''Waffen SS'' beschuldiging en megalomaan geraaskal schrijver Arnon Grunberg/Brief aan NRC

Wo 26 Augustus 2020 20:50 | Astrid Essed | 133 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
KWAADAARDIGE ''WAFFEN SS'' BESCHULDIGING EN  MEGALOMAAN GERAASKAL VAN ARNON GRUNBERG/BRIEF AAN HOOFDREDACTEUR NRC OVER GRUNBERG'S ONDER DE GORDEL AANVAL OP WIJENBERG, OUD AMBASSADEUR EN PLEITBEZORGER TOEPASSING INTERNATIONAAL RECHT IN HET MIDDEN-OOSTENCONFLICT
Voor de lezer ter simpele uitleg:
De discussie tussen Grunberg en Wijenberg [zie hieronder documentatie] begon hoog op te lopen vanaf de door Wijenberg gemaakte kritische opmerkingen over de Israelische bezettingsstaat
Zie verdere discussie
ZIE OOK
WAFFEN SS BESCHULDIGING:DOOR ARNON GRUNBERG AAN JAN WIJENBERG:
''U bent een antisemiet. Het spijt me zeer dat u net iets te laat bent geboren om lid te

worden van de Waffen-SS om eigenhandig Joden in Oost-Europa te fusilleren, dat
spijt u zelf kennelijk ook.''

MAIL VAN GRUNBERG AAN WIJENBERG DD 1 AUGUSTUS
[aan Astrid Essed ter hand gesteld door drs JJ Wijenberg, oud ambassadeur en met zijn toestemming gepubliceerd]
MEGALOMAAN GERAASKAL GRUNBERG]
''Nu geef ik toe, ik ben een Jood, maar niet zo maar een Jood. Ik ben Christus, zoals u ongetwiifeld weet anders zou u

niet zo om mijn aandacht jengelen. Zoals u eveneens vermoedelijk weet misschien hebt u de biibel wel gelezen, was

de valse Christus een vriend van hoeren en tollenaars.

Welnu de echte Christus is dat ook.

lk vermoed dat u geen oud-diplomaat bent maar een gepensioneerde sekswerker die door Christus wil worden

gezalfd en vergeven. Dat zou dat niet aflatende gejengel om aandacht verklaren.

Als u mij erkent als Heiland is uw virutente antisemitisme u vergeven. Zo ben ík.

lndien gewenst kom ik van de herfst op huisbezoek. Laat mij weten of dat nodig is- U mag opendoen in uw uniform.

Àls Heíland vergeef ik graag en veel, zeker voormalige antisemilsche sekswerkers zoals u. Misschien kunnen we

dan ook onderzoeken waar uw virulente antisemÍtisme vandaan komt, maar als u dat te veel is laten we het gewoon

bij het ritueel. u zegt; 'Dag Heiland.'En ik antwoord:'lk vergeef je Jan.'

MAIL GRUNBERG AAN WIJENBERG DD 9 AUGUSTUS

 [aan Astrid Essed ter hand gesteld door drs JJ Wijenberg, oud ambassadeur en met zijn toestemming gepubliceerd]  

https://www.dewereldmorgen.be/community/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-van-wijenberg-over-het-karakter-van-de-4-mei-herdenking/  

''Kennis nemen is niet genoeg, Jan.

Eerst Christus erkennen als Heiland dan vergeven worden en eeuwig leven. Dat is de volgorde,

En biechten.

Wanneer moet de Heiland bij Jan Wijenberg langskomen? Dan regelen we de vergiffenis en het eeuwige leven-''

MAIL GRUNBERG AAN WIJENBERG, OOK DD 9 AUGUSTUS

 [aan Astrid Essed ter hand gesteld door drs JJ Wijenberg, oud ambassadeur en met zijn toestemming gepubliceerd]  

https://www.dewereldmorgen.be/community/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-van-wijenberg-over-het-karakter-van-de-4-mei-herdenking/  

BRIEF AAN DE HEER MOERLAND, NRC HOOFDREDACTEUR

[Arnon Grunberg schrijft voor de NRC, vandaar mijn brief aan de NRC]

VOORAF:

In de briefmail aan de heer Moerland heb ik de discussie Grunberg/Wijenberg als Word documenten meegestuurd

Ten gerieve van mijn lezers heb ik die omgezet in tekst

Zie dus hier:

Word Document BVVJE/Brief drs JJ Wijenberg aan premier en voorzitter 4-5 met Comite

https://www.dewereldmorgen.be/community/kritische-brief-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-de-4-mei-herdenking-en-het-verdriet-monopolie-van-de-joodse-slachtoffers/  

Word Document DW/Discussie Wijenberg en Grunberg

https://www.dewereldmorgen.be/community/verhitte-discussie-tussen-oud-ambassadeur-jan-wijenberg-en-schrijver-arnon-grunberg-aanleiding-brief-van-wijenberg-over-het-karakter-van-de-4-mei-herdenking/  

Word Document FD/Laatste reactie Wijenberg

https://www.dewereldmorgen.be/community/discussie-tussen-jan-wijenbergoud-ambassadeur-en-arnon-grunberg-schrijver-laatste-mail-wijenberg-aan-grunberg-dd-11-augustus/  

Word Document FAME/Laatste reactie Grunberg [met weglating mailadressen etc]

https://www.dewereldmorgen.be/community/discussie-tussen-jan-wijenberg-oud-ambassadeur-en-arnon-grunberg-schrijver-laatste-ronduit-misselijke-mail-van-grunberg-aan-wijenberg-dd-12-augustus/ 

DE BRIEF

AAN
NRC
Tav de heer Moerland
Hoofdredacteur,
Bijlagen in Word:
:
BVVJE/Brief drs JJ Wijenberg aan premier en voorzitter 4-5 met Comite
DW/Discussie Wijenberg en Grunberg
FD/Laatste reactie Wijenberg
FAME/Laatste reactie Grunberg
Onderwerp:
Het onsmakelijke ad hominem gescheld van schrijver Arnon Grunberg tegen zijn [mail] correspondent drs JJ Wijenberg, oud-ambassadeur
[Een soortgelijke brief is aan uw collega hoofdredacteur van de Volkskrant, de heer Kolk, verzonden, voor wie Grunberg eveneens schrijft]
Geachte heer Moerland,
U kent vast wel de uitdrukking: ''Soms overtreft de werkelijkheid de fantasie''
Dit trof mij, toen ik een van de meest bizarre [mail] correspondenties van de afgelopen jaren onder ogen kreeg:
Die tussen drs JJ Wijenberg, oud-ambassadeur en pleitbezorger van de naleving van het Internationaal Recht inzake het Midden-Oostenconflict en de schrijver Arnon Grunberg.
Waarom ik mij hiermee tot u wend?
Omdat de heer Grunberg als schrijver/columnist voor uw krant werkt.
En aangezien ik van mening ben, dat de heer Grunberg zich in deze correspondentie heeft schuldig gemaakt aan ernstige grofheid en karaktermoord met een brutaliteit, die bijna vermakelijk is, ware het niet zo ernstig, stel ik u op de hoogte omdat ik vind, dat hij hierop moet worden aangepakt.
Ik moet u bekennen:
Grunberg heeft mij teleurgesteld, aangezien ik hem ken [en bewonder, want dat aspect blijft] vanwege zijn progressieve instelling en het opkomen tegen racisme en xenofobie. [1]
AANLEIDING/DISCUSSIE/VERLOOP
Aanleiding vormde een door drs Wijenberg aan premier Rutte en de voorzitter van het 4-5 mei Comite, mevrouw Verbeet geschreven brief dd 15 mei 2020 met  als strekking [kort samengevat], dat er zowel bij de 4 mei herdenking, als bij de Auschwitz herdenking praktisch alleen aandacht zou zijn voor de Joodse slachtoffers van het Nazi regime en dat het van groot belang is, ook de andere slachtoffers [Roma, geestelijk gehandicapten, Jehova's Getuigen, ''asocialen'' etc] meer aandacht te schenken.
Deze volgens Wijenberg eenzijdige benadering zou, naar zijn mening, samenhangen met het door de jaren heen uitgesproken Nederlandse pro Israel beleid.
In zijn brief licht hij een en ander toe, met bijlagen.
Ziehier de  voor u  toegevoegde Bijlage BVVJE.
In zijn brief verwijst Wijenberg tevens naar de door Arnon Grunberg gehouden 4 mei voordracht in de Nieuwe Kerk, dd 2020 [2], waarbij hij het feit memoreert, dat het opvallend is, dat de twee toespraken in de Nieuwe Kerk gehouden werden door mensen van Joodse komaf, wat dus zijn stelling van deze in zijn ogen eenzijdige keuze bij de herdenkingen onderstreepte.
Een keuze, die hij als ''onevenwichtig'' omschreef.
Tenslotte doet hij een aantal aanbevelingen over hoe dat in de toekomst beter kan.
DISCUSSIE/BEGIN
Op verzoek van Wijenberg werd zijn brief, via EenVandaag, aan Grunberg toegezonden, omdat Wijenberg het een kwestie van burgerlijk fatsoen achtte, Grunberg op de hoogte te stellen, aangezien hij hem memoreerde.
Grunberg reageerde daarop, maar wat begon als een normale discussie, waarbij argumenten werden uitgewisseld, ontaardde al spoedig in een ''ad hominem'' gescheld [anders kan ik het niet noemen] van de kant van Grunberg.
Zie in de aan u toegestuurde bijlage, DW, de hele discussie.
Over mijn eigen positie hierin wil ik zo min mogelijk kwijt, omdat het niet om mij gaat:
Zeker ondersteun ik Wijenberg's opvatting over het Israelische regime als misdadig [3], alsmede het feit, dat er bij de 4 mei herdenking wel wat evenwichtigere aandacht mag komen voor andere groepen slachtoffers van de Nazi terreur.
In de overigens naar mijn mening buitengewoon indrukwekkende 4 mei voordracht van Grunberg vond ik die aandacht voor die andere slachtoffers [met name voor Roma] zeker terug en ook trof mij deze zin als mij uit het hart gegrepen
''En het is ook logisch dat als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen op een manier die doet denken aan de meest duistere tijd uit de twintigste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook weer over Joden gesproken kan worden. 

Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij.''

....
....
''Juist in deze geseculariseerde tijden rust, meen ik, een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn, om altijd voor ogen te houden ''  [4]
Maar daar stopt mijn bewondering voor Grunberg's bijdrage.
Want wat volgde en dan bedoel ik de [mail]correspondentie met Wijenberg, was ronduit schunnig.
DISCUSSIE/''ANTISEMITISME''
De discussie loopt van 30 juli t/m 12 augustus
Het ging al mis, toen Grunberg Wijenberg om de volgende reden van anti-semitisme beschuldigde
Mail Grunberg aan Wijenberg dd 31 juli
''Geachte heer Wijenberg,

Ik heb uw bijlagen gelezen. De politiek van de staat Israël staat los van de
herdenkingen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Elke poging die
twee met elkaar in verband te brengen is gecamoufleerd of minder gecamoufleerd
antisemitisme.''

Onzin volgens mij, omdat Wijenberg duidelijk het door hem gesignaleerde verband tussen de pro Israel politiek van de Nederlandse Overheid en een nadruk op de exclusieve herdenking Joods lijden bij de 4 mei herdenking van de Nazi terreur aangaf.
Er is hier geen woord geschreven, noch denigrerend, noch stereotiep, noch generaliserend, over Joden als groep.
Maar tot hiertoe  was Grunberg nog mild.
Nu volgt het ronduit gescheld
DISCUSSIE LOOPT UIT DE HAND/''WAFFEN SS''/HET FUSILLEREN VAN OOST-EUROPESE JODEN/GEPENSIONEERDE SEKSWERKER EN ZO MEER
Aan het bovenstaande ziet u het al:
De discussie, van de zijde van de heer Grunberg, liep totaal uit de hand:
In de op 31 juli door Grunberg aan Wijenberg verstuurde mail 
[voor u opgeslagen onder Word document DW]beschuldigde Grunberg Wijenberg niet alleen van anti-semitisme, hij refereerde aan een vermeend lidmaatschap van de Nazi terreurorganisatie de Waffen SS, het ging over het ''fusilleren van Oost-Europese Joden'', ''Sieg Heil''  en er werd getwijfeld aan de geestelijke vermogens van Wijenberg, waarbij Grunberg [ik wist niet, dat hij naast schrijver, ook psychiater was] zich opwierp als ''hulpverlener'' 
Ik kan het niet laten uit de gewraakte mail van 31 juli te citeren:
[Grunberg]
''U bent een antisemiet. Het spijt me zeer dat u net iets te laat bent geboren om lid te

worden van de Waffen-SS om eigenhandig Joden in Oost-Europa te fusilleren, dat
spijt u zelf kennelijk ook.''

[Grunberg]
''Er zijn op het internet vinden nog wel SS-uniformen te vinden, die kunt u aantrekken

en daarmee kunt u door het huis en wellicht uw tuin paraderen''

[Grunberg]
Het zou u ook buitengewoon helpen als u onder uw mails vanaf nu consequent Sieg
Heil schrijft ''
De rest mag u zelf lezen in Word Document DW
U mag gerust weten, dat ik de heer Wijenberg heb geadviseerd, aangifte te doen tegen Grunberg
Dat van dat ''eigenhandig fusilleren van Joden in Oost-Europa'' hoeft niemand over zijn kant te laten gaan.
Dat is geen zindelijke discussie meer.
DISCUSSIE LOOPT UIT DE HAND/GEPENSIONEERDE SEKSWERKER/ANTI-SEMITISCHE SEKSWERKER
Ja meneer Moerland, zo  bizar werd het, dat Wijenberg in de Grunberg mail dd 9 augustus Wijenberg uitriep tot achtereenvolgens ''gepensioneerde sekswerker'' en daarna''anti-semitische sekswerker''
Ook riep hij [Grunberg] zichzelf tot ''Heiland'' uit.
Moet ik hier nog verder op in gaan?
FINAL BATTLE GRUNBERG EN WIJENBERG
Toch wel:
Want nadat er nog een en ander verscheen van de kant van Grunberg [met reactie van Wijenberg] kwam als laatste reactie een buitengewoon schunnige mail van Grunberg, die regelrechte en bewuste karaktermoord was, na alles wat hij al te berde had gebracht.
Hij twijfelde aan de geestelijke vermogens van Wijenberg, wilde hem een [ik kan het niet anders uitdrukken] stalk bezoek brengen en beledigde zowel Wijenberg, zijn familie als zijn ouders.
Want hoe zou u het ervaren als iemand u de vraag stelde:
''Was uw vader lid van de NSB en/of van de

waffen-SS?''

U kunt dit nalezen in zowel de u toegestuurde Word documenten DW [de gehele discussie], als FAME [laatste reactie Grunberg]
EPILOOG
Ik vind, dat ik er genoeg over heb gezegd
Wat begon als een redelijk rationele discussie, die best boeiend had kunnen worden, ontaardde al gauw in gescheld, getier, geintimideer en op niets gebaseerde verdachtmakingen van de kant van Grunberg
Onder P/S [na de noten] aangehecht de laatste reactie van dd 12 augustus van Grunberg [waarin hij losging op de ''geestelijke vermogens'' van Grunberg], met daaronder de reactie van Wijenberg dd 11 augustus [waarop Grunberg reageerde]
Wat mij overigens in die hele discussie opviel was, dat Wijenberg bij voortduring correct was, bij de feiten bleef, nergens persoonlijk werd of over de schreef ging.
Ik ben hier niet persoonlijk bij betrokken, slechts an ''innocent bystander'', maar wil mij niet gedragen volgens het ''bystander effect'' [5] en hier ingrijpen.
Want ik duld niet, dat iemand, die, vanuit rechtvaardigheidsgevoel en uit maatschappelijke bezorgdheid handelt, wordt getracteerd op dergelijke schunnige en uit de lucht gegrepen vuilspuiterij.
Nogmaals:
Waarom ik u aanschrijf?
Omdat Grunberg een schrijver is, die voor uw krant overigens lovenswaardige stukjes schrijft.
Het is dan ook op uw weg, hem aan te spreken op dergelijk gedrag, dat zich niet in de privesfeer afspeelt, maar een belangrijke politiek-maatschappelijke kwestie raakt [het Midden-Oostenconflict], dat de gemoederen al vanaf het begin hoog heeft laten oplopen.
Het gaat er hier nadrukkelijk niet om, wie gelijk heeft, Grunberg of Wijenberg en je kunt met een van hen [of beiden] van mening verschillen, maar een discussie hoort normaal, rationeel en  fatsoenlijk [ook al wordt men soms kwaad] gevoerd worden en niet met beschuldigingen te worden doorspekt, om te behoren tot het Laagste van het Laagste dat de 20ste eeuwse Mensheid gekend heeft.
Daarom vraag ik u, met overlegging van de bewijzen [die ik u heb aangereikt, maar waarvan Wijenberg u ook kan voorzien, zo hij daartoe bereid is], Grunberg hierop aan te spreken.
Niet omdat hij een bekend schrijver is, moet hij denken, met dergelijke brutaliteit weg te komen.
Ik ga ervan uit, dat u aan mijn verzoek voldoet en bedank u voor het lezen van deze longread mail.
Maar het was nodig, uw en mijn tijd daaraan te spenderen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN EN DE REST VAN DE TEKST
OF

Meer van Astrid Essed