Daar gaan we weer/Idiote antisemitisme beschuldigingen,deze keer door Nu.nl!

Vr 26 April 2024 08:20 | Astrid Essed | 24 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

'CHRISTENUNIE DOET AANGIFTE VANWEGE BEKLADDING

PARTIJGEBOUW/REDACTIE NU.NL FACILITEERT ANTISEMITISME-
BESCHULDIGINGEN AAN HET ADRES VAN DE PALESTINA BEWEGING
ZIE OOK

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

REDACTIE VAN NU.NL
Onderwerp: Uw berichtgeving dd 24 april 2024 ''ChristenUnie doet aangifte vanwege
bekladding op partijkantoor''
[Mocht u in tijdnood zijn, lees dan vanaf AANVAL I]
Geachte Redactie
Een bizarre tekst, dit ''openings'' stukje uit de onvergetelijke Klassieker ''Alice in Wonderland'' ? [1]
Even bizar als uw berichtgeving over de ChristenUnie aangifte van de bekladding van het Partijkantoor.
Zie noot 2 en onder P/S
Want u haalt fictie en realiteit door elkaar, feiten en verdichtsels en maakt
zich daarmee niet alleen schuldig aan onjuiste, onzorgvuldige en
tendentieuze berichtgeving, maar legt daarmee ook een gevaarlijk en
oneigenlijk verband tussen antisemitisme, dat op zich verfoeilijk is
en inderdaad [net als alle vormen van racisme en uitsluiting] moet
worden bestreden en de protesten van de Palestina Beweging.
BEKLADDING PARTIJKANTOOR CHRFISTENUNIE
U start uw berichtgeving met de vermelding, dat de CU [ChristenUnie, vanaf nu
aangeduid met CU] aangifte gaat doen, omdat het parftijkantoor is beklad.
U schrfijft:
'' De partij wordt ervan beschuldigd dat ze genocide steunt.'' [3]
Klopt, al vermeldt u niet de juiste leuzen
Volgens de NOS was er beklad: '' 'steunt genocide' en 'financiert genocide' [4]
Vervolgens bericht u wat Mirjam Bikker, fractievoorzitter
van de CU daarover zegt
Ik citeer het maar even, voor de duidelijkheid
''Partijleider Mirjam Bikker vertelde dat het pand was beklad en dat ze dacht dat de partij aangifte ging doen. Ze vindt het "niet oké" wat er op het pand is geschreven. "Ik ben blij dat de politie daar ook opvolging aan geeft."

Bikker weet niet of de bekladdingen een gevolg zijn van haar oproepen om iets te doen tegen antisemitisme. "Het mag geen reden zijn dat ik mijn stem niet mag laten horen. Dat zal ik ook blijven doen. Zolang de Joodse gemeenschap dat op deze manier, wat ik nu een keertje meemaak op het partijbureau, dag in dag uit meemaakt, vind ik dat we met elkaar hebben op te staan."

De partijleider van de CU spreekt zich vaker uit tegen antisemitisme. De partij wil onder meer dat demissionair premier Mark Rutte tijdens een Catshuissessie met verschillende sectoren gaat praten over de toenemende Jodenhaat in Nederland. Voor die sessies moeten vertegenwoordigers van onder meer universiteiten, onderwijskoepels, het bedrijfsleven, de cultuursector en de politie worden uitgenodigd, zegt Bikker.'' [5]

CU EN ISRAEL

Nog voordat ik de aanval op U open, even over Bikker en haar partij.

Nog los van het feit, dat zij bewust antisemitisme [haat tegen Joden als groep, tegen hun cultuur, religie, het ventileren van allerlei stereotypen tegen

Joden etc] en kritiek op Israel op een hoop gooit, staan zij en haar partij

inderdaad vierkant achter de Staat Israel en haar praktijken.

U gelooft mij niet?

