Nederlandse regering faciliteert Israelische misdaden!

Di 12 September 2023 22:10 | Astrid Essed | 78 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
OVER DE POLITIEKE EN MORELE MEDEPLICHTIGHEID VAN
DE NEDERLANDSE REGERING AAN DE ISRAELISCHE MISDADEN
Beste Lezers,
Op 23 maart anno 2023 deed ik middels een mailbrief een Oproep aan de toenmalige minister van
Buitenlandse Zaken, Hoekstra, om op te treden tegen de maar voortdurende
Israelische misdaden tegen het Palestijnse volk [1]
Op 18 april ontving ik een reactie via DAM [Directie Noord Afrika en Midden-Oosten [2] met de gebruikelijke zalvende woorden over ''twee partijen''
[alsof het Gelijke Partijen zijn en geen Bezetter en Onderdrukte]
Zie de DAM mailbrief direct onder de noten
Vanwege andere werkzaamheden heb ik niet direct kunnen reageren, maar nu dan, op 12 september jongstleden [!] mijn felle reactie!
Zie onder de DAM brief!
En Zie ook de link op mijn website!
ASTRID ESSED
NOTEN
[1]
MAIL ASTRID ESSED AAN MINISTER HOEKSTRA VAN
BUITENLANDSE ZAKEN DD 23 MAART 2023/NEDERLANDSE
REGERING, KOM IN ACTIE EN TREED OP TEGEN DE ISRAELISCHE 
MISDADEN!
[2]
MAIL DAM [OVERHEIDSORGANISATIE] DD 18 APRIL NAAR AANLEIDING
VAN  ASTRID'S BRIEF AAN MINISTER HOEKSTRA OVER NEDERLAND'S
MEDEPLICHTIGHEID AAN ISRAELISCHE MISDADEN
A
MAIL DAM AAN ASTRID ESSED
Reactie op uw brief omtrent de ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse Gebieden

 
Tue, Apr 18 at 3:14 PM

Geachte mevrouw/mijnheer,

 

Dank voor uw bericht waarin u uw ernstige zorgen uitspreekt over het optreden van Israël in de Palestijnse Gebieden.

 

Het kabinet kijkt met zorg naar de huidige spanningen en het toenemend gebruik van geweld, zoals ook blijkt uit de door u genoemde voorbeelden. Het is in het belang van beide partijen om verdere escalatie te voorkomen. Het kabinet blijft daarom oproepen tot de-escalatie en spreekt zich nadrukkelijk uit tegen unilaterale stappen die de situatie verder onder druk zetten. Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten Vredesproces is gestoeld op sterke bilaterale relaties met zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit, die ook worden gebruikt om deze boodschap over te brengen. Wanneer Nederland berichten ontvangt dat een van beide partijen zich schuldig maakt aan schendingen van mensenrechten en/of internationaal recht, dan vraagt het de betreffende partij met klem om opheldering en het ter verantwoording roepen van de mogelijke daders. Ook op Europees niveau wordt deze boodschap uitgedragen, getuige de recente verklaring van de EU-Hoge Vertegenwoordiger Borrell en alle 27 EU-lidstaten gezamenlijk. Vooralsnog ziet het kabinet echter geen heil in sancties, maar blijft het zich onverminderd inzetten om beide partijen nader tot elkaar te brengen. In dit kader steunt Nederland de recente initiatieven van Jordanië, Egypte en de VS in Aqaba en Sharm el-Sheikh om Israël en de Palestijnse Autoriteit te bewegen om de situatie te de-escaleren en zodoende uiteindelijk de weg vrij te maken voor een vreedzame oplossing van het conflict.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de Nederlandse inzet.

 

Hoogachtend,

 

Marc Gerritsen

Directeur Noord-Afrika en Midden-Oosten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

Marleen Monster

Hoofd Team Midden-Oosten Vredesproces

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 


Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
B
REACTIE ASTRID ESSED AAN DAM
Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>
To:DAM
Tue, Sep 12 at 8:37 PM

AAN

De Minister van Buitenlandse Zaken, de heer W Hoekstra [nu waarnemend minister Schreinemacher]

De Directie Noord-Afrika en het Midden-Oosten,

mevrouw Monster en de heer Gerritsen

Onderwerp:

Reactie op uw beantwoording van mijn brief dd 23 maart jongstleden

met als mailaanhef: ''Nederlandse regering, kom in actie en treedt

op tegen de Israelische misdaden!''

Zie voor uw beantwoording dd 18 april onder P/S

Daaronder mijn brief dd 23 maart

Geachte minister Hoekstra [nu waarnemend minister Schreinemacher]

Geachte heer Gerritsen

Geachte mevrouw Monster,

Ze zeggen weleens ''Hoe later Nacht, hoe schoner Volk''

Onze correspondentie [mijn brief dd 23 maart, uw antwoord dd 18 april]

dateert alweer van enkele maanden terug en in die periode is er, politiek

gezien, veel gebeurd.

Her kabinet Rutte IV is inmiddels gevallen [1] en er komen nieuwe

verkiezingen dd 22 november 2023! [2]

Toch zijn mijn brandbrief, alsmede uw antwoord daarop, nog steeds

zeer actueel!

Door drukke activiteiten heb ik niet eerder kunnen reageren, waarvoor excuses.

Of moet ik zeggen:

''U bent nog niet van mij af, al dacht u misschien van wel?

Welnu, hierbij mijn reactie.

GEEN GELIJKE PARTIJEN

MORELE MEDEPLICHTIGHEID NEDERLANDSE REGERING

Wat mij zo stoort aan uw reactie op mijn Brandbrief over de misdaden

van de Israelische Bezettings en Apartheidsstaat [3] is, dat u voortdurend

suggereert, alsof er sprake is van twee gelijke partijen en daarmee geniepig de essentie van de hele ellende rond het Israelisch-Palestijnse conflict

negeert:

De Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden sinds 1967!

Dat weet de Nederlandse regering, wiens standpunt u hier vertolkt, zeer goed!

Ook is de Nederlandse regering op de hoogte van VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel in 1967 reeds opriep,

de Bezette Palestijnse gebieden te ontruimen [4] wat tot op

heden niet is gebeurd.

Daaraan toegevoegd de sinds eind zestiger jaren gestichte en zich nog steeds uitbreidende illegale nederzettingen [5], de Muurbouw, eveneens

illegaal verklaard door het Internationale Gerechtshof [6], de barbaarse

onderdrukking van de bezette Palestijnse bevolking zich o.a. uitend in het ongelijke rechtssysteem en misdadige militaire invallen, bijvoorbeeld

in Gaza [7], folterpraktijken van gevangenen, administratieve detentie [8], het is teveel om

op te noemen.

Zodanig is de situatie verziekt en uit de hand gelopen, dat zowel Human Rights Watch als Amnesty International, twee gerennommeerde mensen-

rechtenorganisaties, Israel aanduiden als Apartheidsstaat! [9]

En to add insult to injury, is er nu een openlijk fascistische regering

aangetreden!

Zie voor achtergrondinformatie over het fascistische karakter van de Israelische regering, de link naar mijn mail aan uw adres! [10]

Er zijn hier dus niet ''twee gelijke partijen'', zoals u in uw mail

tegenover mij bazelt [met alle respect]

Er is hier een Onderdrukker en Onderdrukte en de Onderdrukker

moet aangepakt worden!

ONGRONDWETTELIJK

Het lijkt mij duidelijk, dat het aan de Nederlandse regering is, niet alleen

de Bezetter [Neen, NIET beide partijen: Israel bezet de Palestijnse Gebieden, Palestina niet Israel!] ter verantwoording te roepen en

te pressen, alleen of in EU verband, een einde te maken aan die bezetting

en de kwaadaardige voortbrengsels daarvan [o.a. de nederzettingen

en de Israelische Muur!].

Door dit achterwege te laten handelt de Nederlandse regering in

strijd met artikel 90 van de Grondwet, waardoor de Nederlandse

regering gehouden is, de Internationale Rechtsorde actief te

bevorderen. [11]

En de Israelische Bezetting, Nederzettingenpolitiek en de Israelische

Muur zijn in flagrante strijd met die Internationale Rechtsorde!

Niet alleen, dat de Nederlandse regering dat dus niet doet, zij

gaat nog verder door de militaire samenwerking met Israel uit te breiden! [12]

Dus....samenwerking met een bezettingsstaat, die foltert, standrechtelijk

executeert, een ongelijk rechtssysteem hanteert en nu ook nog openlijk

fascistisch is!

Israel maakt het nog bonter dan het Oekraine bezettende Rusland,

dat bij mijn weten nog geen nederzettingen in Oekraine gebouwd heeft

of daar een Muur gebouwd heeft.

Wat overigens niet betekent, dat ik mij niet ook fel keer tegen

die Russische bezetting. [13]

Maar de Nederlandse regering meet duidelijk met twee maten.

Wel de mond vol over de Russische terreur in Oekraine [14] [en terecht], maar Israel met fluwelen handjes aanpakken

EPILOOG

Bespaar mij uw zalvende Woorden [ik citeer uit uw Brief]

''Wanneer Nederland berichten ontvangt dat een van beide partijen zich schuldig maakt aan schendingen van mensenrechten en/of internationaal recht, dan vraagt het de betreffende partij met klem om opheldering en het ter verantwoording roepen van de mogelijke daders''

Natuurlijk deugt het ook niet, wanneer Palestijnen en/of hun organisaties

zich schuldig maken aan schendingen van mensenrechten, in welke vorm

dan ook en moet er terdege tegen geprotesteerd worden, maar een land

als Nederland, dat geen sancties wenst te nemen tegen Bezettings en

Apartheidsstaat Israel en er zelfs gezellig militair mee samenwerkt, heeft

zichzelf politiek en moreel medeplichtig gemaakt aan het barbaarse Israelische Bezettingsregime.

En zolang Nederland geen daadwerkelijke stappen onderneemt om aan

die Israelische Bezetting en Apartheid een einde te maken, heeft zij

Bloed aan haar Handen.

En wens ik van u geen Schrijven meer te ontvangen

''

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

ALBERT EINSTEIN
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN 1 T/M 14
[Onder de noten uw Brief, daarna mijn Brief waarop u hebt gereageerd]
UW ANTWOORD DD 18 APRIL JONGSTLEDEN OP MIJN [ONDERSTAANDE]
BRIEF AAN U, DD 23 MAART JONGSTLEDEN
Reactie op uw brief omtrent de ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse Gebieden

 
Tue, Apr 18 at 3:14 PM

Geachte mevrouw/mijnheer,

 

Dank voor uw bericht waarin u uw ernstige zorgen uitspreekt over het optreden van Israël in de Palestijnse Gebieden.

 

Het kabinet kijkt met zorg naar de huidige spanningen en het toenemend gebruik van geweld, zoals ook blijkt uit de door u genoemde voorbeelden. Het is in het belang van beide partijen om verdere escalatie te voorkomen. Het kabinet blijft daarom oproepen tot de-escalatie en spreekt zich nadrukkelijk uit tegen unilaterale stappen die de situatie verder onder druk zetten. Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten Vredesproces is gestoeld op sterke bilaterale relaties met zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit, die ook worden gebruikt om deze boodschap over te brengen. Wanneer Nederland berichten ontvangt dat een van beide partijen zich schuldig maakt aan schendingen van mensenrechten en/of internationaal recht, dan vraagt het de betreffende partij met klem om opheldering en het ter verantwoording roepen van de mogelijke daders. Ook op Europees niveau wordt deze boodschap uitgedragen, getuige de recente verklaring van de EU-Hoge Vertegenwoordiger Borrell en alle 27 EU-lidstaten gezamenlijk. Vooralsnog ziet het kabinet echter geen heil in sancties, maar blijft het zich onverminderd inzetten om beide partijen nader tot elkaar te brengen. In dit kader steunt Nederland de recente initiatieven van Jordanië, Egypte en de VS in Aqaba en Sharm el-Sheikh om Israël en de Palestijnse Autoriteit te bewegen om de situatie te de-escaleren en zodoende uiteindelijk de weg vrij te maken voor een vreedzame oplossing van het conflict.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de Nederlandse inzet.

 

Hoogachtend,

 

Marc Gerritsen

Directeur Noord-Afrika en Midden-Oosten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

Marleen Monster

Hoofd Team Midden-Oosten Vredesproces

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 


Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
MIJN BRIEF AAN U, DD 23 MAART JONGSTLEDEN
NEDERLANDSE REGERING, KOM IN ACTIE EN TREEDT OP TEGEN
DE ISRAELISCHE MISDADEN!

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>

Thu, Mar 23, 6:47?AM
AAN
De Minister van Buitenlandse Zaken, de heer W Hoekstra
De Directie Noord-Afrika en het Midden-Oosten,
mevrouw Monster en de heer Gerritsen
Onderwerp: 
De gecontinueerde Israelische bezetting en Israel's schendingen
van het Internationaal Recht
Oproep:
Nederlandse regering, kom in actie en treed op tegen de Israelische misdaden!
Deze oproep is zowel gericht aan minister Hoekstra als aan de
hem adviserende ambtenaren, mevrouw Monster en de heer Gerritsen

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Geachte heer Hoekstra
Geachte mevrouw Monster
Geachte heer Gerritsen
[Mocht u in tijdnood zijn, scroll dan direct door naar de essentie in
deze brief:
''DE FASCISTISCHE ISRAELISCHE REGERING EN HAAR MISDADEN/
EN/OF FACILITERING DAARVAN'']
OPROEP AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Bizar en ongerijmd meneer Hoekstra, deze passage uit het onvergetelijke
boek Alice in Wonderland?
Nog ongerijmder en bizarder is de wijze waarop achtereenvolgende
Nederlandse regeringen, dit kabinet Rutte IV niet uitgezonderd, zich schuldig
hebben gemaakt aan het faciliteren van de Israelische bezetting en onderdrukking
van de Palestijnen en is daarmee moreel EN politiek medeplichtig
geworden zijn aan al het onrecht, de Palestijnen als volk aangedaan.
Want wie niet ingrijpt of in welke vorm dan ook zegt:
''Tot hier en niet verder'' tegen misdaden van Staten, terwijl dat wel
mogelijk is, wordt een medeplichtige.
Zo ook de Nederlandse regering
En het is dan ook uw dure plicht, nu eens eindelijk in actie te komen
Het is immers volgens de Grondwet, artikel 90, uw plicht, het Internationaal Recht, waar Israel keer op keer lak aan heeft [1] te handhaven. [2]
ISRAEL/BEZETTING/ONDERDRUKKING
Ik hoef u niet te informeren over de sinds 1967 durende Israelische bezetting
van de Palestijnse gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en
Gaza [volgens het Internationaal Recht nog steeds bezet gebied] [3],
over de met zich meebrengende onderdrukking, de bouw van de illegale
nederzettingen, die nog vrolijk doorgaat, de in de diverse Israelische militaire
operaties begane oorlogsmisdaden, de wurgende Gaza Blokkade 
Lees daarover noot 4 maar.
DE FASCISTISCHE ISRAELISCHE REGERING EN HAAR MISDADEN/
EN/OF FACILITERING DAARVAN
Maar mijn Oproep geldt de huidige, wanhopige situatie onder
de nieuwe Israelische regering, die je gerust fascistisch mag noemen
met kolonisten hardliners in de regering, die het naakte bestaan van
Palestijnen als mens en als volk ontkennen [5]
Uit een dergelijk wereldbeeld komt alleen maar ellende voort en
dat bleef niet uit!
Door de Staat gesteund geweld van kolonisten tegen de bezette Palestijnse
bevolking was al jaren common practice [6], maar nu neemt het
huiveringwekkende vormen aan!
EEN POGROM IN DE STAD HAWARA WAARBIJ DOLGEDRAAIDE KOLONISTEN HUIZEN IN DE BRAND STAKEN! [7]
DE ZOVEELSTE UITBREIDING VAN DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN
TEN KOSTE VAN DE PALESTIJNEN! [8]
DE ETNISCHE ZUIVERING VAN MASAFAR YATTA! [9]
HOE LANG MOET DIT NOG DOORGAAN?
OPROEP/OPROEP!
Een jarenlange bezetting, oorlogsmisdaden, systematische landroof,
een uithongeringsblokkade en nu een fascistische regering aan de macht,
die pogroms faciliteert, etnische zuiveringen op touw zet, Palestijnen
berooft van hun laatste stukje menswaardig leven
Hoog tijd voor u om in actie te komen, minister Hoekstra!
Dat kan op allerlei manieren
Het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur voor overleg,
het op het matje roepen van de Israelische ambassadeur en het
belangrijkste en hoogst noodzakelijke:
HET INSTELLEN VAN SANCTIES TEGEN ISRAEL
Zeg het Associatieverdrag op of schort het op!
En dat kan gemakkelijk, want het Associatieverdrag heeft
een mensenrechtenclausule! [10]
En aan mevrouw Monster en de heer Gerritsen, die, verbonden
aan DAM [Directie Afrika en het Midden-Oosten] de minister
adviseren [11], de dringende oproep in die geest de minister 
met klemmende drang te adviseren
EPILOOG
Minister Hoekstra, als minister van Buitenlandse Zaken
draagt u grote verantwoordelijkheid!
Wegkijken van de misdaden, bezetting en onderdrukking door
Israel maakt u tot medeplichtige!
Handel dus.
En dit ten leste:
Als u de Russische inval in Oekraine [terecht] veroordeelt als
een beschadiging van de fundamenten van het Internationaal
Recht [12], waarom dan de misdaden van Israel keer op
keer met zachte hand aangepakt!
Denkt u daar maar eens over na
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
Voor uw gemak zijn de noten hieronder als link aangebracht
NOTEN 1 T/M 12

Meer van Astrid Essed