NOS berichtgeving tav asielzoekers met een 1F status [verdacht van oorlogsmisdaden]

Ma 9 Juni 2008 13:33 | Heleen Essed | 4771 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Bij dezen doe ik u mijn aan de NOS teletekstredactie toegezonden kritische commentaar toekomen tav hun mi tendentieuze berichtgeving dd 9-6 ''Oorlogsmisdadigers harder aangepakt''
Het betreft hier van eventuele oorlogsmisdaden verdachte asielzoekers, de zogenaamde 1f ers
 
Voor de objectiviteit vermeld ik eerst de NOS berichtgeving en daaronder mijn commentaar
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
 
A NOS teletekstberichtgeving:
 

teletekst

Voeg dit bericht toe aan eKudos Voeg dit bericht toe aan MSN Reporter Voeg dit bericht toe aan NUjij
09:38 09 Juni 2008

Oorlogsmisdadigers harder aangepakt

Asielzoekers die mogelijk betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden worden harder aangepakt. Justitie wil voorkomen dat Nederland een vrijhaven wordt voor vluchtende oorlogsmisdadigers.

Het OM gaat proberen om deze mensen vaker voor de rechter te krijgen. Ook van uitzetting wordt meer werk gemaakt. Hun gezinsleden moeten ook het land uit, tenzij ze hier al langer dan tien jaar wonen. Dan kunnen ze een normale verblijfsvergunning aanvragen.

In tien jaar zijn 700 asielzoekers als mogelijke oorlogsmisdadiger aangemerkt. De helft woont nog hier. Er zijn 120 uitgezet. Van de rest is niets bekend.
 
Einde berichtgeving
 
 
B Mijn commentaar:
 
Aan de NOS teletekstredactie:
 
 
Geachte Redactie,
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
In uw berichtgeving dd 9-6, getiteld ''Oorlogsmisdadigers harder aangepakt'' vermeldt u, dat asielzoekers, die mogelijk betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden ''harder'' [uw terminologie] worden aangepakt
Een van de middelen daartoe zouden zijn, hen vaker voor de rechter te brengen, hetzij uit te zetten
Eveneens zouden dan hun gezinsleden worden uitgezet
U eindigt uw berichtgeving met de mededeling, dat er in 10 jaar 700 asielzoekers als oorlogsmisdadigers zijn aangemerkt, van wie er 120 zijn uitgezet
 
Met een dergelijke berichtgeving en titelkop, zonder enige achtergrondinformatie uwerzijds, maakt u zich niet alleen schuldig aan het onschuldprincipe , al evenzeer wekt u de indruk, dat in alle gevallen een dergelijke uitzetting gerechtvaardigd zou zijn, hetgeen niet het geval is
 
Onschuldprincipe:
 
In de eerste plaats schendt u met uw titelkop ''Oorlogsmisdadigers harder aangepakt'' het onschuldprincipe, door de suggereren dat het reeds veroordeelde mensen betreft
 
Uit uw berichtgeving blijkt namelijk, dat het mensen betreft, die mogelijk betrokken zijn bij oorlogsmisdaden
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het internationaalrechtelijke principe, dat iedereen onschuldig is, tot schuld bewezen
Zolang niet door de rechter in een volgens internationale standaarden geldend eerlijk proces is vastgesteld, dat hier sprake is van oorlogsmisdaden, dient u in uw titelkop melding te maken van  ''potentiele'' of ''vermeende'' oorlogsmisdadigers
 
Uitzetting van potentiele oorlogsmisdadigers:
 
Verder stelt u in uw berichtgeving, dat de Nederlandse Overheid wil trachten, potentiele oorlogsmisdadigers vaker voor de rechter te brengen en dat van uitzetting ook meer werk zal worden gemaakt
Zonder de vermelding van adequate achtergrondinformatie of een kritische noot uwerzijds, wekt u ten onrechte de indruk, dat uitzetting zonder meer een acceptabele procedure zou zijn, hetgeen niet het geval is
 
Asielwetgeving en 1f status:
 
Volgens Nederlandse en internationale verdragen [het Vluchtelingenverdrag] is de aanspraak op asiel, op grond van vervolging, toegestaan, behalve wanneer er ernstige redenen zijn te vermoeden, dat betrokkenen zich aan eerder gepleegde misdrijven, o.a. oorlogsmisdrijven, hebben schuldig gemaakt
 
Deze uitzonderingsbepaling is aangemerkt als 1f, van het Vluchtelingenverdrag en de betreffende categorie mensen, aan wie u refereert, worden dan ook als 1f ers aangeduid
 
De gang naar de Nederlandse rechter [of eventueel het Internationaal Strafhof] ligt dan voor de hand, maar lang niet in alle gevallen kan er ook sprake zijn van uitzetting
 
Antifolterverdrag:
 
Volgens artikel 3, Antifolterverdrag mag namelijk niemand worden uitgezet naar een land, waar gerede kans is op foltering
Aangezien een en ander het geval is in een groot aantal herkomstlanden, waarnaar echte of potentiele oorlogsmisdadigers zouden worden uitgezet, is een dergelijke uitzetting, volgens het Internationaal Recht, niet toegestaan
Bovendien heeft ook volgens artikel 14 van het internationale verdrag BupO ieder mens recht op een eerlijk proces, waarvan lang niet altijd sprake is in het betreffende herkomstland
 
Het verdient dan ook aanbeveling, wanneer u in uw berichtgeving eveneens summier melding maakt van het feit, dat in lang niet alle gevallen, 1 Fers kunnen worden uitgezet, waarbij u summier kunt verwijzen naar genoemde internationale verdragen, of rapporten van gerennommeerde mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch
 
Ook verwijs ik onder P/S dit verband verwijs ik u ook naar een artikel betr recente Tweede Kamerdiscussie tav dit onderwerp, alsmede naar genoemde internationale verdragen
 
Onacceptabele rechtsgrond:
 
Tenslotte verwacht ik ook van u als teletekstredactie, dat u, bijvoorbeeld door verwijzing naar internationale wetgeving, duidelijk maakt, dat uitzetting van gezinsleden van een potentiele oorlogsmisdadiger, in noch de Nederlandse, noch de internationale wetgeving enige rechtsgrond heeft,.
Volgens zowel Nederlandse als internationale rechtsmaatstaven mag namelijk niemand worden gestraft voor een misdrijf, waaraan hij/zij niet schuldig is
Dit is als ''collectieve straf'' illegaal 
 
Dat ook met name kinderen hiervan de dupe kunnen worden, is ook nogeens in strijd met het Kinderrechtenverdrag
 
Ik spreek de hoop uit, dat u bij een volgende berichtgeving eveneens bovenstaande aspecten, ook al is het summier, in uw berichtgeving zou willen opnemen
Een en ander zal een bijdrage leveren aan een eerlijkere en objectieve nieuwsberichtgeving over dit onderwerp, hetgeen uw journalistieke taak is tav het teletekstlezende publiek
 
Onder P/S nog enige documentatie tav de internationale wetgeving en de discussie in de Tweede Kamer
Geheel onderin uw nieuwsberichtgeving
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed

 
 
P/S
 
 
Het Vluchtelingenverdrag:
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm
 
Het Anti-folterverdrag:
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm
 
 
Het BuPo verdrag:
 
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm
 
 
Kinderrechtenverdrag:
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/k2crc.htm
 
Documentatie Defence for Children:
 
http://www.defenceforchildren.nl/ariadne/loader.php/nl/dci/nieuws/00146/
 
 
Tweede Kamerdiscussie over dit onderwerp:
 
 
http://www.nu.nl/news/1459937/11/Kabinet_en_Kamer_worstelen_met_1F'ers.html
 
 
 
 
http://www.nu.nl/news/1459937/11/Kabinet_en_Kamer_worstelen_met_1F'ers.html
 
Uw berichtgeving dd 9-6:
 
 


teletekst

Voeg dit bericht toe aan eKudos Voeg dit bericht toe aan MSN Reporter Voeg dit bericht toe aan NUjij
09:38 09 Juni 2008

Oorlogsmisdadigers harder aangepakt

Asielzoekers die mogelijk betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden worden harder aangepakt. Justitie wil voorkomen dat Nederland een vrijhaven wordt voor vluchtende oorlogsmisdadigers.

Het OM gaat proberen om deze mensen vaker voor de rechter te krijgen. Ook van uitzetting wordt meer werk gemaakt. Hun gezinsleden moeten ook het land uit, tenzij ze hier al langer dan tien jaar wonen. Dan kunnen ze een normale verblijfsvergunning aanvragen.

In tien jaar zijn 700 asielzoekers als mogelijke oorlogsmisdadiger aangemerkt. De helft woont nog hier. Er zijn 120 uitgezet. Van de rest is niets bekend
 
 


 
 
 

 

Reacties

  Oorlogsmisdadigers hier van harte welkom

  Ma 9 Juni 2008 18:00 | Vincent Brunott |

  Een wakker artikel. En ik hoop dat de dominante media, die dominant zijn vanwege hun gewillige afnemers, ooit het hersenspoelen zullen verleren. 

  Maar waarschijnlijk moeten we dan eerst wat minder gewillig worden...

  Het begrip 'oorlogsmisdadiger' is trouwens een begrip dat door politici voor allerlei duistere doeleinden zo wanstaltig wordt misbruikt dat ik er min of meer allergisch voor ben geworden.

  Toch zal ik het hier nog eens gebruiken: Tot de ergste oorlogsmisdadigers van deze tijd behoren George Bush, zijn adviseurs, zijn politieke vrienden en zijn moedwillig blinde aanhangers. 

  Ofwel: De ergste oorlogsmisdadigers zijn hier van harte welkom...

  PS: Als er in Nederland en vele andere landen alleen brave mensen mogen wonen en de schurken dus ergens anders, zijn we als mensheid dan op de goede weg?