Zie hier dan de Christen Unie stemming bij moties over Israel-Palestina en haar

algemeen Israel-standpunt [6]

Dat moeten zij zelf weten, maar wees dan ook niet verbaasd, als je leuzen op

je gebouw ziet staan, die verwijzen naar de Israelische oorlogsmisdaden

in Gaza [7] met daaraan verbonden de terminologie ''Genocide'' [niet

heel vreemd na meer dan 34.000 doden [van wie 70 procent vrouwen en kinderen [8]

Dat is niet alleen een wijd verbreid standpunt, zoals u weet, denkt ook

het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in die richting [9]

AANVAL ASTRID ESSED OP NU.NL

UW BERICHTGEVING

Nu is wat Bikker zegt EEN ding en daarvoor bent u natuurlijk

niet verantwoordelijk.

Wel voor uw berichtgeving:

In het vervolg van uw artikel namelijk [ik ga niet alles meer

citeren, lees de rest onder noot 10] gaat u uitgebreid in op ''Jodenhaat'',

antisemitisme dus, waarin u vermeldt, dat Bikker zich vaker uitspreekt tegen

antisemitisme, waarin u het demissionaire kabinet noemt en fungeert als

spreekbuis van pro-Israel club CIDI [11] door hun opmerkingen over de

toename van antisemitisme over te nemen.

Ook noemt u ter illustratie twee incidenten, een van de moeder van een 

Israelische militair, die werd belaagd en een aanval op een rabbijn in Utrecht [12]

AANVAL I

Ten eerste, om te beginnen met deze twee laatste incidenten.

U noemt beiden in een adem met het toenemende antisemitisme

Dat is onjuist en daardoor misleidende en tendentieuze journalistiek!

Want gaat het in het geval van die rabbijn inderdaad om een antisemitisch
incident [13], in het geval van die vrouw in Amstelveen is het incident
evident gelinkt aan het Israelische optreden in Gaza [14] nog los
van het feit, wat de rol van haar dochter als militair daar is of is geweest.
Natuurlijk staat die vrouw als zodanig daarbuiten, maar antisemitisch is
dat incident NIET.
En daarom had u ze niet allebei in een adem moeten noemen met antisemitisme
AANVAL II
Wat ik u ook aanreken en als ernstig bestempel is het feit, dat u
Bikker kritiekloos aan het woord gelaten hebt en de indruk hebt laten 
bestaan, dat haar linken van die bekladding van het partijgebouw aan
Jodenhaat juist zouden zijn.
Als journalistiek medium had van u verwacht mogen worden, dat u
duidelijk maakte, dat de bekladde beschuldiging, dat Bikker genocide 
steunt, niets met antisemitisme te maken had.
Dat had u kunnen doen, door er simpel naar te verwijzen, dat met
''genocide'' het Israelische optreden in Gaza bedoeld wordt.
Na het Praatje van  Bikker  vermeld te hebben, had u dat eronder kunnen vermelden
Maar door Bikker zonder weerwoord uitgebreid aan het woord te laten,
daarna over te stappen op wat CIDI over antisemitisme te melden had, hebt
u de kwalijke indruk gewekt, dat het Beklad incident ''antisemitisch''
zou zijn
Daarmee hebt u willens en wetens de Palestina Beweging geschaad
en dat is journalistieke onzuiverheid en gebrek aan integriteit.
TENSLOTTE
Nu is aan het Licht gekomen, dat het Beklad incident van het CU
Partijbureau is verricht door een Joodse Nederlander [15]
wat de antisemitisme beweringen helemaal belachelijk maakt, maar
dat reken ik u niet aan, want het is recent nieuws
WEL reken ik u aan, dat u, zonder enige weerlegging, zich hebt geleend
voor het ''antisemitisme'' discours van Israel verdedigers als de CU [16], zonder
enige weerlegging uwerzijds.
EN als laatste
Het had u wel gesierd, als u bij vermelding van het antisemitisme incident
ten koste van de rabbijn in Utrecht, ook had vermeld, dat de man
was ontzet door twee Marokkaanse vrouwen [zie noot 17, met als vermelding,
dat ik het met de pro Israel inhoud van het artikel niet eens ben]
Zeker in deze anti allochtonen polariserende tijden [18] wel zo ethisch.
Ik hoop, dat u van deze kritiek iets geleerd hebt
Van harte beterschap met uw berichtgeving!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 

Meer van Astrid Essed