Rugstreeppad verslaat GroenLinks

Ma 10 Oktober 2005 21:57 | Frank | 2627 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De Raad van State heeft begin augustus bepaald dat stadsdeel Westerpark in Amsterdam een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig heeft voor de bouw van een benzinepomp in een natuurgebied. Die moet worden verstrekt door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, maar hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden.

Het stadsdeel probeert al jaren om een BP-benzinestation met winkel- en wasstraat te realiseren op deze locatie, net voorbij begraafplaats Sint Barbara aan de oude Spaarndammerdijk in het Amsterdamse Westerpark. De Raad van State bekrachtigt een eerdere uitspraak in hoger beroep bij de rechtbank die op basis van een veldonderzoek tot de conclusie kwam dat het leven van de unieke rugstreeppad in het natuurgebied de Brettenzone niet mag worden verstoord.

In april 2005 heeft het stadsdeel de stadsnomaden die hier al jaren prettig woonden ontruimd en een flink hek om het gewraakte bouwterrein laten plaatsen. Het doel van dit hek is dat de padden, als die gaan uitzwermen, middels een onderlangs het hek bevestigd vangnet niet meer terug kunnen keren op het terrein. Volgens de wet duidelijk een verstoring van een streng beschermde soort, en dus illegaal.

Ontmoediging

Ook had het Dagelijks Bestuur een aannemer opdracht gegeven om met een shovel al het beschuttingsmateriaal voor de padden van het terrein te verwijderen. Deze operatie werd op last van de politie en de Algemene Inspectie Dienst (AID) stilgelegd. Verder staat het stadsdeel geen beheer van het terrein toe waardoor het dichtgroeit. Dit ontmoedigingsbeleid heeft een negatief effect op de voortplantingsmogelijkheden van de rugstreeppad omdat zij juist zon nodig hebben voor het ontkiemen van de eieren en de groei van de larven.

Nadat een ploegje 'groene' vrijwilligers dit voorjaar in het kader van de zorgplicht takken en onkruid had verwijderd, en het broedvijvertje werd schoongemaakt, noemde het stadsdeelbestuur deze actie 'illegaal'. Via haar netwerk heeft het Dagelijks Bestuur er voor gezorgd dat de lokale krant Het Parool drie artikelen publiceerde waarin deze zorgactie te schande werd gemaakt.

De overheid speelt in deze kwestie wel een zeer dubieuze rol, want volgens de wet heeft zij juist een 'zorgplicht' voor flora en fauna. Het Dagelijks Bestuur van Westerpark echter bevordert willens en wetens het overtreden van de wet. Inmiddels is er aangifte gedaan tegen het stadsdeel, en heeft de AID de medewerkers van het stadsdeel gehoord en proces-verbaal opgemaakt.

Habitat

Het Dagelijks Bestuur kan geen benzinestation laten bouwen zonder ontheffing van de Flora- en Faunawet. De minister zal, met alle strenge voorwaarden die hij moet hanteren, zich niet graag voor een tweede maal in de vingers snijden. De natuurlijke habitat van de padden dient in stand gehouden te worden, zowel de flora als de fauna.

Ontheffing hiervan kan alleen worden verleend als er sprake is van 'een groot maatschappelijk belang' en als aangetoond kan worden 'dat er geen redelijk alternatief mogelijk is'. Dat zal niet eenvoudig zijn aan de rand van de stad en in de nabijheid van industrieterreinen. Bovendien heeft de uitspraak van de Raad van State consequenties voor het ernaast gelegen ponyweide en zijn opstallen. Ook daar bevinden zich rugstreeppadden, waardoor ook de bouwplannen voor een overdekte manege met woning en parkeerterrein niet door kunnen gaan.

Dit betekent het behoud van het huidige landelijke karakter van de Brettenzone. Daar mogen we de rugstreeppad wel dankbaar voor zijn! Het wachten is nu op een ruiterlijke verklaring van het Dagelijks Bestuur waarbij ze erkent dat ze fout zit, en in onderhandeling zal gaan met British Petroleum. Bovendien moet zij toezeggen dat er een nieuwe visie zal worden voorbereid, met als uitgangspunt de Flora- en Faunawet en behoud van het open landelijke karakter. Ook het bestemmingsplan Transformatorweg moet worden gewijzigd.

'Groen'

Mocht het Dagelijks Bestuur toch proberen haar plannen door te zetten, dan zullen alle tegenstanders van deze benzinepomp, buurtbewoners en milieuactivisten, binnen de parkgrenzen opnieuw bezwaar aantekenen. Het is opmerkelijk dat de huidige raadscoalitie in Westerpark, waar ook GroenLinks deel van uitmaakt, nooit verdeeld is geraakt over deze kwestie. Als dat 'groen' mag heten, dan vraag je je af wat ze met 'links' bedoelen. Wij verwachten dat de coalitie over genoeg gezond verstand beschikt om deze zaak te schikken: desnoods moeten er maar wat koppen rollen!

De actiegroep BP Nee en de Stichting De Groene Reael, initiatiefnemers van de juridische procedures, voeren al jaren actie tegen de komst van het benzinestation in het park. Het hoger beroep bij de Raad van State heeft in totaal 7500 euro gekost. De Raad van State heeft bepaald dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij 1500 euro proceskosten aan BP Nee/de Groene Reael moet betalen, dus 6000 euro is tot nu toe niet gedekt.

Bron: Borias BP Nee