Keti Koti lezing geannuleerd wegens spreker/Sandew Hira's straffeloosheidspleidooi

Di 18 Juni 2019 01:21 | Astrid Essed | 460 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
KETI KOTI LEZING GEANNULEERD WEGENS ONRUST OM SPREKER/NINSEE'S BETROKKENHEID BIJ STRAFFELOOSHEIDSPLEIDOOI SANDEW HIRA
ZIE OOK
VOORAF
Beste lezers
VOOR WIE HET NIET WEET
Jaarlijks wordt in het Scheepvaartmuseum de zogenaamde Keti Koti
[gebroken ketenen] Lezing gehouden, waarbij wordt stilgestaan bij
het bloedige Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel en
slavernij en de dramatische gevolgen voor Suriname en [eveneens] de ''Nederlandse'' Antillen, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Maarten en
Sint Eustacius.
Dit aan de vooravond van de jaarlijkse Keti Koti viering in het Oosterpark, Amsterdam, waar op 1 juli wordt gevierd/herdacht, dat de slavernij op 1 juli 1863 in Suriname, en ook op de Antillen, werd afgeschaft.
Dit jaar echter had de organisatie, die de Keti Koti Lezing verzorgt, NINSEE [[NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN EN ERFENIS], historicus en publicist Sandew Hira uitgenodigd als spreker.
Hoewel een deskundige op het gebied van slavenhandel en slavernij, heeft Hira een bezoedelde achtergrond, omdat hij middels zijn Project ''Getuigenis van president Bouterse'' getracht heeft, het proces tegen Bouterse, voormalig dictator en legerleider,
verdachte in het Decembermoordenproces [het executeren, zonder vorm van proces, van 15 politieke tegenstanders],  te ondergraven.
Met andere woorden:
Een pleidooi voor straffeloosheid.
Daarom is van diverse kant geprotesteerd tegen Sandew Hira als spreker bij
de Jaarlijkse Keti Koti herdenking en wordt zijn bijdrage-gelukkig-afgelast.
Om eveneens te protesteren tegen deze onwaardige gang van zaken [Hira
heeft zijn ziel verkocht aan politieke gangsters] heb ik onderstaande brief
naar het NINSEE gestuurd.
ENJOY READING!
Astrid Essed

AAN
HET BESTUUR VAN NINSEE [NATIONAAL INSTITUUT NEDERLANDS SLAVERNIJVERLEDEN EN ERFENIS]
Onderwerp: Uw annulering van de Keti Koti lezing door de schrijver/publicist Dew Baboeram, alias Sandew Hira, in het Scheepvaartmuseum Amsterdam
Geacht Bestuur,
Dankzij de inzet van dappere voorvechters van de mensenrechten, waaronder
schrijver/publicist Theo Para [1], hebt u afgezien van uw aanvankelijke voornemen,
de econoom, historicus en publicist Dew Baboeram, beter bekend onder zijn pseudoniem ''Sandew Hira'' [zoals ik hem in deze brief zal aanduiden], de jaarlijkse Keti Koti lezing te laten houden in het Scheepvaartmuseum. [2]
Hira heeft daarop [vanuit zijn standpunt begrijpelijk] furieus gereageerd [3]
Op zijn argumenten, die, zoals wel vaker, de aandacht afleiden van waar het werkelijk om gaat, zal ik niet ingaan.
Want waar het mij namelijk om te doen is [vandaar deze brief!], is de moreel verwerpelijke rol, die u in dit treurspel gespeeld hebt, en die u NIET kunt goedmaken door annulering van de lezing, aangezien u dat niet op principiele gronden gedaan hebt, maar vanwege op u uitgeoefende druk.
In uw persbericht stelt u [althans volgens de verklaring van Hira] o.a,.
''Het NiNsee bestuur heeft in goed overleg met het Scheepvaartmuseum besloten de Keti-Koti lezing 2019 geen voortgang te laten vinden.

Dit besluit is ingegeven door de onrust die binnen de gemeenschap ontstaan is n.a.v. de geplande Keti-Koti lezing met Sandew Hira als keynote spreker. Door deze onrust lijkt de wens van het NiNsee om ook in 2019 een waardige Keti-Koti lezing – die bijdraagt aan de harmonie en verbondenheid binnen en buiten de gemeenschap – te organiseren niet haalbaar.'' [4]

Uit deze reactie blijkt, dat u niets geleerd hebt van uw poging tot het inhuren van Sandew Hira, ondanks de u ongetwijfeld bekende rol, die hij gespeeld heeft bij het frustreren van de berechting van verdachten van misdaden tegen de menselijkheid, de Decembermoorden. [5]

Want hoe kunt u spreken van ''harmonie en verbondenheid binnen en buiten de gemeenschap'', wanneer de wonden van verrichte gruweldaden nog vers zijn en vers zullen blijven, totdat de verantwoordelijken voor de Decembermoorden en de in de Binnenlandse Oorlog gepleegde misdrijven, zoals de Mooiwana massaslachting, berecht zijn? En u een bekende publicist opvoert als spreker, die deze misdaden wil toedekken?

SANDEW HIRA, WHITEWASHER VAN DE DECEMBERMOORDEN/FELLOW TRAVELLER VAN DE BOUTERSE DICTATUUR

U bent op de hoogte, uiteraard van Hira's gedane Project ''Getuigenis van President Bouterse'' [6], maar kennelijk is het nodig, u nogmaals met de neus op de feiten te drukken, aangezien u deze geestelijke ''Bloed''broeder van de huidige Surinaamse president D. Bouterse, voormalig dictator/opperbevelhebber van het leger en hoofdverdachte in het Decembermoordenproces [7], hebt uitgenodigd voor de Keti Koti lezing, alsof hij een respectabel en integer lid van de Surinaamse gemeenschap was. 

QUOD NON! [8, Latijn, niet het geval!]

TER ZAKE:

Ondanks het feit, dat Sandew Hira, alias Dew Baboeram, de broer is van de bij de Decembermoorden standrechtelijk geexecuteerde John Baboeram [9], is hij wel een heel bizarre weg ingeslagen. 

Namelijk die van pleitbezorger van straffeloosheid van de Decembermoorden:

Op 20 juli anno Domini 2015 werd Hira's Open Brief aan president Bouterse ''De Waarheid maakt ons vrij'', in Starnieuws gepubliceerd [10], waarbij hij Bouterse het volgende voorstel deed:

''U heeft in dit proces de sleutel in handen. Daarom doe ik u hierbij het volgende voorstel in het licht van het falen van een waarheidscommissie. Dat voorstel bestaat uit vijf punten.

1. U legt in een uitgebreid en diepgaand interview met mij een getuigenis af van de gebeurtenissen waarbij u betrokken bent geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest. Ik beperk die gebeurtenissen nadrukkelijk niet tot de Decembermoorden. Het gaat hier niet om de verwerking van mijn persoonlijk verdriet, maar om de verwerking van het verdriet van tal van mensen die hebben moeten dealen met geweld in de aanloop naar 25 februari en daarna, inclusief de Decembermoorden, Moiwana en de Binnenlandse Oorlog (van beide zijden). Het gaat mij niet om geweld in de context van persoonlijke verhoudingen, maar om de maatschappelijke en politieke context te begrijpen van wat er is gebeurd, waarom beslissingen zijn genomen zoals ze genomen zijn en hoe achteraf die beslissingen worden beoordeeld. De getuigenis is uw verhaal. Het is geen discussie met mij. Het is geen rechtbank. Het is waarheidsvinding.'' [11]
In gewoon [dus on-Hiraans] Nederlands kwam dat neer op het afleggen van
een  ''getuigenis'' over de ''gebeurtenissen'', waarbij Bouterse betrokken geweest is [lees: oorlogsmisdaden, massaslachtingen en misdaden tegen de menselijkheid''
Ook gaf Hira in zijn ''Open Brief'' duidelijk aan, niets voor het [bezig zijnde] strafproces te voelen, waarbij Bouterse en andere verdachten van de Decembermoorden terecht stonden.
Niet alleen staat een dergelijke ''Getuigenis'' actie van Hira haaks op de rechtsstaat, waarin mensen verantwoordelijk worden gehouden voor de strafbare feiten, waarvan ze worden verdacht en wel zeker politici en legerleiders, die verdacht worden van internationale misdrijven, zoals
de Decembermoorden. 
Ook is het voor mij onbegrijpelijk, dat iemand, wiens
broer standrechtelijk geexecuteerd is, verwoede pogingen gaat aanwenden,
de verdachte[n] van het misdrijf tegen zijn broer, uit het strafproces te houden.
Nadat [uiteraard] Bouterse bevestigend op Hira's voorstel gereageerd had [12],
ging het van Kwaad tot Erger.
Hira hield persconferentie op persconferentie, weidde daarin uit met ellenlange, vaak onleesbare betogen [13], maar kreeg gelukkig veel tegenwind, door publicist en Bouterse criticus van het Eerste Uur, Theo Para [14], maar ook
door mijn bescheiden persoontje, dat actief achter Hira aanzat en vele ''persconferenties'' van hem heeft bekritiseerd.
Zie maar onder 15.
Het griezeligste vond ik nog zijn uiteindelijke ontmoeting met president
Bouterse, door Hira beschreven in zijn column ''Brokobaka'' [16], waar hij
de verantwoordelijke voor de executies zonder vorm van proces [Decembermoorden 1982] van zijn broer en 14 andere critici van het toenmalige militaire regime bezocht in diens buitenhuis, met hem de maaltijd deelde en ''gezellig'' in het bos ging wandelen.......
EPILOOG
Onder normale omstandigheden zou Hira, die interessante en terecht fel kritische stukken geschreven heeft over de [vaak bagatelliserende] Westerse
kijk op de Nederlandse rol in slavenhandel en slavernij [17], de aangewezen
persoon zijn voor de jaarlijkse Keti Koti lezing in het Scheepvaartmuseum.
Maar hij heeft zichzelf gecorrumpeerd en niet zo'n beetje ook.
Want door zijn bijna obsessieve pogingen om Bouterse cum suis te vrijwaren van strafvervolging voor het standrechtelijk executeren en folteren van 15 critici tegen het toenmalige militaire regime
[18], onder wie [niet vergeten!] zijn eigen broer, heeft hij zijn ziel, politiek
EN moreel, verkocht aan politieke gangsters en misdadigers.
Heeft hij zich schuldig gemaakt aan bagatellisering van een van de ernstigste misdaden, sinds de afschaffing van de slavernij.
Iemand van een dergelijk laag moreel kaliber verdient het niet een lezing te houden, die gaat over onderdrukking, misdaad, verzet en uiteindelijk:
Vrijmaking.
Dat u, NiNsee Bestuur, iemand met de verworden achtergrond van Hira, de kans wilde geven, deze lezing te houden en zo de nagedachtenis aan hen,
die streden tegen onderdrukking en ontmenselijking, te bezoedelen, strekt u
tot ONeer.
Dat verdient EN krijgt de minachting van iedereen, die zich werkelijk inzet voor Vrijheid en Mensenrechten.
En daarom wordt u door mij alsnog aan de Schandpaal genageld.
Laat dit een Les voor u zijn, en ga niet meer in deze ernstige, morele
Dwaling!
RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed