Zo zijn onze EU Waarden!

Wo 9 Augustus 2023 15:54 | Astrid Essed | 89 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
EU SLUIT MIGRATIEDEAL MET TUNESIE/MAFFIA ORGANISATIE IN WERKING/ZO ZIJN ONZE EU WAARDEN
ZIE OOK
OVER DE EU WAARDEN
OPGEDRAGEN AAN MATYLLA DOSSO [30 JAAR] EN HAAR DOCHTER MARIE
[6 JAAR], VAN HONGER EN DORST OMGEKOMEN IN DE WOESTIJN,
MET DANK AAN HET BELEID VAN DE TUNESISCHE PRESIDENT SAIED,
MET WIE DE EU EEN DEAL HEEFT GESLOTEN
MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE

The European Union is founded on the following values:

Human dignity
Human dignity is inviolable. It must be respected, protected and constitutes the real basis of fundamental rights.

.....

.....

''Human rights

Human rights are protected by the EU Charter of Fundamental Rights. These cover the right to be free from discrimination on the basis of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, the right to the protection of your personal data, and the right to get access to justice.''
EUROPEAN UNION
AIMS AND VALUES
  Artikel 18 
Asielrecht 
Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van Gen?ve van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, en overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
ARTIKEL 18 HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EU
  Artikel 19
 Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering 
1. Collectieve uitzetting is verboden.
 2. Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar dan wel uitgeleverd aan een staat waarin een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen.  
 
ARTIKEL 19, HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE
EUROPESE UNIE
DEFINITIE VAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE VOLGENS
HET WETBOEK VAN STRAFRECHT
''
1.
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.
Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheid van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard of van rechtswege is verboden of ten aanzien waarvan een onherroepelijke verklaring als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van Boek 10 Burgerlijk Wetboek is afgegeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
3.
Ten aanzien van de oprichters, leiders of bestuurders kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.
4.
Onder deelneming als omschreven in het eerste lid wordt mede begrepen het verlenen van geldelijke of andere stoffelijke steun aan alsmede het werven van gelden of personen ten behoeve van de daar omschreven organisatie.
WETBOEK VAN STRAFRECHT, ARTIKEL 140
Beste Lezers,
Ik beschouw de EU als een Maffia-organisatie, zeker waar het vluchtelingen
betreft.
Maar neen, de EU is erger:
Want een Maffia-organisatie doet zich niet beter voor dan zij is.
Terwijl de EU schermt met Verdragen [1] en zogenaamde Waarden [2], die
zelfs het Papier waarop zij gedrukt zijn, niet waard zijn!
Want wat voor ''Europese Waarden'' [3] leeft de EU na bij het sluiten
van wat we nu gaan bespreken:
Die EU Migratiedeal met Tunesie [4]
We zullen het zo zien.
Maar eerst naar een paar eerder door de EU gesloten
''Migratiedeals'' en wat daarvan terecht is gekomen
EU DEAL MET LIBIE
Laten we het daar eens over hebben:
In 2017 sloot Italie [met de EU als Speler op de achtergrond, die de deal grotendeels
financierde [5]] een deal met
Libie met als doel de migratiestroom via Libie terug te dringen.
In feite was met een financiele en technische ondersteuning voor de Libische kustwacht,
die als een soort Middellandse Zee Politieagent als taak had om bootjes met migranten
op weg naar Europa [meestal Italie] tegen te houden. [6]
Nou was dat sluiten van een deal met Libie al heel raar, onder andere,
omdat het land op dat moment een ongeordende Bende was, waar
milities, die ook weer een link met mensensmokkel hadden [7] [en zo misbruik
maakten van kwetsbare migranten, elkaar de tent uitvochten [8], waarbij ook'nog eens
twee verschillende regeringen met elkaar op de vuist waren [9]
Een totale Chaos dus
LIBIE/SLAVENMARKTEN/FOLTERINGEN IN DETENTIEKAMPEN, EN ANDERE
ELLENDE
And to add insult to injury had [waarschijnlijk nog ''heeft] Libie ook
nog eens SLAVENMARKTEN [10], iets wat Italie [EU] geweten moet
hebben [de deal kwam rond in de tijd van de bekendmaking
van die slavenmarkten] [11]
En als de EU/Italie het tijdens het sluiten al niet wisten, dan hadden ze direct de
deal moeten beeindigen, toen ze op de hoogte raakten!
NIET gedaan......
EU waarden he [12], laat me niet lachen.
En daarbij komt ook nog, dat in detentiecentra in Libie, waarheen
de migranten, die door de EU/Libie deal zijn tegengehouden, teruggebracht worden,
al jaren sprake is van folteringen, verkrachtingen, noem de ellende
maar op! [13]
Maar dat is nog niet alles
Want de EU investeerde [14] [en investeert nog steeds] [15] in de Libische
kustwacht, die bootjes met migranten moet onderscheppen en ze terugbrengt
naar Libie, waar ze dus terechtkomen in de hierboven genoemde folter-detentiekampen.
Bij deze Praktijken zijn ook allerlei Libische milities betrokken. [16]
Ik citeer hier uit een schocking Verhaal van een man uit Gambia, die
vastzat in zo'n folterkamp:
[De man uit Gambia aan het woord]:
''They beat me with a rubber hose, because they want money to release me. They call the family while beating [you] so the family send money.”
[17]
En verder [uit Amnesty's Statement]
''After his family paid the ransom he was taken to Tripoli by an assigned driver who demanded further payment. “I had to stay with him until I pay the money back, otherwise he will sell me.” [18]
Een Partner voor de Bokkenwagen dus, Libie
En de EU, die dondersgoed op de hoogte is van
de Libische praktijken [19], gaat er gewoon mee door [20]
Zijn dat de ''EU Waarden'' ? [21]
DE EU-TURKIJE DEAL
Wat de EU-Turkije deal betreft, die ongeveer diezelfde
tijd gesloten werd [in 2016] [22], was het al evenzeer doffe ellende.
Niet met slavenmarkten en folter-vluchtelingendetentie
centra, maar met overvolle vluchtelingenkampen onder
mensonwaardige omstandigheden. [23]
Want wat behelsde die EU Turkije deal?
Die Deal moest ervoor zorgen, dat vluchtelingen
[van wie door de oorlog in Syrie grote aantallen naar
Europa kwamen en er in Europa een politieke crisis
ontstond] niet meer naar Europa kwamen. In ruil
daarvoor kreeg Turkije van de EU miljarden euro's 
