Ex PVV er Joram van Klaveren bekeert zich tot Islam/Tien vragen aan van Klaveren

Vr 15 Maart 2019 08:16 | Astrid Essed | 494 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
EX PVV'ER JORAM VAN KLAVEREN BEKEERT ZICH TOT ISLAM/
10  VRAGEN AAN JORAM VAN KLAVEREN
ZIE OOK

Geachte heer van Klaveren,

Ik richt mij tot u, niet in een persoonlijk aan u geschreven

brief [sorry, daarvoor bent u in mijn ogen nog steeds te

dubieus], maar in een Open Brief, die u op enig moment,

op welke wijze dan ook, zal bereiken.

Want u hebt mij en met mij velen, op een uiterst merkwaardige

wijze verrast.

Of dat ''aangenaam'' is, moet nog blijken, want ik

heb geen idee, hoe oprecht u bent.

En gezien uw voorgeschiedenis zal dat u waarschijnlijk niet 

verbazen.

Daarom wil ik u bestoken met enkele vragen om de diepte van

de verandering in u te peilen.

U begrijpt natuurlijk, waarop ik doel:

Onlangs heb ik dus gelezen en gehoord, dat u zich bekeerd hebt tot

de Islam.

En aangezien ik het gelezen heb in, naast sensatiebladen [1], ook in

redelijk serieuze kranten en nieuwsmedia [2], moest ik er wel vanuit gaan, dat het geen flauwe grap was , maar

realiteit.

Een youtube filmpje van een fragment uit ''De Wereld Draait

Door'', waarin u zelf aan het woord was [3], bevestigde dit.

Het moest dus wel waar zijn.

Nu is een bekering tot welke religie ook, een diep emotionele,

spirituele en hoogst persoonlijke aangelegenheid, die alleen de persoon in

kwestie aangaat in relatie tot God, tot Welke Scheppende Krachten ook.

Tot Welke Levensfilosofie ook.

Wat iemand daartoe bewogen heeft, wat er in haar/zijn leven gebeurd

is, dat is persoonlijk en hoort -in de regel- niet bekritiseerd of

in twijfel getrokken te worden.

Het is een hoogst persoonlijke aangelegenheid en alleen in zoverre

relevant voor de buitenwereld als wat de bekeerde daarover zelf

kwijt wil.

Maar er zijn gevallen, waarin dit anders ligt.

Zo kent u, meneer van Klaveren, als godsdienstwetenschapper en 

nu ex-christen, [4] ongetwijfeld het Bijbelverhaal over christenjager

Saulus, die met een verbijsterende snelheid, van het ene moment

op het andere het Licht zag, zijn boze oude professie als

''premiejager'' vaarwel zei en werd gewonnen voor de zaak

van een Nieuw Geloof, het latere christendom, toen een

van het Jodendom afgescheiden religieuze stroming, die

de leerstellingen en idealen van Jezus, als Messias, [5]

omhelsde.

Het indringende Verhaal van de Ommekeer van Saulus,

die Paulus werd, is beschreven in het Nieuwe Testament:

Saulus [Paulus] vertelt het zelf in Handelingen, 22:

''1 Mannen broeders en vaders, hoort mijn verantwoording, die ik tegenwoordig tot u doen zal.

2 (Als zij nu hoorden, dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide:)

3 Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliël onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt;

4 Die dezen weg vervolgd heb tot den dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beiden mannen en vrouwen.

5 Gelijk mij ook de hogepriester getuige is, en de gehele raad der ouderlingen; van dewelke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damaskus gereisd, om ook degenen, die daar waren, gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden.

6 Maar het geschiedde mij, als ik reisde, en Damaskus genaakte, omtrent den middag, dat snellijk uit den hemel een groot licht mij rondom omscheen.

7 En ik viel ter aarde, en ik hoorde een stem, tot mij zeggende: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?

8 En ik antwoordde: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide tot mij: Ik ben Jezus, de Nazarener, Welken gij vervolgt.

9 En die met mij waren, zagen wel het licht, en werden zeer bevreesd; maar de stem Desgenen, Die tot mij sprak, hoorden zij niet.

10 En ik zeide: Heere! wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: Sta op, en ga heen naar Damaskus; en aldaar zal met u gesproken worden, van al hetgeen u geordineerd is te doen.

11 En als ik vanwege de heerlijkheid deszelven lichts niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degenen, die met mij waren, en kwam te Damaskus.

12 En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden, die daar woonden,

13 Kwam tot mij, en bij mij staande, zeide tot mij: Saul, broeder, word weder ziende! En ter zelfder ure werd ik ziende op hem.

14 En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u te voren verordineerd, om Zijn wil te kennen, en den Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijn mond te horen.

15 Want gij zult Hem getuige zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt.

16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

17 En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in den tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was;

18 En dat ik Hem zag, en Hij tot mij zeide: Spoed u, en ga in der haast uit Jeruzalem; want zij zullen uw getuigenis van Mij niet aannemen.

19 En ik zeide: Heere, zij weten, dat ik in de gevangenis wierp, en in de synagogen geselde, die in U geloofden;

20 En toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond, en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergenen, die hem doodden.

21 En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.'' [6]

Het Verhaal gaat nog door, maar dit volstaat.

En we weten, hoe het met Saulus is afgelopen.

Hij werd Paulus en uiteindelijk heeft hij zijn leven voor het

Nieuwe, christelijke Geloof gegeven. [7]

Uiteraard, en dat zal u hopelijk duidelijk zijn, vergelijk ik u

in geen enkel opzicht met de apostel Paulus, maar merkwaardig

genoeg zijn er toch overeenkomsten.

Paulus, een van de leiders van de vroeg christelijke Kerk, was voor

zijn Missie een christenjager, u een moslimjager en tevens

Marokkanenjager.

Ter lering en weinig vermaak ook een Youtube filmpje, waarin

u op een racistisch-hetzerige wijze van leer trekt in de Tweede Kamer. [8]

UW BEKERING

U kent mij niet en ik u niet [behalve dan van uw optreden op het politieke toneel], maar iedereen, die mij kent weet, dat ik geen half werk doe.

Dus toen ik u besloot, aan te schrijven naar aanleiding van uw wel

zeer uitzonderlijke stap, heb ik achtergrondonderzoek gedaan, wat mij

onder andere deed stuiten op drie Youtube filmpjes waar u aan het woord kwam over uw bekering.

Een fragment uit De Wereld Draait Door, waar presentator Matthijs 

van Nieuwkerk terecht over uw bekering opmerkte: ''De wonderen

zijn de wereld nog niet uit'' [9]

En twee delen uit het EO programma ''Dit is de Dag'' bij NPO 1, waarbij

u uitgebreid aan het woord kwam. [10]

En ik moet zeggen:

U gaf een interessante toelichting op uw bekering en

u deed het heel aardig, die verdediging van de Islam, vooral

in die EO programma's, bijvoorbeeld door hard te maken, 

dat de ongelijke positie van de vrouw, voor zover aanwezig in bepaalde delen van de Islamitische wereld, niet zozeer de wortels heeft in de Islam zelf, maar traditioneel bepaald is, door de patriarchale structuur [11]
Ook antwoordde u op een opmerking van de presentator, die, naar aanleiding
van uw opmerking, dat de Staat Saoedie Arabie geen synoniem is
van de Islam, becommentarieerde, dat er  ''wel veel moslims wonen in Saoedi Arabie'', dat er in Oeganda
ook veel christenen wonen, maar dat Oeganda toch ook niet synoniem
is voor het christendom. [12]
KUDOS!
GOED GEPAREERD!
VAN SAULUS NAAR PAULUS/DE OVERGANG
Zoals ik al eerder schreef:
Om een aantal redenen deed uw spiritual move
mij denken aan christenjager Saulus, die als bij donderslag bij heldere
hemel [13] veranderde in Paulus, een van de eerste martelaren van het
christelijke Geloof. [14]
Niet zo lang geleden was u nog Marokkanenjager [15] en een fel bestrijder van de Islam.
En dan nu deze stap.
Dat vraagt wel wat meer uitleg, dan u in de door mij geziene interviews
gaf.
VRAGEN

En daarom heb ik een aantal gewetensvragen voor u:
VRAAG 1
UW CHRISTELIJKE ACHTERGROND
CHRISTEN JORAM VAN KLAVEREN OVER VLUCHTELINGEN
Naast uw haatzaaierij tegen de Islam en uw jacht op Marokkanen, richtte
u uw pijlen ook op hen, die voor oorlog/vervolging/armoede hun toevlucht zochten in dit land.
Met die anti vluchtelingen politiek bent u doorgegaan, toen u de PVV in 2014 verliet en met anderen de politieke partij ''Voor Nederland'' oprichtte, die, helaas
voor u en gelukkig voor mij en andere wrekers van het Onrecht, weinig succesvol bleek. [16]
Een van de standpunten, zoals overgenomen van Wikipedia en
de website
Wikipedia
''Immigratie: Een streng immigratiebeleid zoals dat van Australië, geen kansloze immigratie, alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. Asielzoekers worden opgevangen buiten Nederland. ''  [17]''
Op website
''VNL was voor een strenger immigratiebeleid. Alleen ‘mensen die iets toevoegen’ waren welkom volgens de partij. Het kwam eigenlijk neer op een immigratiestop voor niet-westerse allochtonen.'' [18]
Dus even samengevat:
Alleen vluchtelingen, die Nederland iets opleveren, zijn welkom en
de arme verschoppelingen, of ze nu in gevaar zijn of niet, kunnenplat
gezegd- verrekken! 
Hoe rijmt/rijmde, moet ik eigenlijk zeggen, u dat als christen [want zo identificeerde u zichzelf toch?] [19], met de volgende tekst uit
het Nieuwe Testament:

''35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.'' [20]

En maak mij maar niet wijs, dat u deze Bijbeltekst niet kent.

Een beetje Bijbelvaste christen en daarbij godsdienstwetenschapper

weet ervan.

VRAAG 1 AAN U 

HOE HEBT U UW WEINIG HUMANE STELLINGNAME TEGENOVER

VLUCHTELINGEN GERIJMD MET DE HUMANE OPVATTINGEN

VAN HET CHRISTENDOM?

VRAAG 2

UW CHRISTELIJKE ACHTERGROND
CHRISTEN JORAM VAN KLAVEREN OVER MAROKKANEN EN NIET WESTERSE ALLOCHTONEN

Ook bevatte het gedachtegoed van uw voormalige  partij racistische elementen

tegen niet-westerse allochtonen in het algemeen

Ik citeer Wikipedia

''''Oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de criminaliteit en de bijstand kost te veel. Niet-westerse immigratie erodeert westerse waarden: gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, homo's en hetero's, vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat''

[21]

Over Marokkanen in generaliserende en discriminerende zin

''

Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig. '' [22] 

Ik hoef u niet uit te leggen, dat racistische uitsluitingsstandpunten

in strijd zijn met het christendom.

Hiervoor verwijs ik onder andere naar de volgende Bijbelteksten:

Oude Testament

Genesis 1- 26-27:

''26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. [23]

Nieuwe Testament

Johannes 3 : 16

''Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren

Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat,

maar Eeuwig Leven heeft. [24]

Nieuwe Testament

1 Johannes : 2

''Hij is een verzoening voor onze zonden: en niet alleen voor de onze, maar

voor de zonden der gehele wereld. [25]

Los van het feit of je dit nu gelooft of niet [en u dus niet meer], uit deze

heilige teksten blijkt duidelijk, dat het gaat om ALLE mensen, zonder

onderscheid.

VRAAG 2 AAN U 

HOE HEBT U UW RACISTISCHE EN DISCRIMINERENDE OPVATTINGEN

TEGENOVER MAROKKANEN EN NIET WESTERSE ALLOCHTIONEN'

KUNNEN RIJMEN MET DE OPVATTINGEN VAN HET CHRISTENDOM,

DAT RACISME EN DISCRIMINATIE VERWERPT?

VRAAG 3

UW BEKERING TOT DE ISLAM

AFSCHEID VAN RACISME?

OKAY, we laten het christendom achter ons en stappen over op waar het mij

feitelijk om te doen is, de Islam, uw nieuwe religie.

Uiteraard kent u, als nieuwe moslim bekeerling, deze Tekst

''“O mensen! Luistert goed! Voorwaar, jullie Heer is Eén en jullie vader is één. Luistert goed! Er is geen enkele voortreffelijkheid voor een Arabier op een niet-Arabier, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor een niet-Arabier op een Arabier. Er is geen voortreffelijkheid voor iemand met een lichte huidskleur op iemand met een donkere huidskleur, noch (is er enige voortreffelijkheid) voor iemand met een donkere huidskleur op iemand met een lichte huidskleur, tenzij vanwege godvrezendheid (Taqwaa).” [26]

Dat, meneer van Klaveren, is duidelijke taal

In nog minder mis te verstane termen dan bij het christendom

het geval is, wijst de Islam, hier in de Afscheidspreek van de Profeet

Mohammed, racisme, discriminatie en vooroordelen af!

U echter, meneer van Klaveren, was tot voor kort niet alleen een notoire vijand
van de Islam en moslimjager [27], u hebt ook duidelijk blijk gegeven
van uw afkeer van Marokkanen als groep en van niet-westerse allochtonen
in het algemeen! [28]
Dat is discriminatie.
Dat is racisme! [29]
Om even, ik kan het niet laten, te citeren -want ik vond dat best wel
schokkend- wat u ooit, aan de vooravond van het notoire ''Marokkanendebat''
[30] over Marokkanen gezegd hebt
''''Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.'' [31]
Niet alleen het woord ''tuig'', ook uw generalisatie
van ''Marokkanen''........
VRAAG 3 AAN U:
MENEER VAN KLAVEREN, NU U ZICH BEKEERD HEBT TOT
DE ISLAM, EEN RELIGIE, DIE RACISME ZO EXPLICIET AFWIJST, HEBT
U DAN OOK ECHT UW RACISME/DISCRIMINATIE TEGENOVER
NIET-WESTERSE ALLOCHTONEN AAN DE WILGEN GEHANGEN?
Dat vraag ik expliciet aan u en met reden, want kennelijk weerhield uw
christen zijn u er ook niet van, op Marokkanen te jagen en zich discriminerend
uit te laten over vluchtelingen en niet-westerse allochtonen.
Ik ben benieuwd naar uw antwoord, maar nog benieuwder, of u ook
in de praktijk uw leven dienaaangaande hebt gebeterd of nog zult beteren.
VRAAG 4
UW BEKERING TOT DE ISLAM
UW HOUDING TEGENOVER VLUCHTELINGEN
In een interview, dat door Oifik Youssefi [u zult er ongetwijfeld al vele andere hebben gegeven] van u is afgenomen, met uiteraad als thema, uw bekering,
merkt u over vluchtelingen op:
''Als het om vluchtelingen gaat, ben ik nog steeds voor opvang in de regio, tenzij het echt niet anders kan. Zolang het maar op een humane manier gebeurt.'' [32]
Over het laatste gedeelte van deze zin merk ik op
''Ja, dat moest er nog bijkomen!'' 
Maar alle gekheid op een stokje:
Uw vluchtelingen houding rijmt niet erg met enkele belangrijke gedeelten uit de Koran,
en ook niet met het leven van de Profeet Mohammed, die heeft moeten
vluchten uit Mekka naar Medina, omdat zijn leven werd bedreigd, welke
vlucht de Hijra werd genoemd [33], zoals u weet.
In uw perceptie was de Profeet Mohammed niet ver gekomen, want het is
maar zeer de vraag, of het Bestuur in Medina vond, dat de Profeet iets
had ''toe te voegen'' aan hun samenleving, zoals u stelt als criterium
voor de opname van vluchtelingen. [34]
U bent pas bekeerd, meneer van Klaveren en hebt ''de bronnen van de
bronnen'' bestudeerd, dus zult waarschijnlijk weten, dat er in de Koran
over vluchtelingen o.a. staat
''"En als een van de veelgodendienaars bij jou bescherming zoekt, geef hem dan bescherming tot hij het woord van God hoort en laat hem daarna een plaats bereiken waar hij veilig is..."
(Koran Soera 9: vers 6)  
"Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz. Mekka]; gezegend is het en een leidraad voor de wereldbewoners. Erin zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Abraham. Wie er binnentreedt is veilig..." 
(Koran 3:97)  
"En toen Wij het huis maakten tot een plaats van samenkomst voor de mensen en een vrijplaats ..." 
(Koran 2:125) [35]
Veiligheid, meneer van Klaveren, DAAR gaat het in deze teksten om.
NIET of deze mensen ''iets hebben toe te voegen'' aan de samenleving!  [36]
Het is jammer, in uw interview te lezen [37], dat u ook na uw bekering
tot de Islam geen humaner standpunt over vluchtelingen hebt aangenomen.
Maar ja, toen u nog christen was, weerhield dat u er ook niet van,
vluchtelingenvijandig te zijn, ondanks het feit, dat ook het christendom
oproept tot diezelfde humaniteit, die we ook bij de Islam zien. [38]
Dus aan u de vraag, meneer van Klaveren
VRAAG 4 AAN U:
BENT U BEREID, NU U ZICH BEKEERD HEBT TOT DE ISLAM,
NU EINDELIJK EEN HUMAAN STANDPUNT OVER DE OPNAME
VAN VLUCHTELINGEN IN TE NEMEN?
EN ZO NEEN.
WAAROM NIET?
VRAAG 5
UW BEKERING TOT DE ISLAM
UW LEUGENS IN DE ''MINDER-MINDER'' AFFAIRE
Meneer van Klaveren, u bent [hopelijk nu: was] een leugenaar en ik
zal u precies uitleggen, waarom ik dit beweer:
Toen u in 2014 de PVV partij van leider G. Wilders verliet, hebt
u  verklaard, dat Wilders' uitspraak ''minder, minder'' [Marokkanen]  [39],
voor u
de druppel was, aangezien u over de koers van de PVV reeds 
ontevreden was [40]
In een interview met de NOS zei u letterlijk
''Alleen, ja dat was dan omdat ik het verhaal over veiligheid en
immigratie altijd leidend vond, alleen we zien nu ook daarop dat de
aandacht een beetje verschuift he, de verdieping en de toelichting
met betrekking tot de standpunten over Islam en integratie, ja die is
er eigenlijk niet, er is weinig diepgang, ja dat is voor mij op een
gegeven moment wel het punt om te zeggen: ''Ik stop'' en een
recent voorbeeld daarvan is dat er niet meer gefocust werd op
Islam, maar op specifiek Marokkanen'' [41]
Dit herhaalt u nog, later in het interview
''Dat was de druppel.
Alleen wat ik al aangaf, het heeft ook te maken met de koers en de sociaal
economische koers is een stuk linkser geworden vanaf 2006, toen
heb ik mij aangemeld bij Groep Wilders, toen nog meer op de achtergrond,
alleen we hebben in de loop der jaren gewoon gezien, dat we zijn gaan schuiven en ja, nu lijkt de aandacht verlegd te worden van Islam naar
specifiek Marokkanen en dat is niet mijn insteek om in de politiek
te zitten.'' [42]
De druppel was dus, volgens uw eigen zeggen, dat de focus werd
verlegd van de Islam naar ''specifiek Marokkanen'' [43]
En daarom, meneer van Klaveren, was [en ik hoop niet meer 'bent]
u een leugenaar:
Want in uw spreektekst voor het ''Marokkanendebat'' [44], merkte u
onder andere op
''Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.''
....
...
''Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen.'' [45]
Etcetera, etcetera [46]
Ik heb u aan het woord gelaten en hoef verder niet toe te lichten
[u was al ''beeldend'' genoeg], dat wat u daar te berde bracht, racistische
ophitserij was, gericht tegen ''Marokkanen''
U noemt ze ''tuig'' en doet in uw tirade [want dat was het] voorkomen
alsof alleen Marokkanen voor criminaliteit en problemen zorgen.
U richt zich dus specifiek tegen Marokkanen.
Zelfs uw onzinnige betoog [nu u moslim bent, zult u wel van van die onzinnigheid doordrongen zijn], dat alle Marokkaanse ''criminaliteit'' en ''geweld'' door de Islam veroorzaakt wordt, vrijwaart u niet van discriminatie tegen Marokkanen.
Er zijn immers meer islamitische bevolkingsgroepen in Nederland [en dan
heb ik het nog niet eens gehad over autochtone bekeerlingen, tot wie
u nu behoort], maar u richt zich alleen tegen Marokkanen.
Vanuit uw vroegere Islamofobe optie zou je dus verwachten, dat u niet
Marokkaanse moslims ook zou aanpakken.
CONCLUSIE:
Uw ''beschuldiging'' aan het adres van Wilders [nav ''minder, minder], dat 
de PVV nu ging focussen op ''specifiek Marokkanen' [47], sloeg nergens
op, aangezien u hetzelfde hebt gedaan in 2013!
Een jaar voordat u de PVV verliet! [48]
Als nieuwe bekeerling weet u uiteraard, dat in de Islam [evenals trouwens
het christendom en iedere andere religie of levensfilosofie] liegen
verboden is. 
Ik citeer voor u, maar ga ervanuit, dat u deze teksten uit de Koran kent:
“O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen. 
[HOOFDSTUK 29, KORAN, VERS 119] [49]
EN
'''“Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Een man zal de waarheid blijven spreken en zal ernaar blijven streven de waarheid te vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als waarheidsgetrouwe. Pas op met het vertellen van leugens, want leugens leiden naar immoraliteit en immoraliteit leidt naar het Hellevuur. Een man zal blijven liegen en ernaar streven om leugens te blijven vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als leugenaar.”
[OVERLEVERING VAN DE PROFEET MOHAMMED] [50]
Ook is het gebruikelijk, dat een nieuwe bekeerling afstand neemt
van ernstige fouten, [mis]daden uit het verleden.
Dit gezegd hebbende:
VRAAG 5 AAN U:
BENT U BEREID, MENEER VAN KLAVEREN, DEZE ERNSTIGE LEUGEN
TE ERKENNEN, ER AFSTAND VAN TE NEMEN EN UW LEVEN
IN DIT OPZICHT TE BETEREN?
WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?
VRAAG 6
UW BEKERING TOT DE ISLAM
HET ZWARTE PIET RACISME EN UW ROL DAARIN
Zoals ik al met u heb gesproken en u zelf als bekeerling ongetwijfeld
weet, verbiedt en veroordeelt de Islam [evenals uw ''oude'' religie,
het christendom] racisme en discriminatie. [51]
Ik mag ervan uitgaan, dat u dat serrieus neemt en zich daaraan houdt.
Maar ik heb zo mijn twijfels:
Nog niet zo lang geleden, in  october 2013 wel te verstaan, werd
aan u op het Malieveld de zogenaamde ''Pietitie'' aangeboden, die
pleitte voor het behoud van Zwarte Piet. [52]
Ik hoop, dat met uw bekering, inmiddels tot u is doorgedrongen, dat 
Zwarte Piet een racistische karikatuur is [53], beledigend voor zwarte mensen
en stigmatiserend werkend, met als gevolg, dat jaarlijks zwarte kinderen en
volwassenen, doelwit en mikpunt zijn van ''goedmoedige'' en meer
kwaadaardige pesterijen, beiden [ook al is men zich daar niet altijd
van bewust] met een racistische inslag. [54]
Zwarte Piet, ontstaan in de kolonialistische en van racistische superioriteits
theorieen bolstaande 19e eeuw, moet dus zo snel mogelijk verdwijnen,
iets waarvan steeds meer mensen en organisaties doordrongen zijn -,
omdat het haaks staat op gelijkheid en racisme in stand houdt.
DUS:
 VRAAG 6 AAN U
BETREURT U, DAT U IN 2013 DIE PIETITIE, DIE EEN
RACISTISCH KARIKATUUR IN STAND WIL[DE] HOUDEN,
IN ONTVANGST HEBT GENOMEN EN ZO JA, NEEMT U DAN NU
OOK OPENLIJK AFSTAND VAN HET ZWARTE PIET RACISME?
ZO NEEN, WAAROM NIET?
VRAAG 7
UW BEKERING TOT DE ISLAM
HET ZWARTE PIET RACISME (2)
Meneer van Klaveren, ik ben nog niet klaar met uw houding
tegenover het Zwarte Piet racisme.
U hebt, zoals reeds geschreven, de Pietitie voor het behoud
van Zwarte Piet in ontvangst genomen en daarmee Zwarte Piet
als racistische karikatuur gepromoot.
Daarvoor draagt u zowel politieke als morele verantwoordelijkheid.
VRAAG 7 AAN U:
BENT U NIET ALLEEN BEREID, PUBLIEKELIJK AFSTAND TE NEMEN
VAN UW ZWARTE PIET RACISME, NU U BEKEERD BENT TOT
DE ISLAM, DIE RACISME EXPLICIET VEROORDEELT EN VERBIEDT,
MAAR BENT U OOK BEREID, IN WOORD EN/OF IN DAAD [BIJVOORBEELD
DOOR MEE TE DEMONSTREREN IN EEN ANTI ZWARTE PIET
DEMONSTRATIE] TE LATEN ZIEN, DAT U DEFINITIEF HEBT AFGEREKEND
MET HET ZWARTE PIET RACISME?
WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?
VRAAG 8
UW BEKERING TOT DE ISLAM
OVER VLUCHTELINGEN
Meneer van Klaveren, ook nadat u de PVV verlaten had, bleef u zich vluchtelingenvijandig opstellen en zich verzetten tegen het elementaire recht op asiel. 
Ik citeer uit de standpunten van uw post PVV periode, toen u de
politieke partij VoorNederland had opgericht.
Wikipedia
''Immigratie: Een streng immigratiebeleid zoals dat van Australië, geen kansloze immigratie, alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. Asielzoekers worden opgevangen buiten Nederland. '' [55]
Maar ook, wat u volgens de media verklaarde, NADAT u zich tot
de Islam had bekeerd:
''''Als het om vluchtelingen gaat, ben ik nog steeds voor opvang in de regio, tenzij het echt niet anders kan. Zolang het maar op een humane manier gebeurt.' [56]
Dus ook nu u zich tot de Islam bekeerd hebt,
wilt u vluchtelingen nog buitensluiten
en in de regio doen opvangen.
Dit ondanks het feit, dat uw nieuwe religie,
de Islam, over vluchtelingen zegt:
''"En als een van de veelgodendienaars bij jou bescherming zoekt, geef hem dan bescherming tot hij het woord van God hoort en laat hem daarna een plaats bereiken waar hij veilig is..."
(Koran Soera 9: vers 6)  ''
EN
"Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz. Mekka]; gezegend is het en een leidraad voor de wereldbewoners. Erin zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Abraham. Wie er binnentreedt is veilig..." 
(Koran 3:97)
EN
''"En toen Wij het huis maakten tot een plaats van samenkomst voor de mensen en een vrijplaats ..."  [57]
(Koran 2:125)''
VRAAG 8 AAN U
HOE RIJMT U HET FEIT, MENEER VAN KLAVEREN, DAT U NOG
STEEDS EEN UITSLUITINGSPOLITIEK TEGENOVER VLUCHTELINGEN
VOORSTAAN, TERWIJL DE ISLAM HAMERT OP VEILIGHEID
EN MENSELIJKHEID TEGENOVER VLUCHTELINGEN?
Ik heb u die vraag al gesteld onder vraag 4, maar ik herhaal
het met nadruk, iets anders geformuleerd, omdat uw bekering
volgens mij niet rijmt met deze fundamentele menselijkheid
in de Islam, net zoals het niet rijmt [reeds besproken] met
de open en menselijke houding tegenover vluchtelingen van uw voormalige religie, het christendom. [58]
VRAAG 9
UW BEKERING TOT DE ISLAM
AFSTAND VAN RACISME!
Ik heb in deze brief uitgebreid beschreven, hoe racistisch, vluchtelingenvijandig  en Islamofoob u zich hebt opgesteld als PVV Tweede Kamerlid.
U was actief en fanatiek moslim en Marokkanenjager en hebt in die
hoedanigheid onder andere een buitengewoon ophitsende toespraak
gehouden aan de vooravond van het Marokkanendebat. [59]
Hiermee hebt u op uiterst destructieve wijze haat gezaaid, gestigmatiseerd,
racistisch gif verspreid.
Nu hebt u zich recentelijk bekeerd tot de religie, die u eerst zo fel bestreed.
Terecht merkte presentator Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Draait
Door, waarin u werd geinterviewd, op ''De wonderen zijn de wereld nog
niet uit.'' [60]
Nu is dat allemaal mooi en waar, meneer van Klaveren, maar daarmee is
de kous nog niet af.
Niet voor mij.
Uw oprechtheid is volgens mij af te meten naar wat u nu ook actief gaat
doen om te tonen, dat het om een wezenlijke verandering gaat.
Daarom:
VRAAG 9 AAN U
HOE GAAT U LATEN ZIEN, MENEER VAN KLAVEREN, DAT UW BEKERING
WERKELIJK DIEPGAAND IS?
MET ANDERE WOORDEN:
U HEBT, DAARVAN MAG IK UITGAAN, DE ISLAMOFOBIE DEFINITIEF
ACHTER ZICH GELATEN, MAAR HOE GAAT U DIT TONEN?
BENT U BEREID, FEL EN ACTIEF STELLING TE NEMEN TEGEN
NIET ALLEEN IEDERE UITINGSVORM VAN RACISME, ZOALS
HET ZWARTE PIET RACISME, MAAR BENT U BEREID, OPENLIJK EN
ONVERBLOEMD AFSTAND TE NEMEN VAN UW
VOORMALIGE PVV VERWANTEN EN DAT OOK TE TONEN DOOR DE STRIJD MET HEN AAN TE GAAN DOOR TEGEN HEN TE DEMONSTREREN?
DOOR TEGEN FASCISTISCHE EN ISLAMOFOBE CLUBS ALS
PEGIDA TE DEMONSTREREN?
ZIEN WE U OP DE AANSTAANDE ANTI-RACISME DEMONSTRATIE 
OP 21 MAART, ZODAT U LAAT ZIEN, DAT UW VERANDERING U ERNST IS?
EN ZO NEEN, WAAROM NIET?

 
VRAAG 10
UW BEKERING TOT DE ISLAM
EXCUSES
Meneer van Klaveren, uw bekering tot de Islam hebt u bekendgemaakt,
er zijn een aantal interviews met u geweest [61] en over berichtgeving in
de media hebt u ook niet te klagen [62] en naar verluidt heeft ook
de buitenlandse pers dit opgepakr. [63]
Het is dan ook niet niks:
Van fanatiek Islambestrijder tot bekeerling.
Van Saulus naar Paulus [64]
Ook hebt u, zo heb ik gelezen, vanuit diverse islamitische hoek
bijval en adhesiebetuigingen gekregen, zoals van Saïd Bouharrou, bestuurslid van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, die volgens het AD heeft opgemerkt [over
uw bekering dus]: ''Dit is een opsteker voor onze geloofsgemeenschap”, zegt Saïd Bouharrou, bestuurslid van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland'' en
'',,Het is heel fijn dat iemand die zoveel scherpe kritiek had op de islam tijdens zijn zoektocht vaststelt dat de islam helemaal niet zo naar of pervers is. En het is moedig dat hij ervoor uit durft te komen.” [65]
Daarin is de heer Bouharrou natuurlijk vrij en in zoverre ben ik het met hem eens, dat uw bekering wel zeer opmerkelijk is.
Maar in tegenstelling tot Bouharrou ben ik niet zo gauw
tevreden en vind ik, dat u nogal wat hebt uit te leggen:
U weet, meneer van Klaveren, wie u was:
Een notoire Islamjager, maar ook een Marokkanenjager [66],
wat u mijns inziens tot racist maakte.
U was en bent nog steeds vluchtelingenvijandig, want
hebt toegegeven, ook na uw bekering nog steeds
hetzelfde standpunt over vluchtelingen uit te dragen,
terwijl de Islam juist veiligheid en humaniteit tegenover
vluchtelingen voorstaat. [67]
Dat wringt, meneer van Klaveren.
Dat wringt en daarop heb ik u ook aangesproken
in Vraag 8
''HOE RIJMT U HET FEIT, MENEER VAN KLAVEREN, DAT U NOG
STEEDS EEN UITSLUITINGSPOLITIEK TEGENOVER VLUCHTELINGEN
VOORSTAAN, TERWIJL DE ISLAM HAMERT OP VEILIGHEID
EN MENSELIJKHEID TEGENOVER VLUCHTELINGEN?
Maar nog belangrijker voor mij is het volgende:
Meneer van Klaveren, hoe zit het met duidelijk en expliciet afstand
nemen van uw Islambasherij en ook uw Marokkanenjacht:
Dat brengt mij bij mijn tiende en laatste vraag
VRAAG 10 AAN U
MENEER VAN KLAVEREN, U WAS ISLAMJAGER EN BASHER, MAAR
HEBT U NU BEKEERD TOT DE ISLAM, WAARMEE ER UITERAARD EEN EINDE IS GEKOMEN AAN UW HETZE TEGEN DE ISLAM.
U WAS MAROKKANENJAGER EN BENT DAT NU-DAARVAN GA IK
UIT-NIET MEER
U HEBT BIJGEDRAGEN AAN HET HUIDIGE ANTI ISLAMKLIMAAT,
AAN DE PROMOTING VAN RACISME EN VREEMDELINGENHAAT,
AANGEZIEN UW AVERSIE ZICH OOK UITSTREKTE
NAAR ''NIET WESTERSE'' ALLOCHTONEN IN HET ALGEMEEN. [68]
VINDT U NIET, DAT HET DE HOOGSTE TIJD IS, DAT U UW OPRECHTE
EN NEDERIGE EXCUSES AANBIEDT VOOR UW HETZE TEGEN DE ISLAM, TEGEN MAROKKANEN, TEGEN NIET-WESTERSE ALLOCHTONEN?
EN MET EXCUSES BEDOEL IK UITERAARD IN HET OPENBAAR
EN ONVERBLOEMD, NIET ZULKE SLAPPE EXCUSES ALS IK GELEZEN
HEB IN HET AD [69]
EPILOOG
Van Islambasher en Marokkanenjager naar Islambekeerling.
Zeker een uitzonderlijke stap, die u tot tweede PVV'er maakt,
die zich bekeert tot de Islam.
Immers, de heer van Doorn, die u ook heeft gefeliciteerd
met uw bekering [70], is u voorgegaan. [71]
Maar juist zo'n stap, zo'n in mijn ogen wel ongelooflijke
overgang, vraagt om extra inzet van uw kant, namelijk, en
dat schreef ik al in mijn laatste vraag aan u [vraag 10], u
hebt heel veel uit te leggen en vooral:
Excuses aan te bieden aan de hele islamitische gemeenschap
[die zoals u weet, niet alleen uit Marokkanen bestaat] over uw
voormalige destructieve hetze tegen de Islam.
U dient onverbloemd afstand te nemen van alle vormen van racisme
en vreemdelingenhaat [expliciet veroordeeld in de Islam] [72] en desnoods
openlijk de strijd aan te binden met uw voormalige PVV trawanten.
Dan alleen, meneer van Klaveren, laat u mijns inziens zien, dat uw
bekering ook een wezenlijke verandering heeft ingeluid.
Een bekering is een Nieuw Begin.
Uitstekende gelegenheid voor u om schoon schip te maken
en definitief te breken met het vroegere door u gepleegde Onrecht.
GEEN WOORDEN, MAAR DADEN MENEER VAN KLAVEREN!
BEWIJS U!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed