Uitspraken minister Blok/Vruchten op racistische Taart/Suriname als ''Failed State''/Turkse Bakker,

Vr 27 Juli 2018 15:41 | Astrid Essed | 823 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART:
SURINAME ALS FAILED STATE/TURKSE BAKKER EN ''ONZE GENEN''
ZIE OOK
Lezers, dit is een LONGREAD, but worth reading!
Want het ontmaskeren van racisme is van belang!
ALTIJD
OVERAL
FASTEN YOUR SEATBELTS.......
The time has come,” the walrus said,
“To talk of many things:
Of shoes- and ships- and sealing-wax
Of cabbages- and kings-
And why the sea is boiling hot-
And whether pigs have wings.”
THE WALRUS AND THE CARPENTER
LEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
"The Walrus and the Carpenter" is a narrative poem by Lewis Carroll that appeared in his book Through the Looking-Glass, published in December 1871.
Jaja
Jaja
Ongerijmd he, dit versje uit ''Alice in Wonderland''
De ''enge'' werkelijkheid is, dat onder deze malle praat,
niets vermoedende oesters een voor een door zowel de
Walrus als de Timmerman worden opgegeten....[1]
Zouden ze, om het slagen van dit villeine Plan mogelijk te maken,
een [Onheilspellende] Taart zijn voorgezet?
Wie zal het zeggen.
Bij Alice in Wonderland is ALLES mogelijk, omdat het een
Sprookje is.
Maar ook in de Werkelijkheid is meer mogelijk dan men wel zou denken.
Want een Onheilspellende Taart werd onlangs openbaarlijk  gepresenteerd , en wel een heel
Nare, Racistische Taart, door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
Stef Blok [nota bene, een Baan waarvoor je toch tact nodig hebt....].
Nu ben ik niet helemaal correct, want hij presenteerde zijn Racistische Taart, in casu zijn Uitspraken,
niet voor een openbaar publiek, maar op een Besloten Bijeenkomst van Nederlanders,
die werkzaam zijn bij internationale organisaties. [2]
Nogal een raar gezelschap om ''racistische taarten'' aan uit te delen, want hoewel
niet automatisch progressief, Nederlanders, die bij internationale
organisaties werken, hebben toch doorgaans een wat wijdere blik dan vereist voor
eng racisme.
Geen wonder, dat het dan ook NIET geheim bleef, anders had ik dit
stuk niet kunnen schrijven.

 
De uitspraken van Blok, die er niet om liegen, schokte  zijn
gehoor zodanig-en terecht-, dat iemand, die anoniem wil blijven,
, de opnamen van de uitspraken van Blok
naar het kritische Vara programma ''Zembla'' heeft doorgelekt! [3]
Thanks Brother or Sister!
BLOK GAAT LOS1/UITSPRAKEN WAAR DEDAIN EN RACISME
VANAF DRUIPT
I
''NOEM MIJ EEN VOORBEELD VAN EEN MULTI-ETNISCHE OF
MULTICULTURELE SAMENLEVING, WAAR DE OORSPRONKELIJKE BEVOLKING
NOG WOONT EN WAAR EEN VREEDZAAM SAMENLEVINGSVERBAND IS.
IK KEN HEM NIET''
II
SURINAME IS AAN FAILED STATE EN DAT HEEFT ERNSTIG TE MAKEN
MET DE ETNISCHE OPDELING
Met dergelijke gevaarlijke ONZIN werden tachtig Nederlandse vertegenwoordigers
door Stef Blok om de oren geslagen.
Letterlijk zei Blok over het al dan niet vreedzaam salenleven
in een multiculturele/multietnische samenleving, waarin de
oorspronkelijke bevolking nog woont:

''Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.
Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.
Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar de
oorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en de
Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-
Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijke
bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.
Ik ken hem niet [4]''
Over Suriname als zogezegde ''Failed State'' merkte hij op
 
''
''Suriname als vreedzaam?
Courageous, die opmerking.
Dus de partijen in Suriname zijn niet
langs etnische lijnen opgedeeld?
Een functionnerende rechtsstaat en democratie
Eh, ja, ik bewonder je optimisme.
Suriname is a Failed State.
En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.'' [5]
I

MULTICULTURELE/MULTI ETNISCHE GEMEENSCHAPPEN  EN VREEDZAAM
SAMENLEVEN
''
Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijke
bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.
Ik ken hem niet'' [Stef Blok]
Nog los van het absurd historische:
Als het waar was wat Blok beweert, dan zou er geen bloei van culturen
geweest zijn, die zich alleen kan ontwikkelen door wederzijdse uitwisseling/contact
en samenwerking, wat weer leidt tot geen intermixture [vermenging] van volkeren, een proces,
dat door de eeuwen is doorgegaan en waarvan wij, de hedendaagse Mensheid,
het product zijn.
Dan zouden we, ieder vanuit onze eigen Holen of Gemeenschappen, elkaar
nog steeds boos aankijken en voortploeteren op een weg zonder vooruitgang.
Maar de geschiedenis bewijst, dat er juist door het samenleven van verschillende
volkeren, enorme groei en expansie geweest is.
Schrijver en activist Peter Storm refereert aan het Ottomaanse Rijk ald
een succesvolle multi etnische en multi culturele gemeenschap 
en licht dat op overtuigende en
historisch-juiste wijze toe [6]
IK noem de 7 eeuwen  durende Moorse overheersing van Middeleeuws Spanje,
die niet alleen heeft geleid tot een enorme culturele bloei in Europa,
ook woonden in Al Andalus [de islamitische naam voor Middeleeuws
Spanje], de oorspronkelijke bevolking [Visigothen en anderen]
vreedzaam samen naast de Islamitische Gemeenschappen en met
Joodse Gemeenschapen. [7]
Om met Peter Storm te spreken.
Was dat een rechtvaardige  samenleving, was er gelijkwaardigheid
alom, Vrijheid ?
Neen, gaat moeilijk bij een overheersing.
Maar dat is hier de discussie  niet.
Feit is, dat men vreedzaam samenwoonde, dat er godsdienstvrijheid was,
culturele uitwisseling, toename van de welvaart en wetenschappelijke
kennis. [8]
Een ander voorbeeld is het uitgestrekte Romeinse Rijk, waar alle mogelijke
volkeren in relatieve vreedzaamheid samenleefden.
En net zoals in het Ottomaanse Rijk, zolang er maar belasting
betaald werd en het Romeinse Gezag niet bestreden werd, was afkomst of religie
van geen belang en werden vaak andere religies ingecorporeerd
in het Romeinse religieuze systeem.
 [9]
Christenvervolging [ik weet, dat de lezer nu daaraan denkt] vond zijn 
oorsprong onder andere in het feit, dat de eerste christenen, die in
Rome woonden [wat zij in Judea, nu Israel deden, interesseerden
de Romeinen veel minder] weigerden, de Keizer
als een godheid te vereren, en aangezien de Keizerverering
werd beschouwd als Loyaliteit aan de Staat, werd dit beschouwd als
een aanval op de Romeinse Staat. [10]
Later werd het Christendom Staatsgodsdienst [11], maar dat is weer
een ander Verhaal.
Maar laten we niet afdwalen en teruggaan naar Zijne Minister Stef
Blok.
Want er is meer.
Veel meer.
II
SURINAME ALS ''FAILED STATE''
''
''Suriname als vreedzaam?
Courageous, die opmerking.
Dus de partijen in Suriname zijn niet
langs etnische lijnen opgedeeld?
Een functionnerende rechtsstaat en democratie
Eh, ja, ik bewonder je optimisme.
Suriname is a Failed State.
En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.'' [Stef Blok]
Alvorens deze ONZIN van Blok te ontmaskeren, eerst maar eens de definitie
van een ''Failed State''
Ik citeer hier Wikipedia:
''

failed state is a political body that has disintegrated to a point where basic conditions and responsibilities of a sovereign government no longer function properly (see also fragile state and state collapse). Likewise, when a nation weakens and its standard of living declines, it introduces the possibility of total governmental collapse. The Fund for Peace characterizes a failed state as having the following characteristics:

In ''eenvoudige taal'' gezegd dus:
Een Staat, waar het centraal gezag is weggevallen en er totale wanorde heerst.
Geen rechtssysteem, politiemacht en alle andere Bestuursorganen,
die bij een Soevereine Staat horen.
Wel,  last time I checked, was er in
Suriname een regering, een centraal Gezag en functionnerende 
instellingen, horend bij een Soevereine Staat.
Van Failed States is wel degelijk sprake, bijvoorbeeld in
Libie, waar het een complete chaos is!
Er is in Libie een reeds jarenlang [vanaf de val van dictator
Khadaffi] durende burgeroorlog, die het Centraal Gezag volledig heeft
versplinterd.
Er zetelen twee regeringen, in het Westen de zogenaamde ''eenheidsregering''
van premier Fayed al-Serraj, het Oosten valt grotendeels onder het gezag
van kolonel Khalifa Haftar, terwijl in grote delen van het land lokale
milities de dienst uitmaken. [13]
Dit alles overigens met ''dank'' aan het Westen, de NAVO militaire operaties in 2011, die een einde maakte aan het bewind van Khadaffi en het land in totale
wanorde achterliet.....[14]
GOED
Blok's onzin van Suriname als ''Failed State'' ontmaskerd
Maar de man heeft meer in petto, anders was ik al uitgeschreven
[POEH, WARM IS HET, HAHAHAHA]
SURINAME ALS MULTI ETNISCHE EN MULTI CULTURELE
SAMENLEVING/EEN SUCCESVERHAAL
Niet alleen, dat Blok er met het bestempelen van Suriname als
''Failed State'' volledig naast zit, hij heeft ook nogeens de
audacity te suggereren, dat in Suriname de diverse etnische groepen
niet vreedzaam naast elkaar zouden leven [quod non], wat volgens Blok
de verklaring is voor Suriname als ''Failed State''
Twee onzinredeneringen:
Onzinredenering 1
Een Failed State is een uiteengevallen Staat, wat als oorzaak
KAN hebben, hoogopgelopen spanningen tussen bevolkingsgroepen
[gecombineerd met tal van andere factoren]
Maar je kunt NIET beweren, dat OMDAT er spanningen tussen
bevolkingsgroepen zijn, er automatisch sprake zou zijn van een ''Failed
State''
Kijk maar naar Myanmar, waar van hevige vervolging van Moslims
sprake is [vaak verzwegen door Westerse media, totdat ze er niet meer
omheen konden] [15], maar de Staat
als zodanig nog keihard overeind staat.
Onzinredenering 2
Suriname is niet alleen geen Failed State, maar bevolkingsgroepen
leven dan ook nog eens vreedzaam samen. 
Zijn er geen spanningen?
Natuurlijk soms wel en inderdaad zijn er politieke partijen langs
etnische lijnen, hoewel dat tegenwoordig lang niet altijd meer
het geval is. [16]
Maar Suriname wordt juist, terecht, geroemd vanwege het feit,
dat zeker 10 etnische groeperingen [17] vreedzaam samenleven.[18]
SURINAME/SCHADUWZIJDE DES DOODS/MILITAIRE DICTATUUR
Wat Blok's opmerking over 
Suriname als '' Een functionnerende rechtsstaat en democratie '' [19]
betreft, quod non [20], zoals in feite hij stelde.
Dat is juist
Jarenlang was Suriname jarenlang was gespeend
van zelfs formele vormen van een democratische rechtsstaat, door
de militaire dictatuur  [20] tot er in 1987 weer
vrije verkiezingen kwamen, waaraan trouwens ook Bouterse's nieuw
opgerichte partij ''Nationale Democratische Partij'' meedeed]] [21], waarbij wel moet worden
opgemerkt, dat de gevolgen van de militaire dictatuur tot op
heden nog impact hebben, door regeringsdeelname van
Bouterse's politieke partij, de NDP [22] EN het feit, dat D. Bouterse, hoofdverdachte in het Decembermoordenproces [23], huidig president van Suriname is.
Maar deze bloedige periode uit Suriname's recente geschiedenis
[het misdadige en bloedige verleden, de lange koloniale en slavernij periode, hou ik bij
u lezers voor bekend] [24] heeft niets te maken met het feit, dat Suriname een succesvolle  
multi etnische en multiculturele samenleving is, waar de
oorpsronkelijke bevolking nog leeft [25] [de Inheemsen, vroeger aangeduid
als ''Indianen''] en alle bevolkingsgroepen vreedzaam 
samenleven, ook al is er
dan sprake van (veel) partijvorming langs etnische lijnen, waarin Blok
op zich gelijk heeft.
Maar dat staat los van het feit, dat men over het geheel genomen
[spanningen zijn er in iedere samenleving] vreedzaam samenleeft!
TERUG NAAR HET MULTICULTURELE VERHAAL/KRITIEK
SURINAAMSE ZAAKGELASTIGDE OP UITSPRAKEN BLOK
Terecht heeft de waarnemend zaakgelastigde van Suriname
in Nederland [sinds de aanname van de Amnmestiewet in Suriname in 2012 en de terugroeping van de Nederlandse ambassadeur is er ook geen
Surinaamse ambassadeur in Nederland] [26], de heer Ebu Jones [27], Blok's uitspraken
''bezijden de waarheid'', genoemd. [28]
Ik citeer  Jones:
'We zijn geschrokken van die informatie, geschrokken van die informatie, want het
is bezijden de waarheid.
Het is niet het beeld van wat in Suriname werkelijk gebeurt.
Omdat Suriname juist een multiculturele samenleving is en dat is juist hetgeen
waarover wij geroemd worden, internationaal.
De Minister van Onderwijs van Belgie, die was in Suriname juist op
basis hiervan, om te kijken hoe wij het doen.
Hoe wij met de verschillende etnische samenlevingen bij elkaar wonen.
En vreedzaam ook nog. '' [29]
En Jones' kritiek klopt gewoon, los van welk regime hij ook
vertegenwoordigt! [30]
BLOK EXCUSES/TOO LITTLE, TOO LATE......
Naar aanleiding van die -terecht- boze reactie van de kant van Suriname
besloot Blok, ook geleid door de algemene kritiek, die
losbarstte op zijn racistisch-xenofobe gevaarlijke nonsens [31], zijn overigens zeer halfslachtige excuses aan [32]
Die werden NIET aanvaard [33] en dat is helemaal terecht, omdat niet
inhoudelijk excuses werden aangeboden.
Ik citeer Waterkant.net
'' 
De uitspraken over Suriname als ‘failed state’ (mislukte staat) zijn niet ingetrokken. Voor de Surinaamse regering had dat wel moeten gebeuren. De uitspraken berusten namelijk niet op waarheid. Blok ziet Suriname als een mislukte staat omdat het samenleven van etnische groepen compleet zou zijn mislukt. De Nederlandse politicus zei dit in besloten kring. Intussen is een beeldopname hiervan wijd verbreid. [34]
ZO!
Nog los van het regime dat nu aan de macht is:
De tijd, dat Suriname als kolonie te grazen kon
worden genomen en maar van alles los en vast
kom worden geroepen, is voorbij!
BLOK'S ONVERSNEDEN RACISME
III
DE TURKSE BAKKER
IVA
ONZE ''GENEN''
III
DE TURKSE BAKKER
BLOK'S PROJECT STOKERIJ EN HAATZAAIERIJ
Maar Monsieur le Ministre is nog lang niet klaar met zijn 
bizarre uitspraken!
Wij vervolgen zijn racistische zoektocht:

''Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat  de samenleving kan hebben.
En vandaar dat ik ook zeg, ik begrijp de mensen in Amsterdam West
en de Schilderswijk.
Want als je in Benoorderhout woont, is het hardstikke leuk om op
zondag naar de Turkse bakker te gaan.
Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten.
Maar als je er middenin woont, heb je enorm last'' [35]
Maar meneer Blok, wil ik vragen, wie zijn DE mensen in Amsterdam
West en de Schilderswijk, voor wie u zegt ''begrip'' te hebben?
Duidelijk is dat Blok een groep uitsluit, de niet blanke bewoners.
Erger is, dat hij met stokerij en haatzaaierij bezig is!
Want ook in die wijken wonen de meeste bewoners vreedzaam samen
en er waren dan ook een boze brieven [ik heb een paar
in de Volkskrant zien staan], waar een aantal ''mensen uit Amsterdam
West en de Schilderswijk'', waar Blok zegt, begrip voor te hebben, dat NIET
voor HEM hadden en betoogden, er prettig te wonen en zich niet te
willen laten opdringen, ''ergens last'' van te hebben.
Trouwens, die ''enorme'' last, die ''je'' zou hebben, als je ''er middenin woont'',
waaruit bestaat dat dan, minister Blok, aangezien u er zelf duidelijk  NIET
woont!
Van een beetje racistische en stokende politicus verwacht ik dan ook
de GUTS, met ''voorbeelden'' te komen en niet EN te spreken voor een
hele groep blanke bewoners, die zijn wereldbeeld niet delen, OF
te spreken voor het meer achterlijke deel van de Nederlandse samenleving,
dat al zijn/haar problemen wijt aan allochtonen en doet alsof Nederland
een ideaalmaatschappij zou zijn, als de laatste allochtoon, door toedoen
van Blok, Wilders, Baudet's en weet ik wie nog meer stokerij 
of regeringsmaatregelen, zij/haar koffers
heeft gepakt, omdat zij lessen leren uit de geschiedenis.
Maar wat men ook mag zeggen van Baudet, Wilders en consorten
[racistisch,xenofoob, vluchtgelingenvijandig, sexistisch a la Thierry Baudet] [36],
allemaal waar, de PVV/Forum voor Democratie en hun aanverwante
trawanten komen tenminste eerlijk voor hun racisme en vreemdelingenhaat
uit! [37]
Deze loser-''minister'' biedt wat slappe excuses aan, als de grond hem te heet
onder de voeten wordt en heeft niet de guts, gewoon achter zijn misselijke
uitspraken te staan!
Daar zou ik nog wel ''respect'' voor kunnen opbrengen, omdat hij dan
tenminste eerlijk is en als duidelijk als Tegenstander te bestrijden..
Excuses, lezers, voor mijn taalgebruk, maar Blok is ook
nog eens een FUCKING COWARD!
BAH!
IV
Blok's malle uitspraken zijn nog niet ten einde!
Voor wie direct naar de Kern wil gaan, lees onder 1 en 4
Maar wie een beetje wil genieten van Funny Stuff [met die
warmte!], lees dan ook 2
en 3!
ONZE ''GENEN''
BLOK
''Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.
Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.
Ze kunnen het helaas zelf wel.
'Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.
Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.
En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons
onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.'' [38]
1
Eerst het achterlijke [inhoudelijk van belang!]
Is er [waarschijnljk, ik ben ook geen deskundige] etnisch gezien
waarschijnlijk wel een verschil te zien tussen een Hutui en
een Tutsi, [ja, hier heeft Blok gelijk in, helaas wel], omdat ze tot
verschillende etnische groepen behoren [39] er IS etnisch gezien
geen verschil tussen Soennieten en Sjiieten, omdat het  
STROMINGEN zijn binnen de Islam en geen BEVOLKINGSGROEPEN!
Het grootste deel van de moslimwereld is Soenniet, maar dat betekent niet,
dat in Soennietisch georienteerde landen geen Sjiieten wonen van dezelfde
etnische oorsprong dus. [40]
Sjiieten vind je voornamelijk in Iran, maar er is ook een
Soennitische minderheid [41]
Een mooi voorbeeld is ook Irak, waar een Sjiitische meerderheid is,
maar een grote Soennitische minderheid. [42]
Je mag toch veronderstellen, dat een minister van Buitenlandse
Zaken het verschil tussen religieuze stromingen en etnische
groepen, die dus NIET samenvallen, kent?
2
Dan het ongerijmde [meer spielerei met onjuist gekozen woorden]
''
Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.
En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons
onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.''
Waarom zouden ''we'', als ''we'' zo rijk zijn, ineens WEL
een ''binding met ons onbekende mensen'' willen aangaan.
Rijke mensen [de goeden niet te na gesproken]
staan niet bekend om hun gulheid of behoefte te delen/of helpen
met[van]  anderen [en dat komt er bij, als je een ''binding''
met bekende of onbekende mensen aangaat]
En bovendien:
Als ''we'' allemaal rijk zijn, zijn ''we'' dat dus geen van allen, want
rijk zijn bestaat bij de gratie van armoede van anderen.
Okay, dat zijn nog een beetje woordspelletjes.
3
SOMETHING FUNNY
Ik had graag willen zien [jammer dat Blok geen switch terug kan
maken naar de vroege geschiedenis, met zijn gepriviligeerde
arrigantie van nu], hoe Blok zou hebben overleefd, als hij had
moeten jagen of een dorpje moest onderhouden.
Waarschijnlijk de andere jagers hebben neergeslagen, gevlucht met de
buity na ook de nietsvermoedende dorpsbewoners te hebben bestolen!
Veel plezier zou hem dat niet hebben opgeleverd, want juist in een
Jagers Verzamelaarssamenleving [43] had je elkaar als groep nodig
en met gedrag au Blok was je snel uitgestoten, wat een zekere dood
betekende.
Wees dus maar blij, dat u in deze tijd leeft, minister Blok!
4
UITSLUITING, RACISME, HAATZAAIERIJ
BLOK/AGAIN
''
''Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.
Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.
Ze kunnen het helaas zelf wel.
'Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.
Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.
En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons
onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.''
 [44]
Het gevaarlijkste van deze Blok ONZIN uitspraak vind ik het hengelen
naar racisme en uitsluiting.
Want los van het onwetenschappelijke en ongerijmde, zijn 
Blok ''waarschijnlijkheids'' theorie [Weet u nog
"'Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden''.], gebruikt
hij  in feite om racisme en uitsluiting als een soort oer menselijk
instinct te hanteren.
Terwijl de geschiedenis leert, dat er juist vooruitgang mogelijk geweest is
door samenwerking en van elkaar leren EN het racisme [rassentheorieen] pas
van de grond is gekomen met de transatlantische slavenhandel/slavernij.
Het geniepige van le Blok is, dat hij het nergens met zoveel woorden zegt, maar
 er met ''waarschijnlijk'' op  speculeert, 
een zogenaamde ''gedachte ter overweging'' te uiten.
Ondertussen  spuit hij onversneden racisme.
Want met zijn ''genen'' verhaal, gecombineerd met de ''Turkse Bakker'' opmerking, het gesneer
naar Suriname [waarbij hij ook nog eens onzin beweert] en zijn geleuter over
een onmogelijkheid van een vreedzame multi etnische/multiculturele samenleving,
zet hij een bewuste, gevaarlijke aanzet naar het nog verder versterken van een
reeds heersend racistisch klimaat, fel opgestookt door de politiek
en niet alleen Wilders en Baudet! [45]
''
EPILOOG
BLOK'S VRUCHTEN OP DE RACISTISCHE TAART
Suriname als ''Failed State'', de ''Turkse Bakker, die niet bij je in
de buurt moet wonen, want dan heb je ''enorm last'', ''begrip
voor racistische bewoners van Amsterdam West en de Schilderswijk'',
''onze genen'', die een ''overzichtelijke groep'' willen en niet in
staat zijn ''een binding aan te gaan met onbekende mensen'', geen 
multiculturele of multi etnische samenleving, waar de bevolkingsgroepen
in vrede leven [46], WAT een giftige vruchten op de door Blok en andere
politici gebakken racistische taart.
Blok heeft voor zijn bizarre uitspraken aardig wat over zich heen
gekregen [47], er loopt een petitie tegen zijn uitspraken [48] en
dat is natuurlijk allemaal mooi.
Maar le Ministre Stef Blok des Pays Bas [Nederland, de Nederlanden]
zou deze uitspraken niet hebben durven of kunnen doen als het
klimaat al niet ernstig verziekt was.
Ook dit is weer een Teken, dat Verzet tegen racisme, xenofobie,. Islamofobie
BROODnoodzakelijk is.
Voordat racisme gewoon is en antiracisme een misdaad.
Astrid Essed


 

ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed