Activisten bekladden Rotterdamse gebouwen/Revealing a crime is not a crime

Za 10 Augustus 2013 02:51 | Astrid Essed | 3526 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/REVEALING A CRIME IS

NOT A CRIME
 
ZIE OOK
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Naar aanleiding van het bericht ''Kantoor bouwer Rotterdams Uitzetcentrum beklad'' [1]
heb ik onderstaand commentaar geschreven
Dit geldt uiteraard ook voor andere bekladdingen, zoals die van PriceWaterhouseCoppers, Ballast
Nedam in Rotterdam [2] en toekomstige
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
[1]
 
KANTOOR BOUWER ROTTERDAMS UITZETCENTRUM BEKLAD
7 AUGUSTUS 2013
 
 
[2]
 
GEBOUWEN ''BORDERPROFITEERS'' BALLAST NEDAM EN PWC BEKLAD
 
 
 
ZIE OOK RTV RIJNMOND
 
RTV RIJNMOND
ASIELACTIVISTEN BEKLADDEN OPNIEUW ROTTERDAMS PAND
 
 
 
 
 
ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN/REVEALING A CRIME IS
NOT A CRIME
 
ZIE OOK
 
 
 
Het eerste, dat te zien is op de door RTV Rijnmond gemaakte foto [1] van deze
''bekladactie'' is de leuze ''Human Rights for Everybody'' [2]
En dat is nu precies, waar het bij deze actie om draait.
Gelijke rechten, mensenrechten voor iedereen.
 
Want zowel in de aard van de vreemdelingenwetgeving als de uitvoering van
het asielbeleid is er sprake van discriminatie en ernstige tot zeer ernstige mensenrechtenschendingen.
 
VREEMDELINGENWETGEVING
 
Het begint reeds bij het verschijnsel vreemdelingenwetgeving, waarbij een
discriminerend onderscheid gemaakt wordt tussen mensen met geldige
''Nederlandse'' verblijfspapieren en hen, die daarover niet beschikken.
Een voorbeeld:
Wanneer een Nederlander een strafbaar feit gepleegd heeft belandt hij/zij 
wanneer er sprake is van voldoende bewijs, in de gevangenis of krijgt een
taakstraf.
Wanneer een naar Nederland gevluchte asielzoeker [die nog in procedure zit]
of iemand, die hier illegaal verblijft [uitgeprocedeerd bijv]
wordt veroordeeld voor een strafbaar feit, belandt deze in de gevangenis en wordt
na uitziting van zijn straf als ''ongewenste vreemdeling'' het land uitgezet, ook
al zou er sprake zijn van een gevaarlijke situatie aldaar.
Maar gevaar of niet, hier is sprake van een ''dubbele straf'' [3]
Een ander voorbeeld:
Wanneer een Nederlander bij een treincontrole erop betrapt wordt
geen geldig kaartje te hebben, krijgt hij/zij een boete
Wanneer het een ''illegale'' vreemdeling betreft, wordt deze het land
uitgezet.
Ongeacht het feit of het een gevaarlijke situatie is of niet
 
Dat zijn een aantal fundamentele ongelijkheden.
De Nederlandse Staat, die zich volgens artikel 1, Nederlandse
Gromdwet [4] heeft gecommitteerd, niet te discrimineren en ''
allen, die in Nederland wonen'' [en dat is ook met ''illegalen'' het geval]
gelijk te behandelen, doen dat dus niet!
 
ASIELBELEID/DE UITVOERING
 
 
In grond is de asielwetgeving al onrechtvaardig.
 
Immers alleen diegenen, die worden
vervolgd in eigen land, kunnen in aanmerking komen
voor asiel.
Diegenen, die hun land zijn ontvlucht vanwege bittere armoede,
de zogenaamde ''economische vluchtelingen''
komen niet in aanmerking voor asiel.
Ondanks het feit, dat vrijwaring van armoede een erkend
mensenrecht is, dat in verschillende
verdragen is gewaarborgd.
 
Maar war betreft de vervolgden, die wel
in aanmerking komen voor asiel:
 
In veel gevallen echter worden zij  afgewezen, wat
al tot hun dood heeft geleid, waarvoor de Nederlandse Staat
dan verantwoordelijk is. 
Een tipje van de sluier:
Berucht is de zelfmoord van de Russische vluchteling
Dolmatov in vreemdelingendetentie [5]
Een ander schokkend geval is dat van een Afghaanse
vluchteling, die in 2006 werd uitgezet en in 2010
werd gedood door de Taliban [6]
Zijn vluchtverhaal werd niet geloofd, wat leidde tot zijn
gewelddadige dood.
 
Tot zover diegenen, die aanspraak kunnen
maken op asiel, maar die in heel veel gevallen niet krijgen,
met bovengeschetste fatale gevolgen.
 
VREEMDELINGENDETENTIE
 
Over vreemdelingendetentie is veel van doen
Zie het kritische rapport van de Nationale 
Ombudsman [7]
Maar het fundamentele onrecht is, dat hier mensen
zitten gedetineerd, die noch verdacht te zijn, noch te zijn veroordeeld
voor een strafbaar feit, maar toch vastziitten
Hun enige ''misdaad''?
Te zijn gevlucht voor vervolging en/of armoede/oorlog.
 
Bovendien is het vaak uitzichtloos, hoe lang zij vastzitten.
In feite is hun detentie een internationaal verboden
''administratieve detentie'' [8], omdat zij vastzitten
zonder aanklacht of proces.
De vraag, ''of het behoorlijk-humaan is, om mensen
zonder veroordeling op deze wijze op te sluiten'', stelt
de Nationale Ombudsman zichzelf ook in zijn rapport [9]
 
OMSTANDIGHEDEN VREEMDELINGENDETENTIE
 
De omstandigheden van de vreemdelingendetentie zijn nog slechter
dan in ''reguliere'' gevangenissen.
Er is geen recht op arbeid, weinig of geen recreatiemogelijkheden,
geen recht op onderwijs, geen begeleid verlof
bij speciale omstandigheden [zoals geboorte of
overlijden familieleden] [10]
Ook zijn er nog steeds kinderen in detentie [11]
De toegang tot de medische zorg is slecht [12]
Maar wat vaak als ergst wordt ervaren is de uitzichtloosheid, omdat het
zoals gezegd, nooit duiidelijk is, hoelang iemand
vast blijft zitten.[13]
Het is dan ook niet voor niets, dat Amnesty International
een campagne/petitie is gestart tegen de kwalijke
praktijk van vreemdelingendetentie [14]
 
 
DE RECHTELOZE POSITIE VAN UITGEPROCEDEERDEN
 
De lijst van onrecht, aan vluchtelingen aangedaan in Nederland,
maar ook in andere Europese landen [15], is lang, evenals
hun daaruit voortvloeiende lijdensweg.
 
Nog enkele zaken hieruit en wel de positie van ''uitgeprocedeerden''
Wanneer een vluchteling in Nederland ''uitgeprocedeerd'' is [dus geen
recht heeft op asiel], dient hij/zij Nederland binnen 48 uur te
verlaten.
Ik ben van mening dat niemand weg hoeft, omdat mensen niet voor
niets vluchten.
Maar dat terzijde, omdat ik nu de praktijk in het Neerlandse beschrijf:
 
Mensen ''moeten'' dan wel weg, maar kunnen dat vaak niet.
Deels omdat zij gevaar lopen in eigen land vanwege vervolging [maar niet
zijn geloofd door de IND, die soms de meest absurde bewijzen vraagt],
deels omdat de situatie in eigen land vanwege [burger] oorlogen te gevaarlijk
is.
Deze laatste groep van uitgeprocedeerden gaan vaak vreemdelingendetentie
centrum in en uit, omdat de rechter eerst concludeert, dat ''er geen snelle kans
op uitzetting is'' [bijv vanwege oorlogssituatie of omdat
de ambassade van het herkomstland niet meewerkt] en zij moeten worden vrijgelaten
Vervolgens komen ze op straat te staan met een treinkaartje [naar overal
 
en nergens], MAAR ZONDER ENIG RECHT OP ELEMENTAIRE LEVENSBEHOEFTEN
EN EEN DAK BOVEN HUN HOOFD
Zij gaan dan noodzakelijkerwijs zwerven, worden opnieuw gearresteerd en komen
opnieuw in vreemdelingendetentie.
 
En de ellende begint van voren af aan.
 
En ondanks het feit, dat deze mensen niet terug kunnen, weigert de Nederlandse 
Overheid hen een verblijfsvergunning te geven om zo een menswaardig bestaan
op te bouwen.
 
Zo is het Tentenkamp verzet ontstaan [Ter Apel, Amsterdam Notweg, Den Haag koekamp,
gedragen door de uitgeprocedeerde vluchtelingen en solidaire buurtbewoners en activisten [16]
 
De Nederlandse Staat kan er niet meer omheen:
De strijd van de uitgeprocedeerden en andere asielzoekers tegen
het inhumane asielbeleid is nu zichtbaar [17]
 
Daarbij worden zij geholpen door initiatieven als de door de Staat en bepaalde media [18]
zo verfoeide No Border Camp [19]
Dat strijd overigens wel degelijk loont blijkt uit het bericht, dat
twee uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Kamp Osdorp [Notweg]
recentelijk een verblijfsvergunning hebben gekregen [20]
 
UITZETTINGEN NAAR GEVAARLIJKE GEBIEDEN
 
Schering en inslag zijn de uitzettingen van vluchtelingen naar gevaarlijke
en oorlogsgebieden [21], zelfs als er sprake is van mensen, die in hongerstaking
zijn [22] en daardoor extra zorg behoeven [23]
Hierbij speelt vliegtuigmaatschappij de KLM een destructieve rol,
door zonder enige kritiek als uitzettingsluchtvaartmaatschappij te
fungeren [24]
Uitlatingen van de KLM, dat zij handelt in opdracht van de autoriteiten[25]  is
klinkklare onzin.
De KLM bepaalt zelf wie zij vervoert en is daardoor medeplichtig, mocht
de vluchteling, na uitgezet te zijn, iets overkomen [26]
 
Die medeverantwoordelijkheid geldt ook bedrijven zoals Bam [27] en van Omme
en Groot, waarbij de eerste verantwoordelijk is [en dik verdiend heeft aan] voor
de bouw van het vernieuwde vreemdelingendetentiecentrum Schiphol Oost en
de tweede voor het vernieuwde vreemdelingendetentiecentrum Zestienhoven [28]
 
Van Omme en Groot is de projectontwikkelaar, waarvan ''onbekenden'' de muren
hebben beklad [29]
 
EPILOOG
 
Ik heb hierboven een tipje van de sluier van het inhumane asielbeleid
de revu laten passeren.
Er is nog veel meer over te zeggen, maar volgens mij geeft dit een redelijk beeld
van de misdaden, die de Nederlandse Staat en met haar samenwerkende bedrijven als 
Bam, Omme en Groot, de KLM en nog vele anderen, die een flinke hap uit de ruif krijgen,
pleegt.
 
Het ironische [maar in het kader van machtspolitieke verhoudingen niet
verbazingwekkende] is, dat de machthebbers, die het onrecht plegen, ermee wegkomen [30], terwijl
diegenen, die het onrecht aanklagen, als criminelen en extremisten te boek staan [31]
 
Daaraan helpen bepaalde media [zoals de Telegraaf, het reformatorisch Dagblad
en ook anderen]], graag aan mee,
door de politieke criminelen [32] als slachtoffers af te schilderen en de strijders voor een
menswaardig bestaan voor iedereen, ongeacht afkomst of land van herkomst [33] als
criminelen te bestempelen [34]
 
Wie tot zich laat doordringen, dat het ongelijk behandelen van Nederlanders en zij, die
vanwege vervolging, armoede en/of oorlog naar Nederland gevlucht
zijn voor bescherming onacceptabel is en de mensenrechtenschendingen, vluchtelingen 
in Nederland aangedaan [zie hierboven] veroordeelt, zal door de hetze tegen de verdedigers
van vluchtelingen en mensenrechten heenzien
 
En begrijpen, dat het bekladden van het gebouw of het spuiten van wat verf tegen een huis
peanuts is in vergelijking tot het de dood injagen van mensen is.
 
Het is zoals ze zeggen
 
REVEALING A CRIME IS NOT A CRIME!
HUMAN RIGHTS FOR EVERYBODY!
 
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
RTV RIJNMOND
ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN
7 AUGUSTUS 2013
 
 
 
[2]
 
RTV RIJNMOND
ACTIVISTEN BEKLADDEN ROTTERDAMSE GEBOUWEN
7 AUGUSTUS 2013
 
 
 
[3]
 
GA TERUG NAAR JE ''EIGEN LAND?''
18 JULI 2013
 
 
 
[4]
 
''Art 1
''Allen, die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen 
gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht en
op welke grond ook, is niet toegestaan''
 
ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET
 
 
[5]
 
HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM
12 APRIL 2013
 
 
 
[6]
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 [7]
 
 
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFMAATREGEL OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring
 
DE NATIONALE OMBUDSMAN
7 AUGUSTUS 2012
 


 
 
[8]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ADMINISTRATIEVE DETENTIE
 
 
 
 
[9]
 
 
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFMAATREGEL OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring
 
DE NATIONALE OMBUDSMAN
7 AUGUSTUS 2012
 
 
 
 
[10]
 
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFMAATREGEL OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring
 
DE NATIONALE OMBUDSMAN
7 AUGUSTUS 2012
 


[11]
 
Kinderen in detentie
Zie blz 25, rapport Nationale Ombudsman waarin gesproken
wordt van een Gezinsafdeling in vreemdelingendetentiecentrum Zestienhoven
 
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFMAATREGEL OF MAATREGEL OM UIT TE ZETTEN
Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring
 
DE NATIONALE OMBUDSMAN
7 AUGUSTUS 2012
 


 


[12]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
VREEMDELINGENDETENTIE/IN STRIJD
MET MENSENRECHTEN
JULI 2010
 

[13]
 
WAT HET LEVEN IN HET DETENTIECENTRUM ERG MOEILIJK MAAKT
IS DAT JE NOOIT WEET WANNEER JE VRIJGELATEN WORDT OF 
WANNEER JE UITGEZET WORDT
TANOU DALLIO
 [14]

AMNESTY INTERNATIONAL
IK SCHAAM ME DIEP


AMNESTY INTERNATIONAL
VREEMDELINGENDETENTIE[15]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ITALY: SUMMARY RETURNS TO GREECE
VIOLATE RIGHTS
22 JANUARI 2013
 
 
[16]
 
ASTRID ESSED
WEBSITE
TAG/TENTENKAMP
 
 
 
 
 
[17]
 
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
 
 
 
[18]
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN
29 JULI 2013
 
 
 
[19]
 
NO BORDER CAMP
ACHTERGROND
 
 
 
[20]
 
NO BORDER
TWEE VERBLIJFSVERGUNNINGEN VOOR KAMP OSDORP
 
 
 
 
 
[21]
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING HEER O.A. NAAR 
ONVEILIG NIGERIA OP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
[22]
 
NOS
TEEVEN ZET TWEE HONGERSTAKERS UIT
1 AUGUSTUS 2013
 
 
 
[23]
 
 
HET BELANG VAN GOEDE NAZORG NA EEN HONGER EN DORSTSTAKING
JOHANNES WIERSTICHTING
 
 
 
[24]
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N. NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
OP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
[25]
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
[26]
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
[27]
 
BAM BESMET BEDRIJF
 
 
 
[28]
 
KANTOOR BOUWER ROTTERDAMS UITZETCENTRUM BEKLAD
27 AUGUSTUS 2013
 
 
 
[29]
 
KANTOOR BOUWER ROTTERDAMS UITZETCENTRUM BEKLAD
27 AUGUSTUS 2013
 
 
 
[30]
 
NOS
TEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT
18 APRIL 2013
 
 
 
[31]
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN
29 JULI 2013
 
 
 
[32]
 
HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEG
PETER STORM
12 APRIL 2013
 
 
 
[33]
 
NO BORDER CAMP
ACHTERGROND
 
 
 
[34]
 
REFORMATORISCH DAGBLAD
ACTIVISTEN TEGEN ASIELBELEID BUNDELEN DE KRACHTEN
29 JULI 2013
 

Meer van Astrid Essed