Redactieverbod op ''religieuze propaganda'' in strijd met de fundamentele grondrechten

Za 19 Juli 2008 09:06 | Heleen Essed | 3328 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

''Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.''

Artikel 18, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

'''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''
 
Artikel 1, Nederlandse Grondwet
 
 
'Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.''
 
 
Artikel 6, lid 1

 

 
 
'Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.''
 
Artikel 7, lid 1, Nederlandse Grondwet
 
Ter attentie van de heer F Teklenburg en de gehele Redactie van Yayabla,
 
Geachte Redactie,
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Aangezien ik grote waardering heb voor uw website, heb ik met  verbazing en lichte verontwaardiging kennisgenomen van de door Yayabla gewijzigde ''Spelregels'', met name op kennelijke instigatie van webmaster, de heer F Teklenburg, waarbij sprake is van een ''verbod op religieuze propaganda''
 
Zie
 
http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13649
 
 
Letterlijk citeer ik het bericht van de Redactie:
 
''De spelregels voor het publiceren op YaYaBLa zijn aangepast. Het is vanaf vandaag niet meer toegestaan om te prediken over welke God dan ook. Artikelen die gepubliceerd worden en tegen deze regel ingaan worden per direct verwijderd. Tevens wordt de account van de auteur meteen geblokkeerd. Toegang is dan niet meer mogelijk. Ik hoop dat één en ander duidelijk is.''
 
Eerdere reactie de heer Teklenburg:
 
In feite werd dit besluit reeds vooraangekondigd onder de kop
 
''Webmaster Frank van YaYaBLa wordt een beetje misselijk van al die christelijke propaganda''
 
Zie
 
http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13648
 
 
Ik citeer hier voor alle duidelijkheid de heer Teklenburg
 
''Ik zie op YaYaBLa steeds meer christelijke propaganda verschijnen. Ik ben zelf een ongelovige en heb dus geen behoefte aan  propaganda van welke god dan ook. Ik vraag mijzelf dan ook steeds vaker af of ik hier "censuur" op mag toepasssen. Is het wel censuur? Kortom wat is de nieuwswaarde van God. Iedereen mag geloven wat hij/zij zelf wil, maar moet ik bij het openen van de YaYaBla website nu telkens lezen hoe goed God is? Voor mij is god niet meer dan een denkbeeldig vriendje voor volwassenen.''
 
A Discriminatoir en schending van de vrijheid van meningsuiting
 
 
Geachte Redactie, een dergelijk door u genomen besluit beschouw ik zowel als discriminatie van mensen op grond van hun religieuze overtuiging, alswel een schending van het recht op vrijheid van meningsuiting
 
Uiteraard ben ik mij ervan bewust, dat het recht op vrijheid van meningsuiting niet absoluut is, maar dat de beperking geldt ''middels ieders verantwoordelijkheid voor de wet''
Hieruit vloeit voor, dat wanneer er sprake is van beledigende of discriminerende reacties [ik verwijs naar artikel 137, Wetboek van Strafrecht]  men zich niet kan beroepen op vrijheid van meningsuiting worden ingeperkt
 
Ik ben van mening, dat dit het enige criterium is, dat gehanteerd dient te worden door een nieuwswebsite of discussieforum
 
Het blokkeren van iemands accounr op grond van het uiten van diens al dan niet geuite religieuze overtuiging, beschouw ik als een aantasting van de fundamentele in Nederland en internationaal geldende grondrechten
 
B Tav het relatieve en multiinterpretabele karakter van het begrip ''propaganda''
 
Bovendien is het begrip ''propaganda''  multiinterpretabel en relatief, aangezien in ieder artikel, dat commentaar geeft op het nieuws, cq het nieuws signaleert, in feite sprake is van beinvloeding of ''propaganda'', hetzij te linker, rechter, liberale of andere zijde
 
Dat is gelegitimeerd, als zijnde het recht op vrijheid van meningsuiting
Een en ander is ergo ook het geval tav religies, die, weliswaar in ruimer verband, eveneens getuigen van een maatschapijvisie
 
C Wederzijds respect:
 
Dat de heer Teklenburg atheist is, respecteer ik ten volle
Ikzelf heb wel een religieuze overtuiging
 
Iedereen maakt in het leven een eigen keuze
 
Net zoals echter het recht van atheisten, NIET te geloven, dient te worden gerespecteerd [ik respecteer dat ten volle], dienen atheisten evenzeer het recht van gelovigen, WEL te geloven, te respecteren
 
Hiervan is geen sprake bij een zogenaamd ''verbod op christelijke propaganda'', hetgeen niet alleen discriminatoir is, maar eveneens een mening wil opdringen, namelijk om niet te geloven
 
D Kwetsende opmerking de heer Teklenburg
 
Verder acht ik de opmerking van de heer Teklenburg over ''God als denkbeeldig vriendje'' beledigend en onnodig kwetsend voor mensen, voor wie religie tot een van de heiligste overtuigingen behoort
 
Op grond van bovenstaande spreek ik de hoop uit, dat de Redactie van de overigens zeer door mij gewaardeerde website Yayabla haar beleid alsnog zou willen herzien
 
Het spreekt uiteraard voor zich, dat wanneer echte of vermeende christenen [of anderen met een religieuze overtuiging] beledigende taal uiten, hun bijdrage dient te worden verwijderd
 
Maar dan op grond van het beledigende karakter, niet op grond van de religie
 
Ik ga ervan uit, de kwaliteit van de Redactie van Yayabla kennende, dat u dit bericht op de hoofdpagina wilt laten staan
 
Bij dezen vriendelijk bedankt voor deze sportiviteit en het lezen van mijn reactie
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Bron: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Reacties

  Herhaling: Grondrechten gelden ook voor mij

  Za 19 Juli 2008 18:22 | Frank |

  Je komt op een gegeven moment op een punt dat je als atheïst moet concluderen dat het niet uitmaakt hoe voorzichtig je je mening formuleert, er is altijd wel een gelovige die zich beledigt voelt. Blijkbaar heb ik door mijn mening te uiten en de discussie te openen weer mensen beledigd.

  Vooropgesteld dat ik als webmaster verantwoordelijk ben voor de artikelen die op YaYaBLa gepubliceerd worden. Het is voor mij onmogelijk( en onwenselijk ) om de waarheid van heilige geschriften te controleren en derhalve ben ik niet bereid om de verantwoording te dragen voor iets wat enkele mensen duizenden jaren geleden in een boek hebben geschreven en herschreven.

  Soms beweren de plaatsers van verwijderd commentaar dat hun recht op vrije meningsuiting wordt geschonden. Niemand heeft echter het recht om te eisen dat een ander zijn mening publiceert. Wel kunnen mensen eisen dat ze een weerwoord mogen plaatsen als anderen iets over ze zeggen op een blog/site.


  @ Mevr. Essed

  Mevr. Essed is beledigd door mijn opmerking: " god is niet meer dan een denkbeeldig vriendje voor volwassenen"

  Echter stond er in het artikel : "Voor mij is god niet meer dan een denkbeeldig vriendje voor volwassenen.'' U vergat in uw reactie 2 belangrijke woorden uit mijn artikel: Voor mij, hetgeen aangeeft dat dit mijn mening is. Vrijheid van meningsuiting is iets wat u (net als ik) hoog in het vaandel heeft. Laten we dus dingen hier niet uit zijn verband gaan trekken.

  Ook haalt u artikel 1 van de grondwet aan. U beschuldigd mij hiermee van discriminatie. Ik denk dat u ook hier weer één en ander over het hoofd heeft gezien. In mijn artikel staat duidelijk : Iedereen mag geloven wat hij/zij zelf wil. Ik ben echter niet verplicht om dat geloof te delen en of te publiceren. (Artikel 1 geldt ook voor mij als niet gelovige.) Ook ik heb het recht om dus niet te geloven.

  Even voor de goede orde: Als ik zeg: "christelijke propaganda" dan bedoel ik daarmee dat het opdringen van een geloof niet door de beugel kan. Ik ben van mening dat je mensen niet moet proberen jouw mening of geloofsovertuiging op te leggen. (dit is niet persoonlijk tegen u, maar een jouw in algemene vorm) Het is de eeuwenoude indoctrinatie van de geloofsstromingen die er bestaan, die mij tegen de borst stoten.

  @ pastoor Geudens:
  Is het niet zo dat u speciaal voor deze discussie lid bent geworden van YaYaBLa?
  Is deze hele discussie dan niet een provocatie uwerzijds?
  Dit lijdt ik af aan het feit dat u zulke hoge verwachtingen had van een delete of ban op deze website. Verder heb ik ook van niemand, zelfs niet van god, toestemming nodig om tot mijn daden over te gaan, maar zoals gebruikelijk sta ik open voor een dialoog. Dat was ook de reden van mijn artikel, waarin ik mijn ongenoegen uit (zonder schelden) en deze discussie openlijk wil behandelen.

  U heeft uw eigen website bij hetnet.nl, waarom is YaYaBLa voor u zo'n belangrijk platform dat u hier ook uw religieuze standpunten duidelijk moet maken? (zieltjes winnen?)

  Verder is er besloten om, in plaats van de religieuze artikelen te verwijderen, te voorzien van een opmerking waarin duidelijk staat dat dit niet de mening is van de redactie van YaYaBLa. Op deze manier doen wij niet aan censuur en kan de discussie voortduren.