Vogelgriep en H5N1, inenten en AIDS

Vr 16 Februari 2007 17:19 | louise | 2770 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Dat mensen wakker beginnen te worden bewijst wel weer dit artikel van een arts die glashard tegen de algemeen geaccepteerde wetenschap ingaat, nu m.b.t. de vogelgriep en aids. Lees en wordt wijs!


Dr. Lanka, worden wij in Duitsland door de vogelgriep bedreigd?

Alleen indirect.
Volgend jaar worden er in Duitsland veel minder baby’s geboren.
Volgens de media sneuvelen alle ooievaars door vogelgriep dus daar moeten we ons dan maar op voorbereiden.

Meent u dat serieus?

Net zo serieus als dat er voor ons gevaar zou bestaan door dat zogenaamde vogelgriepvirus H5N1. Dat gevaar of de catastrofe ligt heel ergens anders.

Waar ligt naar uw mening dat gevaar of die catastrofe?

We zijn er niet meer aan gewend ons verstand te gebruiken. Daarin ligt het eigenlijke gevaar of de catastrofe. De politiek en de media spannen zich in ons in de maling te nemen, bijvoorbeeld door ons wijs te maken dat trekvogels zich in Azië met een heel gevaarlijk en dodelijk virus hebben laten besmetten.

Deze doodzieke vogels vliegen dan wekenlang. Ze vliegen duizenden kilometers, infecteren dan in Roemenië, Turkije, Griekenland en elders kippen, ganzen en ander pluimvee, waarmee ze geen contact hebben en die vervolgens binnen de kortste keren ziek worden en dood gaan.

Die trekvogels worden echter niet ziek en sterven niet. Zij vliegen gewoon verder, wekenlang, duizenden kilometers ver. Wie dat gelooft, gelooft ook dat baby’s door ooievaars worden gebracht. In de praktijk gelooft het merendeel van de mensen in Duitsland aan een risico door de vogelgriep.

Bestaat er dan helemaal geen vogelgriep?

Vanaf het einde van de 19 e eeuw worden ziektes geconstateerd bij pluimvee dat in massa wordt geteeld: blauwe verkleuring van de kam, minder leg-opbrengst, stompe veren en vaak ook sterven de dieren. Deze aandoeningen werden aangeduid als vogelpest.

Bij het huidige massaal houden van pluimvee, met name het houden van kippen in legbatterijen komen dagelijks veel dieren om als gevolg van de onnatuurlijke leefsituatie. In de loop der tijd werden de gevolgen van de massaproductie niet meer aangeduid als vogelpest maar als vogelgriep. Al tientallen jaren maken we mee dat als oorzaak hiervoor wordt geweten aan een overdraagbaar virus, om onze aandacht af te leiden van de werkelijke oorzaken.

Dan zijn die 100 miljoen kennelijk aan vogelgriep gestorven kippen in werkelijkheid aan stress en/of gebrek en vergiftiging gestorven?

Nee! Als een kip minder eieren legt of een blauwe kam krijgt en het beest dan ook nog H5N1-positief getest wordt, dan worden alle overige kippen vergast. Op die manier kwam dat aantal van 100 miljoen zogenaamd door H5N1 omgekomen kippen tot stand.

Als je verder kijkt, zie je dat er een tientallen jaren oude strategie achter schuilgaat: In het westen worden op deze manier grote bedrijven gesaneerd, omdat de aan de ‘epidemie’ gestorven dieren op kosten van de maatschappij tegen de hoogste marktprijs worden vergoed, terwijl in Azië en overal waar ook pluimvee met succes wordt geteeld onder aanvoering van de VN-organisatie FAO die markten moedwillig en opzettelijk worden vernietigd.

Alle grote westerse pluimveetelers houden daarom hun mond en zorgen er via hun dierenartsen voor dat, wanneer de prijs voor pluimveevlees daalt, er een epidemie wordt gediagnosticeerd, zodat zij met hogere winst dan normaal, tegen een door de overheid gegarandeerde topprijs, tot van de laatste kip kunnen afkomen.

Op de keper beschouwd: Het is een moderne vorm van subsidiemisbruik, gepaard aan een verlammende angstcampagne die er gemakshalve ook voor zorgt dat niemand naar bewijzen vraagt.

Waaraan zijn die 61 mensen gestorven waarbij H5N1 is aangetoond?

Er is maar heel weinig officieel toegankelijke informatie beschikbaar waarin wordt vastgelegd welke symptomen er aanwezig waren en welke behandeling daarop is toegepast. Duidelijke gevallen zijn: Mensen met verkoudheidsverschijnselen die de pech hadden in handen te vallen van H5N1-jagers werden met waanzinnige hoeveelheden chemotherapie – waardoor het spookvirus zou moeten worden geremd – gedood. Geïsoleerd in een plastic tent, omgeven door waanzinnigen in ruimtevaartpakken, gestorven in panische angst en met organen die hadden opgehouden te functioneren.

Bestaat die vogelgriep dus helemaal niet?

In mensen, in het bloed of andere lichaamsvloeistoffen, in dieren noch in planten zijn ooit structuren gezien of aangetoond die als vogelgriepvirussen of influenzavirussen of wat voor ziekteverwekkers dan ook zouden kunnen worden aangemerkt. De oorzaken van ziekten, die geacht worden veroorzaakt te zijn door virussen – ook bij dieren – die snel na elkaar of gelijktijdig bij meerdere individuen optreden zijn al lang bekend.

Sterker nog: Voor virussen als ziekteverwekkers is er in de biologie met de beste wil van de wereld geen plaats te vinden.

Alleen wanneer ik de inzichten over de ‘Neue Medizin’ van Dr. Hamer , waarin schokkende gebeurtenissen de oorzaak vormen van veel ziekten, de inzichten binnen de chemie over de gevolgen van vergiftiging en gebrekkige voeding en daarnaast natuurkundige inzichten met betrekking tot de schade door straling hardnekkig negeer, zou er plaats kunnen zijn voor hersenspinsels als ziekteverwekkende virussen.

Waarom wordt er dan nog steeds van ziekteverwekkende virussen gesproken?

Schulmediziner (schoolse, orthodoxe medici, red.) hebben de verlammende, dom houdende en verwoestende angst van ziekteveroorzakende quasi-virussen nodig om hun bestaansgrond te handhaven:

In de eerste plaats om mensen door inenting massaal letsel toe te brengen, zodat ze een klantenkring van chronisch zieken en sukkelende objecten tot stand te brengen die alles met zich laten doen.

In de tweede plaats om maar niet te hoeven toegeven dat ze bij de behandeling van chronische ziekten de plank totaal misslaan en meer mensen om het leven gebracht hebben en nog steeds doden dan alle oorlogen tot nu toe hebben bewerkstelligd. Iedere orthodoxe medicus is zich hiervan bewust, maar slechts weinigen hebben de moed hierover te spreken. Het mag dan ook niemand verbazen dat, in vergelijking tot andere beroepsgroepen, orthodoxe artsen verreweg het hoogste aantal zelfmoorden vertonen.

In de derde plaats hebben die Schulmediziner de verlammende en dom makende angst voor duivelse virussen nodig om hun afkomst als onderdrukkings- en vernietigingsinstrument van het zich profilerende Vaticaan te verheimelijken, die zich opnieuw uit het reactionaire westromeinse leger opwerpt.

De orthodoxe geneeskunde is de belangrijkste steunpilaar voor alle dictaturen en regeringen die zich niet houden aan geschreven recht, grondrechten, mensenrechten; anders gezegd, zich niet onderwerpen aan democratisch gelegitimeerde maatschappelijke overeenkomsten. Dat verklaart ook waarom die orthodoxen werkelijk alles maar kunnen doen en waarom ze aan geen enkele controle worden onderworpen. Als we daar niet iets aan doen gaan we allemaal ten gronde aan die vorm van geneeskunde.

Overdrijft u nu niet een beetje?

Helaas, nee! Iedereen die zijn ogen hiervoor opent zal dat zo zien.

Ivan Illich waarschuwde daar al in 1975 voor in zijn analyse ‘Der Enteignung der Gesundheit’ (‘De onteigening van de gezondheid’, red.).

Goethe beschreef de situatie van de orthodoxe geneeskunde heel treffend in Faust I en laat daarin dokter Faustus toegeven:

Hier was dan de geneeskunde; de patiënten stierven en niemand vroeg wie er genas,
met helse toverkollen zijn wij in deze dalen, deze bergen
meer tekeer gegaan dan de pest, ikzelf heb dat gif aan duizenden gegeven,
zij verwelkten, ik moet ermee leven dat men die schaamteloze moordenaars prijst.

Goethe spreekt hier van orthodoxe medici, de toverkollen, ofwel zij die giftige middelen verstrekken, schaamteloze moordenaars, die ook nu nog geprezen worden.
Hier mag en moet ik ook verwijzen naar onze publicaties, aangezien wij de moderne geneeskunde als eersten de hamvraag hebben gesteld en de bekentenissen gedocumenteerd en van commentaar voorzien hebben.
Op www.klein-klein-aktion.de en www.klein-klein-verlag.de is daarover alle relevante informatie te vinden.

Hoe bent uitgerekend u op dit bedrog van het millennium gestoten?

Ik heb moleculaire biologie gestudeerd.
In mijn studietijd heb ik het eerste virus in de zee, in een alg, aangetoond. Het bewijs hiervan is conform de gangbare procedure in de natuurwetenschappen gepubliceerd in 1990. Het door mij aangetoonde virus vermeerdert zich in de alg, kan die alg verlaten en zich in andere algen van dezelfde soort opnieuw vermeerderen zonder enige negatieve invloed. Dit virus heeft geen enkel verband met welke ziekte dan ook.

In een liter zeewater bevinden zich bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen verschillende virussen. Gelukkig hebben gezondheidsautoriteiten en artsen dit nog niet waargenomen, ander zou er al lang een wet zijn die het baden in zee zonder een lichaamsomhullend condoom verbiedt.

Biologische structuren daarentegen die iets negatiefs zouden uitrichten zijn nimmer gezien. Het uitgangspunt voor biologisch leven is het samen leven; de symbiose. Daarin is geen plaats voor vernietiging. Het toeschrijven van oorlog en vernietiging aan het biologische leven is een product van zieke en criminele hersenen.

Tijdens mijn studies hebben ik noch anderen enig bewijs gevonden voor het bestaan van ziekteverwekkende virussen. Later hebben we dit openlijk bekend gemaakt en mensen opgeroepen ook ons niet te geloven, maar zelf te controleren of er ziekteverwekkende virussen bestaan.

Daaruit is de klein-klein-Aktion ontstaan, die autoriteiten op geneeskundig gebied gedurende 5 jaren gevraagd heeft naar bewijzen en uiteindelijk instemming en zekerheid verkreeg dat er geen bewijs bestaat voor het bestaan van ziekteverwekkende virussen, evenmin als voor het nut van vaccinaties. Om deze resultaten onvervalst te kunnen publiceren hebben we drie jaar geleden de klein-klein-Verlag (uitgeverij, red.) opgericht.

Welke virussen bestaan er dan eigenlijk wel en wat doen ze?

Structuren die kunnen worden aangeduid als virussen zijn in veel bacterie-achtigen aangetroffen en in eenvoudige levensvormen die overeenkomsten vertonen met bacteriën. Het zijn zelfstandig gebleven elementen van het samen leven door verschillende soorten cellen in een gemeenschappelijk celtype. Dit wordt aangeduid als een symbiose, een endosymbiose, die zich gedurende het proces van samengaan van verschillende celsoorten en structuren ontstaan is, waaruit het bestaande celtype tot stand is gekomen waaruit mensen, dieren en planten bestaan.

Zoals de bacteriën in al onze cellen die zuurstof op ons overbrengen, de mitochondriën of de bacteriën in alle planten die zuurstof genereren, de chloroplasten, vormen virussen bestanddelen van cellen.

Heel belangrijk: Virussen zijn bestanddelen van zeer eenvoudige organismen zoals draadalgen, een bepaald soort eencellige chlorella-alg en van heel veel bacteriën. Die virale bestanddelen worden dan aangeduid als phagen. In meer complexe organismen, met name mensen, of in dieren en planten, zijn structuren die zouden kunnen worden aangeduid als virussen nog nooit gezien.

In tegenstelling tot de bacteriën in onze cellen, de mitochondriën, of de bacteriën in elke plant, de chloroplasten, die een cel niet meer kunnen verlaten omdat ze op de stofwisseling van de gemeenschappelijke cel aangewezen zijn, kunnen virussen die cellen verlaten, aangezien ze binnen de cel geen taken van (over)levensbelang vervullen.

Virussen vormen ook bestanddelen van cellen die hun volledige stofwisseling aan de gemeenschappelijke cel overgedragen hebben en daarom de cel kunnen verlaten. Buiten de gemeenschappelijke cel helpen ze andere cellen door de overdracht van bouwstoffen en energie. Niemand heeft ooit iets andere waargenomen.

De feitelijke natuurwetenschappelijk bewezen virussen vormen binnen de uiterst complexe processen binnen cellen een ondersteunende en geenszins afbrekende factor.

Ook bij ziektebeelden zijn er feitelijk noch in het getroffen organisme, noch in lichaamsvloeistoffen ooit structuren gezien of geïsoleerd die zouden kunnen worden aangemerkt als virus. De bewering dat er een ziekteverwekkend virus zou bestaan is goedkoop bedrog; een fatale leugen met dramatische consequenties.

U wilt daarmee toch niet zeggen dat het gevaarlijke AIDS-virus ook fictie is?

Niet alleen ik beweer dat het zogenoemde AIDS-virus ‘HIV’ nimmer natuurwetenschappelijk bewezen is te bestaan, maar uitsluitend als bewezen geldt op grond van afspraken. De minister van volksgezondheid (in Duitsland, red.) schreef op 5 januari 2004 aan het parlementslid Rudolf Kraus:
“Uiteraard geldt het Human Immunodeficiency Virus – conform internationale wetenschappelijke consensus – als wetenschappelijk bewezen.”

Tegenwoordig – nadat burgers jarenlang telkens weer de vraag aan nationale gezondheidsautoriteiten hebben gesteld naar het natuurwetenschappelijk bewijs van de zogenoemde ziekteverwekkende virussen – beweren deze niet langer dat zo’n ziekteverwekkend virus in directe zin bewezen is te bestaan.

In een toegevoegde petitieprocedure voor het Duitse parlement schoof het Duitse Bundesgesundheitsministerium (ministerie van gezondheid, red.) alle verantwoording af op het Bundesforschungsministerium (ministerie van wetenschappelijk onderzoek, red.). Dat laatste departement bevindt zich nu in de absurde situatie dat de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van wetenschap het de overheid verbiedt wetenschappelijke beweringen te onderzoeken.

Dat is toch absurd. Dat zou betekenen dat de overheid ons zonder enige bescherming uitlevert aan een niet te controleren wetenschap, waar men naar believen kan doen en laten. Bent u werkelijk van mening dat de overheid ons op een dergelijke manier uitlevert?

Ik heb hieromtrent geen mening. Ik kan slechts feiten zien en duiden. We beleven bij de huidige vogelgrieppaniek hoe de overheid tegen beter weten in de Duitse bevolking uitlevert aan lieden die zich voordoen als wetenschappers. Er is een gedwongen chemotherapie gepland en in het voorjaar moet de totale Duitse bevolking tweemaal gedwongen tegen het zogenaamde vogelgriep drogbeeld worden ingeënt.

Er is echter nimmer een vogelgriepvirus aangetoond. Er is zelfs nooit een virus aangetoond dat, op welke manier dan ook, met het veroorzaken van ziekten in verband zou kunnen worden gebracht. Dergelijke virussen bestaan niet. Die worden op dezelfde manier als de minister over het zogenaamde AIDS-virus moest toegeven, op grond van een internationale afspraak tussen wetenschappers als bestaand beschouwd.

Maar het voor mensen gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1 is toch recent in een Engels laboratorium aangetoond!

Als er ooit een virus uit een lichaam of lichaamsvloeistof aangetoond is, bijvoorbeeld uit vogels, dan kan iedere middelmatige wetenschapper in een middelmatig laboratorium binnen een dag controleren of dat virus bijvoorbeeld in een dood dier aanwezig is. Dat is nog nooit gebeurd. Integendeel; wat wordt gebruikt om de aanwezigheid van een virus aan te tonen zijn indirecte testmethoden waaruit geen enkele conclusie kan worden getrokken.

Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat er afweerstoffen zijn die zich met de zogenaamde virusdeeltjes en uitsluitend daarmee zouden verbinden, en dat wanneer een dergelijke verbinding aangetoond wordt, daarmee de aanwezigheid van zo’n virus bewezen zou zijn.

In werkelijkheid gaat het bij die zogenaamde afweerstoffen om oplosbare bloedeiwitten die een centrale rol spelen bij het afdichten van groeiende en zich delende cellen, evenals bij het herstel van wonden.
Zulke bloedeiwitten, ook aangeduid als globuline, verbinden zich in een reageerbuis bij de juiste concentratie van zuren en basen, mineralen en oplosmiddelen naar behoefte met andere eiwitten. Op die manier kan ieder monster uit een dier of een mens naar wens tot een positieve of negatieve test leiden. Het is pure, en dat moet heel duidelijk gesteld worden, criminele willekeur.

Ook wanneer wordt beweerd dat door middel van een biochemische vermeerderingstechniek, genaamd polymerase kettingreactie (PCR), het zogrnaamde erfelijk materiaal van het virus kan worden vermenigvuldigd en daardoor zou zijn bewezen te bestaan is bedrog, aangezien er nergens erfelijk materiaal van een ziekteverwekkend virus bestaat waarmee men de kunstmatig vermeerderde delen met de basissubstantie zou kunnen vergelijken en voorts worden er slechts deeltjes erfelijk materiaal vermenigvuldigd die zich al van aanvang aan in de vloeistoffen bevonden, die als indirect bewijs voor het beweerde virus gebruikt worden.

De kwestie is heel eenvoudig:
Duizend indirecte bewijzen, zoals bijvoorbeeld graancirkels, maken nog geen ufo. Je hoeft zelfs het Engels niet te beheersen om publicaties te vinden waarop virusbedriegers zich beroepen om te lezen en zelf in te zien dat daarin nergens een virus opduikt. Als je die wetenschappers vraagt naar bewijs voor het bestaan van die zogenaamde virussen, bijvoorbeeld H5N1, krijg je alleen maar uitvluchten en nooit concrete antwoorden.

Op de televisie moesten we voortdurend opnieuw horen dat de onderzoeken in een Engels laboratorium werden uitgevoerd. De naam van dat laboratorium heeft de openbaarheid niet bereikt. Het betreft een aan de EU verbonden laboratorium voor vogelgriep in Weybridge. Ik heb de wetenschappers meermaals naar bewijzen voor het bestaan van het H5N1 virus gevraagd. Ze gaven slechts eenmaal antwoord en daarna nooit meer. Hun antwoord was dat zij de vraag niet begrepen.
De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en met name de coördinator voor de vogelgrieppandemie, de Duitser Klaus Stöhr, heb ik ook meerdere malen aangeschreven en om bewijzen voor het bestaan van het vogelgriepvirus gevraagd. Noch de WHO, noch Klaus Stöhr reageerden.

Wat betekent dat H5N1 virus, waarvoor de hele wereld siddert, dan feitelijk?

De H in H5N1 staat voor hemaglutinine, de N voor neuraminidase. De pseudo-virologen beweren dat zich in het omhulsel van griepvirussen eiwitten bevinden van het type haemaglutinine alsmede van het enzym neuramidase.
In de biochemie worden de meest uiteenlopende substanties aangeduid als haemaglutinine, niet alleen eiwitten, die rode bloedlichaampjes laten samenklonteren.
Die pseudo-virologen hebben met elkaar afgesproken dat er zich in het omhulsel van griepvirussen 15 verschillende eiwitsoorten zouden bevinden met de eigenschappen van haemaglutinine. De 5 staat daarbij voor type vijf van een als zodanig aangeduid eiwit, dat ook uitsluitend indirect kan worden aangetoond te bestaan.
Om nu de aanwezigheid van een griepvirus aan te tonen worden in het laboratorium rode bloedlichaampjes met monsters vermengd waarin zich het zogenaamde virus zou bevinden. Als de rode bloedlichaampjes verklonteren wordt beweerd dat daarvoor haemaglutinine in een griepvirus verantwoordelijk moet zijn, zonder dat ooit uit een monster of uit zo’n mengsel een virus geïsoleerd is, laat staan gezien.
Uit de aard van de verklontering wordt dan, analoog aan de ziener in Asterix en Obelix, een conclusie getrokken om welk type haemaglutinine het zou gaan. Die wetenschappers beschikken hiertoe over een groot aantal testprocedures, die er door hun structuur voor zorgen dat ook precies het soort haemaglutinine wordt aangetoond die de ‘testende’ wetenschappers vooraf al hadden verwacht.
Exact hetzelfde gebeurt bij het enzym neuramidase, dat verondersteld wordt deel uit te maken van de omhulling van griepvirussen. Hier beweren de pseudo-virologen dat er 9 verschillende soorten bestaan. In werkelijkheid is neuramidase een enzym dat door het afsplitsen van deeltjes van aminosuikers met de naam neuraminzuren de oppervlaktespanning regelt die voor het functioneren van de betreffende stofwisseling van belang is. Analoog aan de ‘virale’ haemaglutinine bestaat er een groot aantal beschikbare testprocedures die precies dat resultaat, ofwel het type neuramidase ‘aantoont’ dat de viroloog al van aanvang aan verwachtte.
Het is dan ook geen wonder dat de kennelijk aan H5N1 overleden kalkoen van de 73-jarige boer Dimitris Kominaris van het Oost-Aegeische eiland Inousses spoorloos verdwenen is en in het eerder genoemde onderzoekslaboratorium kennelijk ook geen monster uit Griekenland is gearriveerd, maar helderziende media publiceerden dat een eerste monster de verdenking had bevestigd.
Voor het aantonen van H5N1 is er inderdaad geen monster nodig, aangezien het er om gaat, zoals bij alle beweerde epidemieën om een geplande actie, om op politieke gronden angst te zaaien.

In de media verschijnen doorlopend foto’s van vogelgriep en griepvirussen. Vaak zijn die bolvormig. Zijn dat geen virussen?

Nee! Om te beginnen zijn die bolvormige dingen, die griepvirussen moeten voorstellen, voor iedere moleculair-bioloog herkenbaar, kunstmatig tot stand gebrachte deeltjes uit vetten en eiwit. Iedere leek kan dat controleren door te vragen naar een wetenschappelijke publicatie waar deze afbeeldingen weergegeven, beschreven en hun structuur gedocumenteerd wordt. Dergelijke publicaties bestaan niet.
In de tweede plaats zijn die prenten die vogelgriepvirussen tonen voor iedere bioloog ondubbelzinnig herkenbaar als heel normale bestanddelen van cellen of zelfs complete cellen, die het proces ondergaan van im- of export van cel- en stofwisselingsbestanddelen.
Een leek kan ook dat heel eenvoudig controleren door naar de publicaties te vragen die aan de foto’s ten grondslag liggen. Die komen nimmer beschikbaar. Het gilde van de angstmakers geeft haar bestaansgrond, het bedrog met lab- en dierproeven, ongaarne prijs.
Als je bij beeldbanken of een persagentschap vraagt waar die foto’s vandaan komen verwijzen zij naar de Amerikaanse autoriteit voor epidemieën bij het Pentagon; de CDC. Dat CDC is de bron van de enige foto van het veronderstelde H5N1 virus.
De foto toont zowel een lengte- als een dwarsdoorsnede van kanalen in cellen, die in een reageerbuis tot afsterven worden gebracht. Deze kanalen worden in het jargon aangeduid als microtubuli en zijn er voor transport en communicatie binnen de cel en bij celdeling.

Er is echter aangetoond dat H5N1 kippen-embryo’s doodt en zich in eieren laat voortplanten. Wat klopt er hier dan niet?

Dergelijke experimenten worden al meer dan 100 jaar toegepast om het bestaan van totaal verschillende ‘virussen’, zoals het zogenaamde pokkenvirus, te ‘bewijzen’. Daarbij worden door de eierschaal heen extracten in het embryo geïnjecteerd. Afhankelijk van de hoeveelheid en op welke plek in het embryo het kennelijk ‘virus-geïnfecteerde’ extract wordt geïnjecteerd, sterft het embryo meer of minder snel. Het zou overigens sowieso sterven, zelfs als het extract gesteriliseerd zou zijn.
Dit afsterven wordt door virologen gezien als direct bewijs voor, in de eerste plaats, het bestaan van het betreffende virus en ten tweede als bewijs voor het vermogen tot vermenigvuldiging van het virus en in de derde plaats als bewijs voor de isolatie van dat virus.
Uit op die manier omgebrachte kippen-embryo’s, die jaarlijks met miljoenen stilletjes bij entstoffabrikanten creperen, wordt dan vaccin tot stand gebracht.
Naast kippen-embryo’s worden ook cellen in reageerbuizen gedood om het afsterven van die cellen als bewijs te gebruiken voor het bestaan, het vermenigvuldigen en de isolatie van ziekteverwekkende virussen aan te tonen.
Nimmer wordt daaruit echter een virus geïsoleerd, via een elektronenmicroscoop gefotografeerd of de elementen van dat proces, electroforese genoemd gepresenteerd.

Wat is dan de doodsoorzaak van die dieren in dierproeven, als het niet H5N1 is?

Ook hier hoef je alleen maar te kijken naar de publicaties waarin dierproeven beschreven worden. Kippen worden langzaam tot stikken gebracht door ze vloeistof via een slangetje in de luchtpijp toe te dienen.
In kleine Java-aapjes worden 30 dagen voor de zogenaamde infectie temperatuursensoren in het onderlijf geïmplanteerd, 5 dagen voor de zogenaamde infectie worden ze vastgebonden in een ruimte met onderdruk en bij de zogenaamde infectie wordt deze jonge dieren een op menselijk formaat berekende hoeveelheid van 8 borrelglaasjes vloeistof onder druk door zo’n slangetje in de luchtpijp gebracht. Elementen uit hetzelfde extract van stervende en verziekte cellen worden de dieren in beide ogen en de amandelen gespoten. Het doorspoelen van de bronchiën zorgt een aantal malen voor verstikkingsverschijnselen, en zo voort. De daaruit voortvloeiende schade en vernietiging wordt als gevolg van H5N1 beschouwd.

Ik heb de voormalig minister voor consumentenbescherming, mevrouw Künast, en de huidige minister Trittin, die zich beide als dierenbeschermer profileren, via hun persoonlijke assistenten hierover geïnformeerd. Daar is niet op gereageerd.

Het Spaanse-griep-virus is echter genetisch gereconstrueerd en daaruit is ook vastgesteld dat het een vogelgriepvirus is!

Wat zogezegd genetisch gereconstrueerd is, is niets anders dan een model van erfelijke materiaal van een griepvirus. Er is nog nooit een griepvirus geïsoleerd. Er ook nog nooit genetische materiaal van een griepvirus geïsoleerd. Wat er uitsluitend is gedaan is, is door middel van de biochemische vermeerderingsmethode ‘Polymerase kettingreactie’ erfelijk materiaal te vermenigvuldigen. Op deze manier is het ook mogelijk om naar wens nieuwe structuren en erfelijk materiaal te vermenigvuldigen die nimmer hebben bestaan.
Met deze techniek is het ook mogelijk een genetische vingerafdruk te manipuleren, ofwel een persoon overeenkomstig of afwijkend van een ‘gevonden’ monster te bepalen. Alleen indien er zeer veel te vergelijken materiaal beschikbaar is geeft de genetische vingerafdruk – vooropgesteld dat de test op de juiste wijze worden uitgevoerd – een bepaalde mate van waarschijnlijkheid qua overeenstemming.

Dr. Jeffery Taubenberger, die de bewering van de reconstructie van het pandemievirus van 1918 op zijn naam heeft staan, werkt voor de krijgsmacht van de VS en heeft er langer dan 10 jaar aan gewerkt om de basis voor monsters uit verschillende menselijke lijken door middel van de biochemische vermeerderingstechniek PCR, korte stukjes erfelijk materiaal tot stand te brengen. Uit het grote aantal geproduceerde stukjes selecteerde hij die, die het meest leken op het model van genetisch materiaal van een vermoed griepvirus en dat publiceerde hij.
In geen enkel stoffelijk overschot is echter een virus aangetroffen of bewezen en er zijn ook geen stukjes erfelijk materiaal geïsoleerd. Met behulp van de PCR-techniek zijn uit het niets stukjes erfelijk materiaal tot stand gebracht die daar aanvankelijk niet aantoonbaar aanwezig waren.
Indien er virussen aanwezig geweest zouden zijn dan hadden die en daaruit hun erfelijk materiaal geïsoleerd kunnen worden en was het niet nodig geweest om door middel van de moeizame PCR-techniek – met duidelijk bedrieglijke bedoelingen – een onoverzichtelijk patroon te scheppen van genetisch materiaal dat een griepvirus moet voorstellen.

Hoe kan een leek dit controleren?

Over deze korte stukjes, die in de optiek van de genetica incompleet zijn en zelfs niet voldoen aan de definitie van een gen, wordt beweerd dat zij tezamen het volledige erfelijk materiaal van een griepvirus vormen.
Om dit bedrog te doorzien moet je de gepubliceerde lengtes aan elkaar kunnen toevoegen om vast te stellen of de gezamenlijke lengte van die stukjes, die gecombineerd het complete erfelijk materiaal van het zogenaamde griepvirus zouden moeten opleveren niet overeenkomt met de lengte die het beweerde genoom van het griepvirus zou moeten hebben.
Nog eenvoudiger is het om te vragen in welke publicatie een afbeelding te vinden is van een elektronenmicroscoop-foto van dit kennelijk gereconstrueerde virus. Zo’n publicatie bestaat niet.

Er wordt beweerd dat uit tests is gebleken dat het gereconstrueerde virus uit 1918 uiterst dodelijk is. Wat klopt daar dan niet aan?

Als ik een kippenembryo recht in het hart inspuit met een mengsel van kunstmatig tot stand gebrachte stukjes erfelijk materiaal en eiwitten, dan sterft het sneller dan wanneer ik dat op een andere plek in het embryo spuit.
Wanneer ik cellen in een reageerbuis blootstel aan een bepaalde hoeveelheid kunstmatig tot stand gekomen stukjes erfelijk materiaal en eiwitten, dan sterven die sneller dan onder standaardvoorwaarden voor het sterven van cellen in een reageerbuis, wat ‘normaal gesproken’ als bewijs geldt voor de isolatie en als bewijs voor de vermenigvuldiging van het beweerde virus.

Gebaseerd op dit kunstmatige erfelijk materiaal, waarvan wordt gesteld dat het viraal is, worden met de computer eiwitmodellen tot stand gebracht. Uit die eiwitmodellen wordt dan het uiterlijk van het complete virus gereconstrueerd.
Dat is alles, maar de hele wereld gelooft dat het mogelijk zou zijn om in een laboratorium virussen te reconstrueren. Dan klinkt het zelfs niet meer verbazend dat de CIA en de Britse geheime dienst MI6 nu beweren dat het communistisch regime in Noord-Korea momenteel griepvirussen produceren die nog dodelijker zijn dan H5N1.

Welke conclusies trekt u hieruit?

Aangezien Bin Laden, het hoofd van het beweerde al-Quaida (wat in het Arabisch gewoon ‘de weg’ betekent), niet gevonden is en niets meer van zijn organisatie werd vernomen sedert de warme sanering van de instortingsgevaarlijke wolkenkrabbers in New York, voorts bij Saddam ook geen massavernietigingsmiddelen zoals pokkenvirussen waarvan werd gesproken aangetroffen zijn, die reden vormden voor de tweede Irak-oorlog en nu opnieuw over een dodelijk virus wordt gesproken, zou helder moeten zijn wie in werkelijkheid de terroristen zijn en wie in werkelijkheid de zelfmoordcriminelen: Zij die de viruspaniek veroorzaken of daaraan meewerken!

Wanneer een vogelgriep-pandemie wordt vastgesteld door de WHO wordt rekening gehouden met het instorten van openbare diensten, waaronder die voor veiligheid. We moeten de schattingen van mogelijk 100 miljoen doden serieus nemen.
Alle bewoners van bejaardentehuizen die bij het uitbreken van chaos en het instorten van de dienstverlening, inclusief de openbare orde, lopen als eersten gevaar. Daarnaast zullen kleine kinderen weerloze slachtoffers worden. Het is nauwelijks voor te stellen wat er gebeurt als de epidemiemakers de crisis al gedurende de winter zouden uitroepen.

