Verdediging Gezinsgevangenis door Amnesty International/Reactie op Antwoord Amnesty

Vr 10 Augustus 2018 05:29 | Astrid Essed | 733 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
VERDEDIGING VAN GEZINSGEVANGENIS DOOR AMNESTY
INTERNATIONAL/REACTIE OP ANTWOORD AMNESTY INTERNATIONAL
ZIE OOK
INLEIDING:
Zoals de oplettende lezer ongetwijfeld gezien heeft, heb ik recenteljk
Amnesty International aangeschteven over haar verdediging van de
vreemdelingenbewaring en zelfs het prijzen van Gesloten Gezinsvoorzieningen
[Gezinsgevangenissen]
ZIE DE DOOR MIJ AANGEVALLEN BRIEF AAN DE KAMERLEDEN VAN AMNESTY
ZIE OOK
Ik heb van Amnesty International, bij monde van mevrouw Piteni,
Coordinator Servicecenter, een reactie ontvangen, waarin ijskoud
de vreemdelingendetentie en de uitzettingen worden verdedigd
Ik citeer haar [Amnesty]
''

Wat wij uit uw mail opmaken is het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland bescherming vraagt daar een goede reden voor heeft en daarom niet teruggestuurd mag worden.

Vanuit dit uitgangspunt kan detentie niet aan de orde zijn. 

Helaas komt dit uitgangspunt niet overeen met de realiteit. ''

En ook

''

In de Nederlandse wet is opgenomen dat, eenieder die gevaar voor lijf en leden loopt, bescherming biedt. Dit juridische kader biedt geen bescherming voor een ieder die anders dan lijf en leden deze bescherming van Nederland wenst te ontvangen. Nederland heeft in situaties die buiten deze juridische kader vallen, het recht om een persoon terug te sturen. Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten. 

Amnesty baseert zich op mensenrechtenverdragen en heeft dat kader te accepteren. De rol die Amnesty hierin bewust blijft spelen is aandringen op [1] vreemdelingenbewaring daadwerkelijk te gebruiken als laatste redmiddel en [2] om, wanneer niet anders mogelijk dan vreemdelingenbewaring, mensen onder zo humaan en kindvriendelijk mogelijke condities op te sluiten.''

Onverbloemd wordt door Amnesty dus het Vreemdelingenbeleid verdedigd,

terwijl Amnesty, als mensenrechtenorganisatie, aan de kant van

vluchtelingenrechten zou moeten staan.

Hiermee verwordt zij steeds meer tot een Werktuig van het

Overheidsbeleid.

Zie direct hieronder het antwoord  van Amnesty op mijn brief.

Daarna mijn reactie op Amnesty

En geheel onderin mijn oorspronkelijke brief

aan Amnesty

Astrid Essed

BRIEF AAN AMNESTY INTERNATIONAL

https://www.astridessed.nl/gesloten-gezinsvoorziening-kamp-zeist-brief-aan-amnesty-international-over-medeplichtigheid-aan-asielbeleid/

ANTWOORD AMNESTY INTERNATIONAL OP MIJN BOVENSTAANDE BRIEF

Aug 7 at 7:32 PM

Beste mevrouw Essed,

Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen. Dank daarvoor.

Het is ons duidelijk dat u dit stuurt vanuit betrokkenheid. We vinden het jammer om te lezen dat u onze acties op dit vlak afkeurt en willen om deze reden een poging doen om het standpunt van Amnesty met betrekking tot dit onderwerp nader toe te lichten.

Wat wij uit uw mail opmaken is het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland bescherming vraagt daar een goede reden voor heeft en daarom niet teruggestuurd mag worden.

Vanuit dit uitgangspunt kan detentie niet aan de orde zijn. 

Helaas komt dit uitgangspunt niet overeen met de realiteit. 

In de Nederlandse wet is opgenomen dat, eenieder die gevaar voor lijf en leden loopt, bescherming biedt. Dit juridische kader biedt geen bescherming voor een ieder die anders dan lijf en leden deze bescherming van Nederland wenst te ontvangen. Nederland heeft in situaties die buiten deze juridische kader vallen, het recht om een persoon terug te sturen. Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten. 

Amnesty baseert zich op mensenrechtenverdragen en heeft dat kader te accepteren. De rol die Amnesty hierin bewust blijft spelen is aandringen op [1] vreemdelingenbewaring daadwerkelijk te gebruiken als laatste redmiddel en [2] om, wanneer niet anders mogelijk dan vreemdelingenbewaring, mensen onder zo humaan en kindvriendelijk mogelijke condities op te sluiten.

U refereert aan diverse mensenrechtenverdragen die geschonden zouden worden. Deze verdragen kennen ook uitzonderingen. Het belang van de openbare orde (afgewezen vreemdelingen terug sturen) kan zo'n uitzondering zijn. Dat kan Amnesty niet negeren. Daarom is de inzet ook niet om vreemdelingenbewaring af te schaffen, maar om het middel zo beperkt mogelijk toe te passen en het bewaringsregime zo humaan en kindvriendelijk mogelijk te maken. Vanuit dit kader worden de omstandigheden in Zeist benaderd. 

Naast dit inhoudelijke deel, geeft u aan ons meerdere keren aangeschreven te hebben zonder eerder reactie te hebben ontvangen. Dit is onwenselijk en wij zijn blij u melding hiervan te ontvangen. Het stelt ons namelijk in staat dit in de toekomst beter te doen; niet alleen naar u maar naar een ieder die zich op deze manier inzet en bekommerd voor mensenrechten.

Nogmaals dank voor uw bericht.

Wij hopen u hiermee een iets breder perspectief te hebben kunnen geven en als u aanvullende vragen heeft, zullen we ook die proberen te beantwoorden.

Hiervoor kunt u gebruik maken van ons e-mail adres servicecenter@amnesty.nl of natuurlijk ook het contactformulier op onze website. 

Met vriendelijke groet,

Hartelijke groet,

Katerina Piteni

Coördinator Servicecenter

Amnesty Nederland

T: 06 - 41 9 7 27 67


 
MIJN REACTIE OP BOVENSTAAND ANTWOORD VAN AMNESTY INTERNATIONAL
AAN
MEVROUW K PITENI
COORDINATOR SERVICECENTER
AMNESTY NEDERLAND
Onderwerp:
Reactie op uw beantwoording van mijn aan u gestuurde
brief over de medeplichtigheid van Amnesty International
aan het Nederlandse Asielbeleid
Geachte mevrouw Piteni,
Ik heb uw mail in goede orde ontvangen.
Ik zal beginnen met het enige positieve, dat ik in uw mail
heb aangetroffen en dat izijn uw excuses voor het feit, dat u
als organisstie mij nooit gereageerd hebt op mijn fundamentele
kritiek op uw gedogen van het vreemdelingenbeleid in Nederland.
Excuses aanvaard.
Kennelijk is uw dienstverlening hierin verbeterd, want u hebt prompt
gereageerd op mijn mail.
Formeel gezien waardeer ik dat,
Maar inhoudelijk......
Ik vind het byzonder triest en beschamend, dat u het lef hebt,
als mensenrechtenorganisatie geen afstand te nemen van de criminele
[want dat IS het!] vreemdelingenbewaring, maar het nog tegenover
mij te gaan verdedigen ook! 
Ook gaat u  totaal niet in op uw kwalijke verdediging van Gesloten Gezinslocaties [1], die we in
gewoon Nederlands, gezinsgevangenissen noemen.
Over het feit, dat u dergelijke praktijken zelfs in een brief
aan de Kamerleden ''best practice'' noemt. [2]
UITZETTINGEN, UITZETTINGEN EN NOG EENS UITZETTINGEN
Voordat ik echter inga op deze twee punten inga, eerst uw
opmerkingen over uitzettingen
U schrijft
''Wat wij uit uw mail opmaken is het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland bescherming vraagt daar een goede reden voor heeft en daarom niet teruggestuurd mag worden.

Vanuit dit uitgangspunt kan detentie niet aan de orde zijn. ''

EINDE UW CITAAT

U hebt mijn brief niet goed gelezen [begrijpend lezen is kennelijk

moeilijker dan ik dacht....]

Ik ben sowieso tegen vreemdelingendetentie, los van het feit, of

volgens u, bepaalde uitzettingen terecht zijn.

Daarnaast heb ik over uitzettingen in mijn Epiloog

het volgende geschreven

''

Verzet u tegen uitzettingen!
Vrijwel altijd leiden die voor de vluchteling tot vervolging/oorlogssituaties/
andere ellende''
ZIE MIJN BRIEF, DIE OOK OP MIJN WEBSITE STAAT [3]
U schrijft, nogmaals en met tegenzin een stuk uit uw brief geciteerd:
''

Wat wij uit uw mail opmaken is het uitgangspunt dat iedereen die in Nederland bescherming vraagt daar een goede reden voor heeft en daarom niet teruggestuurd mag worden.

Vanuit dit uitgangspunt kan detentie niet aan de orde zijn. 

Helaas komt dit uitgangspunt niet overeen met de realiteit. ''"

EINDE UW CITAAT

Wat is dan Amnesty's  ''realiteit'', mevrouw Piteni?

Wilt u nu ook al ontkennen, dat die uitzettingen meestal naar oorlogsgebieden
gaan of naar andere ellende plekken? 
Maak de Kat wijs, dat u dat niet weet!
Of herinnert u zich niet meer, wat er is gebeurd met een
Afghaanse asielzoeker, die door minister Verdonk werd uitgezet?
IK wel.
Hij werd vermoord! [4]
En hij is echt niet de enige, die na uitzetting [in zijn geval dodelijk] gevaar liep/
loopt.
Dat weet u net zo goed als ik!
UW OPMERKINGEN OVER VREEMDELINGENBEWARING:
U schrijft
'

In de Nederlandse wet is opgenomen dat, eenieder die gevaar voor lijf en leden loopt, bescherming biedt. Dit juridische kader biedt geen bescherming voor een ieder die anders dan lijf en leden deze bescherming van Nederland wenst te ontvangen. Nederland heeft in situaties die buiten deze juridische kader vallen, het recht om een persoon terug te sturen. Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten. 

Amnesty baseert zich op mensenrechtenverdragen en heeft dat kader te accepteren. De rol die Amnesty hierin bewust blijft spelen is aandringen op [1] vreemdelingenbewaring daadwerkelijk te gebruiken als laatste redmiddel en [2] om, wanneer niet anders mogelijk dan vreemdelingenbewaring, mensen onder zo humaan en kindvriendelijk mogelijke condities op te sluiten.''

EINDE UW CITAAT

Het is dat ik weet, dat u als Amnesty coordinator mij deze brief schrijft

Anders zou ik denken, dat het zo uit de koker vande Staatssecretaris kwam....

'' Wanneer de betreffende persoon die niet voldoet aan het juridische kader en waarvan besloten wordt over te gaan tot terugsturen, zijn of haar uitzetting frustreert, dan kan en mag een land als laatste middel vreemdelingenbewaring inzetten. ;;

''Amnesty neemt dus al naadloos taal, gedachtegoed en terminologie van

de Overheid over,.....

Ongelooflijk

En waarom ''heeft Amnesty dat kader [de Nederlandse Wetgeving] te aanvaarden?''

Amnesty is toch geen verlengstuk van de Overheid?

U bent MENSENRECHTENORGANISATIE, die juist FUNDAMENTEEL kritisch

op de Overheid hoort te zijn  en u hoort dus PRIMAIR

de belangen van MENSEN te verdedigen.

Los van wat de Overheid al dan niet  wil.

Moet IK u daarop wijzen?

Beschamend.....

Weet u trouwens, waarom die mensen ''hun uitzetting frustreren''?

Omdat zij niet terug willen/kunnen, naar een gevaarlijke en/of uitzichtloze situatie.

Zou u dat doen?

Voor die mensen hoort Amnesty International te vechten en niet hun opsluiting

te steunen/gedogen!

VREEMDELINGENBEWARING/MIJN STANDPUNT

Mijn standpunt over vreemdelingenbewaring is duidelijk, zoals

reeds geschreven:

Vreemdelingenbewaring betekent het opsluiten van mensen, die geen

strafbare feiten hebben gepleegd of daarvan verdacht worden.

Dat is een Verkrachting van mensenrechten.

Weer herinner ik u aan artikel 3, Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens

'' Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.'' [5]

Dat geldt voor mensen, die ''legaal'' in Nederland zijn en zij, die dat 

volgens de Nederlandse Wet niet zijn.

Of zijn zij soms geen mensen met dezelfde mensenrechten?

BAH!

 
GESLOTEN GEZINSLOCATIES
Ten eerste:
Noem ze toch gewoon ''gezinsgevangenissen'', want dat zijn ze!
Weliswaar zijn het geen cellen met tralies en mogen de mensen
de huisjes uit om op het terrein te wandelen of te spelen, maar er staan
hoge Muren omheen en ze mogen niet van het terrein af.
Dus een gevangenis.
Of het nu een eng getraliek hek is, een concentratiekamp a
la Trump [6] of een Gouden kooi:
Een Kooi blijft een Kooi.
Verder heb ik u gewezen op een brief van een 16 jarige, die beschrijft wat
zo'n gezinsgevangenis doet [7] en u leest daar gewoon overheen
en PRIJST deze Gesloten  Voorportaal naar Uitzichtloosheid
nog Als ''best practice'' [8]
En hoe zit het met het KinderrechtenVerdrag
Weet u nog?
Waar in artikel 3 LOUD
AND CLEAR wordt gezegd, dat bij alle maatregelen, het belang van het
kind voorop moet staan? [9]
Durft u de Gezinsgevangenissen [Oh pardon ''Gesloten Gezinsvoorzieningen]
te verdedigen als ''het vooropstaan van het belang van het kind?
Ik hoop, dat u nog niet zo diep gezonken bent.
Kortom:
Ik heb voor deze houding van Amnesty International Nederland geen woorden!
Feitelijk HEB ik er al teveel woorden aan verspild!
 
EPILOOG
Amnesty's  kritiekloze overname van het Overheidstaalgebruik ['' Wanneer de betreffende persoon ....
zijn of haar uitzetting frustreert ], het feit, dat zij het opsluiten van  onschuldige
mensen blijft verdedigen, dat zij Gesloten Gezinslocaties zelfs prijst [10], betekent,
dat zij niet langer de mensenrechten spreekbuis is van vluchtelingen,
maar een hanteerbaar Instrument voor het inhumane Asielbeleid.
Daar zou ik maar eens goed over nadenken, als ik u was.
Amnesty voert wat vluchtelingen betreft steeds meer een opportunistisch Beleid en wilt van Twee
Kwaden het minst Kwalijke kiezen.
Daarmee wordt zij zelf kwalijk!
Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet!
Een mensenrechtenorganisatie hoort FUNDAMENTEEL en ONVERBLOEMD
mensenrechten te verdedigen.
Zij hoort het GEWETEN te zijn van een Overheid, niet haar spreekbuis.
Zolang Amnesty doorgaat op deze weg, is zij mijn vertrouwen kwijt!
Keer dus terug naar het juiste pad, de verdediging van hen, die in Nederland
bescherming komen zoeken.
Dit heb ik gezegd.
Een verdere discussie zal ik met u niet meer voeren.
Het is al schandelijk, dat deze briefwisseling nodig was.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam 

ZIE VOOR NOTENANTWOORD AAN AMNESTY INTERNATIONAL

EN MIJN ORIGINELE MAIL AAN AMNESTY INTERNATIONAL
OF

Meer van Astrid Essed