om de omstandigheden van vluchtelingen in
Turkije te verbeteren en zou Turkije de grenzen
strenger bewaken.
Vluchtelingen, die Europa toch bereikten, zouden na
een korte procedure [die zou bepalen, of ze echt niet
naar Turkije terug konden], teruggestuurd worden
naar Turkije en voor iedere teruggestuurde vluchteling zou een
vluchteling in een Turks vluchtelingenkamp worden
opgenomen [24]
Dat was dus de Deal:
Vluchtelingenwerk legt uit, waarom dat alles misliep [25],
nog afgezien van het feit, dat het het recht op asiel zwaar
onder druk zette [26]
Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International
liet zich in haar kritiek, 7 jaar na het sluiten van de Deal,
niet onbetuigd! [27]
Dat ging er allemaal aan vooraf
En dan nu.....
De EU Deal met Tunesie:
Het noemen van deze mislukte EU deals was nodig om te
laten zien, hoe de EU in de praktijk met mensenrechten
omgaat, ondanks alle schoonklinkende EU Waarden [28]
Het Drama rond de EU deal met Tunesie is, zoals u zult
lezen, het volgende Dieptepunt.
EU DEAL MET TUNESIE
Net als met de Rampendeals met Libie en Turkije is
weer het doel van de Deal met Tunesie:
Het terugdringen van de Migratiestroom [29]
Waarbij als hoofdmotivatie:
Migratie kost geld.
Want net als bij het rampzalige sluiten van de
grenzen voor Joden in de dertiger jaren [30],
gaat het om het feit, dat migranten [om het maar
eens plat te zeggen] ''armoedzaaiers'' zijn [ze komen
immers berooid in Europa aan].
''Armoedzaaiers'' tenminste, zo bekeken door de autoriteiten.
Want kwamen zij met een zak Goud en Zilver,
dan waren zij WEL welkom bij de authoriteiten!
U gelooft mij niet?
Lees noot 31 er dan maar op na.
Natuurlijk spelen meer factoren een rol, zoals
racisme [zie verschil van behandeling
van de Oekraieners] [32], maar hoofdzaak is:
Het kost geld
EU DEAL MET TUNESIE/WAAROM IS EEN VLUCHTELINGENDEAL
UBERHAUPT EEN ONDING?
In de eerste plaats:
Nog los van de soort deal, die de EU sluit met
betreffende landen en hoe die uitpakt:
Zo'n EU deal om de ''migratiestroom tegen te houden''
is een onding.
Waarom:
Omdat het het fundamentele recht op asiel [dus ook het
recht om asiel aan te vragen] ondergraaft
Een recht, dat zelf is verankerd in EU Verdragen [33]
Zogenaamd is de strijd tegen ''mensensmokkelaars'' [34],
in werkelijkheid tegen de vluchtelingen zelf.
Want als dat niet zo is, waarom dan niet legale 
mogelijkheden aan de vluchtelingen geboden om
Europa te bereiken [als ze dat dan perse willen,
uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat dat maar
voor een kleine groep geldt] [35],
zoals Amnesty International allang bepleit [36]
Neen, we [ik althans niet] laten ons niet voor de gek
houden door niet eens zo schoonschijnende praatjes
van demissionair premier Rutte [37]
Het brutaalste vind ik nog zijn verwijzing naar de
''mensenrechten ivm de deal met Tunesie's president
Saied [38]
Daarover straks meer
NU NAAR DE INHOUD VAN DE EU TUNESIE DEAL
Globaal geschreven komt het erop neer, dat in ruil
voor bijna 1 miljard euro's Tunesie zich ertoe verbindt, 
om de migrantenbootjes, die de oversteek naar
Europa wagen, tegen te gaan. [39]
Daarnaast verbindt de EU [onderhandelingspartners
waren premier Rutte, de Italiaanse premier Meloni met
een fascistische achtergrond [40] en Ursula von der Leyen,
voorzitter van de Europese Commissie] zich ertoe, geld
te steken in de Tunesische economie en duurzame 
energieprojecten. [41]
Lees meer over de EU/Tunesiedeal onder noot 42
Natuurlijk is deze bijna miljard deal geen Leuke Gift aan
Tunesie, alleen in ruil voor
wat grensbewaking en tegenhouden van
migrantenbootjes, dat begrijpt ieder weldenkend mens:
In de eerste plaats is het een LENING, geen gift [43]
In de tweede plaats is die bijna miljard lening gekoppeld
aan het feit, of Tunesie een eventuele lening van het IMF
loskrijgt [44]
Natuurlijk heeft de EU een fel voordeel bij die deal
[anders sloten zij die niet], want niet alleen willen ze
zo migranten tegenhouden, ze zijn fel op het financieel
ondersteunen van de slecht draaiende Tunesische
economie, omdat ze vrezen, dat als Tunesie omvalt,
er een chaos ontstaat en er nog meer migranten
richting Europa komen. [45]
MET WIE  IS DIE DEAL EIGENLIJK GESLOTEN
AND WHAT ABOUT DE EU WAARDEN?
Volgens Rutte en zijn EU Brothers wordt bij iedere deal,
die wordt gesloten ivm migratie, gekeken naar
de internationale Verdragen
[Ik citeer RTL Nieuws]:
"Als we afspraken maken met landen binnen en buiten Europa, dan kijken we altijd of die afspraken in lijn zijn met internationale verdragen”, aldus Rutte.'' [46]
Welnu, laten we dan maar eens kijken, met wie die
''migratiedeal'' gesloten is en met welke internationale
Verdragen de Deal al dan niet in lijn is.
En let wel:
EU Verdragen zijn ook internationale Verdragen en
eerstens moet zo'n Deal ook daarmee in lijn zijn.
Ik heb reeds opgemerkt, dat het sluiten van een deal met
onverschillig welk Staatshoofd, met als oogmerk, migranten
tegen te houden, in strijd is met het in het EU Handvest
vastgelegde recht op asiel [wat natuurlijk inhoudt,
dat je asiel ook moet kunnen aanvragen] [47]
Dat is dus de Eerste Schending van de EU Waarden.
Maar er komen meer
Want de Deal is gesloten met een president, voor wie
Mensenrechtenverdragen, EU Waarden en wat dies meer
zij, minder waard zijn dan het Papier waarop ze zijn gedrukt.
PRESIDENT SAIED
De Tunesische president, waarmee de Onzalige 
Groep Rutte, Von der Leyen en 
Meloni de EU/Tunesie Deal hebben gesloten, is
een Kwaaie hoor!
Niet alleen heeft hij in snel tempo een groot aantal
democratische rechten in Tunesie ontmanteld,
de premier ontslagen, steeds meer macht naar zich toegetrokken
en journalisten en andere critici monddood gemaakt en
gearresteerd [48]
Kijk eens met hoeveel EU Waarden DAT allemaal
in strijd is! [49]
HAATCAMPAGNE TEGEN AFRIKAANSE MIGRANTEN
MET FATALE GEVOLGEN
Alsof dat nog niet alles was, startte Saied een haatcampagne
tegen Afrikaanse migranten [Tunesie was voor velen een
doorvoerland geworden, al dan niet op weg naar Europa] [50],
om de aandacht af te leiden van zijn dictatoriale wanbeleid
en de slechte economische situatie in Tunesie [51]
HAATCAMPAGNE TEGEN AFRIKAANSE MIGRANTEN/
OMVOLKING
''“The undeclared goal of the successive waves of illegal immigration is to consider Tunisia a purely African country that has no affiliation to the Arab and Islamic nations,” [52]
Deel uit hatespeech president Saied
Het wordt niet alleen in het Westen uit de Kast gehaald,
die racistisch-fascistische omvolkingstheorie, die inhoudt,
dat volgens een ''vooropgezet plan'' [of planning], de eigen,
witte bevolking wordt vervangen door niet witte mensen,
waarmee tegenwoordig vaak [niet altijd] Afrikaanse migranten-
vluchtelingen worden bedoeld [53]
Voorbeeld in het Westen/in Nederland is FVD politicus
Thierry Baudet, die niet wil, dat Europa ''Afrikaniseert'' [54]
Welnu, in Tunesie kunnen ze er ook wat van.
FATALE GEVOLGEN
In februari anno Domini 2023 hield president Saied dus
een haatzaaiende, ophitsend-racistische toespraak, waarin
beweerd werd, dat immigratie vanuit sub-Sahara Afrika erop
gericht was om de ''demografische samenstelling'' [55]
van Tunesie te veranderen.
Een typische ''omvolkings'' toespraak dus [56]
De gevolgen waren fataal, omdat er een ware geweldsgolf
tegen Afrikaanse migranten uitbrak, waarbij mensen
werden mishandeld, huizen en bezittingen werden vernield,
er zelfs doden vielen en dat alles culmineerde in deportaties
naar de grens met Libie [ook zo'n Parel der Mensen
rechten, zie EU Libie deal] [57], waar mensen in de woestijn
werden achtergelaten zonder eten, drinken en medische
hulp. [58]
Deze mensonwaardige toestanden zijn uitgebreid gedocumenteerd
tegen de hiertegen fel protesterende mensenrechten
organisaties Amnesty International en Human Rights Watch [59]
en uiteraard protesteerde de Afrikaanse Unie tegen
de hatespeech van president Saied [60]
Een Gezicht van de horrordeportaties naar de woestijn
werden Matyla Dosso [30 jaar] en haar dochter Marie [6 jaar],
die door het demonisch-racistische Tunesische
beleid zijn omgekomen in de woestijn.
Lees onder noot 61 hun dramatische Verhaal.
Terecht stelde Flor Didden, als beleidsmedewerker verbonden aan pro vluchtelingen
organisatie 11.11.11 [actief in Belgie [62], dat de EU de Deal
met Tunesie direct dient op te schorten. [63]
Vind ik ook, sterker nog, er had nooit zo'n Deal
moeten komen! [64]
Maar hebben jullie, Geachte Lezers, gelezen of
gehoord, dat de EU zich iets heeft aangetrokken van
deze Woestijndoden?
Ikke niet.
EPILOOG
Nog afgezien van het feit, dat deals om vluchtelingen
tegen te houden nooit gesloten zouden mogen worden
[het tast het ook in het EU Handvest erkende recht op
asiel aan, lees artikel 18], sluit de EU, met als voortrekkers
[demissionair] premier Rutte en de Italiaanse premier
Meloni met haar fascistische achtergrond, een deal
met een bijna dictator als de Tunesische president Saied,
die de bevolking ophitst tegen Afrikaanse vluchtelingen
in een fascistische toespraak, daardoor pogroms
initieert, Afrikaanse vluchtelingen zonder eten en drinken
achterlaat in de woestijn, zijn eigen bevolking onderdrukt,
alle vrijheden crusht....moet ik doorgaan?
Ik schreef het al:
De EU is erger dan de Maffia, want die doet zich niet
beter voor.
Maar de EU leeft de eigen Verdragen niet eens na en gaat
in zee met politieke gangsters, die mensen laten
sterven in de woestijn.
Nederland anno 2023
ASTRID ESSED
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed