Registratie criminelen op basis van etniciteit in strijd met fundamentele democratische rechtsregels

Wo 24 September 2008 02:05 | Heleen Essed | 3876 keer bekeken | 1 reactie | 1 x aanbevolen

 

Geachte Redactie en lezers,
 
Uiteraard bent u op de hoogte van het tijdens een interview in Het Parool onthulde voorgenomen plan van minister Ter Horst, tot registratie van criminelen op basis van hun etnische afkomst
 
Zie
 
 
 
Volgens de bewindsvrouwe ''behoeft deze registratie niet tot stigmatisering te leiden'' en ziet zij het als een '' 'neutrale doelgroepanalyse,' die juist ook ten goede kan komen aan de minderheidsgroepen, ''omdat het de oplossing van hun problemen dichterbij kan brengen of discriminatie aan het licht kan brengen.''
 
Redactie en lezers, ik ben echter van mening, dat een dergelijk plan niet alleen stigmatisering in de hand zal werken, maar alszijnde discriminerend,  in strijd is met de fundamenten van de democratische rechtsstaat
 
Dienaangaande wil ik u graag attent maken op mijn onder P/S geschreven commentaar
 
Hoewel het geheel niet eens met de door de Amsterdamse burgemeester de heer Cohen [1] uitgedragen beleid, is het in ieder geval hoopgevend, dat zowel hij als de PvdA Eerste Kamerfractie bij monde van de heer Noten, zich verklaarde tegenstanders hebben getoond van het voorgenomen plan van de minister
 
 
Ik behoef u bovendien niet te wijzen op de contemporaine geschiedenis tussen 1933-1945, om aan te tonen, waartoe in extremis registratie op basis van etniciteit en afkomst kan leiden
 
De historische omstandigheden verschillen uiteraard, maar het gevaar voor misbruik [los van stigmatisering] is levensgroot aanwezig
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
 
 
[1]
 
Ter herinnering:
 
Als voormalig Staatssectetaris van Justitie is de heer Cohen verantwoordelijk geweest voor de invoering van de verscherpte vreemdelingenwet 2000
Als burgemeester is hij o.a. verantwoordelijk voor de invoering van het preventief fouilleren, waarbij met enige regelmaat illegalen worden aangehouden
Eveneens valt onder zijn verantwoordelijkheid de politierazzia dd 16-6 2007 in het Grand Cafe in Zuid-Oost
 
Zie
 
 
 
Registratie etniciteit bij criminelen in strijd met democratische rechtsregels
 
 
Geachte Redactie,
 
Ik heb met verontrusting kennisgenomen van het voorgenomen plan van minister Ter Horst betreffende de  registratie van criminelen op basis van hun etnische afkomst.
Volgens de door de minister aangevoerde argumentatie zou hier sprake zijn van een ''neutrale doelgroepenanalyse'', die zou kunnen bijdragen aan de oplossing van de problemen van minderheidsgroepen
 
Van een ''neutrale doelgroepenanalyse'' is echter geen sprake, aangezien met een dergelijke registratie  een impliciet verband wordt gelegd tussen vormen van criminaliteit enerzijds en de etnische afkomst van de dader anderszijds.
Bovendien is het mi  kwalijk, dat de minister zich met de kwalificatie ''problemen van minderheidsgroepen'', in generaliserende zin uitlaat en de ook bij autochtonen voorkomende criminaliteit, impliciet bagatelliseert.
 
Het ernstigste echter acht ik het feit, dat een dergelijke registratie in strijd is met het in artikel 1, Nederlandse Grondwet, vastgelegde gelijkheidsprincipe, waarbij ieder onderscheid op basis van afkomst verboden is.
 
Een eventuele invoering van registratie op basis van etniciteit zal dan ook leiden tot een ondergraving van de fundamentele principes van de democratische rechtsstaat.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Bron: Nu.nl

Reacties

  Registratie van criminelen naar etniciteit immoreel en overbodig

  Zo 5 Oktober 2008 03:35 | Vincent Brunott |

  Die registratie van criminelen naar etniciteit is volkomen overbodig en berust uitsluitend op de zucht naar politiek gewin. Het effect ervan vindt in ieder geval vooral plaats in de onderbuik en voor de rest valt er weinig van te verwachten.

  We weten al lang dat onze gevangenissen bevolkt worden door een onevenredig groot aantal leden van etnische minderheden. Hulpverleners en degenen die boeven moeten vangen hebben een goed zicht op de soorten misdaden waarin deze leden van minderheden uitblinken.

  Het is altijd al zo geweest dat de onderklasse binnen de muren van gevangenissen oververtegenwoordigd is en tegenwoordig bestaat de onderklasse in onze samenleving vooral uit etnische minderheden. Het woord 'marokkaan' roept vandaag de dag bij heel veel medelanders de meest geborneerde en haatdragende onderbuikgevoelens op. We zijn een land vol racisten die hun racisme tegenwoordig verbloemen met mooi (hypocriet) taalgebruik. De meeste racisten hebben geleerd zich netjes uit te drukken. Ze zijn 'beleefd' geworden. Zó beleefd dat hun racisme ook voor henzelf haast onzichtbaar is geworden. Tsja, ze willen graag serieus worden genomen...

  Toen hier de eerste turkse en marokkaanse gastarbeiders arriveerden werden die meteen al mishandeld: Ze werden tegen woekerprijzen weggestopt in krakemikkige illegale pensionnetjes waar ze vaak niet langer dan 8 uur per dag konden verblijven omdat vanwege hun ploegendiensten na het slapen hun plaatsen in de stapelbedden moesten worden ontruimd voor de volgende lichting...

  Ik zal nu niet verder in details treden maar ik heb lange tijd in zogenaamde achterstandswijken tussen allochtonen en autochtonen gewoond en was daar getuige van heel wat stil en soms openlijk autochtoon racisme. De sfeer was er om die reden eigenlijk niet te harden. Al die verdachtmakingen, die rotopmerkingen en al die domme xenofobie ondervond ik als ziekmakend. Dat alles vond plaats waar ik woonde en waar ik werkte (grote bedrijven, fabrieken e.d.). Verder was ik er getuige van dat allochtonen ook aan loketten van allerlei instanties (ook door de politie) vaak uiterst respectloos te woord werden gestaan.

  Als leden van die mishandelde minderheden dan eindelijk hun hakken in het zand zetten, zich opsluiten binnen hun eigen gemeenschappen en vaak ook iets vals en cynisch gaan vertonen omdat ze zich terecht respectloos verstoten voelen, dan roepen al die 'brave' autochtonen die 'zo hard werken' en aan hun nageslacht hun afschuwelijke paradijs willen overhandigen: Zie je wel, ze deugen niet!

  Politici die met angst Geert Wilders e.d. zien opkomen weten dan weer niets beters te verzinnen dan bijvoorbeeld zoiets als registratie van criminelen gekoppeld aan etniciteit met het doel om de betreffende minderheden van dienst te kunnen zijn...

  In politiek opzicht is Nederland (en de rest van de wereld) volkomen failliet. Van politiek en media valt niets anders meer te verwachten dan oude wijn in nieuwe zakken. Zij zijn een eindproduct van iets dat veel eerder begon. Wij zijn het zelf. We hebben er zelf een klerezooi van gemaakt omdat we dom en egoïstisch zijn, aan uiterlijkheden kleven en wegvluchten voor alles wat ons uit onze vertouwde benauwde privé-gevangenisjes kan verlossen en van alles wat ons kan verlossen van het opgaan in kuddes die al lang hun oorspronkelijke betekenis hebben verloren. We zijn bang voor alles wat nieuw is en houden benauwd vast aan wat we hebben, al is dat niets anders dan stront.

  Als het ooit nog wat wordt zal dat zijn omdat we daar zelf voor zorgen!