Bezoek Israelische kolonisten aan Nederland/Misdadigers en hun Nederlandse medeplichtigen

Wo 9 Oktober 2013 09:13 | Astrid Essed | 3938 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 BEZOEK ISRAELISCHE KOLONISTEN AAN NEDERLAND/MISDADIGERS EN HUN NEDERLANDSE

MEDEPLICHTIGEN
 
ZIE OOK
 
 
 
''Op 9 en 10 oktober a.s. zal een speciale delegatie uit Samaria Nederland bezoeken. Doel is een ontmoeting met Nederlandse parlementariers, om met hen te spreken over de veelal foutieve informatie over wat de wereld de Westbank noemt.
Drie hoge vertegenwoordigers van de Shomron (Samaria) Regional Council, te weten Gershon Mesika, Yossi Dagan en Shay Attias, komen samen met Eliezer Braun, directeur van Shuva Israël. Jack van der Tang zal hen in samenwerking metShuva Israel en de SGP ontvangen. Kees v.d. Staaij heeft in de Tweede Kamer een ontmoeting georganiseerd (Bijzondere Procedure-vergadering) en daarbij alle buitenlandwoordvoerders uitgenodigd''
Aldus te lezen op ''Pillar of Fire'', die mededeling doet van het bezoek van drie vertegenwoordigers van de Israelische nederzettingen aan
Nederland [1], vergezeld door de directeur van ''Shuva Israel'' [2], een christenfundamentalistische organisatie.
Zelden is de uitdrukking ''als we alles gehad hebben, krijgen we dit nog'' zo op zijn plaats geweest.
Nog geen week geleden heeft de Israelische president Peres, als premier verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden
en vertegenwoordiger van de Israelische bezettingsstaat [3], Nederland bezocht, of er vindt een nog griezeligere bezoek
plaats, deze keer van een door de christenfundamentalistische SGP gesupporte Israelische kolonistendelegatie met als doel
een bezoek aan de Buitenlandvertegenwoordigers van de Tweede Kamer, om, ik citeer
''met hen te spreken over de veelal foutieve informatie over wat de wereld de Westbank noemt'' [4]
Vrij vertaald:
Deze kolonistendelegatie, die de ''Regionale Raad van Samaria'' [5] vertegenwoordigen,  komt met het doel, de massale landdiefstal en plundering van bezet Palestijns gebied [de nederzettingen]
te rechtvaardigen [6]
Duidelijk is, dat deze kolonistenvertegenwoordigers behalve bij supporters SGP en de extreem-rechtse PVV [7] niets 
zullen bereiken, aangezien de illegaliteit van de nederzettingen [8] wereldwijd is erkend, dus ook door Nederland 
en de EU [9]
Wat de situatie echter gecompliceerd maakt is dat de kolonisten door een  extreem-rechtse partij, HaBayit HaYehudi [Joods Huis], zijn
vertegenwoordigd in de Israelische regering [10] en daardoor althans in Israel behoorlijke politieke
invloed hebben [11]
Niet minder dan de cruciale posten Defensie en Huisvesting heeft HaBayit HaYehudi in de wacht gesleept [12]
 
DE FARIZEISCHE SGP/DUISTERE SUPPORTER VAN DE KOLONISTEN
STANDPUNTEN NADER BELICHT
Nu aandacht voor de meest fanatieke Nederlandse politieke Israelsupporters.
Ik noemde in dit verband de politieke partijen SGP en PVV.
Op de PVV ga ik hier verder niet in.
Het extreem-rechtse karakter van deze partij, zowel in haar anti-Islamhaat en racisme tegen ''niet-westerse''
allochtonen [13] en de onvoorwaardelijke steun aan het Israelische bezettingsregime [14],
 is glashelder.
Wel is de moeite waard hier de SGP onder de loupe te nemen, omdat de kolonistendelegatie de Tweede Kamer op
haar instigatie bezoekt.
Israel Standpunten SGP
 
Hoewel de SGP beweert, zich te baseren op ''Bijbelse normen en waarden'' [15] vind ik daarvan
weinig tot niets terug in hun stellingname in het Midden Oostenconflict, althans naar de principes
van het Nieuwe Testament [naastenliefde, wat gij niet wilt, dat u geschiedt, wat gij de minsten uwer
Broederen gedaan hebt, hebt gij Mij gedaan], die christenen of zich christen noemende gelovigen
toch als leidraad zouden moeten nemen.
Uit hun Israel standpunt blijkt namelijk een fundamentele en elementaire minachting voor
de rechten van het Palestijnse volk, het totaal voorbijgaan aan, zelfs het ontkennen van de Israelische
bezetting, het negeren van de structurele Israelische oorlogsmisdaden en een volkomen stilzwijgen 
over de etnische zuiveringen in 1948.
Daarbij tracht de SGP met allerlei drogredenaties [16] te ontkennen, dat er sprake is van de illegaliteit
van de nederzettingen en zwijgt over het steeds meer toenemende geweld van de kolonisten tegen
de bezette Palestijnse burgerbevolking.
Uit de gehele standpuntbepaling blijkt, dat de SGP de Palestijnen eigenlijk helemaal geen
rechten toekent en aanhanger is van de Groot Israel gedachte. [17]
 
SGP/ISRAEL
RECHT OP LEVEN
 
''Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon''
 
Zo luidt artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens [18]
Ook de SGP onderschrijft dat ''recht op leven'' door te stellen
´´Het menselijk leven is een kostbaar geschenk van God´´, wat wordt benadrukt in
haar standpunt over abortus [19]
De SGP meet hierbij echter met twee maten, sterker nog, is uitgesproken
hypocriet, door dit principe niet van toepassing te brengen op het recht op leven
van Palestijnse burgerslachtoffers van Israelische militaire acties, waarbij structureel
geen onderscheid wordt gemaakt tussen combatanten [militairen en strijders] en
non-combatanten [burgers] door de willekeurige aanvallen op dorpen, vluchtelingenkampem
etc [20]
 
SGP ISRAEL/VERONACHTZAMING PALESTIJNSE RECHTEN
EIGEN BEVOLKING EERST
 
''´´Israël is bereid tot militaire terugtrekking uit dit gebied, mits zijn bestaansrecht wordt erkend en de veiligheid van de eigen bevolking is gegarandeerd.'' [21]

De fanatieke SGP pro Israel verdediging, waarbij de rechten van de Palestijnse bevolking in het geheel niet tellen, tenzij
ze kunnen worden misbruikt voor een propagandistisch verhaal over een anti nederzettingenboycot standpunt [22]
krijgt duidelijk gestalte, wanneer de SGP spreekt over ''de veiligheid van de eigen bevolking'' als voorwaarde
voor de ''Israelische militaire terugtrekking uit dit gebied'' [lees de Bezette Palestijnse gebieden]
Dat de Palestijnse rechten niet tellen blijkt wel uit het feit, dat met geen woord wordt gerept over de grote
ONveiligheid, waaraan de Palestijnse bezette bevolking al sinds 1967 wordt blootgesteld door bezetting, nederzettingenpolitiek
en de uit die bezetting voortkomende Israelische misdaden [23]
 
SGP ISRAEL
NEO KOLONIALISME IN WERKING
 
Het ''historisch overzicht;'' van het Midden Oostenconflict of liever gezegd de versie daarvan, 
die de SGP ten beste geeft, is  verbijsterend.
Met geen woord wordt gerept over de zionistisch- Israelische massaslachtingen
en etnische zuiveringen van de Palestijnse bevolking tijdens de Nakba van 1948  [door zionisten en aanhang ''Israelische
Onafhankelijkheidsoorlog'' genoemd] , de bakermat van de vluchtelingenproblematiek 
[24]
Het toppunt van [neo] kolonialisme is de SGP ''argumentatie'' dat Jeruzalem en de Westbank
niet ''Palestijns-Arabisch'' te noemen zouden zijn,  ''omdat zij niet daadwerkelijk onder Arabisch gezag hadden gestaan
 
Ik citeer de SGP
 
''Hoewel steevast ‘Palestijns’ land genoemd, is zowel Jeruzalem als de Westbank in de geschiedenis nooit onder Palestijns-Arabisch gezag geweest. Voor enkele honderden jaren, tot aan de Eerste Wereldoorlog, vielen heel Israël, Jordanië en de Palestijnse gebieden onder het Ottomaanse rijk. Nadat de geallieerde troepen, onder leiding van de Britten, de Turken het land uitjoegen in 1917-1918, gaf de Volkenbond het mandaat aan de Britten. Hierdoor konden de Britten een ‘Joods nationaal tehuis’ beloven aan de Joden. In 1922 deelde Winston Churchill het mandaat en werd het gebied ten oosten van de Jordaan aan Hasmenitische Arabische bondgenoten gegeven, die het Koninkrijk Jordanië stichtten onder Britse voogdij. ´ [26]

In dit citaat wordt achtereenvolgens gewezen op de koloniale periode van Palestina als onderdeel
van het Ottomaanse Rijk, Groot Brittannie als mandataris [Mandaatsperiode] en de ''belofte'' van
Groot Brittannie aan de zionisten tot de vestiging van een ''Joods Nationaal Tehuis'' in Palestina,
de Balfour Declaratie in 1917 [76]
Vrij vertaald wordt het feit, dat Palestina eeuwenlang kolonie [Ottomaanse Rijk] en daarna vamaf 1920
tot 1948 neo kolonie [Brits Mandaatsgebied] is geweest, als argument aangevoerd, waarom er van
''Palestina'' geen sprake was.

Volgens dezelfde redenatie zou Indonesie geen Indonesie zijn omdat het eeuwenlang onder
Nederlands koloniaal gezag gestaan heeft.

Reden te over, om dan juist die onafhankelijkheid WEL toe te kennen [wat ook in ieder
gangbaar dekolonisatieproces heeft plaatsgehad, behalve dan bij Palestina]
 
Echter niet de door Israel geobsedeerde SGP, die een
perverse neo koloniale redenatie hanteert, met  pure minachting voor het fundamentele
zelfbeschikkingsrecht van volkeren en daarom nauwelijks serieus kan worden genomen.

In welke eeuw leeft deze partij, kun je je afvragen.

SGP ISRAEL
BEZETTING ALIAS ''TERRITORIALE VRUCHTEN VAN TRIOMF''
HET ''BEHEER'' VAN DE BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN
 
Ik merkte al op, dat de SGP tot in het absurde gaat in het ontkennen van
 het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht
, dat door de ''verdeling'' van Palestina bij VN Resolutie 181 [uit 1947] zo stuitend met voeten
getreden is [27], door te wijzen op de koloniale achtergrond
van Palestina [28].
Niet verbazingwekkend is dan ook, dat de SGP de bezetting niet alleen ontkent,
door ijskoud te spreken van het ''in beheer nemen van Israel'' van de Palestijnse
gebieden [SGP spreekt hier alleen over de Westbank] [29],
 maar zelfs te spreken van de ''territoriale vruchten van deze triomf'' 
[triomf, de Israelische overwinning in de Zesdaagse Oorlog in juni 1967] [30]
 
In het licht van een dergelijk schokkend gebrek aan humaniteit, laat staan respect
voor het Internationaal Recht, is het dan ook niet verwonderlijk, dat er van SGP kant geen enkel oog
is voor de gecontinueerde en structurele Israelische oorlogsmisdaden 
en misdaden tegen de menselijkheid [31]
 
Van grote lef vind ik het dan ook getuigen, dat een dergelijke partij het bestaat
zich nog ''christelijk'' te noemen
 
Werkelijke christelijke waarden staan immers voor naastenliefde, humaniteit, zonder
aanziens des persoons, niet stelen en niet begeren wat van je naaste is.
 
En als iets de grofste vorm van diefstal is, is het de stichting van die nederzettingen wel.
En dan heb ik het nog niet eens over de structurele misdaden van de kolonisten gehad [32]
die kennelijk voor de SGP de gewoonste zaak van de wereld zijn,
 
WEG VAN DE 19 DE EEUWSE OPVATTINGEN VAN DE SGP
NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
 
Natuurlijk verdienen de inhumane, onzinnige en ONchristelijke Israel standpunten van 
de SGP nauwelijks enige aandacht.
Omdat zij echter de politieke vrienden zijn van de kolonistendelegatie,
die Nederland bezoekt, is een inkijk in de SGP ideologie over Israel [33]
van belang.
 
Nu terug naar de nederzettingen, welks bestaan door de kolonisten delegatie wordt 
verdedigd [34]
 
De sinds 1967 in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen zijn
in strijd met het Internationaal Recht [35], volgens artikel 49, 4e Conventie
van Geneve [36] en het Haags Verdrag in 1907 [37]
 
De nederzettingen zijn eveneens veroordeeld in VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452
[1979], waarbij nog eens de illegaliteit werd bevestigd en werd opgeroepen tot onmiddellijke
stop [38]
In de Advisory Opinion van het Internationaal gerechtshof op 9 juli 2004, die de Israelische Muurbouw
illegaal verklaarde werd eveneens de illegaliteit van de nederzettingen benadrukt [39]
Ook de EU heeft talloze malen gehamerd op die illegaliteit [40] en toont de VN regelmatig haar bezorgdheid over de
uitbreiding van de nederzettingen, de illegaliteit benadrukkend [41]
 
Desondanks blijft Israel vrolijk doorbouwen en de nederzettingen uitbreiden [42]
 
LANDDIEFSTAL
 
Landdiefstal is hierbij bovendien cruciaal;
Israel heeft immers grote delen Palestijns land op  bezet Palestijns gebied [in de Westbank en Oost-Jeruzalem,
en Gaza, de nederzettingen in Gaza zijn echter bij de militaire terugtrekking in 2005 ontruimd. als enige]
onteigend, zonder enige financiele compensatie [43], waarvan duizenden Palestijnen slachtoffer
geworden zijn.
 
APARTHEID
 
Als direct gevolg van bezetting en nederzettingenpolitiek hebben de Israelische autoriteiten
ook nogeens een systeem van apartheid ingevoerd.
De kolonisten en co, die leven in bezet Palestijns gebied, vallen onder het reguliere
Israelische rechtssysteem, terwijl de bezette Palestijnse bevolking valt onder de militaire
wet [wat sowieso voor gewone burgers illegaal is], die veel minder rechten garandeert
dan de gewone Israelische wet [44]
Die apartheid vindt ook zijn beslag op economisch gebied:
De kolonisten profiteren van allerlei voorrechten en subsidies, terwijl aan de Palestijnen elementaire
basisvoorzieningen worden onthouden [45]
 
GEWELD KOLONISTEN
 
Om het misdadige plaatje compleet te maken mag niet vergeten worden het
dagelijks geweld, waaraan de bezette Palestijnse bevolking blootstaat van de kant
van de kolonisten.
Niet alleen zitten zij op gestolen land in strijd met het Internationaal Recht en genieten zij
dankzij een apartheidssysteem van de Israelische autoriteiten [46] veel meer rechten
dan de Palestijnse bevolking van wie hun land door bezetting en nederzettingenpolitiek
is ontstolen, ze gebruiken nog geweld tegen de plaatselijke bevolking ook.
Olijfbomen worden vernield, Palestijnen mishandeld, kinderen worden gemolesteerd.
er worden stenen naar Palestijnse scholen gegooid en dat vaak onder toeziend oog van het Israelische leger. [47]
 
EPILOOG
DE KOLONISTENMISDADIGERS EN HUN MEDEPLICHTIGEN
 
''
  • zekere structuur en organisatiegraad, in het samenwerkingsverband heeft bijv. ieder van de verdachten zijn of haar eigen aandeel, op zijn of haar eigen niveau
  • het samenwerkingsverband moet ook een duurzaam karakter hebben
  • welke organisatie tot doel had het plegen misdrijven
  • het samenwerkingsverband hoeft niet te bestaan uit verschillende geledingen of een bepaalde hierarchie.
  • Ook is niet vereist dat alle leden hetzelfde doel nastreven'' 
 
 
Dit is de definitie ''criminele organisatie'' volgens de Nederlandse wet [48]
en naar mijn mening zeker van toepassing op de nederzettingenpolitiek in het algemeen en gewelddadige
kolonisten in het byzonder, evenals hun belangenorganisatie ''Regionale Raad van het niet bestaande ''Samaria''
die de mensenrechtenschendingen tav de Palestijnse bevolking nog in Nederland komen promoten ook.
 
Landdiefstal, vernietging van andermans eigendom [het vernietigen van olijfbomen van Palestijnen],
mishandeling, intimidatie en terreur zijn immers criminele activiteiten.
 
 
In omstandigheden waarin een rechtsstaat geldt, genoeg redenen om een leger van Officieren van
Justitie en rechters bezig te houden
 
In Israel, dat als bezettingsstaat grossiert in ''injustice as law'' de gewoonste zaak van de wereld.
 
De wet voorziet ook in de bestraffing van medeplichtigen aan criminele activiteiten en aan dat plaatje
voldoet de SGP uitstekend, door haar ideologische en politieke promoting van dergelijke kolonistenclubs
 
Door hun schaamteloos en openlijk goedpraten van de Israelische bezetting, de nederzettingenpolitiek
en de ontkenning van de daaruit voortkomende wandaden en het pushen van de kolonisten-misdadigers
richting Buitenlandwoordvoerders van de Tweede Kamer.
 
De Buitenlandwoordvoerders [behalve de evenals de SGP medeplichtige PVV van G Wilders] kunnen
er natuurlijk voor kiezen, deze kolonistenclub in het geheel NIET te ontvangen
 
Sterker signaal echter is hen wel te ontvangen en niet alleen de illegaliteit van de Israelische bezetting
en de nederzettingen krachtig te bevestigen en de daaraan verwante misdaden [wanneer ze na 1 juli 2002 gepleegd
zijn] te dreigen aan te geven bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, maar ook een economische boycot
aan te kondigen
 
Die zal voortduren zolang Israel de bezette Palestijnse gebieden niet ontruimt en aankondigt, 
ALLE in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen te ontmantelen, alsmede het recht
op terugkeer van de [in 1948 verdreven] Palestijnse vluchtelingen te erkennen.
 
Dat is het enige antwoord op het sinds 1948 aan het Palestijnse volk aangedaan onrecht
 
When Injustice becomes law, resistance becomes duty
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
[1]
PILLAR OF FIRE
DIPLOMATIEK OFFENSIEF UIT SAMARIA, 9/10 OCTOBER, A.S.
19 SEPTEMBER 2013
FOR THE RECORD
''Samaria'' is de terminologie, die door de kolonisten en andere extreem-rechtse zionisten
wordt gebruikt voor de bezette Palestijnse Jordaanoever [De Westbank]
 
 
[2]
SHUVA ISRAEL
 
WHAT IS SHUVA ISRAEL'S VISION AND MISSION
 
[3]
ISRAELISCHE PRESIDENT PERES BEZOEKT NEDERLAND/NEDERLAND'S MEDEPLICHTIGHEID
AAN DE ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED
 
[4]
 
''Op 9 en 10 oktober a.s. zal een speciale delegatie uit Samaria Nederland bezoeken. Doel is een ontmoeting met Nederlandse parlementariers, om met hen te spreken over de veelal foutieve informatie over wat de wereld de Westbank noemt.''
 
PILLAR OF FIRE
DIPLOMATIEK OFFENSIEF UIT SAMARIA, 9/10 OCTOBER, A.S.
19 SEPTEMBER 2013
 
 
[5]
 
REGIONALE RAAD VAN SAMARIA OF SHOMROM REGIONAL COUNCIL
SHOMRON LIAISON OFFICE
''The Shomron Liaison Office is the public relations arm of the Shomron Regional Council, which represents approximately 30,000 Israeli citizens across 33 communities in the Shomron (Samaria). ''
 
[6]
 
PILLAR OF FIRE
DIPLOMATIEK OFFENSIEF UIT SAMARIA, 9/10 OCTOBER, A.S.
19 SEPTEMBER 2013
 
ABUPESSOPTIMIST/TE VERWACHTEN BEZOEK UIT ISRAEL
SHIMON PERES EN DE KOLONISTEN UIT ''SAMARIA''
 
21 SEPTEMBER 2013
 
 
 
 
[7]
 
 
PVV: ONVOORWAARDELIJKE STEUN AAN ISRAEL
 
 
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
ASTRID ESSED
 
 
 
[8]
 
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
GEWELD KOLONISTEN
ZIE BLZ 143
2012
ALGEMEEN VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN 
DE EUROPESE UNIE
 
 
 
[9]
 
 
 
''Tal van keren heeft de 
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem 
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden 
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.''
 
''BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN''
BLADZIJDE 226
 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 
 
 
 
 
[10]
 
DE WERELD MORGEN.BE
REYNDERS FELICITEERT EXTREEMRECHTS KOLONISTENKABINET ISRAEL
LUDO DE BRABANDER
19 MAART 2013
 
 
WIKIPEDIA
33STE REGERING VAN ISRAEL
 
 
[11]
 
 
ABUPESSOPTIMIST/TE VERWACHTEN BEZOEK UIT ISRAEL
SHIMON PERES EN DE KOLONISTEN UIT ''SAMARIA''
 
21 SEPTEMBER 2013
 
 
 
[12]
 
DE WERELD MORGEN.BE
REYNDERS FELICITEERT EXTREEMRECHTS KOLONISTENKABINET ISRAEL
LUDO DE BRABANDER
19 MAART 2013
 
 
WIKIPEDIA
33STE REGERING VAN ISRAEL
 
 
 
 
 
[13]
 
NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
[14]
 
PVV: ONVOORWAARDELIJKE STEUN AAN ISRAEL
 
 
 
[15]
 

WAAR STAAT DE SGP VOOR?

De SGP is vóór politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt, het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt. De SGP stáát ervoor.
SGP: PROFIEL
WAAR STAAT DE SGP VOOR
 
 
 
[16]
 
SGP EUROFRACTIE
DE MYTHE VAN DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
7 OCTOBER 2010
 
 
 
 
[17]
 
 
 
GROOT-ISRAEL IDEOLOGIE LEIDT TOT TELOORGANG DEMOCRATIE
AMOS SHOCKEN, UITGEVER HAARETZ
DE BRUG
DECEMBER 2011
 
 
 
 
''Daartegenover groeit de invloed van het religieuze zionisme en daarmee de Groot-Israël ideologie, de ideologische motor achter de kolonistenbeweging en haar streven naar voortgaande territoriale expansie via die nederzettingenpolitiek.''

CIVIS MUNDI
NEDERLANDS INITIATIEF INZAKE HET ZOGENAAMDE VREDESPROCES
BIJ VOORBAAT TOT MISLUKKING GEDOEMD
CIVIS MUNDI
WIM COUWENBERG
27 JUNI 2013

 
 
[18]

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS


 
 
[19]

SGP
ABORTUS PROVOCATUS

 
 
[20]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
[21]
 
SGP
ISRAELISCHE PRODUCTEN
30 JULI 2013
 
 
 
[22]
 
''Een boycot van producten uit de nederzettingen verergert de economische neergang. De gevolgen daarvan zijn desastreus, vooral voor de duizenden Palestijnen die bij Israëlische bedrijven een betaalde baan hebben en zo hun gezinnen kunnen onderhouden.''


SGP
ISRAELISCHE PRODUCTEN
30 JULI 2013
 
 
 
[23]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
[24]
 
 
UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
 
 
[25]
 
Hoewel steevast ‘Palestijns’ land genoemd, is zowel Jeruzalem als de Westbank in de geschiedenis nooit onder Palestijns-Arabisch gezag geweest. Voor enkele honderden jaren, tot aan de Eerste Wereldoorlog, vielen heel Israël, Jordanië en de Palestijnse gebieden onder het Ottomaanse rijk. Nadat de geallieerde troepen, onder leiding van de Britten, de Turken het land uitjoegen in 1917-1918, gaf de Volkenbond het mandaat aan de Britten. Hierdoor konden de Britten een ‘Joods nationaal tehuis’ beloven aan de Joden. In 1922 deelde Winston Churchill het mandaat en werd het gebied ten oosten van de Jordaan aan Hasmenitische Arabische bondgenoten gegeven, die het Koninkrijk Jordanië stichtten onder Britse voogdij. ´´


SGP EUROFRACTIE
DE MYTHE VAN DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
7 OCTOBER 2010
 
 
[26]
 
WIKIPEDIA
BALFOUR DECLARATION
 
 
 
 
[27]
 
UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
 
 
 
[28]
 
Hoewel steevast ‘Palestijns’ land genoemd, is zowel Jeruzalem als de Westbank in de geschiedenis nooit onder Palestijns-Arabisch gezag geweest. Voor enkele honderden jaren, tot aan de Eerste Wereldoorlog, vielen heel Israël, Jordanië en de Palestijnse gebieden onder het Ottomaanse rijk. Nadat de geallieerde troepen, onder leiding van de Britten, de Turken het land uitjoegen in 1917-1918, gaf de Volkenbond het mandaat aan de Britten. Hierdoor konden de Britten een ‘Joods nationaal tehuis’ beloven aan de Joden. In 1922 deelde Winston Churchill het mandaat en werd het gebied ten oosten van de Jordaan aan Hasmenitische Arabische bondgenoten gegeven, die het Koninkrijk Jordanië stichtten onder Britse voogdij. ´´


SGP EUROFRACTIE
DE MYTHE VAN DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
7 OCTOBER 2010
 
 
 
[29]
 
 
´´Hoofdreden waarom Israël de Westelijke Jordaanoever in beheer heeft genomen is dat het land zich zo veel beter kan verdedigen tegen de agressie van de omringende Arabische volkeren. ´´

SGP
ISRAELISCHE PRODUCTEN
30 JULI 2013

 
 
[30]
 
 
´´Na de overwinning stond Israël voor een nieuwe uitdaging, want wat te doen met de territoriale vruchten van deze triomf? ´´

SGP EUROFRACTIE
DE MYTHE VAN DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
7 OCTOBER 2010
 
 
 
[31]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
[32]
 
BTSELEM.ORG
VIOLENCE BY SETTLERS
 
 
 
 
 
 
 
[34]
 
PILLAR OF FIRE
DIPLOMATIEK OFFENSIEF UIT SAMARIA, 9/10 OCTOBER, A.S.
19 SEPTEMBER 2013
 
 
[35]
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
[36]
 
ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
 
 
 
[37]
 
HAAGS VERDRAG VAN 1907
 
 
 
 
[38]
 
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
 
 
 
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452
 
 
 
[39]
 
”Recalling that the Security Council described Israel�s policy of establishing settlements in that territory as a �flagrant violation� of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
 
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION OF A WALL IN
THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
 
 
 
[40]
 
 
''Tal van keren heeft de 
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem 
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden 
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.''
 
''BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN''
BLADZIJDE 226
 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 
 
 
[41]
 
NEW YORK TIMES
U.N. PANEL URGES SAYS ISRAELI SETTLEMENTS POLICY VIOLATES LAW
31 JANUARI 2013
 
 
 
UN NEWS CENTRE
UN CHIEF DEEPLY CONCERNED BY ISRAEL'S CONTINUING WEST BANK
SETTLEMENT EXPANSION
14 JUNI 2013
 
 
 
[42]
 
NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
11 AUGUSTUS 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[43]
 
''Under this regime, hundreds of thousands of dunams of land populated by Palestinians have been stolen. This land has been used to establish dozens of settlements and to populate them with hundreds of thousands of Israeli citizens.''
 
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
[44]
 
''Israel created in the Occupied Territories a regime of separation and discrimination, with two separate systems of law in the same territory. One system, for the settlers, de facto annexes the settlements to Israel and grants settlers the rights of citizens of a democratic state. The other is a system of military law that systematically deprives Palestinian of their rights and denies them the ability to have any real effect on shaping the policy regarding the land space in which they live and with respect to their rights. These separate systems reinforce a regime in which rights depend on the national identity of the individual.''
 
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
[45]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
HUMAN RIGHTS COUNCIL: REPORT OF THE FACT FINDING MISSION
ON ISRAELI SETTLEMENTS SHOULD PROMPT ISRAEL TO RESPECT HUMAN RIGHTS 
OBLIGATIONS
 
18 MAART 2013
 
 
 
[46]
 
''Israel created in the Occupied Territories a regime of separation and discrimination, with two separate systems of law in the same territory. One system, for the settlers, de facto annexes the settlements to Israel and grants settlers the rights of citizens of a democratic state. The other is a system of military law that systematically deprives Palestinian of their rights and denies them the ability to have any real effect on shaping the policy regarding the land space in which they live and with respect to their rights. These separate systems reinforce a regime in which rights depend on the national identity of the individual.''
 
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
[47]
 
BTSELEM.ORG
BACKGROUND ON VIOLENCE BY SETTLERS
 
 
BTSELEM.ORG
VIOLENCE BY SETTLERS
 
 
 
 
 

Meer van Astrid Essed