Uitgezette asielzoeker in Bahrein veroordeeld/Harbers, wat zijt gij voor een vent!

Zo 17 Maart 2019 23:13 | Astrid Essed | 596 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
UITGEZETTE ASIELZOEKER IN BAHREIN TOT LEVENSLANG
VEROORDEELD/HARBERS, WAT ZIJT GIJ VOOR EEN VENT?
BRIEF AAN HARBERS
ZIE OOK
AAN 
STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERP
Arrestatie en levenslange veroordeling van de heer Ali
Mohammed Al-Showaikh, na uitzetting uit Nederland naar Bahrein
Geachte heer Harbers,
Wat zijt gij voor een Vent!
Die opmerking valt u misschien rauw op het dak, maar u hebt het helemaal verdiend!
Want wat u en uw Diensten gedaan hebben en vooral 
NAGELATEN, grenst aan het ongelooflijke!
In 2017 is een Bahreinse asielzoeker, Ali Mohammed
Al-Showaikh, die naar eigen
zeggen [en hij bleek het zooooo BIJ het rechte eind te hebben.....]
in zijn land van herkomst gevaar liep, uitgezet naar Bahrein en bij aankomst
werd hij gearresteerd en volgens Amnesty International hoogstwaarschijnlijk
mishandeld.
En alsof dat nog niet erg genoeg is, werd hij na een oneerlijk proces
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf! [1]
Met die uitzetting en de dramatische nasleep hebt u zich schuldig gemaakt aan refoulement, meneer Harbers, 
een ernstige schending van het Vluchtelingenverdrag.
Een ernstige schending van de menselijkheid.
En u weet natuurlijk wat refoulement is:
Het verbod om iemand uit te zetten, die gevaar loopt op vervolging in
zijn land van herkomst. [2]
KORTOM:
U hebt een MENSENLEVEN in gevaar gebracht en dat willens en wetens, want
volgens de berichtgeving van Amnesty International is het bekend,
dat politieke activisten en hun familie [de broer van Mohammed Al-
Showaikh was in Bahrein politiek actief] [3] in Bahrein groot
gevaar lopen! [4]
Er is meer ten uwen laste:
U hebt zich ook nog -ja, uw schendingen stapelen zich op-
schuldig gemaakt aan schending van het Anti Folterverdrag, 
omdat de man naar alle waarschijnlijkheid
is gefolterd. [5]
NALATEN
Je zou verwachten, dat een Staatssecretaris, die verantwoordelijk is
voor dergelijke mensenrechtenschendingen, iets wat Amnesty International
u terecht ook naar uw hoofd heeft geslingerd [6], wel zijn ongelijk
zou bekennen en er alles aan zou doen, de betrokken asielzoeker
vrij te krijgen, maar het is duidelijk, dat respect voor Internationaal
Recht en menselijkjheid  niet uw sterkste kant is, ondanks
uw bijna lachwekkende bewering, dat u ''hardstikke
menselijk'' bent. [7]
Gelooft u dat echt zelf?
Dan moet u solliciteren als komiek, meneer Harbers
Werkelijk....., ik lach nu al
HAHAHAHAHAHA
MAAR:
Alle gekheid op een stokje:
ONDANKS de aan u gestelde Kamervragen, over de arrestatie van
Mohammed al-Showaikh en zijn veroordeling tot levenslang [8], blijft u
volhouden, dat de IND juist gehandeld heeft.
YEAH RIGHT:
Iemand uitzetten naar foltering, een oneerlijk proces en een levenslange
gevangenisstraf een ''juiste handeling''?
Het is alsof je dr Shipman [9] de Nobelprijs voor de Vrede geeft.......
Het meest schaamteloze vind ik nog, dat u in uw antwoord op
de Kamervragen over deze zaak dd 8 januari jongstleden erkend,
dat de mensenrechtensituatie in Bahrein zorgwekkend is
Ik citeer uit uw Antwoord op de vragen van de heren Groothuizen [D'66]
en Voordewind [Christen-Unie]
'' Voor Bahrein geldt dat uit verschillende bronnen blijkt dat de mensenrechtensituatie in de laatste jaren verslechterd is . Dit geldt met name voor kritische geluiden vanuit de oppositie op het bewind, mensenrechtenactivisten en journalisten en de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering. Deze ontwikkelingen worden door de IND betrokken bij de beoordeling van een individueel asielverzoek. Wanneer een asielzoeker aannemelijk maakt dat, gelet op zijn of haar individuele verhaal, tegen de achtergrond van de algemene situatie in Bahrein een gegronde vrees voor vervolging bestaat of bij terugkeer een reëel risico bestaat op een vernederende of onmenselijke behandeling dan wordt asiel verleend.'' [10]
En toch, ondanks dit alles, weigert u uw verantwoordelijkheid te nemen
en zich in te zetten voor de vrijheid van deze Bahreinse asielzoeker en weigert
u het beleid ten aanzien Bahrein aan te passen.....
Ik citeer u naar aanleiding van de gestelde Kamervragen
'' Nee, ik zie op dit moment geen aanleiding specifieke maatregelen nemen. Wel zal ik in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ontwikkelingen in Bahrein en de berichtgeving daarover, onder meer van de kant van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch, nauwlettend volgen. In het licht van die informatie en hetgeen door een asielzoeker individueel naar voren wordt gebracht, worden individuele asielaanvragen beoordeeld. [11]
EPILOOG:
Meer hoef ik niet te zeggen, meneer Harbers.
Een vluchteling wordt onder uw verantwoordelijkheid uitgezet,
vrijwel voor de camera speelt zich zijn arrestatie, mishandeling,
oneerlijk proces en veroordeling tot levenslang af.
U erkent de slechte mensenrechtensituatie in zijn land en steekt
geen vinger uit.
Hoever kan iemand van zijn menselijkheid zijn afgedwaald door zo
te handelen en te volharden, ondanks Kamervragen, ondanks
het feit, dat een gerennommeerde mensenrechtenorganisatie
als Amnesty International uw handelingen veroordeelt als ''een
ernstige mensenrechtenschending'' [12]
En het is een patroon:
Ook Soedanese vluchtelingen stuurt u terug naar een levensgevaarlijke
situatie, waarop ik u heb aangeschreven. [13]
Waarop Amnesty u heeft aangesproken. [14]
Dit, meneer Harbers, is een patroon van onmenselijkheid, hardheid
en een minachting voor elementaire rechten van iedereen, ongeacht
afkomst, religie, politieke overtuiging, sexuele voorkeur etc, op
veiligheid en menselijkheid.
DOORBREEK DIT PATROON 
DOE WEER WAARVOOR HET VLUCHTELINGENVERDRAG BEDOELD WAS
Mensen veiligheid, menselijkheid en een beter bestaan bieden.
U weet wat u te doen staat.
Ik heb gezegd
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed