KLM medeplichtigheid aan deportatie Ezzedine Mehimmid naar onveilig Soedan/Brief!

Zo 6 Januari 2019 15:26 | Astrid Essed | 517 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE DEPORTATIE VAN EZZEDINE
MEHIMMID NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AAN KLM
Beste lezers,
In kringen van vluchtelingenactivisten en andere mensen van goede
wille is er deining ontstaan rond de uitzetting, op 5 januari jongstleden, van
een Soedanese vluchteling, Ezzedine Rahmatallah Mehimmid, naar onveilig Soedan.
Want Soedan wordt niet alleen sinds 1989 geterroriseerd dood dictator/president Omar Bashir.
Deze man is met zijn oorlog tegen Darfur verantwoordelijk voor
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid en het ICC
[Internationaal Strafhof/Den Haag] heeft een arrestatiebevbel tegen
hem uitgevaardigd:
Aanklachten:
Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
Bovendien gaat Omar Bashir vrolijk door op de ingeslagen weg en
blijft hij Darfur en andere gebieden terroriseren.
Lijkt mij vanzelfsprekend, dat er naar een dergelijk onveilig land
geen mensen worden uitgezet, maar Staatssecretaris Harbers
met zijn inhumane asielbeleid denkt er anders over.
Ondanks alle protesten is Ezzedine Mehimmid gisteren
[5 januari dus] toch uitgezet.
Zie voor een pleidooi hiertegen bij Harbers direct onderstaand, met
motiveringen.
Daarom heb ik protest aangetekend bij diverse verantwoordelijken:
Bij Staatssecretaris Harbers natuurlijk in de eerste plaats
[ZIE OOK MIJN WEBSITE ALS DE LINK NIET DOORKOMT]
Maar ook bij Kenya Airlines, de vliegfmaatschappij, die het laatste
traject naar Soedan zou verrichten
[bij hen een pleidooi om hem niet mee te nemen, omdat hij op
het moment van schrijven nog niet in hoofdstad Nairobi was gearriveerd.
Ik weet niet, of ze er gehoor aan gegeven hebben]
ZIE LINK
[Bij slechte weergave, zie mijn website www.astridessed.nl]
Ook de KLM, die op regelmatige basis meewerkt met het inhumane
uitzetbeleid van de Overheid, heb ik, voor de zoveelste keer, aangeschreven.
Zie mijn brief direct onder het door een vluchtelingenactivist geschreven pleidooi
aan Staatssecretaris Harbers.
Astrid Essed
PLEIDOOI AAN HARBERS TEN AANZIEN VAN EZZEDINE RAMAHTALLAH 
MEHIMMID
VANWEGE PRIVACYOVERWEGINGEN IS DE NAAM VAN
DE CONTACTPERSOON NIET VERMELD
Geachte meneer Harbers, geachte directieleden DT&V, geachte directie IND,

Ik vraag uw aandacht voor het volgende. Vandaag, op 5 januari 2019, om 12:00, zal op vlucht KL565 van de KLM dhr EzzedineRahmatallah Mehimmed, geboren 1 juli 1993 in Darfur, Soedan, worden uitgezet via een transit naar Khartoum. Dhr Mehimmid is bij u bekend onder V nummer xxx.

Wij verzoeken u dringend de uitzetting achterwege te laten gelet op het grote risico van schending Artikel 3 EVRM in deze. Amnesty International doet momenteel onderzoek naar zijn zaak. Diverse individuen en organisaties hebben inmiddels verzocht deze uitzetting te annuleren. Er lopen nog onderzoeken voor zijn asielaanvraag. Dhr. Mehimmid is in Soedan reeds gemarteld door de geheime dienst. Als de geplande uitzetting doorgaat loopt Nederland groot risico medeplichtig te raken aan schending 3 EVRM.

Sinds december 2017 zijn er door u enkele Soedanezen uitgezet. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze mensen bij aankomst in Khartoum zijn gearresteerd, gedetineerd en zijn gemarteld. Van twee zaken is hiervoor bewijs. Amnesty International onderzoekt op dit moment alle uitzettingen naar Soedan en komt binnenkort met een uitgebreid rapport.

Dhr. Mehimmid is afkomstig uit Darfur. Hij loopt bij terugkeer groot risico op detentie, mishandeling en marteling na aankomst in Soedan omdat hij behoort tot een niet Arabische minderheid uit Darfur. Daarnaast reist dhr. Mehimmid op een noodpaspoort, een indicatie voor de Soedaneze geheime dienst om dhr. Mehimmid bij aankomst stevig te ondervragen. Asiel vragen wordt als landverraad gezien in Soedan. Vluchtelingen die uit Nederland komen lopen extra risico omdat het internationaal strafhof gevestigd is in Den Haag, waar de Soedanese president Omar al-Bashir aangeklaagd wordt voor genocide in de regio Darfur. Ten slotte heeft dhr. Mehimmid in Nederland veelvuldig deelgenomen aan protesten, zijn foto's zijn in Soedaneze media verschenen, zijn positie als oppossant van het regime mag als bekend bij de Soedaneze autoriteiten worden verondersteld.

Bovenop deze feiten komt dat de politieke situatie in Soedan momenteel ernstig instabiel is. Sinds 19 december 2018 zijn er veel protesten in het land waarbij het volk president Omar Al-Bashir vraagt om af te treden.(1) Al-Bashir wordt al jaren gezocht door het Internationaal Strafhof voor genocide in Darfur, de regio waar dhr. Mehimmid vandaan komt. Deze president is er alles aan gelegen staatshoofd te blijven van Soedan en zo uit de handen te blijven van het internationaal strafhof. De Soedaneze autoriteiten drukken de huidige protesten met harde hand de kop in, volgens Amnesty International waren er op 24 december 2018 al 37 doden gevallen (2) en honderden mensen gearresteerd. Er wordt met scherp geschoten op mannen, vrouwen en kinderen. In een uitgelekte toespraak van Al-Bashir van 30 december 2018 krijgt de geheime dienst expliciet de opdracht om op betogers te schieten, zo veel als nodig om het land weer rustig te krijgen.(3)

Wij verzoeken de DT&V/IND/Staatssecretaris geen onomkeerbare stappen te zetten en daarom de vlucht te annuleren, de uitzetting te cancelen, de detentie op te heffen en het asiel relaas van betrokkenen in zijn totaliteit opnieuw inhoudelijk te beoordelen.

Hoogachtend,

Xxx
contactpersoon meneer Mehimmed

Verwijzingen:
(1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/twee-weken-van-protest-tegen-soedanese-president-weet-bashir-zijn-eigen-systeem-in-stand-te-houden-~bb13628b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/27/voedseltekorten-dreigen-regime-bashir-te-nekken-a3127157
(2)https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/12/sudan-protesters-dead-in-government-crackdown-on-protests/
(3)https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/national-police-officers-association-of-sudan-rejects-al-bashir-call-for-deadly-force-against-peaceful-demonstrators 
EINDE PLEIDOOI AAN STAATSSECRETARIS HARBERS
MIJN BRIEF:
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE DEPORTATIE VAN EZZEDINE MEHIMMID NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AAN KLM
ZIE OOK
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw medeplichtigheid aan de uitzetting van
de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid naar
onveilig Soedan
Geachte Directie
Geacht Management
U bent het Nieuwe Jaar begonnen met een misdaad!
Want u hebt meegewerkt aan de uitzetting van de Soedanese
vluchteling de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [van hieraf
aangeduid als Mehimmid] naar een van de onveilgste gebieden,
namelijk Soedan.
Om uw geheugen op te frissen:
Gisteren, op 5 januari
Tijdstip 12. 00
Vluchtnummer: KL 565
TER UWER INFORMATIE:
De heer Mehimmid, aan wiens uitzetting u hebt meegewerkt, is een uit
Darfur afkomstige Soedanese vluchteling, die alle reden heeft, te vrezen,
zo niet voor zijn leven, dan wel voor zijn veiligheid.
U weet, althans dat hoort u te weten, dat het gebied Darfur waaruit Mehimmid
afkomstig is, oorlogsgebied is en dat de Soedanese president, Omar
Bashir, niet alleen sinds 1989 een keiharde dictatuur uitoefent [1], maar
zich in Darfur schuldig gemaakt heeft aan ernstige oorlogsmisdaden
en dat nog steeds doet! [2]
Zie behalve de informatie onder noot 2 ook het Ambtsbericht
van de Rijksoverheid, onder mensenrechten, blz 35 t/m 74 [3]
Dat liegt er niet om!
Daarom al is het een groot risico om iemand, die uit Darfur afkomstig
is, terug te sturen naar Soedan.
Daarop heb ik de verantwoordelijke Staatssecretaris Harbers dan ook
aangesproken, want hij is de hoofdverantwoordelijke voor het beleid.[4]
Maar ook u bent verantwoordelijk, omdat u collaboreert
met dit Overheidsbeleid, door voor het transport te zorgen, waardoor
Mehimmid ook daadwerkelijk kan worden uitgezet!
U niet alleen:
Ook Kenya Airways, die het laatste traject naar Soedan zou
verrichten, is verantwoordelijk.
Ook hen heb ik aangeschreven met het verzoek, niet mee te
werken [hoop, dat ze daaraan gehoor gegeven hebben] [5]
UW VERANTWOORDELIJKHEID EN MEDEPLICHTIGHEID
In het verleden heb ik u meermalen aangesproken op
uw collaboratie [want dat IS het] met deze onfrisse
Overheidspolitiek van het uitzetten van vluchtelingen
naar onveilige gebieden. [6]
ALS u al reageerde, kwam u steevast met het argument, dat u
dit deed ''in opdracht van de autoriteiten''
Nu, Directie en Management:
””in opdracht van de autoriteiten” gaat niet op, omdat ”Befehl ist Befehl”
sinds de processen van Neurenberg niet meer geldig is [ja, zo hard
zeg ik dat!] [7]
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [8]  hebt u zich namelijk in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [9]
Wel, wat  ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:
Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
TENSLOTTE
Met uw medewerking aan de uitzetting van Mehimmid
hebt u weer eens uw kwalijke rol van medeplichtige aan een inhumaan
Overheidsbeleid bevestigd.
Daar kunt u zich niet van afmaken.
Ik EIS dan ook van u, dat u niet meer meewerkt aan uitzettingen
door de Nederlandse Overheid en zal u met brieven blijven bestoken,
zodra ik daar kennis van neem!
De gevolgen van uw medewerking aan misdadige Overheidsbeleid zijn voor uzelf!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF