Guantanamo Bay/Ondervraging gevangene bevestigt structurele mensenrechtenschendingen en illegaliteit

Za 19 Juli 2008 07:50 | Heleen Essed | 4971 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Zoals alle andere humanitair-denkende mensen heb ik geschokt kennisgenomen van de recente video-opnames betreffende de ondervraging, door agenten van de Canadese Inlichtingendienst [uiteraard in nauwe samenwerking met de CIA] van een zestienjarige minderjarige jongeman [in 2003] op Guantanamo Bay, de heer O Khadr
 
Zie
 
http://www.nrc.nl/buitenland/article1171416.ece/Eerste_video_Guantanamo_Bay_bereikt_buitenwereld
 
Zoals u zult weten is het overigens voor het eerst, dat beeldopnames van de verhoring van Guantanamo gevangenen de buitenwereld hebben bereikt en er mag dan ook gesproken worden van een historisch document
 
Hoezeer schokkend echter ook, dergelijke ondervragingen staan niet op zichzelf, maar vormen een onderdeel van het illegale karakter van Guantanamo Bay en de aldaar gepleegde mensenrechtenschendingen
 
Transporten:
 
Vanaf het begin heeft het bestaan van Guantanamo Bay en zowel de behandeling als de rechteloze positie van de gevangenen, aanleiding gegeven tot bezorgdheid
 
Transporten:
 
Zo werden de meestal vanuit Afghanistan [kort na de verovering door de VS, begin 2002] overgebrachte gevangenen reeds bij het transport blootgesteld aan een wrede, vernederende en onmenselijke behandeling, aangezien zij werden geketend, geblinddoekt en oordopjes inhadden
 
De tengevolge hiervan ontstane psychische disorientatie kan tot ernstige psychische klachten leiden, hetgeen als een vorm van foltering kan worden aangemerkt
Zoals u uiteraard weet is foltering een ernstige mensenrechtenschending volgens de internationale rechtsverdragen [1]
 
Detentieomstandigheden:
 
Ook bij de detentieomstandigheden is er sprake van een wrede, vernederende en onmenselijke behandeling, aangezien de gevangenen in kooien werden opgesloten
Eveneens is een dergelijke behandeling in strijd met de universele beschavingsprincipes
 
Administratieve detentie:
 
Wellicht is de meesr ernstige mensenrechtenschending wel het feit, dat de gevangenen zijn gedetineerd zonder enige vorm van proces of aanklacht.
Als administratieve detentie is dit streng verboden volgens het Internationaal Recht, dat als een van de vuistregels het habeas corpus hanteert [het recht op erkenning van de gevangenschap door de toelating tot een rechter, alsmede het recht, zo snel mogelijk te worden berecht [2]
 
Deze praktijk van de administratieve detentie wordt heden ten dage o.a.  toegepast in China, Noord-Korea, Israel en enkele Centraal Afrikaanse Republieken.
Bovengenoemde landen staan sowieso bekend om hun slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie.
 
Het is evident, dat het detineren van mensen onder dergelijke omstandigheden, nog afgezien van de mensenrechtenschendingen, kan leiden tot ernstige psychiatrische klachten
Volgens rapportage van de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch lijden tenminste 185 van de 270 nog in Guantanamo Bay verblijvende gedetineerden, aan ernstige psychiatrische klachten [3]
 
Ondervragingen:
 
Het is bekend, dat bij de ondervraging van terreurverdachten [waartoe immers de Guantanamo gevangenen worden gerekend], door de CIA gebruik wordt gemaakt van illegale ondervragingstechnieken als waterboarding, hetgeen foltering is volgens het Internationaal Recht [4]
 
Een bizar detaiil is bovendien, dat deze ondervragingsmethode eveneens werd gebruikt tijdens de Spaanse Inquisitie [5]
 
Met de reeds bekende informatie over Guantanamo Bay, zal de schokkende video met de ondervraging van de heer Khadr, geen verbazing wekken
 
Nog afgezien van de evidente uitputting van de jongeman, veroorzaakt door een urenlange ondervraging, is deze ondervraging en bejegening van de heer Khadr een ernstige schending van het Kinderrechtenverdrag, aangezien deze plaatshad, toen hij 16 jaar was [6]
 
Hij is overigens nog steeds gedetineerd in Guantanamo Bay [21 jaar] en heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen
 
EPILOOG:
 
Het moge evident zijn, dat ondervragingen van een dergelijke aard eveneens zouden hebben kunnen plaatsvinden onder een Zuid-Amerikaanse militaire dictatuur, het vroegere Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, of een ander in het verleden of heden bestaand totalitair regime zoals de voormalige Sovjet-Unie, alsmede het huidige Noord-Korea of China
 
De historische omstandigheden miogen verschillen, de gepleegde misdaden tegen de menselijkheid zijn niet anders
 
De boodschap is duidelijk:
 
Alle mensen, ongeacht ras, afkomst, religie, sexuele geaardheid of gepleegd strafbaar feit [of daarvan verdacht] hebben recht op een humane behandeling en een eerlijk en onafhankelijk proces
 
ICC:
 
Onlangs heeft de Openbare Aanklager van het ICC een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Soedanese president, de heer O Bashir, vanwege de beschuldiging van genocide en misdaden tegen de menselijkheid
Ik juich dat zeer toe
 
Echter, vanuit het oogpunt der gerechtigheid is het te betreuren, dat een Staatsman als president Bush, die marteling sanctionneert, de elementaire rechten van gevangenen ontkent en zich heeft schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, vanwege zijn machtspositie als de president van 's werelds enige Supermacht, aan vervolging en berechting kan ontsnappen
 
Het is in ieder geval te hopen, dat onder een nieuw te kiezen president, het gevangenkamp Guantanamo Bay wordt gesloten, de gevangenen financiele compensatie verkrijgen en dat de nu toegestane CIA waterboarding ondervragingsrechniek, bij wet wordt verboden
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
 
 
 [1]
 
Artikel 1, Anti-Folterverdrag
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm
 
[2]
 
Habeas Corpus:
 
http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1194
 
Artikel 9, 4
 
BuPo verdrag
 
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm
 
 
 
[3]
 
http://hrw.org/english/docs/2008/06/10/usint19075.htm
 
[4]
 
http://www.hrw.org/press/2001/11/TortureQandA.htm#What
 
 
 
[5]
 
http://www.hrw.org/english/docs/2006/10/26/usdom14465.htm
 
[6]
 
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/k2crc.htm
 
Bron: Human Rights Watch