Gouwe Ouwe!/PVV als gedoogpartij/Astrid Essed Style

Wo 29 September 2021 04:56 | Astrid Essed | 78 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 
PVV GEDOOGPARTIJ 2010-2012/ASTRID ESSED OVER PVV ALS
GEDOOGCONSTRUCTIE
ZIE OOK
Beste lezers
Voorafgaande aan mijn stuk over Fuhrer G Wilders [PVV] een Gouwe Ouwe:
Een stuk, dat ik had geschreven [en alweer bijna vergeten!] en is gepubliceerd
in Republiek Allochtonie 
Zie onderstaand en Geniet!
ASTRID ESSED OVER EEN CDA/VVD KABINET MET GEDOOGSTEUN
PVV
[ZIE OOK VOOR OVERZICHT EEN NPO KENNIS STUK]
STUK ASTRID ESSED

Astrid Essed over een CDA/VVD-kabinet met gedoogsteun PVV

In opinie door Astrid Essed op 19-08-2010 | 20:48

De redactie van Republiek allochtonië ontving van Astrid Essed een ingezonden artikel waarin ze op haar eigen wijze stelling neemt tegen een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Hieronder haar tekst, zoals we die van haar ontvingen.

Geachte Redactie en lezers,

Bij dezen doe ik u mijn commentaar toekomen op de eventueel te vormen CDA/VVD minderheidsregering, met gedoogsteun van de PVV van Wilders

Een dergelijke ''government from hell'' is naar mijn mening het einde van de Nederlandse rechtsstaat

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

INLEIDING:
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni, kwamen de  PVV van Wilders  [van 9 naar 24 zetels] en de rechts liberale VVD [van 2 naar 31 zetels], als grote overwinnaars uit de strijd.
Dramatisch verliezer was het  CDA, die van 41 naar 21 zetels terugvielen [1]
Sinsdien verloopt de kabinetsformatie zeer moeizaam en is er nu reeds voor de zesde keer een informateur aangesteld, deze keer VVD partijvoorzitter en ex-burgemeester van Rotterdam, Opstelten[2]
Wat nu onderzocht moet worden zijn de mogelijkheden om tot een CDA/VVD minderheidskabinet te komen, met gedoogsteun van de PVV
COMMENTAAR:
Met de PVV als derde partij in Nederland  is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan
Ook al regeert de PVV niet mee, met haar 24 zetels heeft zij een grote invloed op de besluitvorming in het parlement, wat voornamelijk een grote bedreiging is voor asielzaken, integratie en veiligheid, waarbij de PVV voorstander is van maatregelen a la politiestaat
En uiteraard zou de PVV meer specifiek zoveel mogelijk discriminerende maatregelen tav moslins willen doorvoeren, zoals het hoofddoekenverbod en een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden [3]
GEDACHTEGOED VAN DE PVV:
Als bekend mag worden verondersteld, dat de PVV een discriminerende en racistische partij is
Discriminerend van wege haar beledigende generalisatie van de Islam en moslims, racistisch vanwege haar onderscheid tussen ''westerse'' en ''niet-westerse'' allochtonen, waarbij de laatste groep stelselmatig als criminelen of ''gelukszoekers'' wordt afgeschilderd [4]
Met name over vluchtelingen, die hun land zijn ontvlucht vanwege hetzij armoede, hetzij oorlog, hetzij vervolging, laat Wilders zich in  hetzerige en haatzaaiende wijze uit
Ik citeer uit de PVV ''visie''
''''De massa-immigratie is een geldverslindende linkse hobby. De miljarden die opgaan aan extra gevangenissen, extra politie, extra huizen, extra zorg, extra onderwijs, extra uitkeringen moeten toch ergens vandaan komen. Wie betaalt de prijs voor de multiculturele samenleving? Wie moet steeds de portemonnee trekken? Dat bent u, dat zijn de gewone hardwerkende Nederlanders die nooit gevraagd hebben om de massa-immigratie.''
Zie ook het onzalige PVV ''Immigratieplan'', getiteld:
Achttien maatregelen om de stroom ECHT in te dammen
Maar los van bovenstaande onzalige PVV opvattingen, die deels ook worden gedeeld door de VVD, hebben wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Utrecht aangetoond, dat het in Nederland niet eens meer mogelijk is, het immigratiebeleid aan te scherpen, zonder te tornen aan de bestaande Europese richtlijnen en internationale verdragen [5]
Die zullen dus mogelijk ruim worden geschonden, zeker bij PVV inbreng in asiel en migratie
POLITIESTAAT:
Ook heeft de PVV standpunten a la politiestaat
Zo is zij een voorstander van o.a. preventief fouilleren door het hele land, ''heropvoedingskampen'', ''versobering'' van het gevangeniswezen, etnische registratie van iedereen en administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces of aanklacht] van terreurverdachten [6]
Nog een ''interessant'' citaat uit de PVV visie
''De PVV kiest voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moet worden tegengegaan. De politie moet heer en meester zijn op straat. Er mag nooit enig misverstand over bestaan wie de baas is in onze wijken, dorpen en steden. Toegeven aan het tuig is het begin van het einde. Hogere straffen en hoge minimumstraffen. Stoppen met TBS en proefverloven, versober de gevangenissen.''''
Terecht is de PVV dan ook door de Anne Frank Stichting als extreem-rechts gekwalificeerd [7]
SCHADUWEN UIT HET VERLEDEN
Recentelijk vergeleek CDA bestuurslid en politica Hannie van Leeuwen, die tevens verzetsstrijder geweest is, de PVV van Wilders met de NSDAP van Adolf Hitler [8]
Hoewel dergelijke vergelijkingen altijd angstvallig uit de weg gegaan worden, ben ik het met haar eens
Uiteraard zijn er grote historische verschillen tussen de politieke situatie van Europa in de dertiger jaren en 2010, maar parallellen in gedachtegoed tussen NSDAP en PVV zijn er zeker
Beide partijen zijn gebaseerd op een racistische en mensvijandige ideologie, de NSDAP gericht tegen Joden en andere ''Untermenschen'' en de PVV gericht tegen zowel moslims als ''niet-westerse'' allochtonen
Beide partijen bedienen zich van een gevaarlijke haatzaaierij
Het bovengenoemde PVV stukje over 'massale immigratie'' spreekt boekdelen
Wilders wil de strijd aanbinden tegen de  Islam ''als kernpunt van het buitenlandbeleid'' [9], Hitler zaaide haat tegen het ''Internationale Jodendom''
Wilders heeft in 2009 een ''voorstel' gelanceerd voor massale uitzettingen uit Europa van moslims ''die problemen veroorzaken'' [10]
Een pleidooi voor etnische zuiveringen dus
Voor de noodlottige Wannsee conferentie [11] waren de nazi's voorstander voor eventuele massale deportaties van Joden [12]
Het is van belang, deze parallellen in gedachtegoed niet te onderschatten
VVD
Met een dergelijke partij zou dus niet onderhandeld moeten worden, laat staan samengewerkt
De happigheid echter, waarmee VVD fractieleider Rutte met de PVV in zee wil gaan, is echter niet verbazingwekkend. Niet alleen is de VVD als partij de laatste jaren aanzienlijk opgeschoven richting xenofobie [13], bovendien is Rutte zelf destijds veroordeeld wegens het aanzetten tot discriminatie [14]
CDA
Opvallend in deze kabinetsformatie is de door CDA fractieleider Verhagen gemaakte schaamteloze switch
Beweerde hij aan het begin van de kabinetsformatie, dat hij pas wilde onderhandelen als de VVD en PVV het in principe eens waren EN als was voldaan aan ''het van tafel zijn van alle schendingen van de grondbeginselen van de rechtsstaat'', NU is hij aan de onderhandelingstafel aangeschoven zonder het stellen van enige voorwaarde! [15]
Ook dient in herinnering gebracht, dat Verhagen in 2009 tijdens het Amnesty Filmfestival had opgemerkt ''niet te willen leven in het land van Wilders'' [16]
Nu, dat land brengt hij met rasse schreden dichterbij!
In tegenstelling echter tot de VVD acceptatie van de extreem-rechtse PVV , met als enig moedig tegengeluid ex tweede Kamerlid en voormalig Tweede Kamervoorzitter Weisglas [17], regent het tegenstand en kritische geluiden bij het CDA.

Zo hebben CDA prominenten als o.a. ex premier van Agt, oud fractievoorzitter  Aantjes, oud CNV voorzitter Doekle Terpstra en oud minister de Vries hun ongenoegen uitgesproken.[18]
Reeds genoemd is CDA politica en lid van het bestuur, Hannie van Leeuwen, tevens oud verzetsstrijder, die de PVV van Wilders, terecht, vergeleek met de NSDAP van Adolf Hitler [19]
Een moedig en byzonder initiatief is ook het Manifest van verontruste CDA leden tegen samenwerking met de PVV, of het nu op regeringsniveau of op ''gedoogniveau'' is
Zij eisen het afbreken van de kabinetsonderhandelingen door het CDA
 [20]
Een citaat uit het Manifest ''Wij staan voor onze grondrechten''
''De PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking, maakt deze tot zondebok voor vrijwel alle problemen van onze samenleving.
Zo bedreigt de PVV niet alleen de vrijheden van moslims, maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en daarmee de vrijheid van ons allen'' [21]
En dat is nu precies de kern van de zaak
Het discriminatoir, racistisch en mensvijandig gedachtegoed van de PVV treft zowel allochtonen als autochtonen, zaait haat en vergiftigt de onderlinge verhoudingen
De ondertekenaars zijn afkomstig uit een brede laag van de samenleving varierend van oud politici, predikanten, lwetenschappers, lokale bestuursbestuursleden en anderen [22]
Initiatiefnemer is Wouter Beekers, historicus aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Onder de 44 aanvankelijke ondertekenaars zijn o.a.  oud-burgemeester Dick Corporaal,  predikant Jan Eerbeek en de oud-Kamerleden Sytze Faber en Ton de Kok.

Ook Ton Herstel, oud-voorzitter van de NCRV en oud-hoofdofficier van justitie. [23]

CDA LEDENCONGRES

Aan het einde van de kabinetsformatie wordt een speciaal congres gehouden, waarin CDA leden zich kunnen uitspreken voor al dan geen regeringssamenwerking met de PVV

Een dergelijke beslissing door leden over regeringssamenwerking is zeer ongebruikelijk.

Volgens de partijreglementen is deze keus aan de Tweede Kamerfractie. 

Dat er van dit reglement is afgeweken, heeft uiteraard alles te maken met de binnen het CDA ontstane terechte commotie over de PVV als mogelijke coalitiepartner [24]

De groep verontruste CDA'ers, die het Manifest heeft ondertekend, is reeds de discussie binnen de partij gestart,

omdat zij terecht vrezen, anders op het congres voor een voldongen feit te worden gesteld [25]

Een duidelijk op het congres uitgesproken ''neen'' tegen de PVV zal echter voor de Tweede Kamerfractie [bij wie de eindbeslissing ligt] niet te negeren zijn

EPILOOG

De PVV is een discriminerende, racistische en haatzaaiende partij, die een levensgrote bedreiging vormt voor de democratische rechtsprincipes in Nederland

Daarom moet deze partij hoe dan ook zowel van regerings als gedoogsamenwerking worden uitgesloten

De VVD heeft zich al met huid en haar verkocht aan de PVV, het CDA is nog een onzekere factor

Het is in ieder geval te hopen, dat het CDA verzet van binnenuit genoeg invloed zal kunnen aanwenden en steun van andere CDA leden krijgt, om regeringsdeelname met de PVV te voorkomen, mocht het tot een acoord bij de kabinetsformatie komen

Het is nu of nooit

Want wanneer er een kabinet komt, met PVV regeringsdeelname of gedoogsteun, dan zou voor het eerst in de geschiedenis van Nederland een extreem-rechtse partij regeringspartner zijn

Daarmee komt dan een einde aan de Nederlandse rechtsstaat

De heer Pechtold [fractieleider D'66] kan dan asiel in het buitenland vragen en zijn koffers pakken [26]

Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN BIJ BOVENSTAAND STUK
OF

Meer van Astrid Essed