Standbeeld Johannes van den Bosch/Schurk in de kolonieen en in Nederland!

Wo 3 Augustus 2022 04:29 | Astrid Essed | 90 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
STANDBEELD JOHANNES VAN DEN BOSCH ONTHULD/KOLONIALE
SCHURK MET BLOED AAN ZIJN HANDEN, MAAR OOK IN NEDERLAND!
BRIEF AAN GEMEENTE WESTERVELD
[Waaronder Frederiksoord waar het standbeeld is onthuld,valt]
AAN
GEMEENTE WESTERVELD
[Mocht u in tijdnood zijn, dan kunt u direct doorscrollen naar mijn
Eis aan uw adres]
Onderwerp:
Onthulling van het standbeeld van Johannes van den Bosch op
25 juni 2022 in Frederiksoord, vallend onder Gemeente Westerveld
Geacht Gemeentebestuur
Geachte Gemeenteraadsleden
''Namens De Nederlandsche Bank bied ik hiervoor vandaag excuses aan. Excuses aan alle nazaten van slaafgemaakten in Nederland, in Suriname, in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Namens De Nederlandsche Bank bied ik hiervoor vandaag excuses aan. Excuses aan alle nazaten van slaafgemaakten in Nederland, in Suriname, in Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Excuses aan alle mensen die door de persoonlijke keuzes van ook mijn voorgangers herleid werden tot hun huidskleur. Tot een bedrag. Tot handelswaar op een inventaris. Excuses aan alle mensen die vandaag nog steeds de gevolgen hiervan dragen.''
[1]

 
U zult zich afvragen, Waarde Gemeenteraadsleden, waarom ik mijn brief, naar aanleiding van
de onthulling van het standbeeld van koloniale voorman Johannes
van den Bosch [2] met dit citaat begin.
Welnu, omdat met het aanbieden van excuses aan de tot slaaf gemaakten,
,de Nederlandsche Bank middels een speech op Keti Koti [Jaarlijkse
Herdenking Afschaffing Slaverbij in de ''Westindische'' kolonieen] [3]
haar morele verantwoordelijkheid heeft genomen en heeft toegegeven:
''Onze voorgangers zaten gruwelijk fout en waren verantwoordelijk
voor een Internationale Misdaad''
Zo doen beschaafde mensen dat.
In het onder uw Gemeente [en daarmee bent u dus medeverantwoordelijk!]
ressorterende dorp Frederiksoord is echter het tegenovergestelde gebeurd
en dat is des te verbijsterender, omdat wij niet meer eind 19e Eeuw leven,
toen een standbeeld voor de koloniale massamoordenaar J.P. Coen
werd onthuld [4].
Maar dat  in deze tijd, anno 2022, pak weg een week
voordat het hoogste financiele Orgaan van de Nederlandse Staat,
de Nederlandse Bank [5], de morele moed heeft opgebracht om haar Hand in
Eigen Boezem te steken en haar betrokkenheid bij de Internationale
Misdaad, de Slavernij, te erkennen en te veroordelen [6], in Frederiksoord
juist een standbeeld is onthuld van een grote koloniale Schurk, Johannes van
den Bosch! [7]
Maar Van den Bosch was niet alleen een koloniale misdadiger, ook
in Nederland heeft hij veel Kwaad gedaan.
Daarover straks meer
Nu eerst
JOHANNES VAN DEN BOSCH, KOLONIALE MISDADIGER
Johannes van den  Bosch, naast vele functies [waaronder generaal,
minister van Kolonieen, commandant van het Nederlands-Indische leger]
Gouverneur Generaal van het toenmalige Nederlands-Indie [Indonesie dus] [8]
was verantwoordelijk voor de oprichting van het zogenaamde ''Cultuurstelsel'' [9] een dwangarbeiderssysteem, waarbij de inheemse boeren verplicht waren
als een soort ''pacht'', maar liefst 20 procent van hun grond te gebruiken voor gouvernementsproducten: producten voor de Europese markt.[10]
Al deze producten werden door de Nederlandsche Handelsmaatschappij
[11] in Europa verkocht en geveild. [12]
Pure afknijperij en machtsmisbruik dus.
Maar alsof dat nog niet erg genoeg was, heeft onderzoek uitgewezen, dat
tussen 1834 en 1879, dit ''Cultuurstelsel Grapje'' op Java heeft geleid tot
een aanzienlijke sterfte onder de bevolking. [13]
Zie maar eens naar de onderzoeksresultaten, onder noot 14 ! 
KORTOM:
Een misdadige operatie dus, een grootschalige Moordpartij.
En van een dergelijke Misdadiger is er recentelijk een standbeeld onthuld.
Schaamt u zich niet!
En kom me niet aan met het Verhaaltje, dat u van bovengenoemde feiten niet geheel op de hoogte was.
Ze zijn algemeen bekend en het is uw taak, als Bestuurders, om op
de hoogte te zijn!
Overigens, ook in het toenmalige ''Nederlands West Indie'' [het huidige Suriname, waar van den Bosch heeft geopereerd] [15] was
deze meneer Johannes van den Bosch actief, maar in tegenstelling tot wat wel wordt beweerd [16], was hij niet voor afschaffing van de slavernij [17]-ook al heeft hij wel in zoverreverbetering in de positie van tot slaaf gemaakten gebracht, dat zij niet langer als ''Zaken'' maar als ''Personen'' werden
beschouwd, zoals vastgelegd in het door Van den Bosch in 1828 tot stand
gebrachte ''Reglement op het beleid der Regeering van de Nederlandsch West Indische Bezittingen, artikel 117  [18]
Zie ook over van den Bosch's operaties in Suriname, noot 19, waarin
door Surinamist Ellen Neslo terecht wordt opgemerkr
''Van den Bosch keek dus naar de centjes. Neslo: "Als het alleen maar om de menslievendheid te doen was, had hij zich wel harder gemaakt voor afschaffing van de slavernij." [20]
JOHANNES VAN DEN BOSCH/NAAST KOLONIALE
SCHURK, SCHURK IN NEDERLAND
Nu kom ik toe aan de redenen van de onthulling van zijn
standbeeld, de zogenaamde ''liefdadigheid'' of ''menslievendheid'' die hij in Nederland verricht zou hebben
[21]
Ik noem het het Kwaad, dat hij in Nederland heeft verricht!
Toelichting!
In 1818 werd de Maatschappij der Weldadigheid door Johannes
van den Bosch en anderen met als voorgegeven doel om de armen de kans te geven een beter bestaan op te bouwen. [22]
Voorgegeven zeg ik met opzet, zoals zal blijken.
Van den Bosch was van mening, dat  "arbeid, onderwijs en onderhoud” de armen zal verheffen “tot hogere beschaving, verlichting en weldadigheid” [23]
De ''Maatschappij van Weldadigheid'' sticht zeven Koloniën van Weldadigheid In het oosten van Nederland en wat nu de Belgische Kempen zijn. 
In Drenthe worden twee ''vrije kolonieen'' gesticht en een 
''onvrije'' [24]
De naam zegt het al:
Naar die vrije kolonieen gingen de mensen [armen, bedelaars,etc] ''op basis van vrijwilligheid en de onvrije
kolonie was een strafkolonie [25]
In de koloniën krijgen weeskinderen, arme gezinnen en bedelaars een dak boven hun hoofd en leren ze om het land te bewerken. [26]
Het leek dus [op die ''onvrije kolonies'' na] zo mooi en ideaal
Maar de praktijk was wel anders:
Het leven en de omstandigheden waren niet alleen hard,
het sterftecijfer hoog [27],
het systeem zelf was kwaadaardig:
Niet alleen moesten mensen keihard werken op het land,
ze begonnen al met een schuld aan de Maatschappij, die ze geacht werden met hun eigen landbouwopbrengsten af te lossen, wat maar weinigen lukte [27], wat dus neerkomt op
een plat dwangarbeiderssysteem [28]
En op die ''vrijwillige gang'' naar die ''vrije kolonies
viel ook nog wel wat op af te dingen [29]
En daarvoor krijgt deze meneer van den Bosch een standbeeld?
Het is ongelooflijk en dat in deze tijd!
EPILOOG
Ronduit een Schande dus, Gemeenteraadsleden, dat krap een week voordat de Nederlandse Bank haar excuses aanbood
over het slavernijverleden [30] er in uw Gemeente een
beeld wordt onthuld van een uitgesproken koloniale Schurk en
Misdadiger, die in het toenmalige Nederlands-Indie
[Indonesie dus] verantwoordelijk was voor misdadige
dwangarbeid.
Lees de noten nog maar eens over en zie bijgevoegde noot 31!
En ook in Nederland was hij verantwoordelijk voor
grootschalige dwangarbeid, daarvoor beloond met een Standbeeld.....
En kom me niet aan met het Verhaaltje, dat je het ''In zijn Tijd'' moet zien, want tegen zijn koloniale misdadigerspraktijken
was ook '' die Tijd'' al verzet!
Ten eerste wordt dat standbeeld over deze Schurk NU
onthuld, anno 2022
Ten tweede was er ''in die Tijd'' wel degelijk verzet tegen
dat Cultuurstelsel
Ik citeer koloniaal hervormer de liberaal Wolter Robert van
Hoevell [32] uit een toespraak:
''Volk van Nederland, brandt u geen bloedschuld op het geweten? (…) Twee eeuwen lang heeft daar (op Java) uwe vlag gewapperd; twee eeuwen lang hebt gij er den scepter der overheersching gezwaaid; millioenen en millioenen zijn van de handenarbeid der inboorlingen in uwe schatkist gevloeid (…) en niets hebt gij hun teruggegeven (…)” [33]
En met van Hoevell, anderen [34]
Schrijver Multatuli [Eduard Douwes Dekker] was een belangrijk verzetsman tegen deze uitbuitings'
politiek [35] en als reactie op praktijken als van Johannes van den Bosch werd
de ethische politiek ontwikkeld [36] met in ieder geval het besef, dat er oog moest zijn voor ''de belangen van de inheemse bevolking'' [37]
VERZET TEGEN HET BEELD!
Maar tegen Onrecht is altijd verzet!
Daarom veel waardering voor het protest van activisten, die het Standbeeld
van Johannes van den Bosch een Boevenpak aantrokken [38]
Dat in schrik contrast tot de beeldhouwster van het Standbeeld, dat zich in
een interview bewonderaar toonde van dwangarbeid en de koloniale wandaden van Johannes van den Bosch op geen enkele manier veroordeelde
[39]
Je zal maar zo'n raar wereldbeeld hebben...............
Ook haalt ze haar neus op voor de critici van het beeld
Ik citeer:
''Johannes van den Bosch heeft ook een donker verleden. Als gouverneur-generaal verplichtte hij de bevolking van Nederlands-Indië om gewassen voor de regering te verbouwen. Tegenwoordig worden standbeelden van personen uit die tijd daarom in twijfel getrokken. Toch houdt dat de kunstenaar niet tegen: "Lekker puh. Dat is wat je doet als kunstenaar. Als iedereen zegt dat je het niet moet doen, moet je het juist doen"
[40]
Ik kan dat niet anders uitleggen dan als affiniteit met/in ieder geval geen afkeuring van zijn koloniale visie
In een ding heeft de kunstenares mi WEL gelijk met haar opmerking:
''"Wij doen het tegenwoordig ook niet veel beter. Misschien praten ze ook wel zo over ons over 200 jaar." [41]
Ja, maar dat is geen reden om een koloniale Schurk uit het
verleden te vereeuwigen.
EIS
Ik eindig met een eis aan uw adres, wat u waarschijnlijk
wel heeft zien aankomen
Dit standbeeld is onthuld in Frederiksoord, op locatie van een
van de voormalige strafkolonieen van Johannes van den Bosch.
Een klap in het gezicht van al die armen, arbeiders, bedelaars en
ook weeskinderen, al die bezitlozen, die daar zijn onderdrukt
Maar ook een klap in het Gezicht van die duizenden Javaanse boeren, die onder zijn Cultuurstelsel zijn uitgebuit en massaal
zijn omgekomen
Frederiksoord maakt deel uit van uw Gemeente
Het lijkt mij daarom een zaak van doodnormaal Fatsoen,
als u dat Standbeeld, dat een belediging is voor de Vrijheid
van ieder mens, zo snel mogelijk neerhaalt, voor anderen
u voor zijn.
En dat u uw excuses aanbiedt aan de nazaten van de onderdrukte Javaanse boeren EN de Nederlandse arbeiders,
die hebben geleden onder zijn kwade regime.
Doet u dat niet, dan hou ik u moreel medeverantwoordelijk
Ik heb gezegd
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
VOOR UW GEMAK HEB IK DE NOTEN
IN LINKS ONDERGEBRACHT
NOTEN 1 T/M 10
NOTEN 11 T/M 13
NOOT 14
NOTEN 15 T/M 18
NOTEN 19 T/M 23
NOOT 24
NOTEN 25 T/M 28
NOTEN 29 T/M 37
NOTEN 38 T/M 41

Meer van Astrid Essed