, omdat zij een
islamitische richting aanhangen, die de Staat der Nederlanden niet zint [24] en  de directeur een strijdbare man blijkt [25], lijkt een
Storm in een Glas Water.
Want bewijzen voor de associatie van de school met het
mysterieuze ''Kaukasus Emiraat'' lijken maar niet geleverd te kunnen
worden.....[26]
Het feit, dat zij op reis gaan naar Tjsetjenie? [27]
KOM nou toch.
De directeur is nota bene met een Tsjetsjeense vrouw getrouwd.
[28]
Natuurlijk heel ''verdacht'', zo'n familiebezoek...
Zouden Nederlanders, die met een Israelische vrouw getrouwd zijn
en naar Israel op vakantie gaan, er ook van worden verdacht,
agenten van de Mossad [Israelische Veiligheidsdienst] te zijn?
Ik denk toch echt van niet....
Maar ja, als het moslims zijn.....
Meten met twee maten lijkt hier aan de orde.
GEEN BEWIJZEN, WEL DEMONISERING
Burgemeester Halsema [oh pardon, FALSEMA [29] moet dus toegeven,
dat er geen bewijzen voor die zogenaamde ''salafistische radicalisering''
voorhanden zijn [30], uit een door de Volkskrant opgezet onderzoek blijkt het zelfde [31]
Ook premier Rutte draait eromheen [wat waarschijnlijk betekent, dat hij
geen kaarten heeft om mee te spelen], al probeert hij dat te compenseren
door interessantdoenerij [''Maar hier is het laatste woord nog niet over gesproken.''] [32]
En de zogenaamde ''Salafistische aanjagers'', van wie zulke drukte gemaakt werd en die de school zouden hebben belaagd, hebben, zo blijkt, helemaal geen contact met de leerlingen gehad! [33]
Terecht spreekt ''Frontaal Naakt'' [Peter Breedveld] schande van deze demonisering, zonder enig concreet bewijs, van het Haga Lyceum. [34]
Ik ook.
En laten we de juridische pesterijen van de Gemeente niet vergeten, nog voordat die school er zelfs was. [35]
Dit wijst op een bewust plan, een Islamitische School van een signatuur, die de Staat niet zint, van meet af aan tegen te werken.
Dit is xenofobie, stalking, karaktermoord en Islamofobie
BAH!
KIJK ''ONS'' EENS SUPERIEUR ZIJN.
DE ENE INDOCTRINATIE IS DE ANDERE NIET......
‘Antidemocratisch onderwijs’ , ‘richtinggevende personen’, die zouden
verkeren in een ''salafistische en radicale omgeving'' en die banden zouden hebben met ''de terroristische groepering “het Kaukasus Emiraat”, van wie een aantal leden zich later bij IS hebben aangesloten. [36] 
''Zorgelijke ontwikkelingen binnen onze ''democratische rechtsstaat. [37]
Ze zitten ZO hoog te paard, de hypocriete politici, dat ze een van de grofste
vormen van indoctrinatie vergeten:
Het eigen Nederlandse onderwijs
HET NEDERLANDSE ONDERWIJS EN INDOCTRINATIE:
MICHIEL DE RUYTER
PIET HEIN
ZWARTE PIET
Wie zo hoog te paard zit, dat hij/zij spreekt over indoctrinatie
door anderen [die niet eens bewezen is], moet wel een blaamloos 
verleden hebben.
QUOD NON! [Latijn voor: hetgeen niet het geval is] [38]
Nu is het aan het veranderen, maar gedurende de 20 ste eeuw [en een
deel van de negentiende, voor zover kinderen naar school gingen] WAS er
in het Nederlandse onderwijs niets dan door raciale superioriteit gevoede
indoctrinatie!
Zo werd de zetbaas van de Nederlandse slavenhandel, Michiel de Ruyter,
ten onrechte als een ''zeeheld'' voorgesteld. [39]
Over de hele misdadige periode van de transatlantische slavenhandel
en slavernij werd met name op de ''Lagere School'' [nu de Basisschool]
gedurende het grootste deel van de 20 ste eeuw gezwegen.
Alsof het nooit had plaatsgehad.
Het enige feit, dat er werd gememoreerd was, dat ''wij'' [De slavenhoudende Republiek der Verenigde Nederlanden] tijdens de
Tweede Engelse Oorlog [handelsoorlog met Engeland om de dominantie
op zee in Europa en de slavernij en specerijenroofhandel elders],
Nieuw Amsterdam [het latere New York] ''ruilden'' voor Suriname
dat werd overheerst door de Engelsen] [40]
Dat was het imperiale en pre kolonialistische denken in de 17e eeuw,
maar werd het in de 20ste eeuw niet eens tijd, om de Roofstaat,
die de Republiek der Verenigde Nederlanden was, tegen een kritisch daglicht
te plaatsen.
Om duidelijk te maken, dat ''wij'' geen enkel recht konden doen gelden
buiten die ''Republiek''?
Pas de laatste decennia van de 20ste eeuw kwam er eindelijk een kentering in deze gevaarlijke ONZIN.
Piet Hein, een andere koloniale schurk [41] werd eveneens als een held vereerd, net zoals de rest van dat Gezelschap FROM HELL, zoals massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen, een van de grondleggers van
de Roofmaatschappij de Vereenigde OostIndische Compagnie [VOC] [42]
En dan de Goedheiligman zijn knecht, Zwarte Piet.
Ook zo'n racistisch stereotype, voortgekomen uit de uit transatlantische
slavenhandel en slavernij ontstane racistische beelden van zwarte mensen.
Hij lijkt [voor velen gelukkig, leek] zo goedmoedig, ''onze'' Zwarte Piet,
maar ondertussen geeft hij het Beeld weer van de zwarte als dom, lichtelijk
kwaadaardig, maar ook weer grappig en koddig, het dansende nehertje,
WEL ondergeschikt aan de blanke man......[43]
Niet alleen de afbeeldingen en het kromme taaltje, dat hij vaak nog uitslaat, bewijzen dat, maar als het niets met racisme te maken heeft,
waarom dan die racistische scheldkannonades tegen zwarte mensen
als Sylvana Simons, die zich verzetten tegen dit stereotype? [44]
Diegenen, die denken, dat de heldenverering van slavenhandel zetbazen
als Michiel de Ruyter, zeeschurken als Piet Hein, massamoordenaars als
Jan Pieterszoon Coen en het aanhangen van de ''ludieke'' Zwarte Piet
[die vroeger steevast onderdeel was van de Sinterklaasviering op
de Lagere School, geen invloed heeft gehad op de manier, waarop in
Nederland tegen zwarte mensen werd aangekeken, is een dwaas of
ontkent bewust een [Nederlands] verleden van Bloed, Uitbuiting en
Mensenroof.
RIJN KOMT BIJ LOBITH ''ONS'' LAND BINNEN
Maar die Onderwijsindoctrinatie neemt nog bizarder vormen aan.
Weinig [blanke] lezers weten dat, maar het onderwijs in Suriname en
de Antillen [dan spreek ik wel van redelijk diep in de 20 ste eeuw]
nam de meest bizarre vormen aan:
Over het eigen land werd nauwelijks iets geleerd.
Over het koloniale ''Moeder'' land des te meer.
Want de schoolboekjes waren
NEDERLANDSE SCHOOLBOEKJES
Wie met de oudere Generatie Surinamers, Indonesiers of Antillianen
praat, weet, dat er geleerd werd:
''De Rijn komt bij Lobith ONS land binnen''
Terwijl het over Nederland ging, niet over Suriname, de Antillen, Indonesie.
Voormalig nieuwsverslaggeefster Noraly Beyer zei daarover o.a.:
''Vroeger, als kind op Curaçao, leerde ik op school het lied In Holland staat een huis. Ik zong uit volle borst mee, al had ik geen idee wat en waar Holland was. Alle boekjes op school kwamen uit Holland en refereerden natuurlijk allemaal ook aan het Hollandse leven. Ik kon de provincies en hun hoofdsteden opdreunen en leerde ook dat de Rijn bij Lobith ons land binnenkwam. Ons land.'' [45]
Ook werden de kinderen in de toenmalige kolonieeen
in de schoolboekjes getracteerd op het fenomeen ''Ijspret'', terwijl ze nog nooit sneeuw gezien hadden en er geen enkele voorstelling van konden maken.
Pas in de vijftiger jaren begonnen schoolboekjes te
circuleren, die aansloot bij het echte land en belevingswereld van kinderen uit de [voormalige] kolonieeen.
Bizar, nietwaar?
De beste manier om mensen te kleineren en een
laag zelfbeeld mee te geven, is de eigen cultuur
wegvagen en de cultuur van de overheerser prijzen en
ophemelen.
Over indoctrinatie gesproken......
EPILOOG
Was het nou mijn bedoeling, beste lezers, om langs
een omweg over het Nederlandse koloniale
verleden te beginnen?
Absoluut niet.
Over dat koloniale verleden en de misdaad der slavenhandel en slavernij valt veel te zeggen [46],
maar dat kan ik op een andere plek ook doen.
Neen, waar het mij hier om gaat is de Nederlandse
hypocrisie.
De Nederlandse politiek, de NCTV en AIVD hebben de
mond vol over ''de democratische rechtsstaat'', die in
gevaar zou komen door ''salafistische aanjagers'',
die het Haga Lyceum bezochten en leerlingen
zouden indoctrineren. [47]
Niet alleen blijkt hiervoor geen enkel concreet bewijs [48] en is wel aangetoond, dat er sprake is van een
systematische hetze tegen de school [49], door het Salafisme [dat als
religieuze stroming als zodanig in de meeste gevallen helemaal niet aanjaagt tot terrorisme! [50] te demoniseren, doet de politiek voorkomen, alsof het Nederlandse onderwijs zijn
zaakjes zo goed voor elkaar heeft.
Terwijl nog geen vijftig jaar geleden [en dat is recent
in de menselijke geschiedenis], massamoordenaars en
een misdadig stelsel van slavernij, hetzij werden verheerlijkt, hetzij uit de geschiedenis werden geschreven.
Voordat het beschuldigende vingertje een andere richting wordt uitgestoken, dunkt het mij, dat de
Nederlandse Staat weleens verantwoording mag
afleggen van deze decennialange indoctrinatie, die
tot gevolg heeft gehad, dat het institutioneel racisme
in deze samenleving nog springlevend is.
En nog steeds zijn bittere vruchten afwerpt. [51]
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed