Berichtgeving media dd 11-3 : ''Criminele illegalen teisteren Den Haag''

Wo 12 Maart 2008 04:55 | Heleen Essed | 3612 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Geachte lezers van Yayabla,
 
Naar aanleiding van de tendentieuze en stigmatiserende berichtgeving dd 11-3 in de Nederlandse media onder de titelkop ''Criminele illegalen teisteren Den Haag'', heb ik enkele mediaredacties aangeschreven, waaronder onder P/S vermeld mijn reactie aan Nu.nl
 
Geheel onderin treft u de betreffende berichtgeving van Nu.nl aan
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
A Mijn reactie aan Nu.nl, tav haar berichtgeving betr 'Criminele illegalen teisteren Den Haag''
 

Geachte Redactie,
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
In uw berichtgeving dd 11-3 maakt u melding van criminaliteit onder ''illegalen'' , in uw titelkop genoemd ''Illegale criminelen teisteren Den Haag''
 
Zie uw berichtgeving
 
 
Na het karakter van de misdrijven nader te hebben gespecificeerd, citeert u  een uitspraak van coordinator van de politie Haaglanden, bij het ''Team Veelplegers'', de heer R Panka, die refereert aan een ''ware plaag''
 
Volgens hem zouden deze mensen ''niet-uitzetbaar'' zijn, aangezien zij hun identiteit niet willen onthullen en komen zij door hun illegale status niet in aanmerking voor een hulpprogramma voor veelplegers
 
Ook zou de rechter hen in de meeste gevallen geen straf opleggen
 
Met een dergelijke nieuwsinformatie, zonder enige kritische achtergrondinformatie uwerzijds, maakt u zich niet alleen schudig aan tendentieuze en incomplete berichtgeving, eveneens schendt u de in de journalistiek geldende principes van 'hoor en wederhoor''
 
Tendentieuze berichtgeving:
 
In de eerste plaats maakt u zich, met een titelkop ''criminele illegalen teisteren Den Haag'', schuldig aan ernstige overdrijving en discriminatie, niet alleen vanwege het door u genoemde aantal [een groep van 200, tegenover het Haagse bewoneraantal], maar ook vanwege het feit, dat u gevoeglijk de bestaande overlast door de criminaliteit van ''legalen'' negeert
 
 
''Hoor'' en ''wederhoor''
 
In de tweede plaats is het opvallend, dat u slechts een partij in het verhaal, namelijk een politiefunctionnaris, in uw berichtgeving vermeldt, maar geen podiun biedt zowel aan de betreffende ''illegale criminelen'', als aan vluchtelingenorganisaties en/of andere belangenbehartigers van vluchtelingen en asielzoekers
Hierdoor schendt u niet alleen het journalistieke principe van ''hoor'' en ''wederhoor'', maar wordt er al evenmin licht geworpen op de problematiek van de illegaliteit
 
Te uwer informatie:
Achtergronden:
 
Het moge duidelijk zijn, dat ik een verklaard tegenstander ben van iedere vorm van criminaliteit, hetzij diefstal, hetzij berovingen, hetzij anderszins
 
Het is echter een feit, dat er, zeker in het geval van ''illegalen'' veelal oorzaken aan ten grondslag liggen, die hun oorsprong vinden in het door de Nederlandse Overheid gevoerde vreemdelingenbeleid, dat in een aantal opzichten in strijd is met fundamentele mensenrechtenregels.
 
A Vluchtelingen en asielzoekers
 
Algemeen mag als bekend worden verondersteld, dat volgens de Nederlandse en internationale rechtsregels, er een universeel recht is op asiel, wanneer er sprake is van hetzij vervolging in eigen land, hetzij er sprake is van een oorlogssituatie, die in meer indirecte zin neerkomt op een onveilige situatie

Evenzeer is het volgens artikel 33, Vluchtelingenverdrag, verboden, mensen uit te zetten, die gerede kans maken op vervolging op grond van ras, afkomst, politieke en religieuze overtuiging, alsmede behorend tot een bepaalde sociale categorie [1]

In de praktijk echter is er in Nederland regelmatig sprake van uitzetting van mensen naar landen, waar zij persoonlijke risico's lopen, ondanks door het Ministerie van Buitenlandse Zaken samengestelde ambtsberichten, die op deze risico's wijzen [2]  
 
Verder is er een groep mensen, die geen asiel aanvraagt in Nederland, maar gerekend kan worden onder de zogenaamde ''economische vluchtelingen''
 
Volgens het bestaande vluchtelingenverdragen hebben zij  geen recht op asiel, maar genoopt door de schrijnende economische omstandigheden in eigen land, die niet in de laatste plaats verband houden met de economische machtsverhoudingen in de wereld, trachten zij hier een bestaan op te bouwen
Het is evident, dat voor deze mensen in het geheel geen juridische wegen openstaan
Toch wordt internationaalrechtelijk, het recht op ''vrijwaring van armoede'', erkend
 
 
''Illegaal?'' In vreemdelingendetentie:

''Illegalen'', die zijn uitgeprocedeerd, hetzij ''ecomomische'' vluchtelingen, belanden veelal in vreemdelingendetentiecentra, in afwachting van hun uitzetting

Nog afgezien van het feit, dat het ongehoord is, dat mensen, die geen enkel strafbaar feit gepleegd hebben, in detentie belanden, zijn de omstandigheden in de meeste gevallen zeer inhumaan en slechter dan in een gewone Nederlandse gevangenis
Ook zitten er vaak kinderen in detentie, wat mogelijk nog schrijnender is en in strijd met het Kinderrechtenverdrag [3] [4]
 
Belangrijkste oorzaken van criminaliteit
Vrij, maar zonder fundamentele rechten:

Wanneer echter na vaak geruime tijd blijkt, dat zij niet uitzetbaar zijn, vaak omdat de ambassade van het herkomstland weigert een reisdocument af te geven, of omdat er sprake is van een situatie van totale anarchie, zoals bijvoorbeeld in een land als Somalie, worden zij weliswaar vrijgelaten, maar zonder enig recht op elementaire levensbehoeften

In letterlijke zin betekent dat ergo, dat zij geen geld hebben om in leven te blijven, geen dak boven hun hoofd hebben en al evenmin aanspraak maken op enige medische voorzieningen

Niet alleen getuigt een dergelijk beleid van een elementair gebrek aan beschaving en humaniteit, het is bovendien strijdig met de internationale mensenrechtenverdragen, die stellen, dat iedere inwoner van een land het fundamentele recht heeft op de eerste levensbehoeften en medische voorzieningen [5]
 
Onjuiste bewering de heer Panka:
 
Tenslotte wil ik in dezen nog vermelden, dat de bewering van de heer Panka, dat de rechter ''illegale criminelen'' geen straf zou opleggen, onjuist is, aangezien zij wel degelijk ressorteren onder  het Nederlandse Strafrechtsysteem en zij, na uitzitting van hun straf, binnen afzienbare tijd worden uitgezet
Dit geschiedt overigens eveneens, wanneer zij nog in een asielprocedure verkeren
 

Epiloog:

Het is dan ook evident, dat mensen, om zichzelf in leven te houden, overgaan tot diefstallen of bedelen

Er zijn gevallen bekend van hele gezinnen, die ook in de winter, bedelend in parken hebben moeten doorbrengen, voordat voorbijgangers of in de buurt wonende mensen zich over hen ontfermden
 
Het lijkt mij dan ook van belang, dat u bij een volgende berichtgeving over dit onderwerp zich eveneens  bedient van bovenstaande informatie, die gemakkelijk is na te trekken bij vluchtelingenorganisaties als Vluchtelingenwerk Nederland, alsmede bij de Johannes Wierstichting [mensenrechtenorganisatie voor artsen].
 
Een en ander zal bijdragen tot een eerlijkere en objectievere berichtgeving over dit onderwerp
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
 
[1] Vluchtelingenverdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm


[2]

Zie

http://www.minbuza.nl/nl/actueel/ambtsberichten

[3]

Er zitten 4 tot 6 mensen in een cel, er is geen recht op arbeid, zeer beperkte recreatie en slechte toegang tot de medische diensten
Verder is er geen maximumtermijn aan de detentie, waardoor mensen in detentie blijven zonder te weten, hoe lang het nog duurt
Dat kan oplopen tot langer dan een jaar
Bovendien kunnen mensen, na eenmaal te zijn vrijgelaten, opnieuw in vreemdelingendetentie belanden, waardoor alles opnieuw begint

Zie

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1886

[4]

Kinderen in detentie

http://www.johannes-wier.nl/main.php?op=news&id...

[5]

Volgens de universele mensenrechtenverdragen heeft iedereen recht op de eerste levensbehoeften en een adequate medische voorziening
Zie artikel 11 en 12, Convenant voor Economische, Sociale en Culturele Rechten

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b2esc.htm

Zie ook

http://www.pharos.nl/


 
 
 
B Nu.nl berichtgeving
 
Illegale criminelen teisteren Den Haag
Uitgegeven: 11 maart 2008 10:28
Laatst gewijzigd: 11 maart 2008 11:06


DEN HAAG - Een groep van ongeveer tweehonderd illegale vreemdelingen teistert de regio Den Haag met diefstallen, berovingen en mishandelingen.
ANP
"Deze groep vormt een ware plaag", zegt Rob Panka dinsdag in de Korpskrant van de politie Haaglanden. Hij is bij dat korps coördinator van het Team Veelplegers.
De vreemdelingen weigeren hun identiteit bekend te maken, waardoor ze niet kunnen worden uitgezet. Ook komen ze door hun illegale status niet in aanmerking voor hulpprogramma's of plaatsing in een inrichting voor veelplegers.
Status
"Ze krijgen vanwege hun criminele activiteiten de status ongewenste vreemdeling, waardoor hun verblijf in Nederland strafbaar is. De rechter zou ze daarom tot maximaal zes maanden cel kunnen veroordelen. Maar collega's ervaren het aanhouden van illegale veelplegers als zinloos, omdat een rechter zelden een straf oplegt. Die lui blijven dus gewoon op straat rondlopen en overlast veroorzaken", aldus Panka.

(c) ANP 
 
 
 

Bron: Nu