Overwinning Obama: Historische Mijlpaal/Enkele beschouwingen

Wo 5 November 2008 14:42 | Heleen Essed | 4083 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Geachte Redactie en lezers,

Bij dezen doe ik u mijn beschouwingen toekomen over de verkiezingsoverwinning van de heer Barack Obama

Vriendelijke groeten
Astrid Essed


HISTORISCHE MIJLPAAL: BARACK OBAMA, EERSTE ZWARTE PRESIDENT VAN DE VS/ENKELE BESCHOUWINGEN

Hetgeen niemand enkele decennia geleden voor mogelijk heeft gehouden is gebeurd:

De Verenigde Staten van Amerika heeft een met overuigende kiesmannen en stemmenwinst gekozen zwarte president
Een Historische Mijlpaal
A Hoop zwarten en andere ondedrukten

Zoals reeds opgemerkt heeft de verkiezing van Barack Obama als eerste zwarte president van de VS, een enorme historische impact, met name voor de zwarte en gekleurde bevolking in de VS

Het symboliseert, zo gezegd, de enorme, harde weg op weg naar emancipatie, die met name zwarten in de loop der geschiedenis hebben doorgemaakt
Het feit, dat het nu mogelijk is, dat een zwarte man [en later evt vrouw] als president in een land als de VS met een zo lange racistische traditie gekozen kan worden, is voor velen een aardsschok geweest.

Het was ook te zien aan de duidelijke ontroering op de gezichten van de zwarte kiezers, aan die ellenlange rijen zwarten, die uitdrukten, dat Barack Obama hun hoop is, dat er betere tijden zullen aanbreken
Aan de fenomenaal grote kiezersopkomst.

Je hoorde het de mensen letterlijk zeggen:

''Nu zullen er betere tijden aanbreken
Ik heb een uitkering en kan er nauwelijks van rondkomen
Met het aantreden van Obama zal alles veranderen''

Natuurlijk zullen die mensen beseffen, dat hun omstandigheden niet radicaal zullen veranderen en dat er nog een lange strijd te gaan is, voor sociale gerechtigheid voor iedereen, ongeacht afkomst, en het bestrijden van het nog steeds in de VS aanwezige virulente racisme

Wat hen echter waarschijnlijk het meest raakt, is het feit, dat na eeuwenlange vernedering en onderdrukking, in de vorm van slavernij, sociale achterstelling en discriminatie, de emancipatie zover is gevorderd, dat een zwarte man president is geworden


Het symboliseert zowel hun eigen strijd, maar ook is het een stukje van henzelf, dat zover in het Amerikaanse Staatsbestel is doorgedrongen

Ook is het een teken dat het racisme weliswaar niet is verdwenen, maar wel op zijn retour is
Anders was Obama uberhaupt niet gekozen tot presidentskandidaat en zeker niet tot president

Zonder steun van een zeer groot aantal ''blanke'' stemmen, die kennelijk geen aversie meer hebben tegen het fenomeen van een ''zwarte president'', was hij immers nooit gekozen?

B Programmapunten Obama

Wanneer ik de verkiezingsstandpunten van Obama de revu laat passeren, zijn er een aantal aspecten, waarin ik mij geheel kan vinden

Die zijn zijn voornemen tot terugtrekking uit Irak, een einde aan de belastingverlagingen, die in het voordeel zijn van de zeer vermogenden, het verzekeren van meer Amerikanen tegen ziektekosten en het recht op legale abortus
Een punt, dat voor mij eveneens zeer belangrijk is is zijn voornemen tot sluiting van Guantanamo Bay, hetgeen reeds jaar en dag het streven is van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch

Programmapunten van hem, waarmee ik het geheel niet eens ben, is het continueren van de Amerikaanse bezetting in Afghanistan [hij wil er zelfs meer troepen naartoe sturen], het feit, dat hij voorstander is van de doodstraf en tegenstander van het homohuwelijk

En met name zijn uitspraak: ''Wij zullen Osama bin Laden doden'' vind ik zeer kwalijk als zijnde een pleidooi voor een standrechtelijke executie en tegen het recht van ieder mens op een eerlijk en onafhankelijk proces

Ook het feit dat hij een duidelijk pro-Israel standpunt, hetgeen impliceert steun aan een bezettingsmacht, vind ik onacceptabel

C Hoop voor de rechtelozen of verdediger van de Amerikaanse belangen?

Maar nu terug naar de feestelijke sfeer onder zijn aanhangers:
Hoe reeel is hun hoop op veranderingen?

Ondanks de euforie van de meeste gekleurde inwoners van de VS en zijn ''blanke'' aanhangers, dient de realiteit in het oog gehouden te worden
Want tenslotte zal Obama, wanneer hij eenmaal beedigd is als president [20-1-2009], in de eerste plaats, als leider van de enige Supermacht in de wereld, de Amerikaanse belangen dienen te verdedigen.

Internationaal:

Ondanks de traditioneel minder virulente oorlogspolitiek van de Democraten, impliceert dit in extremis, mogelijk politiek-militair optreden in de regio van het Midden-Oosten of daarbuiten, waarbij niet alleen de soevereiniteit van de betreffende landen wordt geschonden en een veelal jarenlange bezetting wordt ingeluid, maar gebruik gemaakt wordt van anti-personele wapens, die duizenden burgerdoden kunnen veroorzaken

Het feit, dat Obama de bezetting in Afghanistan wil continueren, is reeds de revu gepasseerd

Verder zal hij, nog los van zijn eventueel genuanceerdere opvattingen, de Amerikaanse politiek-militaire steun aan Israel verder dienen te continueren, aangezien dit is ingebakken in jarenlang Amerikaans buitenlands beleid
Deze steun impliceert het instandhouden van de nu reeds 41 jarige Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden, hetgeen gepaard is gegaan en nog gaat met onderdrukking [zoals bij iedere bezetting het geval is], oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen

Wel dient tot zijn verdediging gezegd te worden, dat hij, als hij zijn beloftes waarmaakt, honderden Guantanamo Bay gevangenen zal bevrijden uit een inhumane en illegale detentiesituatie

Binnenlands:

In het binnenlandse zal hij wellicht een aantal verbeteringen doorvoeren voor de sociaal-zwakkeren, hetgeen voor mensen concreet een grote verlichting zou kunnen betekenen, maar de liberaal kapitalistische markteconomie, met haar systeem van ''survival of the fittest'', dat ten koste gaat van structurele sociale veranderingen voor de rechtelozen, zal in stand blijven

Ook zal hij het door de kredietcrisis ontstane ernstige probleem van de recessie in de VS, het hoofd moeten bieden

Het is dan nog maar de vraag, hoeveel speelruimte hem geboden zal worden om de sociaal zwakkeren werkelijk te kunnen voorzien in een beter bestaan

EPILOOG:

Resumerend kan volgens mij gezegd worden, dat de verkiezing van een zwarte Amerikaanse president een historische mijlpaal is en blijft en een enorm impact zal hebben op de strijdbaarheid van zwarte en andere onderdrukte groeperingen in de VS

Echter, behalve enkele niet onontbeerlijke sociale verbeteringen, een minder sterke oorlogspolitiek en de door mij en humanitair denkende mensen zeer toe te juichen sluiting van Guantanamo Bay, zal er geen wezenlijke ''change of politics'' plaatsvinden

Dit is niet zozeer aan Obama persoonlijk te wijten, maar het feit, dat hij leider is geworden van de enige bestaande Supermacht in deze wereld, die als Supermacht zijn eigen agenda heeft
Maar evident is, dat hij deze keuze vrijwillig heeft gemaakt, dus ook 'hoofdverantwoordelijk is voor de daaruit voort te vloeien consequenties van zijn politieke beleid.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Bron: Nu