Israel bouwt huizen/Commentaar op SBS 6 berichtgeving

Ma 3 December 2012 06:21 | Astrid Essed | 2924 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Geachte Redactie en lezers van Yayabla

 
Naar aanleiding van de even tendentieuze als ridicule SBS 6 berichtgeving ''Israel
bouwt huizen'' [lees nederzettingen/Israelische  reactie op de VN upgrading van de status van Palestina 
van ''permanent waarnemer'' naar ''waarnemend niet lidstaat''] heb ik onderstaand
commentaar aan de SBS redactie doen toekomen
 
Zie direct hieronder het SBS 6 bericht
Daarna mijn commentaar
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
A
 
SBS BERICHTGEVING
 
 
SBS TELETEKSTBERICHTGEVING
 
 
SBS TELETEKST
ISRAEL BOUWT HUIZEN
30 NOVEMBER 2012
 
Israel gaat 3000 huizen bouwen voor kolonisten op de bezette
Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.
De bouw is een reactie op erkenning door de VN van Palestina als Staat
Een Israelische functionaris bevestigde vrijdag tegenover persbureau AFP, 
dat de nieuwbouw het gevolg was van de beslissing van de Volkerenbond.
Hij vertelde niet, waar de huizen precies kwamen te staan
Israel is tegenstander van de erkenning door de VN
 
Alles over het conflict in de Gaza strook in ons dossier
 
EINDE SBS TELETEKST NIEUWSBERICHT
 
 
MIJN COMMENTAAR AAN SBS TELETEKSTREDACTIE
 
 
 
AAN DE TELETEKST REDACTIE VAN SBS 6
UW BERICHTGEVING 'DD 30 NOVEMBER 2012
 ''ISRAEL BOUWT HUIZEN''
 
Geachte Redactie van de SBS 6,
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
In uw nieuwsberichtgeving dd 30 november jongstleden ''Israel bouwt
huizen'', vermeldt u, dat Israel 3000 ''huizen'' [uw kwalificatie] gaat bouwen 
voor kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
als reactie van de erkenning door de VN van Palestina als Staat
U vervolgt uw berichtgeving met de mededeling, dat ''de nieuwbouw'' 
volgens een Israelische functionaris het gevolg is ''van de beslissing
van de Volkerenbond''
Na te hebben meegedeeld, dat Israel een fel tegenstander is van erkenning
door de VN, besluit u uw bericht met de opmerking, dat alles
over het conflict in de Gaza strook in het SBS dossier is te vinden
 
Zie uw teletekstbericht onder P/S
 
Een dergelijke berichtgeving uwerzijds is niet alleen tendentieus en verwarrend,
maar bovendien ook feitelijk onjuist
 
 
TENDENTIEUS:
 
Door uw  openingstitel ''Israel bouwt huizen'' en uw kwalificatie ''huizen''
en ''nieuwbouw'' wordt door u ten onrechte de indruk gewekt, dat het hier om
reguliere woninguitbreiding zou gaan
Niets is minder waar
Deze zogenaamde ''huizen'' betreffen uitbreiding van de in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen, die volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag dd 1907,  in strijd zijn met het Internationaal Recht [1]
Daarnaast zijn de nederzettingen in twee VN Veiligheidsraadsresoluties, 446 en 452 [1979]
veroordeeld als illegaal [2], waarbij bovendien werd opgeroepen tot stopzetting van de bouw
 
Het is van groot belang, dat u de illegaliteit van de nederzettingen vermeldt,
zoals uw Belgische collegae consequent wel doen [3]
Anders ontstaat het valse beeld bij de teletekstlezer, dat het hier om een legitieme
bouw gaat
 
Ook is uit uw berichtgeving niet duidelijk naar voren gekomen, dat niet alleen de 
Westelijke Jordaanoever en trouwens ook Gaza [4], maar ook Oost-Jeruzalem bezet Palestijns
gebied is
 
VERWARREND
 
Verwarrend is, dat u overigens ook nog onjuiste [daarop kom ik nog] begrippen
door elkaar gebruikt
Zo spreekt u over de ''erkenning door de VN van Palestina als Staat'' en even
later over ''een beslissing door de Volkerenbond''
 
Correcter is trouwens te vermelden, dat Palestina van de Algemene Vergadering
van de VN een opwaardering in status heeft gekregen van ''permanente waarnemer'' naar 
''waarnemend niet lidstaat'' [5]
 
DE DOOR U GESCHOTEN BOK
''VOLKERENBOND''
 
Wanneer u bericht over welk nieuwsitem ook, lijkt het mij van
belang, dat u zich terdege op de hoogte stelt van correcte historische achtergrondinformatie
Uw opmerking over 'de beslissing van de Volkerenbond'' is, met alle respect,
bijna ridicuul te noemen
 
Te uwer informatie:
 
De Volkenbond of Volkerenbond (in het Engels: League of Nations) werd op 25 januari 1919[1]opgericht (eerste algemene vergadering op 10 januari 1920[2]) op basis van het Verdrag van Versailles en gevestigd in Genève, met de intentie om via een supranationale organisatie 'een einde aan alle oorlogen' te maken. In zijn grootste vorm (1934-1935) kende de Volkenbond 58 aangesloten landen als leden. De Volkenbond werd opgeheven op 20 april 1946, één dag na zijn laatste vergadering [6]

Er is dus, nogmaals geen sprake van enige beslissing van de ''Volkerenbond'', die
in 1946 is opgeheven en is opgevolgd door de Verenigde Naties

TENSLOTTE

Uit bovenstaande [zie ook de onderstaande bronnen] moge blijken, dat het in uw bericht aan alle
kanten rammelde, zowel betreffende objectiviteit [het niet noemen van de illegaliteit van de nederzettingen].
duidelijkheid [het door elkaar halen van de VN en de Volkenbond] en juiste informatie
[het noemen van de in 1946 opgeheven Volkerenbond als beslissiend Orgaan bij de
upgrading van de status van Palestina]

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u dergelijke tendentieuze en ronduit verkeerde berichtgeving
in de toekomst zult vermijden en vooral de illegaliteit van de nederzettingen niet laat doorgaan
voor een legitieme huizenbouw

Vriendelijke groeten en beterschap toegewenst bij uw berichtgeving over het
Midden Oostenconflict

Astrid Essed
 
 
 
 
 
SBS TELETEKSTBERICHTGEVING
 
 
SBS TELETEKST
ISRAEL BOUWT HUIZEN
30 NOVEMBER 2012
 
Israel gaat 3000 huizen bouwen voor kolonisten op de bezette
Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.
De bouw is een reactie op erkenning door de VN van Palestina als Staat
Een Israelische functionaris bevestigde vrijdag tegenover persbureau AFP, 
dat de nieuwbouw het gevolg was van de beslissing van de Volkerenbond.
Hij vertelde niet, waar de huizen precies kwamen te staan
Israel is tegenstander van de erkenning door de VN
 
Alles over het conflict in de Gaza strook in ons dossier
 
EINDE SBS TELETEKST NIEUWSBERICHT
 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
 
 
 
SETTLEMENTS
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 


[2]

''Bepaalt dat Israëls beleid van het oprichten van nederzettingen op Palestijns en ander Arabisch grondgebied niet legaal is en vrede in de weg staat.''

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446''Beschouwt dat het Israëlische beleid om nederzettingen op te richten in bezet Arabisch gebied niet legaal is en een schending van de Geneefse Conventie betreffende de Bescherming van Burgers tijdens Oorlogstijd.''
........
........
''Roept de overheid en bevolking van Israël op de oprichting van nederzettingen in Arabisch gebied te stoppen.''

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452[3]

''De Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse gebieden zijn illegaal volgens het internationaal recht en worden gezien als een van de belangrijkste hinderpalen voor het vredesproces.''

BESLISSING VAN ISRAEL IS CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012''Volgens het internationaal recht zijn de nederzettingen illegaal, maar dat ontkent Tel Aviv.''

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
30 NOVEMBER 2012[4]

Volgens het Internationaal Recht is Gaza nog steeds bezet gebied,
ondanks de Israelische militaire terugtrekking in 2005
omdat Israel de grenzen en het luchtruim controleert

Zie ook:


VRAAG EN ANTWOORD: ISRAEL TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZA STROOK

''12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?

Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren. Israël zal effectieve militaire en administratieve controle over de Gazastrook blijven uitoefenen door:

- de controle of het behoud van het recht op de controle over het luchtruim; 
- de controle of het behoud van het recht op de controle over de kuststrook; 
- het behoud van het recht om invallen in de Gazastrook te doen; 
- het regelen van het passeren van personen en goederen door internationale grenzen, of het behoud van het recht om dit te doen; 
- de controle over overheidsfuncties: migratie, handel en fiscale politiek; 
- het opleggen van de Palestijnse infrastructurele afhankelijkheid wat betreft water en elektriciteit; 
- de controle over de Philadelphi corridor in Rafah. ''

 

http://www.politics.be/duiding/596/#12[5]


HUMAN RIGHTS WATCH

PALESTINE: NEWEST OBSERVER STATE SHOULD ACT ON RIGHTS TREATIES

29 NOVEMBER 2012


http://www.hrw.org/news/2012/11/29/palestine-newest-observer-state-should-act-rights-treaties

 

 

[6]

 

WIKIPEDIA

VOLKENBOND

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkenbond

Meer van Astrid Essed