De politieke en publieke dubbele standaard tav de arrestatie van de heer Nekschot

Za 24 Mei 2008 13:11 | Heleen Essed | 4037 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De politieke en publieke dubbele standaard tav de arrestatie van de heer Nekschot
 

''Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.''
 
Artikel 7, lid 1, Nederlandse Grondwet
 
 
 
''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''
 
Artikel 1, Nederlandse Grondwet
 
Geachte Redactie en lezers,
 
Ik heb met verbazing kennisgenomen van de in de mainstream van de politiek en publieke opinie onstane commotie in verband met de arrestatie dd 13-5, .van de heer ''Nekschot'' [pseudoniem], in verband met zijn ''recht op vrijheid van meningsuiting''
 
Begrijpt u mij niet verkeerd:
 
Het door het OM toegepaste middel [arrestatie door 10 agenten] acht ik buitenproportionneel, aangezien een en ander doorgaans wordt aangewend voor mogelijk vuurwapengevaarlijke verdachten zoals uit het zware criminele circuit
 
Eveneens verwerp ik absoluut de o.a. op bepaalde teletekstmedia verschenen berichtgeving ''racistische cartoonist gearresteerd'', vanwege de schending van het universele principe ''onschuldig tot schuld bewezen''
 
A Vrijheid van meningsuiting versus vrijheid van discriminatie:
 
Hetgeen mij echter zorgen baart is dat bij al die commotie uit het oog wordt verloren, dat het recht op vrijheid van meningsuiting niet absoluut is, maar overschreden wordt, wanneer er sprake is van discriminerende en racistische uitlatingen of geschriften
 
De Grondwet spreekt immers van ''ieders verantwoordelijkheid voor de wet''
 
Verder zijn discriminerende uitlatingen, publicaties en het aanzetten van haat, verboden volgens artikel 137 c t/m e, Wetboek van Strafrecht
 
Zie
 
 
 
 
Nog los van het te zwaar ingezette arrestatiemiddel, is het dan ook volledig legitiem, dat het OM, op grond van o.a. artikel 137 d, lid 2, overgegaan is tot strafrechtelijke vervolging
 
B Omstreden cartoons:
 
Uiteraard staat het iedereen vrij, zijn of haar eigen oordeel te vormen over de omstreden cartoons
 
Ik ben echter van mening, dat er, zeker bij een omstreden cartoon, zowel sprake is van belediging, op grond van religie, van een toch al sinds 11-9-2001 gestigmatiseerde groepering binnen de Nederlandse samenleving, de moslims [1], als van belediging van zwarte mensen in het algemeen
 
Aan de zijkanten van zowel een van de gewraakte cartoons [zie 2], als op zijn officiele website, zijn namelijk afbeeldingen van zwarte mensen te zien, die sterke associaties oproepen met de opvattingen over zwarten bij zowel in de vorige eeuw als nu opgeld doende extreem-rechtse groeperingen
 
Epiloog:
 
Uiteraard is vrijheid van meningsuiting een groot goed en dienen de rechten van geen enkele verdachte geschonden te worden, van welke politieke signatuur ook
Ik ben van mening, dat dit is gebeurd door middel van het buitenproportionnele op de heer Nekschot toegepaste arrestatiemiddel
 
Aan de andere kant is het de plicht van het OM, op te treden bij vermoeden van arrestatie of haatzaaierij
 
Wat mij echter verontrust is dat zowel de politiek als de publieke opinie, alsmede de NOS Ombudsman, weliswaar aandacht hebben geschonken aan de buitenproportionnele arrestatie van de heer Nekschot, maar dan op grond van ''vrijheid van meningsuiting''
 
Het is een veeg teken aan de wand, dat met name sinds 11-9-2001 in Nederland kennelijk bij de mainstream van de politiek en het publiek, onder ''vrijheid van meningsuiting'', ook beschouwd wordt ''vrijheid van het doen van racistische uitingen''
 
Ik behoef niet te verwijzen naar een stukje nog vers in het geheugen liggende comtemporaine geschiedenis [tussen 1933-1945], om u eraan te herinneren, wat het meest ultieme gevolg kan zijn van haatzaaierij, die met name wordt gevoed door het straffeloos publiceren van racistische en beledigende cartoons
 
De historisch-politieke omstandigheden zijn anno 2008 weliswaar anders, maar dat doet niets af aan het principe, dat stigmatisering en stemmingmakerij tegen bevolkingsgroepen, ongeacht of dit door politici, publicisten of politieke groeperingen gebeurt, strijdig is met de universele beschavingsprincipes, dat ieder mens gelijk heeft en het recht heeft, te worden gevrijwaard van discriminatie
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
[1]
 
Ik verwijs naar de talloze vormen van fysieke intimidatie, alsmede brandstichtingen in moskeen en scholen, zowel na 11-9-2001, als na de dood van de heer van Gogh
 
[2]
 
Zie de column van de NOS Ombudsman tav Uw column ''Nekschot: De Vlag en de Lading''
 
 
Ik heb hem hierop een reactie geschreven, die ik hier [nog] niet openbaar maak, aangezien ik eerst zijn mogelijk commentaar wil afwachten
 
 
 
Zie een van de omstreden cartoon en de bron, het eronder vermelde krantenartikel
 
 
 
Zie ook de website van de heer Nekschot:
 
 
Zie ook:
 
Bron: Nu.nl