'Identificatieplicht, sleutel tot controlestaat.'

Di 22 Mei 2007 21:14 | louise | 7035 keer bekeken | 4 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen


 De titel die we aan deze workshop hebben gegeven is; 'Identificatieplicht, sleutel tot controlestaat.' Dat is niet voor niets. Na de aanslagen van elf september 2001 zijn er allerlei maatregelen genomen die onder de noemer veiligheid, de toegang tot informatie over burgers vergemakkelijken en controle vergroten. Informatie speelt in dit proces een belangrijke rol. Informatie kan alleen effectief worden gebruikt als die aan bestaande personen of groepen gekoppeld kan worden of omgekeerd; als mensen aan informatie gekoppeld kunnen worden en dat wordt in het beleid van de laatste jaren, belangrijker geacht dan de mens zelf. Daarom staat de identificatieplicht in combinatie met biometrie in deze workshop centraal.

In januari 2005 is de wet op de Uitgebreide identificatieplicht in werking getreden. Vaak wordt gedacht, dat is vanwege het terrorisme en dat is maar ten dele waar. Het CDA probeerde al 20 jaar lang deze wet in te voeren. Vanaf 1984 zijn er telkens pogingen gedaan, met name door mensen als Jaap de Hoop Scheffer en Ernst Hirsch Ballin en niet te vergeten Ruud Lubbers en Elco Brinkman, om de identificatieplicht op de politieke agenda te zetten. Voornaamste reden, al werd dat in het begin ontkend, was het wegvallen van de grenscontroles in het Schengengebied. Een tweede reden die daarmee samenhangt, is de toename van het aantal personen op Europees grondgebied zonder verblijfsvergunning, vaak gaat het hier om procedeerden of uitgeprocedeerde asielzoekers. In 1994 werd er in Nederland een beperkte identificatieplicht ingevoerd. De genen onder ons die al wat langer meelopen weten het nog wel, we moesten ineens allemaal een kopie van ons paspoort inleveren op ons werk.

Toen dit wetsvoorstel in december 2003 in de Kamer werd behandeld, dachten we dat de minister een pleidooi zou houden over terrorisme en criminaliteitsbestrijding maar dat gebeurde niet. Als reden voor de uitgebreide identificatieplicht noemde minister Donner hangjongeren, oudjes die onwel worden, mensen die hondjes laten ontlasten op straat, verwarde personen en ramptoerisme. Het pleidooi van de minister was zwak en als we deze redenen nader beschouwen, dan zijn dat geen redenen die inbreuk in de persoonlijke levenssfeer rechtvaardigen. Wat bovendien opviel in de plenaire behandeling van de identificatieplicht was dat de werkelijk belangrijke gevolgen van dit wetsvoorstel niet werden besproken bijvoorbeeld het gebruik van het sofi- oftewel burgerservicenummer in de opsporing. Niet voor niets zei het College Bescherming Persoonsgegevens dat de identificatieplicht haaks staat op het gevoerde persoonsnummerbeleid. De minister wilde ook geen discussie over biometrie.

Om te begrijpen wat er vandaag de dag gebeurt moeten we kijken naar het identiteitsbewijs want dat is al lang geen simpel kaartje meer waarop staat wie je bent. Per 26 augustus is men in Nederland begonnen met de uitgifte van het biometrisch paspoort. In het nieuwe paspoort zit een RFID chip voor de opslag van gegevens. Dat zijn nu alle gegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en het sofi-nummer, dat is het burgerservicenummer en het belangrijkste, een pasfoto in kleur in een door de Europese Unie voorgeschreven technisch formaat. Men wilde eerste een gezichtsscan in het paspoort opnemen dus een biometrisch herkenningspatroon op basis van specifieke verhoudingen in het gezicht maar op korte termijn was dat niet haalbaar. Dus koos men een fotoscan en dat is de reden waarom de eisen voor de pasfoto zo streng zijn. De foto moet recht van voren zijn opgenomen en je mag niet glimlachen, want een strak gezicht biedt de beste mogelijkheid voor biometrische apparatuur.

Die centrale database is er dus nu nog niet. De discussie hierover is voorlopig uitgesteld. Italië en Duitsland hebben voorlopig afgezien van de centrale registratie van biometrische kenmerken. In Engeland wil de regering wel een dergelijke database aanleggen met een Nationaal Identiteit Register Nummer voor iedereen en nog veel meer gegevens. Als ook in Nederland een centrale database met biometrische kenmerken zou worden aangelegd betekent dat, iedereen die een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt, met zijn foto en vingerafdrukken in die database terechtkomt. Die worden samen met je andere gegevens zoals naam en burgerservicenummer bewaard. Dus als je eenmaal met foto en vingerafdruk in die database zit kun je altijd, ook zonder je medeweten geïdentificeerd en gevolgd worden. Omgekeerd als die gegevens worden uitgewisseld heb je zelf er geen zicht meer op wat er mee gebeurt.

Het uitwisselen van biometrische gegevens gebeurt inmiddels al. Duitsland en Oostenrijk zijn als eerste begonnen met die uitwisseling van die gegevens uit politieregisters. Daarvoor hoeven die gegevens niet centraal geregistreerd zijn. Maar ook als de gegevens niet direct centraal worden opgeslagen, dan nog kunnen ze later bij een grenscontrole uit de RFID chip in het paspoort gekopieerd worden en in een of ander netwerk opgenomen worden. Als je naar de VS gaat moet je in het kader van het US VISIT Programm (United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology) een digitale foto laten maken en de vingerafdrukken van beide wijsvingers laten inscannen. Inmiddels wordt op Europees niveau ook gewerkt aan een centrale database met biometrische gegevens van visahouders, het Visa Informatie Systeem. Privacy International verwacht dat tegen 2015 de gegevens van 1,5 miljard mensen in een wereldomspannend netwerk van databases opgenomen zullen zijn en spreekt zijn bezorgdheid.

Het paspoort zelf werd al gehackt voor dat het uit was. Het signaal van de RFID chip kan op afstand worden opgevangen en gekopieerd. Om te voorkomen dat derden ook toegang hebben tot deze informatie, is er een beveiliging toegevoegd waardoor de chip pas gegevens uitzendt als een toegangscode wordt ingevoerd (Basic Access Control). Ook voorziet deze beveiliging erin dat de gegevens versleuteld worden verzonden. Toch is het Engelse paspoort met een soortgelijke beveiliging al gekraakt omdat de toegangscode in het paspoort is geprint. Om onbevoegd uitlezen te voorkomen raden privacyorganisaties nog steeds aan om een RFID paspoort te bewaren in aluminiumfolie.

Dit is natuurlijk allemaal erg technisch, maar wat ik eigenlijk belangrijker vind zijn bezwaren van maatschappelijke aard. Als het gaat zoals het kabinet over ons heeft besloten, heeft iedereen over maximaal 5 jaar een verplicht biometrisch identiteitsbewijs op zak dat direct of indirect toegang geeft tot alle persoonlijke gegevens. En dat is niet alleen vanwege criminaliteitsbestrijding. Als gevolg van de identificatieplicht en de koppelingswet, moeten we ons tegenwoordig identificeren op het werk, bij de bank bij het aanvragen van een uitkering, in het ziekenhuis, zelfs bij de dokter enz. Dat betekent dat deelname aan de maatschappij zonder biometrisch identiteitsbewijs onmogelijk wordt gemaakt. Ik heb al gezegd dat al in de jaren '90 gedacht werd aan een speciaal elektronisch biometrisch identiteitsbewijs. In 1997 weren proeven gedaan met een burgerservicekaart en de Nederlandse Elektronische Identiteits Kaart in het kader van het project Andere Overheid.

Het kabinet beweert dat het biometrisch paspoort nodig is om een stringent veiligheidsbeleid te voeren. 'Het is noodzakelijk om zekerheid te krijgen over de identiteit van personen die het land binnen komen.' Met dit standpunt wordt de discussie over de binnenlandse maatschappelijke gevolgen uit de weg gegaan. De reden is mijns inziens, dat men illegalen wil uitsluiten en verder iedereen wil controleren. Dit stuit niet alleen op bezwaren bij mensen die zich inzetten voor hulp aan geïllegaliseerden en mensen met principiële bezwaren tegen overmatige controle en inbreuken op de privacy. Ook bij orthodoxe Christenen stuit biometrie op levensbeschouwelijke bezwaren. Tijdens de kamerbehandeling van het burgerservicenummer (in september vorig jaar), diende Arie Slob van de Christen Unie dan ook een motie in om een uitzonderingspositie te bepleiten voor mensen met principiële bezwaren.

"Constaterende dat de overheid door het gebruik van nieuwe technische hulpmiddelen en betere identificatiemethoden een steeds completer informatiebeeld van individuele burgers krijgt; ... overwegende dat dit weliswaar bij kan dragen aan de veiligheid van en betere dienstverlening aan burgers, maar dat deze toenemende informatiemacht van de overheid, voor sommige burgers stuit op gewetensbezwaren en/of bezwaren van levensbeschouwelijke aard; ... overwegende dat er onduidelijkheid bestaat over de aard en de omvang van deze problematiek en de mogelijkheid van alternatieven die er voor deze burgers zouden kunnen bestaan; ... verzoekt de regering, hier onderzoek naar te doen en de Kamer daarover nader te informeren."

De reactie van kamerlid Szabó VVD in dit debat: "Als een dergelijke discussie wordt gestart, moet die volledig los worden gezien van het project Andere overheid. Een discussie over gewetensbezwaren kan immers onbedoeld via een goede campagne van wat privacyridders bij mensen de indruk wekken dat George Orwell voor de deur staat. Dan zijn wij nog verder van huis."

Atzo Nicolai, minister in het derde kabinet Balkenende, liet het oordeel aan de Kamer. De VVD, CDA en LPF fracties stemden tegen. Daarmee blijft dus een serieus probleem bestaan want de indruk dat George Orwell voor de deur staat is niet slechts een hersenspinsel van wat privacyridders. Het CDA toonde zich in het jongste verkiezingsprogramma niet alleen warm voorstander van een zo snel mogelijke invoering van biometrische kenmerken in het paspoort, maar ook van slimme camera's. Dat zijn camera's geprogrammeerd met herkenningssoftware om gezichten te herkennen. En dan krijgen we straks ook de OV chipkaart. Met de persoonsgebonden OV chipkaart wordt elke reis die u maakt geregistreerd. Er komt ook een anonieme kaart, maar hoe anoniem is die kaart werkelijk? U moet er rekening mee houden dat die kaart een serienummer krijgt of misschien wel een individueel volgnummer dat aan uw reisinformatie wordt gekoppeld. Bovendien registreren camera's het moment dat u inlogt.
Biometrie is een miljardenindustrie aan het worden en is verbonden met de wapenindustrie. het Amerikaanse bedrijf Biometric Technology had in 2000 een omzet van 230 miljoen dollar en in 2001 was de omzet verdubbeld. Met de Amerikaanse eisen voor een biometrisch paspoort wordt een enorme markt aangeboord. In Duitsland dat voorligt op Nederland, kost de invoering van het biometrisch paspoort alleen al 670 miljoen Euro. Al dat geld had ook gebruikt kunnen worden om vluchtelingenvraagstukken op te lossen of criminaliteit met doelgerichte middelen te bestrijden.

Wat ik u gezegd heb kan makkelijk de indruk wekken dat we in Nederland met een kwaadwillende overheid te maken hebben die willens en wetens een controlestaat inricht, maar kwaadwillendheid is hier niet het juiste woord. Wel loopt Nederland al te gemakkelijk aan het handje van Amerika. In contact met kamerleden heb ik al gemerkt dat lang niet iedereen de gevolgen beseft van alle maatregelen die nu op elkaar gestapeld worden. Maar er zijn wel hardliners die, geobsedeerd door de problemen die ze denken te bestrijden, heel goed weten wat ze met die maatregelen willen bereiken. Of al die maatregelen ook effectief zijn is een ander verhaal, met alle schadelijke gevolgen voor de maatschappij van dien.Bron: Johan van Someren (Meldpunt Misbruik Identificatieplicht ) meldpunt@id-nee.nl

Bron: Johan van Someren

Reacties

  Gelijk hebben of van de mensen gelijk krijgen dat is de kwestie.

  Ma 4 Juni 2007 06:57 | Johan13 |

  “Gelijk hebben of van de mensen gelijk krijgen dat is de kwestie”
  Beste Johan van Someren,

  Je hebt , zover als ik het kan bekijken, gelijk met jouw analyse over de identificatie plicht als sleutel tot de controle staat. Ook kan ik mij herkennen in jouw zorgen over de steeds verder gaande ondergraving van onze privacy bescherming en aantasting van onze burgerlijke vrijheden.
  Het punt is dat de grote meerderheid van onze bevolking jou (en daarmee uiteindelijk mij dus ook) vanuit de praktijk van hun eigen leven niet gelijk zullen geven
  Nog sterker ze zullen, bij een zo aan gezwengelde discussie, niet eens willen luisteren. De door jou gekozen benadering, niet de inhoudelijke feiten/argumentatie, past ook niet in de huidige tijdgeest.
  Hieronder zal ik proberen deze uitspraken te verduidelijken.
  Indien je rond luistert en ook wat nader kijkt in de desbetreffende onderzoeken en polls dan blijkt dat juist onze Nederlandse bevolking, in grote meerderheid, een bijna onschokbaar vertrouwen heeft in onze overheid en haar personeel. Natuurlijk wordt er wel "Hollands" gekankerd op de overheid en de ambtenaren; maar de gewone burger kan zich niet voorstellen of in denken dan onze overheid/ ambtenaren wel eens misbruik zou kunnen maken van hun eigen persoons- en privacy gegevens. Op hun eigen leefsituatie betrokken en dat is voor de meeste mensen echt doorslaggevend; kan de modale Nederlandse burger zich niet voorstellen, respectievelijk indenken, dat ze zelf wel eens op dat gebied in de problemen zouden kunnen komen. Een gevleugelde uitspraak van Jan en Marie Modaal is dan ook bijvoorbeeld: "Van mij mogen ze alles weten, als daardoor die criminelen en terroristen gepakt kunnen worden is dat prima".
  Jan en Marie
  Modaal vinden het zelfs, in meerderheid, acceptabel dat hun eigen telefoon of internet gebruik, door de overheid bekeken kan worden als het maar de "crime fighting" dient. Mensen die zich bezig houden met privacy bescherming worden door hun beschouwd als wereldvreemde Groen Links softies /hobbyisten; die niets begrijpen van hun veiligheid angsten en zorgen. Daarom zullen ze niets eens willen luisteren.
  Beste Johan, de Kamerleden die jij gesproken hebt kennen natuurlijk deze stemming onder de bevolking en reageren dus daarop afhoudend ( buiten een enkeling om,zoals jezelf al aangeeft ).
  Dus kunnen ook de Kamerleden ,in dit stadium met deze tijds geest, eigenlijk nauwelijks stappen vooruit doen op het gebied van privacy bescherming.

  Wat kunnen we doen om deze tijds geest langzaam te laten kantelen? Hoe dan wel? Daarop heb ik natuurlijk niet het definitieve alles omvattend antwoord. Wel zal ik proberen de richting aan te reiken hoe we dat kanteling proces wellicht op gang zouden kunnen krijgen. Allereerst door elke keer de volgende vraag te stellen voordat er iets gepubliceerd wordt:
  " Hoe is het te bereiken dat de burgers, in meerderheid en in de praktijk van hun eigen leven, jou ( als schrijver/activist) gelijk geven over de reële zorgen dat Nederland langzaam maar zeker afglijdt in de richting van een controle staat"?
  Het lijkt mij dat de inhoudelijke verwerking van deze vraag in een publicatie uitvoerbaar is door met concrete voorbeelden duidelijk maken hoe gewone, zogenoemd oppassende en nette, burgers in een controle staat in de praktijk van hun leven ook heel reëel in de problemen kunnen en zelfs zullen raken.
  Daarbij zal dan aangegeven kunnen worden, hoe zo'n controle- staat geregeld het hele leven van gewone oppassende burgers kan en zelfs zal ontregelen. Daarnaast is het van belang om voortdurend, bijna om de andere zin, te laten zien dat de schrijver alle begrip heeft voor de angsten en zorgen van gewone burgers rondom hun veiligheid en de veiligheid van hun gezin/relatie in hun eigen straat/stad.

  Hopelijk heb ik met mijn reactie iets kunnen bijgedragen aan het overbruggen van de, huidige, gapende kloof tussen Jan en Marie Modaal en geëngageerde en zeker ook integere privacy fighters zoals jij Johan van Someren.

  Vrede en Vrijheid voor een ieder. Johan 13


  Legale overname van kritisch NRC privacy artikel door YayaBla?

  Di 5 Juni 2007 20:39 | Johan13 |

  Beste mensen,
  Hierbij wil ik er op wijzen dat er in de digitale abonnee versie van de N.R.C. een, naar mijn mening, uitstekend kritisch artikel van Derk Stokmans te vinden is over de afkalvende privacy bescherming in Nederland; met ook meerdere zinnige achtergrond links.
  Dit zeer informatieve en goed journalistieke artikel ( inclusief de links) past zo haarfijn bij de door Johan van Someren aan gezwengelde discussie; dat ik de redactie van YaYaBLa  zou willen voorstellen om officieel bij de NRC om overname toestemming te vragen.

  Eerst even wat meer informatie:
  Het oorspronkelijk artikel van de N.R.C. redacteur Derk Stokmans verscheen op 22-5-'07,  dezelfde datum als het artikel van Johan van Someren dus, en wel op de voorpagina en pagina 2. en was getiteld; "Privacy? ik heb niks te verbergen. met als onder titel Parlement speelt geen echt kritische rol" Te vinden in het N.R.C abonnee archief onder de genoemde titel.

  Noot van mij Johan.13 hierbij; zowel Derk Stokmans als wel Johan van Someren werden wellicht geïnspireerd door hetzelfde ( jaar) rapport van Privacy International ( zie ook de hierbij gevoegde link)  http://www.privacyinternational.org/">https://www.privacyinternational.org/">http://www.privacyinternational.org/
  Gezien zijn artikel werd in ieder geval de N.R.C. redacteur Derk Stokmans direct door het bovengenoemde rapport  geïnspireerd.

  Privacy International is een onafhankelijke  Britse Human Rights watch dog groep die op 2-5-'07 j.l. haar nieuwste Internationale jaar rapport heeft uitgebracht; waarbij dus ook de  Nederlandse privacy wetgeving en uitvoering beleid  uiterst kritisch werd geëvalueerd.
  In de internationale rangorde van "Privacy International" aangaande privacy bescherming in de Westerse landen bungelt Nederland ,en wij als Nederlanders daarmee, ergens onderaan ( op de 23e plaats).Wij komen daarmee uit op ongeveer gelijk niveau met de, bekend belabberde, positie van de Britten. Maar leven daarmee al meer in een controle staat als bijvoorbeeld de Tjechen, Slowaken, Esten e.d. en leven op vrijheid gebied ver onder het niveau van de Duitsers, de Belgen en de Hongaren.
   
  Het originele N.R.C. artikel is later wat bijgewerkt en geactualiseerd , een deel is daarbij nu ook verhuist naar de achtergrond links. De hoofdtitel; "Privacy? ik heb niks te verbergen" bleef daarbij gelijk,  echter de ondertitel is nu: "Nederlanders maken zich niet echt druk om aantasting grondrechten". Met nu  een, zoals aangegeven, uitbreiding van de achtergrond links.
  Deze huidige versie is, via de digitale abonnee link, overigens nog elke dag direct te lezen via "Binnenland" en dan de rubriek  "Verwijzingen uit de krant ( binnenland)"

  Het zou toch prachtig zijn indien de N.RC. bereid zou zijn om aan een verdere internet verspreiding van dit artikel, via onder meer YaYABla,  mee te werken.
  Een JA van de N.R.C. lijkt me, in dit specifieke geval, zeker mogelijk.

  Dus YaYaBLa redactie wat denken jullie??

  Vergezeld door mijn vriendelijke groeten, wens ik hierbij Vrijheid en Vrede voor een ieder!
   

  Een leefbaar alternatief is beter dan gelijk krijgen

  Wo 6 Juni 2007 22:33 | louise |

  Beste Johan 13

  Met belangstelling heb ik je commentaar gelezen. Je opmerking dat mijn benadering niet past in de huidige tijdgeest, geeft aanleiding om hierop te reageren. Dat bedoel ik niet als kritiek maar er is sprake van een misverstand.

  De hierboven door mij op het Nederlands sociaal forum van 20 mei jl. uitgesproken tekst heb ik niet geschreven om een breed publiek van mijn gelijk te overtuigen, maar had ik juist afgestemd op een publiek waarvan ik bij voorbaat wist dat ze het met mij eens zouden zijn. Mijn bijdrage maakte deel uit van een groter geheel waarin niet alleen door het Meldpunt maar ook door Buro Jansen & Janssen, de afbraak van burgerrechten inclusief voorbeelden, werd belicht. De stap om Jan Modaal te overtuigen kon ik in dit geval dus achterwege laten, toch heb ik de laatste maanden dat ik samen met anderen workshops geef, gemerkt dat er ondanks het gelijkgestemde publiek dat op onze workshops afkomt, behoefte bestaat aan informatie en dat elementaire zaken nog steeds uitgelegd moeten worden.

  De stemming onder de bevolking is mij zeker bekend, ook hoe de meeste kamerleden hierop reageren. Naar mijn mening heeft discussieren, vooral met CDA kamerleden, weinig zin als je ze wilt overtuigen. Als het niet hun dossier is, weten ze weinig van dit soort ontwikkelingen, als ze er wel iets van weten, krijgt een discussie meestal het karakter van eenrichtingsverkeer waarin je wordt beleerd en waarin halve waarheden niet worden geschuwd. Zo beweerde onlangs CDA Tweede Kamerlid Jos Hessels op het RFID seminar van het Rathenau Instituut, dat 'Nederland zo ongeveer het laatste land in Europa is dat de identificatieplicht nog niet had', terwijl er in werkelijkheid nog zes landen in West Europa zijn die de identificatieplicht nog steeds niet hebben, ook Engeland nog niet. Over de inhoudelijke procedure rond de uitgebreide identificatieplicht hebben we het dan nog niet eens, laat staan de ondemocratische wijze waarop het besluit om vingerafdrukken aan het biometrisch paspoort toe te voegen, tot stand is gekomen.

  Ik ben het helemaal met je eens als je stelt dat we begrip moeten hebben voor de angsten en zorgen van gewone burgers. Dit is echter niet eenvoudig als je op een workshop slechts een spreektijd hebt van hooguit vijfentwintig minuten waarin je duidelijk je punt moet maken. Dan stel je prioriteiten. Wat voor publiek komt er luisteren? Is er behoefte aan specifieke informatie en wat gaan de overige sprekers zeggen? Daar heb ik rekening mee gehouden!

  Je stelt de vraag 'Hoe is het te bereiken dat de burgers in meerderheid mij als schrijver/activist gelijk geven over de reële zorg dat Nederland afglijdt naar een controlestaat?' Je zal het misschien vreemd vinden maar ik ben er niet primair op uit om andersdenkenden van mijn gelijk te overtuigen. Het is overigens een denkfout van veel beginnende activisten dat ze met een goed inhoudelijk verhaal andersdenkenden van mening kunnen laten veranderen. De aantasting van privacy en burgerrechten is bovendien een onderwerp waarin voor en tegenstanders zich diep hebben ingegraven en het woord privacy leidt wel eens tot misverstanden. Waar wij privacy zeggen bedoelen we eigenlijk vrijheid en daar zit een belangrijk probleem. Jan en Marie Modaal vinden het niet alleen best als de overheid meeluistert aan de telefoon en hun vingerafdrukken en DNA bewaart, ze zijn zelfs bereid hun vrijheid in te leveren in ruil voor veiligheid. Al eeuwen lang is vrijheid een mooi ideaal dat echter voor velen niet te dicht bij mag komen als dit gepaard gaat met onzekerheid en daaruit volgend angst. Lees het boek 'De angst voor de vrijheid', van Erich Fromm er maar op na waarom de mens vlucht in autoritaire systemen. De inhoud is nog steeds actueel. Zolang er geen alternatief bestaat en geen politiek wordt gevoerd die criminaliteit en terrorisme bij de oorzaken aanpakt is de meerderheid bereid om vrijheid op te geven, want dat is het effect van al die maatregelen. Het web van controle en wetgeving wordt steeds strakker en het gevolg is disciplinering van de samenleving.

  Wat kunnen we doen om de tijdgeest te laten kantelen? Als andere schrijvers/ activisten kans zien anderen te overtuigen moeten ze dat vooral doen, maar ik zie het primair als onze eerste taak om gelijkgestemden bij elkaar te brengen!, zodat ieder individu die het gevaar van de controlestaat op zich af ziet komen, weet dat hij niet alleen staat maar dat er ook veel anderen zijn die net zo denken als hij of zij om elkaar te steunen. Met dat doel heb ik een handtekeningen actie tegen het biometrisch paspoort voorgesteld die nu door het Meldpunt wordt uitgevoerd. De regeringspartijen wilden niet dat de motie van de Christen Unie werd uitgevoerd. Waarom? Als zichtbaar zou worden dat er een grote groep mensen tegen het biometrisch paspoort is, heeft de regering een groot probleem. Dat geef ik de mensen dus mee; Zoek contact met gelijkgestemden en laat aan verantwoordelijke politici uw zorg en onvrede blijken. Het enige wat wij vragen is een alternatief voor mensen die uit principiele of levensbeschouwelijke overweging niet biometrisch geregistreerd willen worden. De veiligheid of het vermeende algemeen belang komt daarmee op geen enkele wijze in gevaar. Als die beweging groot genoeg wordt, stappen vanzelf ook mensen over die nu roepen dat ze niets te verbergen hebben. Gelijk hebben en gelijk krijgen is inderdaad twee. Mij gaat het niet om het gelijk maar om een leefbaar alternatief.

  Ik dank je dus Johan 13 voor je waardevolle bijdrage! Ik hoop dat er veel meer mensen zijn die denken zoals jij.

  Johan van Someren


  Kritisch Privacy artikel nu in BOM

  Vr 8 Juni 2007 06:48 | Johan13 |
  Beste mensen,,

  Zojuist heb ik gezien dat het eerder door mij genoemde , uitstekend en kritisch geschreven, artikel van de NRC redacteur Derk Stokmans getiteld:
  "Privacy? ik heb niks te verbergen." integraal is geplaatst en wel zelfs direct op de home page en verder;  van de progressief kritische website van de stichting Bewustmakende en Onafhankelijke Media ( B.O.M) link     https://www.stichtingbom.org/index.php"">https://www.stichtingbom.org/index.php"">https://www.stichtingbom.org/index.php"">https://www.stichtingbom.org/index.php"">https://www.stichtingbom.org/index.php"">https://www.stichtingbom.org/index.php" target="_blank">http://www.stichtingbom.org/index.php

  Mijn vraag aan de redactie van YayaBla blijft nu des te meer:

  Het zou toch prachtig zijn indien de N.RC. bereid zou zijn om aan een verdere internet verspreiding van dit artikel, via onder meer YaYABla, mee te werken.
  Een JA van de N.R.C. lijkt me, in dit specifieke geval, zeker mogelijk.

  Dus YaYaBLa redactie wat denken jullie??


   Overigens ben ik nog niet in de gelegenheid geweest om een nadere samenhangende reactie op te stellen  bij het, overigens hoffelijke en vriendelijk getoonzette, hierboven geplaatste antwoord van Johan van Someren. Een antwoord van Johan van Someren .overigens  op mijn (eveneens hierboven geplaatste) eerdere brief.
  Maar die nadere reactie van mij; dat komt zeker nog wel.                                                                                              Een ieder de vriendelijke groeten toegewenst door; Johan.13

  Vrede en meer Vrijheid