Kritiek Arabische Liga op Strafhofaanklacht tegen president Bashir ongegrond en moreel verwerpelijk

Di 22 Juli 2008 04:11 | Heleen Essed | 4131 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Geachte Redactie en lezers,

 
Bij dezen doe ik u mijn commentaar toekomen tav de door de Arabische Liga geuite kritiek op  de voorgenomen vervolging, door Hoofdaanklager van het Intternationaal Strafhof, de heer L.M. Ocampo, tegen de huidge Soedanese president, de heer O Bashir , vanwege genodide, misdaad tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in de regio Darfoer
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
 
 
 
KRITIEK ARABISCHE LIGA OP STRAFHOF-AANKLACHT TEGEN PREAIDENT BASHIR: ONGEGROND EN MOREEL VERWERPELIJK


Ik heb met verbazing en verontrusting kennisgenomen van de recentelijke door de Arabische Liga geuite kritiek op de voorgenomen vervolging, door Hoofdaanklager van het Intternationaal Strafhof, de heer L.M. Ocampo, tegen de huidge Soedanese president, de heer O Bashir
De aanklacht luidt: genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in de regio Darfoer [1]

ARGUMENTATIE LIGA:

De argumentatie van de Liga luidt ten eerste, dat Soedanese rechters zelf oorlogsmisdaden in de regio Darfoer zouden moeten beoordelen
Bovendien hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie [de Arabische Liga] de hoofdaanklager van het ICC, Luis Moreno Ocampo, als onevenwichtig gekenmerkt, omdat hij president Bashir wil laten arresteren wegens volkenmoord.


BEVOEGDHEID ICC [ INTERNATIONAAL STRAFHOF]


Aan de basis van het Internationaal Strafhof ligt het Statuut van Rome [dd 1998], waarin de rechtsmacht en bevoegdheden van het ICC is vastgelegd [2]

Het Strafhof is bevoegd, recht te spreken over genocide [volkerenmoord], misdrijven tegen de menselijkheid (mits die deel uitmaken van een 'wijdverspreid of systematisch patroon') en oorlogsmisdaden [letterlijk gesteld ''ernstge misdrijven tegen de Geneefse Verdragen)
Eveneens is het bevoegd, recht te spreken over ''de misdaad van agressie'', maar over die definitie is nog geen overeenstemming bereikt [3]

Verder heeft het Hof geen terugwerkende bevoegdheid en kan dus geen recht spreken over misdrijven, die voor haar oprichting [dd 2003] zijn gepleegd

Bovendien spreekt het alleen over personen recht, maar eveneens over diegenen, die de betreffende individuen opdracht hebben gegeven, zoals legeraanvoerders etc

Aangezien het Hof ernstige misdrijven als genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid vervolgt en deze vaak het gevolg zijn van een regeringsbeleid, is het ook binnen de strict juridische bevoegdheid van het Hof, zeker legitiem, president O. Bashir aan te klagen

A Jurisdictie van Soedanese gerechtshoven:

Volgens het Mandaat van het Strafhof, komt zij eerst dan in actie, wanneer

In haar kritiek stelt de Arabische Liga, dat eventuele in Darfoer begane oorlogsmisdaden zouden dienen te worden vervolgd door lokale Soedanese gerechtshoven

In Soedan is er echter geen sprake van rechtspraak, die beantwoordt aan de internationale standaarden van een eerlijke en van de Staat onafhankelijke rechtspraak, hetgeen opposanten van de Soedanese regering tot hun schade hebben ervaren


Ik citeer uit het Jaarrapport Amnesty 2007:

''Gerechtshoven en strafrechtbanken in Khartoum spraken politieke gedetineerden in sommige processen vrij. In de meeste processen mochten verdachten zich nauwelijks of geheel niet verweren, en onder dwang verkregen bekentenissen werden toegelaten als bewijsmateriaal. Tientallen doodvonnissen werden opgelegd, veelal na oneerlijke processen waarbij het recht op verweer, waaronder het recht op rechtsbijstand, met voeten werd getreden.''
Ook is administratieve detentie [detentie zonder aanklacht of proces] een regelmatig toegepaste praktijk
[4]

Sindsdien is de situatie in geen enkel opzicht verbeterd

Het is dus zeer onwaarschijnlijk, dat er een sprake zal zijn van een eerlijk en onafhankelijk onderzoek naar de eventueel door het Staatshoofd gepleegde misdrijven


Volgens het Mandaat van het Strafhof komt zij eerst dan in actie, als het nationale juridisch apparaat niet kan of wil rechtspreken. [5]

Aangezien een en ander helaas in Soedan het geval is, is de door het Strafhof genomen stap mijns inziens rechtmatig

Tenslotte mag het Strafhof alleen rechtspreken inzake een land, dat het Strafhof heeft ondertekend
Dat is inzake Soedan het geval

B INHOUD AANKLACHT STRAFHOF'

De aanklachten tegen president Bashir zijn genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven
Hoewel het niet zeker is of genocide [waarbij sprake dient te zijn van de INTENTIE tot het doden van een bepaalde bevolkingsgroep of een deel daarvan] bewezen kan worden, denik ik, dat er zeker een grote kans op bewijsbaarheid van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid is

Oorlogsmisdrijven zijn immers militaire aanvallen op de burgerbevolking of het niet maken van onderscheid tussen burgers en militairen
Misdrijven tegen de menselijkheid behelsen misdrijven als moord, verdrijving uit het woongebied, marteling en verkrachting, die onderdeek zijn van een systematische aanval op de burgerbevolking

Uit onderstaande zal blijken, dat zeker voor beide misdrijven belangrijke gronden zijn

C BAGATELLISERING DOOR DE ARABISCHE LIGA


Het ernstigste acht ik het bagatelliserende karakter van de kritiek van de Liga

Zo stelden de ministers van Buitenlandse Zaken immers, dat de aanklacht van de Hoofdaanklager van het Strafhof ''onevenwichtig'' zou zijn, en dat volkerenmoord [genocide dus] ''overtrokken

Uit onderstaande zal, nogmaals blijken, dat er wel degelijjk ernstige aanwijzingen zijn voor de bewijsbaarheid van de Strafhof-aanklacht

OVERZICHT HUMANITAIRE CRISIS DARFOER:

ACHTERGRONDEN
GEEN RELIGIEUZE STRIJD:

Vooraf dient nadrukkelijk gesteld te worden, dat de hier gebruikte terminologieen ''Arabisch'' en ''zwart'' niet zozeer van toepassing zijn op etniciteit, maar op politieke orientatie
Alle conflictspartijen, zowel de regering en haar troepen enerzijds, als de genoemde stammen en de rebellenlegers anderszijds, zijn gemengd Arabisch-Afrikaans

De term ''zwart' refereert hier aan de orientatie op het Afrikaanse culturele erfgoed en de term ''Arabisch' op de Arabische cultuur

Alle in Darfioer aanwezige conflictsgroeperingen zijn moslims
Het is dus geen religieuze strijd [behalve in het Zuiden van Soedan]

HET DARFOER-CONFLICT:

Het Darfoer-conflict heeft zijn basis in de droogte-periode in het begin van de tachtiger jaren, toen grote groepen uit het Zuiden afkomstige Arabische nomadengroepen naar Darfoer trokken en niet alleen door hun verschillende economische leefwijze als nomaden in conflict raakten met de in deze streek levende voornamelijk Afrikaanse boeren, maar zich tevens hun grond wilden toeëigenen.

In de negentiger jaren escaleerde het conflict verder, toen bij aanvallen van een nieuwe instroom van Arabische nomaden vele honderden burgers werden gedood, huizen platgebrand en het vee geroofd van vooral de Fur, Zaghawa en Massalit [de voornaamste zwarte leefgemeenschappen in Darfoer].

De in 1989 via een militaire staatsgreep aan de macht gekomen huidige Soedanese regering versterkte de verdeeldheid nog door een politiek van ''Arabiserings'' beleid te voeren waarbij de Arabisch-georienteerde nomaden niet alleen een politieke voorkeursbehandeling genoten, hetgeen de etnische verdeeldheid nog verder aanwakkerde, maar de regering tevens uit deze nomadengroepen milities rekruteerde met als doel om de orde in het gebied te herstellen.


Hierbij maakten deze milities waaruit o.a. de Janjaweed-milities zijn voortgekomen, zich schuldig aan ernstige mensenrechtenschendingen cq oorlogsmisdaden tegen de zwarte burgerbevolking.

Als reactie hierop kwamen twee uit de zwarte burgerbevolking geformeerde verzetsorganisaties op. de SPA en de JEM.


2 Landelijk vredesakkoord:

In diezelfde periode werd er onder toenemende internationale druk in september 2002 een vredesakkoord gesloten tussen de Soedanese regering en de reeds jarenlang [sinds 1954] bestaande verzetsorganisatie SPLA waarvan de naleving echter van korte duur was, aangezien met name de regeringsgezinde milities echter dorpen aanvielen en talloze burgers vermoordden in met name olierijke gebieden.
Ook oliebelangen spelen helaas een rol in dit conflict [7]

3 Darfoer:
OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN EN MASSASLACHTINGEN: [8]

Ook in Darfoer intensiveerde zich het conflict vanaf februari 2003, toen de verzetsorganisaties, de SPA en de JEM, regeringstroepen en de door hen geformeerde milities aanvielen.

Als reactie hierop beantwoordden de regeringstroepen en milities de aanval, die echter niet zozeer tegen de verzetsorganisaties gericht was als tegen de zwarte burgerbevolking, waarbij er sprake was van zeer ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

Zo bombardeerden regeringsvliegtuigen talloze dorpen en maakten de aan de regering gelieerde Arabische Janjaweed-milities zich schuldig aan ernstige oorlogsmisdaden als martelen, verkrachten, het plegen van massaslachtingen en verdrijven van leden van de zwarte burgerbevolking, waarbij respectievelijk meer dan tienduizend mensen werden gedood en meer dan een miljoen werden verdreven of op de vlucht sloegen naar het buurland Tsjaad.

Tevens werden journalisten, leden van hulporganisaties geïntimideerd en bedreigd en werden hulpgoederen en medicijnen voor de zwarte burgerbevolking tegengehouden. Eveneens moet hierbij vermeld worden, dat niet alleen de regeringstroepen en Arabische milities, maar eveneens de zwarte verzetsorganisaties SPA en JEM zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden zoals willekeurig doden, marteling en verkrachting van de burgerbevolking.


Ondanks aangenomen VN resoluties en de aanwezigheid van een VN vredesmacht in Darfoer wordt het geweld tegen de burgerbevolking in Darfoer gecontinueerd.

Zo is heeft in nog in februari van dit jaar een grote militaire aanval van regeringstroepen plaatsgevonden op West-Darfoer, die aan een groot aantal burgers het leven heeft gekost
Ook maken de rebellengroepen zich regelmatig schuldig aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden

EPILOOG:

Bekeken tegen deze achtergrond acht ik de kritiek van de Liga, dat er bij de ICC aanklacht sprake zou zijn van ''onevenwichtigheid'' en ''overtrokkenheid'', niet alleen ongegrond.

Bovendien acht ik de bagatellisering van de evident gepleegde oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, waarover talloze rapporten, nieuwsverslagen en documenten uit gerennommeerde bron verschenen zijn, zeer kwalijk.
 
De Arabische Liga uit regelmatig kritiek op de Israelische bezetting en de inhumane gevolgen daarvan, namelijk het Israelische politiek-militaire optreden in de Palestijnse gebieden
Kritiek, waarin ik mij voor de volle honderd procent kan vinden, getuige mijn artikelen, commentaren en andere bijdragen getuigen daarvan
 
Dienaangaande blijft het dan ook bitter, dat gezien de politieke machtsverhoudingen, de Israelische politiek en militair  verantwoordelijken niet voor het Strafhof kunnen worden gedaagd

Echterm betreffende het standpunt van de Arabische Liga tav de Strafhofaanklacht:
 
Mensenrechtenschendingen zijn echter een universeel onrecht en dienen in alle gevallen veroordeeld te worden, ongeacht het feit, of er sprake is van een ''bevriend'' land, of niet
 
Tenslotte wil ik benadrukken, dat er eveneens een Strafhof aanklacht, dient te worden uitgevaardigd tegen een aantal militaire bevelhebbers van de rebellengroepen.
Ook zij hebben zich immers schuldig gemaakt aan ernstige oorlogsmisdaden


Vriendelijke groeten

Astrid EssedP/S

Literatuur:

Statuut van Rome:

http://www.uu.nl/uupublish/content/StatuutRome.pdf

Persbericht Amnesty International:

http://www.amnesty.nl/index?w=35728&PHPSESSID=f...


Persbericht Human Rights Watch:

http://www.hrw.org/english/docs/2008/07/14/suda...
http://hrw.org/english/docs/2008/07/18/sudan194...

http://www.hrw.org/doc?t=africa&c=darfur
[1]

http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/406....


[2]

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1263

[3]


http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/915

[4]

http://www.amnesty.nl/landen_jaarboek/19084#art...

http://hrw.org/english/docs/2008/06/17/sudan191...


http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/915

[5]


http://www.icc-cpi.int/about.html

[6]


http://hrw.org/reports/2008/darfur0508/

[7]

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR54/0...

[8]

Zie artikel over Darfoer
Hoewel enige jaren geleden geschreven, is het helaas nog voor een belangrijk deel actueel

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=849
Bron: Nu