Kritische reactie op ''Draaiboek Terugkeer Asielzoekers;'' van de Nederlandse Kerken

Do 10 Juli 2008 04:08 | Heleen Essed | 3078 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen

Geachte Redactie en lezers,

 

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

 

Recentelijk is door de Kerken in Nederland [in casu Kerk in actie, afdeling van de PKN Kerken] een Draaiboek voor de Terugkeer van Asielzoekers gelanceerd'

 

Zie voor meer informatie de website van Kerk in actie

 

Dit is des te meer teleurstellend, aangezien de Kerken jarenlang solidariteit aan de dag hebben gelegd met mensen, die vanwege persoonlijke vervolging, een deplorabele mensenrechtensituatie, [burger] oorlog of armoede [of zoals zo vaak, een combinatie daarvan] hun herkomstland hebben moeten ontvludhten

 

Ik herinner mij immers nog de talloze malen, dat o.a. de Raad van Kerken bij de voormalige minister Verdonk een pleidooi heeft gehouden tot niet uitzetting van o.a. Somaliers, Liberianen, Afghanen, Irakezen en anderen vanwege de oorlogs en mensenrechtensituatie in hun land

 

Met een dergelijk ''Draaiboek voor de Terugkeer van Asielzoekers' en een door Kerk in actie en samenwerkende partners [zie brief] recentelijk gelanceerde ''Terugkeerhuis'' plegen de Kerken verraad aan de basisprincipes van het christendom en schenden zij daarmee de elementaire rechten van asielzoekers op vrijwaring van armoede, vervolging, oorlog en soms foltering

 

Het zogenaamde ''perspectief'' op een veilig en waardig leven kunnen zij namelijk op geen enkele manier verschaffen en daarvan zijn zij  zeer wel op de hoogte!

 

Op een dergelijke manier bovendien stemmen zij met een zogenaamd ''humaan'' gezicht af op het Justitiele Terugkeerbeleid, dat in een aantal opzichten haaks staat op de universele mensenrechtenregels

 

Om hen daarop te wijzen, heb ik onderstaande brief geschreven, die ik onder P/S vermeld

 

Mocht u eveneens Kerk in actie willen aanschrijven, ziehier met e-mailadres:

 

g.werkman@kerkinactie.nl

 

Uitdrukkelijk dient gesteld te worden, dat het vermelden van dit e-maialdres GEEN schending van de privacy is, aangezien het eveneens staat vermeld in het betreffende Draaiboek

 

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 

P/S

 

Aan ''Kerk in actie'':
 
Tav uw ''Draaiboek'' en het lanceren van het ''Terugkeerhuis'', in samenwerking met Justitiepastores, IOM, ICCO, INLIA en Leger des Heils, met de Stichting Exodus in een adviserende functie
 
Een beroep op uw christelijk geweten:
 
 
''Bovendien gelastte de koning de vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende:
16 'Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.'
17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. ''
 
Exodus 1, 15 t/m 17

 
 
 
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere!
Wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd en dorstig en te drinken gegeven?
En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed?
 
 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen:
''Voorwaar ik zeg u, voor zover gij dit aan een van deze mijn minsten Broeders gedaan hebt, zo hebt Gij dit Mij gedaan''
 
Mat.25:37-40
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
 
Ik heb met verontrusting kennisgenomen van het recentelijk door uw organisatie samengestelde ''Draaiboek Terugkeer'', voor diaconieen van de Protestantse Kerk in Nederland'', alsmede uw met andere otganisaties gelanceerde ''Terugkeerhuis'' [1] [2]
 
Met uw kennellijke nadruk op de ''Terugkeeroptie'', waarbij nauwelijjks enige reflectie aanwezig is tav de veelal humanitair en economisch onmogelijke terugkeersituatie, alsmede uw impliciete afstemming op het Nederlands Justitiele Terugkeerbeleid, maakt u zich naar mijn mening schuldig aan  schending van de elementaire rechten van vluchtelingen en asielzoekers.
 
Hiermee  ''zondigt'' u tegen de basisprincipes van het christendom
 
Des te opvallender  EN teleurstellender is een dergelijke standpuntinname, aangezien enkele jaren geleden nog de Raad van Kerken Nederland, bij de toenmalige minister Verdonk, verzet aantekende tegen de uitzetting van o.a. Somaliers, Liberianen, Afghanen en Irakezen, vanwege de slechte mensenrechtensituatie en/of [burger] oorlog in hun land
Deze situatie is heden ten dage niet ten goede gekeerd
 
A TERUGKEEROPTIE
 
1 Het herbergen van de vreemdeling en het voeden van de hongerigen:
 
In uw brochure refereert u aan triviale kwesties zoals ''persoonlijke schaamte'', ''schulden'' etc, als blokkades bij terugkeer naar het land van herkomst, terwijl wezenlijke vluchtredenen als angst voor persoonlijke vervolging, armoede en een oorlogssituatie,  buiten beschouwing gelaten worden
 
Aangezien het grootste deel van de in Nederland aanwezige asielzoekers afkomstig is uit hetzij oorlogsgebieden, hetzij landen met een slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie, is het dan ook vanuit humanitair en religieus-christelijk standpunt onacceptabel,  dat u middels uw brochure en het genoemde ''Terugkeerhuis'', terugkeer stimuleert naar een veelal onleefbare situatie
 
Volgens het VN Vluchtelingenverdrag [artikel 33] immers mag niemand mag worden teruggestuurd, die gerede kans maakt op vervolging
Eveneens is artikel 3, EVRM, van toepassing op oorlogssituaties en is het Kinderrechtenverdrag van toepassing op de naleving van de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld [3]
Evident is, dat deze kinderrechten niet kunnen worden nageleefd in oorlogsgebieden en landen met een slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie'
 
''Economische'' vluchtelingen:
 
De zogenaamde ''economische vluchtelingen'' maken weliswaar geen aanspraak op asiel of een verblijfsvergunning, maar ook dat is discutabel, aangezien in de internationale wetgeving eveneens wordt gerefereerd aan het ''recht op vrijwaring van armoede''
 
In het Nieuwe Testament wordt immers gesproken van ''het voeden van de hongerigen en het laven van de dorstigen''
 
Van u als kerkelijke instantie mag dan ook verwacht worden, dat bovengenoemde rechten van vluchtelingen en asielzoekers [op veiligheid, op een humane behandeling en vrijwaring van armoede] centraal  worden gesteld
 
Weer vertaald naar het Nieuwe Testament wordt er gesproken van het ''herbergen van de vreemdeling''
 
2 Werken aan een perspectef:
 
Hoewel ik er zeker van wil uitrgaan, dat uw intentie is, binnen uw mogelijkheden te willen werken  aan een toekomstperspectief voor ''vreemdelingen'' in hun eigen land, geeft u zelf aan, dat een en ander dan wel uitvoerbaar dient te zijn
Uw oplossingsstrategie doorlezend valt op, dat dit slechts in beperkte mate het geval is, aangezien het probleem immers schuilt in de algehele situatie van armoede, hetzij gevaar, waarnaar deze mensen teruggestuurd worden'
Reden voor hen immers om het herkomstland te ontvluchten!
 
 
Monitoring:
 
Uit uw Draaiboek blijkt eveneens een  beperkte aandacht voor het voor langere tijd volgen van de humanitaire positie van de ''vreemdeling'' [de zogenaamde monitoring], hetgeen ook niet mogelijk is, aangezien u hiertoe de middelen ontbreken
 
Een van uw samenwerkingspartners, het IOM, is , ondanks de schoonklinkende woorden en beweringen, slechts in beperkte mate in staat, , met alle humanitaire gevolgen van dien [4]
Verder is het kwalijk, dat u ''vreemdelingen'' attent maakt op het zogenaamde REAN project, waarvan een van de voorwaarden is, dat de IND de lopemde procedure voor een verblijfsvergunning beeindigt of die intrekt, waarmee men het eventuele recht op een verblijfsvergunning opgeeft. [5]
 
Door hiernaar als optie te verwijzen, draagt u bij tot beknotting van de elementaire rechten van asielzoekers
 
B AFSTEMMING OP HET JUSTITIELE TERUGKEERBELEID
 
Hoewel het justitiele terugkeerbeleid grotendeels is gebaseerd op pressie en dwangmaatregelen en uw oogmerk  ''vrijwillige'' terugkeer is, werkt u imet het starten van een Terugkeerhuis, impliciet mee aan het Justitiele terugkeerbeleid
 
U bent er immers van op de hoogte, dat dit Terugkeerbeleid, in de uitvoering, in belangrijke mate in strijd is met de reeds genoemde mensenrechtenverdragen, als  het VN Vluchtelingenverdrag, artikel 3, EVRM, het Anti-folterverdrag en het Kinderrechtenverdrag
 
Door een eventueel succes van uw verkapte uitzettingsstrategie 'met een menselijk gezicht'' wordt u moreel gezien medeverantwoordelijk voor dit beleid
 
EPILOOG:
 
Ik ben dit betoog begonnen met referentie aan twee belangrijke Bijbelteksten
 
In het Nieuwe Testament roept de Here Jezus op tot het ''voeden van de hongerigen en het herbergen van de vreemdeling''
In mijn betoog is reeds duidelijk gemaakt, hoezeer uw Draaiboek en ''Terugkeerhuis''  hiermee in strijd zijn
 
In het Oude Testament wordt het aloude verhaal verteld van Sifra en Pua, twee moedige vroedvrouwen, die weigerden, een misdadig beleidl van de Overheid te gehoorzamen en uit te voeren
 
Middels deze brief wil iik u voor de keus stellen, ''de wet van de Overheid'' te volgen en zelfs assistentie te verlenen aan de uitvoering
Of  te kiezen voor de vaak moeilijkere weg, die van het geweten, gebaseerd op solidariteit met de verre naaste, die is gevlucht voor oorlog, armoede of vervolging
In extremis kan dit betekenen:
Verzet tegen het Overheidsbeleid
 
Ik spreek de hoop uit, dat u de christelijke principes getrouw mag blijven en in geen enkel opzicht zal meewerken aan een Terugkeerplan naar de hel van armoede, vervolging en oorlog
 
Werkt u daaraan wel mee, dan zullen de aloude Woorden van Christus
''Wat Gij de Minsten uwer Broederen gedaan hebt, hebt Gij Mij gedaan'', op u van toepassing zijn
 
Maar dan in belastende en negatieve zin
 
Dit geldt evenzeer voor alle aan het ''Terugkeerhuis'' samenwerkende organisaties
 
Ik dank u voor het lezen van deze brief
 
Vriendelijke groeten


Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
 
[1]
 
Draaiboek Terugkeer:
 
Zie
 
http://www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/Draaiboek_terugkeer_def_KIA.pdf
 
[2]
 
Website Kerk in actie:
 
http://www.kerkinactie.nl/page.aspx?title=Kerk%20in%20Actie%20geeft%20“Draaiboek%20terugkeer%20asielzoekers”%20uit&rIntId=4418&intNavType=3&blnPage=true
 
[3]
 
Vluchtelingenverdrag
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm
 
Anti-folterverdrag:
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm
 
 
Kinderrechtenverdrag:
 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/k2crc.htm
 
 
EVRM:
 
http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm
 
[4]
 
http://hrw.org/backgrounder/migrants/iom-submission-1103.htm
 
 
[5]
 
Ik citeer, onder kopje ''Rean programma'', als een van de voorwaarden:
 
''Hij/zij stemt er mee in dat na vertrek eventuele nog aanhangige procedures door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden beëindigd, alsmede - indien daarvan sprake is - dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken. ''
 
Zie ook:
 
http://www.iom-nederland.nl/Programma_s/Terugkeer/Projecten_Terugkeer/Basisvoorwaarden_Terugkeer_REAN/REAN_programma
 
Zie uw eigen brochure ''Draaiboek Terugkeer''

Bron: Nu