Koning, weiger Eedsaflegging Leden Fascistenkabinet!

Ma 24 Juni 2024 18:16 | Astrid Essed | 66 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BRIEF VAN DRS J.J. WIJENBERG, OUD AMBASSADEUR, AAN KONING WILLEM ALEXANDER/''MAJESTEIT, WEIGER DE OP 2 JULI  AF TE LEGGEN AMBTSEED AF TE NEMEN
VAN DE BEWINDSLIEDEN VAN HET AANSTAANDE KABINET SCHOOF
ZIE OOK
[Lezers,
Hierbij de brief aan Koning Willem Alexander, zoals op maandag 24 juni eveneens verzonden aan alle journalistieke media en kranten in de Nederlanden.
De krachtige Inhoud spreekt voor zichzelf.
In de media is deze Brief bekend als ''Een Constitutionele Crisis'']
BRIEF VAN OUD AMBASSADEUR DRS J.J. WIJENBERG:
Majesteit,
Verzoek
Het Koninkrijk bevindt zich in een constitutionele crisis. Ik vermoed dat alleen u die crisis kunt
beteugelen.
Een Tweede Kamermeerderheid van PVV, VVD, BBB en NSC vormen voor de Grondwet en voor de
Palestijnen een dodelijke vierschaar. Het Hoofdlijnenakkoord 2024 is in strijd met tenminste de
Grondwet [Gw], art. 94, art. 90 en art. 1.
De leden van beoogd kabinet Schoof zullen dit beleid in hoofdzaak langs die lijnen uitvoeren. Zij zijn
bereid tegenover u, ons Staatshoofd, een zware staatkundige verplichting op zich te nemen om deze
daarna welbewust te zullen schenden.
In het belang van de staatsrechtelijke en morele integriteit van het Koninkrijk, verzoek ik u af te zien
van het afnemen van de ambtseed, voorzien voor 2 juli 2024.
Gw. 94 
Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze
toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties
Voor een relevant Israëlbeleid is het volgend internationaal recht – en vele andere instrument - maatgevend:
- het VN-Handvest, 26 juni 1945, San Francisco – vrede in plaats van oorlog;
- de Israëlische toetredingsvoorwaarden als lid van de Verenigde Naties: AV Resolutie 181 (ii), 29
november 1947; AV Resolutie 194 (iii) 11 december,1948; AV Resolutie 273 1949, w.o. de
erkenning van ‘de Arabische staat’;
- het Palestijnse recht op terugkeer, AV Resolutie 194 (1948);
- de Vierde Geneefse Conventie met betrekking tot de Bescherming van Burgers in Oorlogstijd
(1949);
- VNVR Resolutie 242 (1967), de opdracht aan Israël alle bezette gebieden te verlaten;
- De Internationale Conventie aangaande de Onderdrukking en Bestraffing van de Misdaad van
Apartheid (1979);
- Juridische Gevolgen van de Bouw van een Muur in het Bezette Palestijnse Territoir, Internationaal
Gerechtshof, [IGH], 9 juli 2004.
Het Internationaal Gerechtshof, op loopafstand van het Binnenhof, stelde dat Israëlische genocide op
de Palestijnse bevolking ‘plausibel’ is. Indien bevestigd, wordt deze uitspraak aan het staand
internationaal recht toegevoegd.
Erets Jisraeel – Groot Israël, ‘het Joodse historisch vaderland’
Theodor Herzl publiceerde in 1896 het manifest De Jodenstaat. Het antwoord tegen het Europees
antisemitisme lokte heftige discussies uit. Rond de Tweede Wereldoorlog was een stroming actief die
Israël in samenwerking met de Palestijnen vorm wilde geven.
Een andere, de ‘Israël alleen voor de
Joden’ variant, werd dominant.
De Palestijnen werden en worden verdreven. 
Wie bleven werden, zoals
bedoeld, vermoord. 
Sinds 1949 voert Israël, een VN-lidstaat met de verplichting de staat Palestina te
erkennen, dit beleid uit. Het Israëlische eindspel – de Joods/Israëlische genocide op Palestina en zijn
burgers - voltrekt zich voor onze ogen.
De Palestijnen zijn het collectieve slachtoffer van virulent Europees antisemitisme.
Ik heb nog nooit iemand, die bij zijn grondwettelijke zinnen is, ontmoet die de tegenstelling tussen het
internationaal recht en de Israëlische doelstellingen overbrugbaar acht.
Hamas
Hamas heeft bij eerlijk verlopen Palestijnse verkiezingen in 2006 de absolute meerderheid behaald. 
De
verliezende partij, Fatah, pleegde samen met Israël, de VS en enige Europese staten een regelrechte staatsgreep.
Hamas, nog steeds populair, was slechts in staat het bewind over een deel van Palestina, de Gazastrook, te behouden.
aangedurfd om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, mag Hamas anno 2024 nog steeds de electorale overwinning opeisen.
Hamas is ter plaatse ook de enige partij van belang die, samen met de Arabische Liga, vrede met Israël
op grond van deze instrumenten van internationaal recht nastreeft.
Illegaal Erets Jisraeel getrouw, moet Hamas, de grootste ‘existentiële’ bedreiging, voor het illegale
Groot-Israël worden vernietigd; rechtsstatelijk, politiek, infrastructureel en moreel een mission impossible.
Welk kabinet maakt in de volgende regeerperiode serieus werk van Gw: art. 90?
De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.
Het kabinet Schoof zeker niet.
De Palestijjnen en Gw: art. 1
De Nederlandse Palestijnen zijn wanhopig over deze kwaadaardige, racistische politieke meerderheid
en alweer een onaanvaardbaar kabinet; een kabinet dat, zoals het demissionaire kabinet, de Palestijnen
achteloos ‘voor de bus gooit’.
Dagelijks zien zij life hoe het vernietigen van hun land en het
uitmoorden van hun families en vrienden te werk gaat.
De Nederlanders van Palestijnse herkomst
–ongeveer even groot als de Nederlands/Joodse gemeenschap – verlangen dat hun rechten worden
gerespecteerd en zeker vanwege de Grondwet, art. 1:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Een Paleis Revolte
De Grondwet, art. 42.2:
De koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.
De demissionair minister president van VVD-huize is in politieke zin inmiddels vertrokken, staatsrechtelijk echter niet.
Het is politiek/inhoudelijk, noch vanwege de demissionaire staat
voorstelbaar dat het huidige kabinet zal besluiten de beëdiging te voorkomen.
Onder deze bijzondere omstandigheden verzoek ik u, de Nederlandse rechtsstaat en de Grondwet
respecterend, uw grondwettelijke onschendbaarheid tijdelijk op te geven - een Paleis Revolte.
U wilt
naar ik hoop en vertrouw in het landsbelang weigeren de ambtseed op 2 juli 2024 af te nemen.
U wilt bovendien de geschiedenis niet in te gaan als het Staatshoofd die het Koninkrijk medeschuldig
zou hebben gemaakt aan Israëlische genocide en politiek-zionistische kindermoord.
De grondwettelijke, rechtsstatelijke en morele teloorgang van onze samenleving moet een halt worden toegeroepen.
Dit kabinet mag er niet komen.
Nieuwe verkiezingen met de Grondwet als ijk- en
middelpunt zijn dringend noodzakelijk.
Als tussentijdse maatregel zal een echt zakenkabinet, met
leden die de Grondwet respecteren, de honneurs moeten waarnemen.
Met de meeste hoogachting,
J.J. Wijenberg,

Reacties

  Laten we Willempie Alexander weer aan het roer zetten

  Do 4 Juli 2024 18:33 | Frank |

  Nou de 1e dag van het nieuwe kabinet heeft wel weer laten zien dat de Nederlandse politiek niet meer is dan een poppenkast van eigen belangen.
  Misschien moeten we de volldige Ministeriële verantwoordelijkheid weer terugeven aan de Koning.
  Van mij mag die z'n onschendbaarheid behouden en een dictatorrol krijgen. Ik zeg laat hem maar weer eens werken voor zijn 55,9 miljoen euro uitkering.
  Ik bedoel hoe moeilijk kan het zijn om even de hoofdzaken die niet lekker gaan nu aan te pakken.
  Volgens mij kan hij dat in 1 jaar allemaal wel oplossen.


Meer van Astrid Essed