VN erkennen Palestina als waarnemersstaat/Begin erkenning Palestijnse rechten

Di 11 December 2012 03:56 | Astrid Essed | 3642 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSSTAAT/BEGIN ERKENNING PALESTIJNSE RECHTEN
 
We declare our right on this earth....to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary''
 
Quote Malcolm X
 

Statehood will be the fruit of resistance, not negotiations''

Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza 
Eindelijk is het dan zover
Na jarenlange obstructie van Israel en de VS, die hun veto tientallen malen gebruikt hebben 
om Palestijnse rechten te onderdrukken [1], is er dan het begin van de erkenning van Palestijnse
rechten, namelijk de upgrading van Palestina van ''permanente waarnemer'' naar ''waarnemend
niet lidstaat'' [2]
Hiermee is Palestina de facto als Staat erkend door de VN [3] en geeft de Palestijnen
betere toegang tot internationale instanties als de Wereldbank en het Internationaal Strafhof  door ratificatie van het Statuut van Rome [4]
 
Vooral dat laatste is belangrijk in verband met de mogelijkheid, Israel aan te klagen wegens
oorlogsmisdaden
 
Dit was iets, dat de VS niet konden tegenhouden, omdat het een VN AV [Algemene Vergadering] stemming betrof, waarbij, zoals volgens goed democratisch principe,
meerderheid van stemmen geldt
In tegenstelling tot de VN Veiligheidsraad, waarbij een van de ''permanente lidstaten''
[VS, Groot Brittannie, Frankrijk, Rusland en China] een hele stemming kan
frustreren door een ''veto'' uit te spreken
Zoals reeds gezegd hebben de VS dat tientallen keren ten nadelen van Palestijnse
rechten gedaan, nog recentelijk, toen zij een veto uitspraken over
de erkenning van Palestina als lidstaat, wat door de VN Veiligheidsraad moet worden goedgekeurd [5]
 
 
De stemming  was tekenend, omdat vrijwel de hele niet Westerse wereld voor stemde, wat trouwens wel te verwachten was
Immers, traditioneel en vanuit anti-kolonialistisch perspectief [6] zijn de Wereldlanden al 
decennialang de natuurlijke bondgenoot van Palestina 
 
De enige 9 tegenstemmers waren  Israel en [hoe kan het ook anders], de VS,
Canada, Panama, vier van de VS afhankelijke eilandstaten en als enig Europees [en EU]
land, Tsjechie
Voorstemmers waren praktisch de hele wereld en opvallend een aantal EU staten
Trots mogen genoemd worden landen als Scandinavie [Denemarken, Zweden en Noorwegen] ,Finland,
Ierland [dat voeling heeft met Palestijnse rechten door de eeuwenlange Britse overheersing], Frankrijk, Belgie, Spanje, Griekenland en Portugal
Ook Rusland was voorstemmer
 
Onder de Europese onthouders waren traditioneel die hard pro Israel landen
zoals Groot-Brittannie, Duitsland en Nederland [7]
 
 
 
Andere Europese onthouders waren Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Estland,  Kroatië, Letland, Litouwen,Macedonië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Polen,  San Marino,  Slowakije, Slovenië en Hongarije [8]
 
 
Dit laat, voor het eerst heel duidelijk, de verdeeldheid binnen het Europees kamp zien [9]
 

 
Mondiale onthouders waren o.a. vijf [zeer arme en afhankelijke!] Afrikaanse landen,
drie Zuid-Amerikaanse landen, een aantal  EU landen en als verrassend,
het doorgaans zeer Atlantisch georienteerde Australie [10]
 
 
ONTHOUDING/NEDERLANDSE HYPOCRISIE ONDER DE LOUPE
 
Laten we het Nederlandse onthoudingsstandpunt nader belichten
 
Op zich is zo'n onthouding, zeker van de kant van rabiate Israel lover Nederland,  positief en een stap voorwaarts
Anderszijds is het ook laf, hypocriet en ontwijkend
 
 
Het Nederlandse kabinet was ''niet principieel tegen'' de opwaardering van Palestina, maar achtte 
de opwaardering van de status van Palestina niet ''opportuun'' vanwege eventuele
represaillemaatregelen door Israel EN het feit, dat de VS weer een rol zou willen spelen
in ''vredesonderhandelingen'' [11]
 
 
Met neo koloniale arrogantie verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Timmermans in zijn brief aan de Tweede
Kamer, ik citeer:
'' De Palestijnen zouden er verstandig aan doen af te
wachten welke initiatieven de Amerikaanse regering ontplooit, wanneer het
tweede mandaat van President Obama een aanvang neemt.''
 

Verder schoof Timmermans de Nederlandse verantwoordelijkheid van zich af door
op te merken, dat de EU dan eerst maar eens op een lijn moest zitten [12]
 
 
Argumenten Timmermans:

Represaillemaatregelen door Israel
 
Represaillemaatregelen door Israel zijn inmiddels gekomen [13]
en de Europese reactie daarop ook [14]
Daarover straks
 
Maar het Nederlandse onthoudingsstandpunt, gebaseerd op o.a. Israelische represaille
maatregelen, is principieel ONjuist
Want wanneer daarvan sprake is, dient in EU verband aangedrongen te worden
op sancties tegen Israel
Niet moeten de Palestijnen worden ''gestraft'' voor het onrecht, dat Israel hen, al decennialang, aandoet
 
VS ''inspanningen'' voor de ''vrede''
 
Het tweede argument van Timmermans, dat de Palestijnen VS inspanningen tot ''vredesonderhandelingen'' zouden moeten afwachten, is ronduit nonsensicaal, aangezien 
Nederland zich zeer wel bewust is van de uitgesproken pro Israel houding van de VS
 
EU concensus
 
En het derde argument, het afschuiven op een te bereiken ''EU concensus'' is dus gewoon afschuiven
 
Tot zoverre de Nederlandse hypocrisie ontmaskerd, die de facto neerkomt op de handhaving
van de status quo [Israel bezettende macht/Palestijnen rechteloos]
 
 
 
ERKENNING PALESTINA ALS STAAT/NIET VOOR HET EERST
 
In de politiek en media wordt de upgrading van de status van Palestina gepresenteerd
als de erkenning van Palestina als Staat [15]
 
Die erkenning heeft echter al eerder plaatsgevonden
Volgens het Internationaal Recht was Palestina al erkend, in 1922 door de
Volkenbond [voorloper VN] , toen Groot Brittannie het Mandaat kreeg over Palestina
[16] en in 1947 door de VN bij VN AV Resolutie 181 over de ''verdeling'' van Palestina 
in een Joods en Arabisch deel [17]
 
Nogmaals zou de VN Palestina erkennen en wel door de op
12 maart 2002 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 1397, die zich uitsprak voor
de Tweestatenoplossing [18]
 
Bilaterale erkenning had reeds plaatsgevonden door ruim 130 VN landen [19]
 
OP EEN RIJTJE
VN UPGRADING VAN PALESTINA/DE VOORNAAMSTE VOORDELEN
 
Afgang Israel/VS combinatie
Verdeeldheid binnen de EU
 
Politiek gezien is het een belangrijke stap voorwaarts in de erkenning van 
de Palestijnse rechten en een grote afgang voor het Israel en het pro Israel bolwerk
Immers, 138 leden van de 193 VN leden stemden VOOR, een overweldigende 
meerderheid dus
Kon het VN lidmaatschap van Palestina op dezelde democratische wijze geregeld worden,
dus buiten het imperialistische veto system [in handen van de 5 machtigste landen ter
wereld], dan had de eerder reeds erkende Staat Palestina [20], althans op VN  papier,
een ferme uitgangspositie
 
Het interessante is de ''trouble in paradise'' situatie bij de traditioneel Israel gezinden [21]
Een deel van de EU voor, een ander deel onthield zich van stemming
Alleen Tsjechie [nu niet direct het belangrijkste Europese land] bleef een rabiaat
pro Israel standpunt verdedigen
 
VN Voordelen Palestijnen
 
Verder heeft die VN upgrading een aantal directe voordelen
Zo krijgen de Palestijnen betere toegang tot internationale organisaties als
de Wereldbank en het Internationaal Strafhof door ratificatie van het Statuut van Rome [22]
Dat laatste is van groot belang in verband met het aanklagen van Israel wegens oorlogsmisdaden
Gezien Israels bijna dagelijkse schendingen van het Internationaal Recht, in heden en verleden [23] hoeft
een dergelijke aanklacht niet lang op zich te laten wachten
 
VN UPGRADING STATUS PALESTINA/ISTRAEL'S ''VERGELDING''
 
Zoals wel te verwachten was, kwam er een Pavlov reactie van Israel
Nadat de Israelische premier Netanyahu in de nacht van 29 op 30 november had aangekondigd,
de Palestijnen te zullen ''straffen'' voor de upgrading van hun status [24], lieten de 
maatregelen niet lang op zich wachten
 
Israel kondigde een uitbreiding van de illegale [25] nederzettingen aan met de bouw van 3000
nieuwe huizen [26] en droeg voor de maand december geen belastinggeld af aan het
Palestijnse Bestuur [Palestijnse Autoriteit] van de bezette Westelijke Jordaanoever [27]
Volgens nieuwsmedia zou dat gaan om een bedrag van een kleine 80 miljoen euro [28]
 
Dit kan dan direct worden toegevoegd aan de eindeloze rij Israelische schendingen van het
Internationaal Recht
 
Het inhouden van het belastinggeld is als collectieve straf [artikel 33, 4e Conventie van Geneve] 
verboden en een laffe streek, een reeds straatarme bezette Palestijnse bevolking te treffen
Verder persisteert Israel in de bouw van de nederzettingen, die illegaal zijn volgens
het Internationaal Recht
 
Daarover is het voor EU begrippen flink aangesproken
Zowel Groot Brittannie als Frankrijk hebben hierover de Israelische ambassadeur op
het matje geroepen [29]
Ook de in breder EU verband toonde men zich strijdbaar [30]
En zelfs Israel lover Nederland liet een kritisch geluid horen [31], wat trouwens de
laatste tijd steeds vaker voorkomt [32]
 
Trouwe bondgenoot de VS vond de uitbreidingsplannen ''contraproductief'' [33]
 
En uiteraard liet mensenrechtenorganisatie Amnesty International een scherp veroordelend geluid horen [34]
 
Zoals wel te verwachten is, trekt Israel zich van deze kritiek niets aan [35]
 
Hoe paradoxaal dat ook klinkt, dit is op de lange termijn gunstig voor de Palestijnse zaak, omdat 
Israel steeds meer in een isolement komt te verkeren [36]
 
 
VN ERKENNING PALESTINA/GOED, MAAR SLECHTS EEN BEGIN
 
De stap naar de VN, van ''waarnemer'' naar ''speler'', hoewel nog geen lidstaat, is gezet
Dat geeft de Palestijnen via de nu mogelijke ratificering van het Statuut van Rome
[waarmee toetreding tot het Internationaal Strafhof een feit is] een belangrijk handvat
om Israelische oorlogsmisdaden aan te klagen
 
Maar zonder de belangrijkheid van deze verhoogde status te onderkennen
 
DEZE BETEKENT DAADWERKELIJK GEZIEN NIETS, WANNEER HET AAN DE PALESTIJNEN GEDAAN HISTORISCH ONRECHT NIET ONGEDAAN GEMAAKT WORDT
 
ISRAELISCHE BEZETTING
 
Het de Palestijnen aangedaan historisch onrecht is veelomvattend en een mensonterend pijnpunt is de sinds 1967 durende Israelische bezetting [37] van de Palestijnse gebieden, te weten de Westelijke Jordaanover, Oost-Jeruzalem en Gaza [38]
Deze bezetting, die dit jaar haar trieste 45 jarige verjaardag heeft gevierd, had reeds in
1967 ongedaan gemaakt moeten worden
In november 1967 werd Israel namelijk opgeroepen via VN Veiligheidsraadsresolutie 242
om zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden, waaronder de
Palestijnse en de Syrische Golan Hoogte
Tot de dag van vandaag weigert Israel daaraan gehoor te geven
 
HUMANITAIRE IMPLICATIES VAN DE BEZETTING
 
Iedere bezetting, overal ter wereld, leidt tot onderdrukking, vernederingen, mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden
Uiteraard komt daartegen verzet
In het Midden Oostenconflict heeft dit vorm gekregen in gelegitimeerd Palestijns verzet, tegen Israelische 
militairen en militaire doelen [39] en illegaal verzet [40], in de vorm van militaire [raket/zelfmoord] aanvallen tegen Israelische burgers en burgerdoelen
Uiteraard zijn de tegen burgers [hier Israelische] gerichte militaire aanvallen, oorlogsmisdaden en onacceptabel
 
Maar zij moeten wel gezien worden tegen het licht van een nu al 45 jaar durende bezetting,
met daaraan inherent straffeloos gepleefde Israelische oorlogsmisdaden en
de door Israel gecreerde ''facts on the ground'', die neerkomt op een de facto annexatie van de Westelijke Jordaanoever
En dit tegen de achtergrond van het met de oprichting van  de Staat Israel gepleegde
historische onrecht, dat tot gevolg had de etnische zuivering van meer dan 750 000
Palestijnen, waarmee het Palestijnse vluchtelingenprobleem werd
geschapen [41]
Daarop kom ik terug
 
DUISTERE VRUCHTEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING/DE NEDERZETTINGEN
 
De nederzettingen zijn al uitgebreid aan de orde gekomen en eveneens het illegale karakter
ervan [42]
Maar deze nederzettingen en alle humanitaire ellende voor de bezette Palestijnse bevolking
, zoals massale landonteigeningen en geweld van deze kolonisten [43], zouden er
zonder de bezetting niet geweest zijn
Zij zijn dus een duister en gevaarlijk product van die bezetting
Bovendien schept de Israelische regering, door maar door te gaan met die bouw, de reeds
genoemde ''facts on the grounds'' waardoor de oprichting van een levensvatbare Palestijnse
Staat vrijwel onmogelijk is
 
ILLEGALE MUURBOUW
 
Die levensvatbaarheid wordt nog verder afgesneden door de Israelische illegale Muurbouw, waardoor een deel van bezet Palestijns gebied is ingepikt
Veroordeling door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag [9 juli 2004] [44] heeft niets
geholpen 
Israel lapt dat aan zijn laars en bouwt vrolijk door
Palestijnen Kop van Jut
 
Zolang ervan de kant van de EU [van de VS valt niets te verwachten] 
geen daadwerkelijke politieke druk op Israel wordt uitgeoefend, het Internationaal Recht na te leven en zich terug te trekken uit de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden, de illegale nederzettingen te ontmantelen, de illegale Muurbouw af te breken en het recht op terugkeer
van de in 1948 door Israelische etnische zuiveringen verdreven Palestijnse vluchtelingen [45]
te erkennen [46], zal er van een serieuze Palestijnse Staatsvorming geen sprake zijn
En is die VN upgrading van  Palestina slechts een symbool
 
De EU dient dan ook serieuze sancties tegen Israel te ondernemen en niet slechts ambassadeurs [hoewel voor de EU al een hele stap] ter verantwoording te roepen
 
HISTORISCH ONRECHT/HAMAS NADER BELICHT
 
''"We fight Zionists, not Jews. We fight whoever occupied our land, regardless of religion ... Statehood will be the fruit of resistance, not negotiations,"
 

Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza


''"There is no legitimacy for occupation. Hence, there is no legitimacy for Israel, however long time lasts."''


Uitspraak Hamas leider Khaled Meshaal in toespraak bij zijn bezoek aan Gaza
Wie de geschiedenis van Palestina niet kent, kan deze uitspraak van Meshaal niet begrijpen,
noch wat Hamas drijft
 
Let wel, dit betekent geen goedkeuring van mensenrechtenschendingen door Hamas,
bijvoorbeeld [raket] aanvallen op Israelische burgers, waarbij de kanttekening gemaakt moet
worden, dat deze vaak door andere 
groepen worden uitgevoerd, maar in de media of Israelische propaganda machine 
op conto van Hamas worden geschoven

Dit betekent echter wel, dat de drijfveer van Hamas [ontmanteling van de zionistische Staat
Israel]  naar mijn mening legitiem  is
 
 
TERUG NAAR DE GESCHIEDENIS
 
Aan het eind van de 19e eeuw kwam nav anti semitisme en Jodenvervolgingen  in Europa de zionistische beweging op
met als doel: de stichting van een Joodse Staat in Palestina, dat op dat moment een kolonie was van het Turks Ottomaanse Rijk
Door deelname aan de kant van de Centralen [Duitse Keizerrijk en bondgenoten] raakte
het Palestina als kolonie kwijt, dat in 1922 Brits Mandaatgebied werd
In 1917 hadden de zionisten onder aanvoering van Lord Rotschild echter een deal
gesloten met de Britse Koloniale Regering, waarbij hen middels de Balfour Declaration [47]
waarin de vestiging van een ''Joods Nationaal Tehuis'' werd toegezegd
Uiteraard hadden de Palestijnen, volgens ''goede'' koloniale traditie, daarin geen stem
 
Omdat het oogmerk ''een Joodse Staat'' was en de zionistische leiders zoveel mogelijk ''gebied'' wilden creeeren voor Joden, die naar Palestina emigreerden, ontwikkelde zich in de 30 er jaren reeds de transferideologie [het verdrijven van de autochtone Palestijnse bevolking 
van huis en haard]
 
Na de Tweede wereldoorlog werd middels VN Resolutie [die in feite een neo koloniale inslag had] 
Palestina middels VN AV Resolutie 181 [1947] ''verdeeld'' in een Joods en Arabisch deel 
over de ruggen van de Arabisch Palestijnse bevolking heen, wateen flagrante schending was van
hun recht op zelfbeschikking
 
In de daaropvolgende militaire confrontatie met de door David Ben Goerion eenzijdig [VN
toestemming was daarvoor nog niet] opgerichte Staat Israel, werden meer dan 750 000
Palestijnen van huis en haard verdreven, 400 Arabische dorpen verwoest en veroverden
Istraelische troepen 20 procent van het aan de Arabieren toegewezen grondgebied [48]
De Palestijnen noemen dit de Nakba [ramp]
 
Waarmee in feite de bezetting van Palestina begon en het vluchtelingenprobleen was gecreeerd
 
De ellende van de Israelische bezetting van de rest van Palestina vond in 1967 plaats
 
Tegen die achtergrond moet dan ook het verzet/de drijfveren van Hamas worden bekeken
 
 
EPILOOG
VREDE/WIENS VREDE?
NO JUSTICE, NO PEACE
 
 
You can't seperate peace from feeedom, because no one can be at peace unless he has
his freedom
 
Quote Malcolm X
 
 
''De opwaardering werpt volgens de Verenigde Staten nieuwe obstakels op die vrede tussen de twee landen niet gemakkelijker maakt, zei Hillary Clinton. Ze noemde de aangenomen resolutie ‘betreurenswaardig en contraproductief’. De Verenigde Staten denken dat de door beide partijen gewenste vrede alleen tot stand kan komen door onderhandelingen.''
 

Tegen het licht van de bittere weg, die het Palestijnse volk gaat sinds de Nakba [50]
van 1948, geintensifeerd door een keiharde 45 jaar durende Israelische bezetting is 
het standpunt van de VS, dat de VN status van Palestina afhankelijk zou zijn
van ''vredesonderhandelingen tussen de partijen'', volkomen nonsensicaal

Palestina is als Staat tweemaal erkend, in 1922 en, hoe krom en hoe scheef ook,
bij de VN Verdeelresolutie van Palestina 181
Is door 130 VN landen bilateraal erkend en ook nog bij VN Veiligheidsraadsresolutie
1397 [Tweestatenoplossing]

Hoog tijd dus, dat deze nog veel te magere upgrading plaatsvindt, zeker gezien tegen
het licht van de beroving van het zelfbeschikkingsrecht in 1947 [''Verdeling'' van Palestina]

Essentieler nog is het feit, dat de door de VS voorgestelde ''onderhandelingen'', nog los 
van hun pro Israel partijdigheid, onzinnig en onacceptabel zijn
Er VALT namelijk helemaal niets te onderhandelen

Het Internationaal Recht is hier klip en klaar in:

Israel dient zich per direct [ nu ja, na 45 jaar.....] terug te trekken uit
de bezette Palestijnse Gebieden En de Syrische Golan Hoogte
Het dient ALLE in bezet gebied gebouwde nederzettingen te ontmantelen en
de Illegale Muur af te breken
Het dient, na 65 jaar ellende voor de Palestijnen, het recht op terugkeer te erkennen
EN een onderzoek te starten naar alle onder zijn verantwoordelijkheid gepleegde mensenrechtenschendingen

Uiteraard geldt dat laatste punt [onderzoek naar mensenrechtenschendingen] 
ook de Palestijnen
Want dat is comform het Internationaal Recht

Maar wat de weg naar vrede betreft, dient er niet ''onderhandeld'' te worden
tussen bezetter [Israel] en onderdrukte [de Palestijnen],,maar dient de bezetter,
liever gisteren dan vandaag, het veld te ruimen

Wanneer Israel persisteert in het beroven van de laatste resten van de rechten,
die de Palestijnen nog resten en de EU weigert, politieke druk op
Israel uit te oefenen, de bezetting op te geven, rest de Palestijnen nog slechts
een oplossing:

De gewapende bevrijdingsstrijd tegen het Israelische bezettingsleger
De geschiedenis leert ons, dat een vastberaden volk, ook al is het 
slecht gewapend, van het machtigste leger kan winnen

Laten we hopen, dat het niet zover hoeft te komen
 
 
Ik eindig waarmee ik ben begonnen
De quote van Malcolm X
Zo toepasselijk op de Palestijnse situatie

'''We declare our right on this earth....to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary''
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
PALESTINE AND THE AMERICAN VETO: A DREADFUL HISTORY IN
PALESTINE'S MEMORY
17 JULI 2012
 
 
 
[2]
 
ALJAZEERA
VN VOTES TO UPGRADE PALESTINIAN STATUS
29 NOVEMBER 2012
 
 
 
BBC
PALESTINIANS WIN UPGRADED UN STATUS BY WIDE MARGIN
30 NOVEMBER 2012
 
 
THE GUARDIAN
UN GENERAL ASSEMBLY MAKES RESOUNDING VOTE IN FAVOUR
OF PALESTINIAN STATEHOOD
29 NOVEMBER 2012
 
 
 
VN ERKENNEN PALESTINA ALS NIET LIDSTAAT
29 NOVEMBER 2012
 
 
 
 
VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSTAAT
30 NOVEMBER 2012
 
 
 
DE LIMBURGER
VN ERKENNEN PALESTINA ALS WAARNEMERSSTAAT
30 NOVEMBER 2012
 
 
 
 
[3]
 
''Omdat Palestina dan een "non-member state" waarnemer is, zal dit worden
gezien als een bevestiging dat Palestina een staat is.''
 
BRIEF MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN AAN TWEEDE KAMER
BETREFT: PALESTIJNSE STATUS IN VERENIGDE NATIES
15 NOVEMBER 2012
 
 
 
 
[4]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
PALESTINE UN STATUS UPGRADE SHOULD OPEN DOOR TO JUSTICE
30 NOVEMBER 2012
 
 
DE STANDAARD
ALGEMENE VERGADERING VN KEURT STATUSVERHOGING PALESTINA GOED
30 NOVEMBER 2012
 


[5]

DE STANDAARD
ALGEMENE VERGADERING VN KEURT STATUSVERHOGING PALESTINA GOED
30 NOVEMBER 2012
 


 
 
[6]
 
 
''In de eerste plaats is de Staat Israel tot stand gekomen als een neo-kolonialistische onderneming, aangezien de basis voor de Staat Israel is gelegd door de aanvaarding van VN Algmene Vergaderingsresolutie 181, dd 1947, het zogenaamde ''Verdeelplan voor Palestina'' zonder enige stem voor de autochtone Palestijnse bevolking''

EKUDOS
ZESTIG JAAR ISRAEL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
''De zionistische - vaak omschreven als de politiek-zionistische, beweging, waaruit de staat Israël voortkwam, stamt uit het einde van de 19de eeuw als reactie op de vele jodenvervolgingen in Europa. Tussen de twee wereldoorlogen werd het sterk beïnvloed door het Duitse en Oostenrijkse fascisme [18] en kreeg klassiek laat-negentiende en vroeg-twintigste eeuwse kolonialistische trekken.''

DE NEDERLANDSE POLITIEK
HET ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT,
HET INTERNATIONAAL RECHT
EN
DE ZOEKTOCHT NAAR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN
 
Ruim een half jaar kabinet Rutte
october 2010-mei 2011

Een kritische beschouwing

JAN WIJENBERG
27 JULI 2011
[7]

NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ''NIEUWE OBSTAKELS''
30 NOVEMBER 2012[8]

NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ''NIEUWE OBSTAKELS''
30 NOVEMBER 2012

 
 
[9]
 
NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ''NIEUWE OBSTAKELS''
30 NOVEMBER 2012

 
[10]
 
 
NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ''NIEUWE OBSTAKELS''
30 NOVEMBER 2012

 
 
 
 
[11]
 
VOLKSKRANT
KABINET NIET TEGEN ANDERE STATUS VAN PALESTIJNEN BIJ VN
15 NOVEMBER 2012
 
 
[12]
 
VOLKSKRANT
KABINET NIET TEGEN ANDERE STATUS VAN PALESTIJNEN BIJ VN
15 NOVEMBER 2012
 
 
BRIEF MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN AAN TWEEDE KAMER
BETREFT: PALESTIJNSE STATUS IN VERENIGDE NATIES
15 NOVEMBER 2012
 
 
[13]
 
''Vannacht zei Netanyahu dat Israël de Palestijnen hoe dan ook zal straffen. Hij zei niet hoe, maar Leonie van Nierop, onze correspondent Israël, zette eerder al enkele middelen die Netanyahu overweegt op een rijtje.
 
.......

''niet uitbetalen van belastingen die Israël voor de Palestijnse autoriteiten inhoudt;''
.......

''sneller en meer woningen bouwen in de Israëlische nederzettingen op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever;''
.........
.........
 
 
NRC
ISRAEL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP WESTOEVER
VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012
 


HET PAROOL
ISRAEL BETAALT PALESTIJNSE GELDEN NIET UIT
2 DECEMBER 2012


ISRAEL KEERT BELASTINGAFDRACHT PALESTIJNEN NIET UIT
2 DECEMBER 2012

 
 
14]
 
''Groot-Brittannië en Frankrijk roepen de Israëlische ambassadeur in hun land op het matje. De landen zullen tijdens de gesprekken met de ambassadeurs duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het besluit van Israël om 3000 huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever.''
....
.....
''Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken ontmoet vandaag de Israëlische ambassadeur voor een kennismakingsgesprek dat al was gepland. Hij heeft laten weten dat hij van die gelegenheid gebruik maakt om de Nederlandse positie nogmaals duidelijk te maken. Nederland riep Israël gisteren op af te zien van de bouw van 3000 nieuwe woningen in Israëlische nederzettingen in de Palestijnse Gebieden. ''
 
NOS
AMBASSADEURS ISRAEL OP HET MATJE
3 DECEMBER 2012
 
 
EU ROEPT ISRAELISCHE AMBASSADEUR OP HET MATJE
5 DECEMBER 2012
 
 
 
 
[15]
 
BRIEF MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN AAN TWEEDE KAMER
BETREFT: PALESTIJNSE STATUS IN VERENIGDE NATIES
15 NOVEMBER 2012
 
 
 
[16]
 
EKUDOS
60 JAAR ISRAEL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
 

[17]


 
 
''Volkenrechtelijk is Palestina een staat. De inzet van onderhandelingen tussen Palestina en Israël is dan ook niet het ontstaan van Palestina als staat, maar de erkenning door Israël van Palestina als staat.
........
.........

4.       Onder Palestijnen hoort men wel zeggen dat er meer behoefte is aan een effectieve bescherming van mensenrechten. Hoe begrijpelijk deze behoefte ook is voor wie de onhoudbare situatie in bezet gebied kent, op grond van het Volkenbondmandaat voor Palestina uit 1923 en de Verdeel resolutie van de VN uit 1947 is Palestina een staat.'' 
SAMENVATTING VAN DE VOLKENRECHTELIJKE POSITIE
VAN PALESTINA DOOR PROFESSOR DE WAART [INTERNATIONAAL RECHT]
LEZING  IN VLAANDEREN OP 30 MAART 2011
 
Bron:
 
Noot 66
 


[18]

TWEESTATENOPLOSSING:

WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 1397

 
 
[19]
 
 
NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ''NIEUWE OBSTAKELS''
30 NOVEMBER 2012

 
 
[20]
 
 
 
 
''Volkenrechtelijk is Palestina een staat. De inzet van onderhandelingen tussen Palestina en Israël is dan ook niet het ontstaan van Palestina als staat, maar de erkenning door Israël van Palestina als staat.
........
.........

4.       Onder Palestijnen hoort men wel zeggen dat er meer behoefte is aan een effectieve bescherming van mensenrechten. Hoe begrijpelijk deze behoefte ook is voor wie de onhoudbare situatie in bezet gebied kent, op grond van het Volkenbondmandaat voor Palestina uit 1923 en de Verdeel resolutie van de VN uit 1947 is Palestina een staat.'' 
SAMENVATTING VAN DE VOLKENRECHTELIJKE POSITIE
VAN PALESTINA DOOR PROFESSOR DE WAART [INTERNATIONAAL RECHT]
LEZING  IN VLAANDEREN OP 30 MAART 2011
 
Bron:
 
Noot 66
 
 
 
[21]
 
 
NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ''NIEUWE OBSTAKELS''
30 NOVEMBER 2012

 
 
 
 
[22]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
PALESTINE UN STATUS UPGRADE SHOULD OPEN DOOR TO JUSTICE
30 NOVEMBER 2012
 
 
NRC
PALESTIJNSE OPWAARDERING VERDEELT EUROPA/VS ZIEN ''NIEUWE OBSTAKELS''
30 NOVEMBER 2012

 
 
 
 
[23]
 
 
EEN GREEP UIT ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
 
''Bovendien is de Nederlandse overheid nalatig in het aan de orde stellen van andere grove Israëlische schendingen van het internationaal recht. Slechts een greep:

-           de erkenning van "de Arabische Staat";

-           het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen;

-           de bezetting van Palestijns gebied in strijd met het volkenrecht en het   oorlogsrecht;

-           handhaving en uitbouw van de muur, nederzettingen en infrastructuur voor de   kolonisten;

-           frequente aanvallen met F-16 en Apache hightech gevechtsvliegtuigen met       duizenden slachtoffers onder de onschuldige burgers van Gaza tot gevolg;

-           het verdrijven van de Gazaanse vissers van hun visserijgronden in Palestijnse    wateren;

-           het ontwikkelen van aardgasproductie ten behoeve van Israël in de territoriale    wateren van Gaza;

-           het weigeren in naam van de Palestijnen autoriteiten geheven belasting aan de   rechtmatige eigenaars af te dragen [hetgeen gelijk staat aan diefstal] en/of aan de        afdracht voorwaarden te verbinden;

-           standrechtelijke executies in de bezette gebieden en in ander buitenland;

-          het onderdrukkingsapparaat bij uitstek - het Military Court System - in de bezette            gebieden;

-           het op grote schaal deporteren, vaak martelen en seksueel misbruiken van meer           dan 800.000 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen sinds 1948;

-           militaire bescherming van de illegale kolonisten op de Westoever en in Oost-      Jeruzalem;

-           de schending van de soevereiniteit van andere landen;

-           piraterij op volle zee.''


 

DE NEDERLANDSE POLITIEK
HET ISRAELISCH-PALESTIJNS CONFLICT,
HET INTERNATIONAAL RECHT
EN
DE ZOEKTOCHT NAAR VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN
 
Ruim een half jaar kabinet Rutte
october 2010-mei 2011

Een kritische beschouwing

JAN WIJENBERG
27 JULI 2011HUMAN RIGHTS IN THE OCCUPIED TERRITORIES
ANNUAL REPORT 2011

 
 
[24]
 
NRC
ISRAEL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP WESTOEVER
VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012
 
 
 
 
 
[25]
 
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
 
Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 zijn 
alle in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen illegaal
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 


[26]


NRC
ISRAEL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP WESTOEVER
VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012
 
 
 
[27]
 
 
HET PAROOL
ISRAEL BETAALT PALESTIJNSE GELDEN NIET UIT
2 DECEMBER 2012

 
 
[28]
 
ISRAEL KEERT BELASTINGAFDRACHT PALESTIJNEN NIET UIT
2 DECEMBER 2012
 
 
 
[29]
 
 
NOS
AMBASSADEURS ISRAEL OP HET MATJE
3 DECEMBER 2012
 
 
 
[30]
 
EU ROEPT ISRAELISCHE AMBASSADEUR OP HET MATJE
5 DECEMBER 2012
 
 
[31]
 
 
 
NOS
AMBASSADEURS ISRAEL OP HET MATJE
3 DECEMBER 2012
 
 
 
[32]
 
 
NOS
TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN
7 NOVEMBER 2012
 
 
[33]
 
NRC
ISRAEL BOUWT VERSNELD HUIZEN OP WESTOEVER
VS: CONTRAPRODUCTIEF
30 NOVEMBER 2012
 
 
 
[34]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL MUST HALT CONSTRUCTION OF WEST BANK SETTLEMENTS
3 DECEMBER 2012
 

 
 
[35]
 
NRC
ISRAEL ZET OMSTREDEN BOUWPLANNEN ONDANKS INTERNATIONALE KRITIEK DOOR
5 DECEMBER 2012
 
 
 
[36]
 
 
DIPLOMATIEKE SANCTIES EU TEGEN ISRAEL/HISTORISCHE STAP VOORUIT?
DIETRICH MUYLAERT
3 DECEMBER 2012
 
 
 
[37]
 
 
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE
BEZETTING
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[38]
 

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?

Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren. Israël zal effectieve militaire en administratieve controle over de Gazastrook blijven uitoefenen door: 

- de controle of het behoud van het recht op de controle over het luchtruim; 

 

VRAAG EN ANTWOORD: ISRAEL'S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK

 

http://www.politics.be/duiding/596/#12


[39]

INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

''Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.''

 

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 

 

[40]

 

 

 

INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

''Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.''

 

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 

 

[41]

 

 

Humanitaire implicaties van de oorlog in 1948: In de na de Stichting uitbrekende oorlog tussen Palestijnse en Arabische troepen enerzijds en Israelisch-zionistische troepen anderszijds, vond een groot aantal mensenrechtenschendingen plaats, waarvan de meest dramatische, de verdrijving door Israelische legertroepen, van meer dan 750.000 Palestijnse vluchtelingen, van huis en haard 

In termen van internationaal Recht zijn dat etnische zuiveringen, die streng verboden zijn volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve Dit is de basis van de Palestijnse vluchtelingenproblematiek 


 

EKUDOS
ZESTIG JAAR ISRAEL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED


 
[42]
 
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
 
Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van 1907 zijn 
alle in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen illegaal
 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
[43]
 
KOLONISTENGEWELD
 
''Since the UN General Assembly vote last Thursday, settlers near the Bedouin communities are reported to have stepped up their tactics of harassment and violence.

According to residents, children and shepherds have been attacked and the settlers play loud music and shine spotlights on the Bedouin villages.
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL MUST HALT CONSTRUCTION OF WEST BANK SETTLEMENTS
3 DECEMBER 2012
 
 
VIOLENCE BY SETTLERS
 
 
[44]
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
 
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
ADVISORY OPINION
 
9 JULY 2004
 
The Court finds that the construction by Israel of a wall in the Occupied Palestinian
Territory and its associated régime are contrary to international law;  it states 
the legal consequences arising from that illegality
 
 
[45]
 
Humanitaire implicaties van de oorlog in 1948: In de na de Stichting uitbrekende oorlog tussen Palestijnse en Arabische troepen enerzijds en Israelisch-zionistische troepen anderszijds, vond een groot aantal mensenrechtenschendingen plaats, waarvan de meest dramatische, de verdrijving door Israelische legertroepen, van meer dan 750.000 Palestijnse vluchtelingen, van huis en haard 

In termen van internationaal Recht zijn dat etnische zuiveringen, die streng verboden zijn volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve Dit is de basis van de Palestijnse vluchtelingenproblematiek EKUDOS
60 JAAR ISRAEL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
 


[46]

Ondanks VN Algemene Vergaderingsresolutie 194, dd 1948, die Israel opriep, deze mensen terug te laten keren naar hun huizen of hen schadeloos te stellen, is noch het een, noch het ander door Israel ten uitvoer gebracht 


EKUDOS
60 JAAR ISRAEL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
 

VN RESOLUTIE 194


NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
DE BETEKENIS VAN VN RESOLUTIE 194

 
[47]
 
BALFOUR DECLARATION
 


[48]
 
 
 
EKUDOS
60 JAAR ISRAEL/NIETS TE VIEREN
ASTRID ESSED
 
 
[49]
 
 
HAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOT PALESTIJNSE REGERING
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2006
 
 

Meer van Astrid Essed