Helpt dan dat middel Tamiflu, dat inmiddels met belastinggeld wordt ingekocht en opgeslagen de mens niet tegen vogelgriep?

Dat dit middel tegen griep beschermt beweert niemand.
Tamiflu werkt alleen als neuramidaseremmer. Het remt in het organisme de werking van het suiker neuraminezuur, dat mede voor de oppervlaktespanning van de cellen verantwoordelijk is.
De op de bijsluiter aangegeven bijwerkingen van Tamiflu komen vrijwel geheel overeen met de symptomen van een zware griep. Bij massa’s worden dus medicijnen opgeslagen die exact de zelfde verschijnselen veroorzaken als bij een zware zogenaamde griep optreden en die mét de hulp van een arts na zeven dagen en zónder die hulp na een week afnemen…
Als Tamiflu aan zieke mensen wordt toegediend moet met aanzienlijk ernstiger symptomen rekening worden gehouden dan die welke bij een zware griep optreden. Wanneer de pandemie bij mensen uitgeroepen wordt zullen veel mensen op dat moment dit medicijn gaan gebruiken. Dan zien we daadwerkelijk de ondubbelzinnige symptomen van een Tamiflu-epidemie. Dan vallen er ook Tamiflu-doden en dat zal dan als bewijs worden gezien voor de gevaarlijkheid van het griepvirus en voor de grote zorgvuldigheid van de overheid voor de gezondheid van de mensen.
In deze kwestie wordt het goed uitgeteste AIDS-patroon toegepast. In Spanje staat op de bijsluiter van AIDS-medicatie dat niet bekend is of de symptomen worden veroorzaakt door de medicijnen of door het virus.

Dan adviseert u ook geen algemene vaccinatie of een specifiek ontwikkelde vaccinatie tegen de vogelgriep?

Ik adviseer geen waanzin.
Ieder vaccin bevat giftige bestanddelen die gedurende lange tijd kleine of ernstige blijvende schade veroorzaken. Het Infektionschutzgesetz (Wet Bescherming Infecties, red.) eist als voorwaarde voor het rechtmatig uitvoeren van een vaccinatie het bestaan; het bewijs dat iets dat wordt aangeduid als een ziekte, bijvoorbeeld een virus, feitelijk bestaat.
Aangezien van geen enkel van de zogenoemde ziekmakende virussen het bestaan hard kan worden gemaakt kunnen er ook geen rechtmatige inentingen tegen griep bestaan, ook niet tegen de vogelgriep.
Bij iedere vaccinatie die na het in werking treden van het Infektionschutzgesetz op 1 januari 2001 in Duitsland is uitgevoerd was dat strafbaar wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ik adviseer uiteraard niemand om zich als slachtoffer van strafbare of criminele handelingen beschikbaar te stellen.

Wie zit er naar uw mening achter dit alles wat we momenteel meemaken?

Daar kun je alleen maar over speculeren.
Uiteraard is de farmaceutische industrie blij met de grote omzet door de paniek vanwege de vogelgriep, maar in feite is iedereen verantwoordelijk voor deze waanzin. Het is zoals het is en dat kon alleen ontstaan omdat wij als staatsburgers hebben toegelaten dat onze staat op een dergelijke manier tegen de mensen handelt, hoewel onze staat formeel een democratische rechtsstaat is.
Wie er op wacht dat de farma-industrie hier iets voor het welzijn van de mensheid verandert zal vergeefs wachten. Wie zich nu niet verweert leeft verkeerd. Iedereen kan het Bundesverbraucherministerium (Ministerie voor Consumentenzaken, red.) of bij het Bundesgesundheitsministerium (Ministerie voor Volksgezondheid, red.), en zo voort naar de natuurwetenschappelijke bewijzen vragen die de paniek over de vogelgriep rechtvaardigen.
Wie er op wacht dat ‘anderen’ dat wel zullen doen mag niet verbaasd zijn als die anderen ook niets doen en de situatie niet blijft zoals ze is, maar aanzienlijk ernstiger wordt. Uiteindelijk zitten wij staatsburgers er achter, zoals we jarenlang zonder een vinger uit te steken die complete waanzin om ons heen hebben aanschouwd en getolereerd. We zullen moeten beginnen maatschappelijke verantwoordelijkheid te aanvaarden als we geen slachtoffer willen worden van de totale heerschappij en de chaos van een ongecontroleerde pseudowetenschap.

Moet dus, naar uw mening, de wetenschap worden bestreden?

De heerschappij van de pseudowetenschap moet door een maatschappelijke wetenschap, die de verplichting heeft om op waarachtige, controleerbare en uitvoerbare wijze te functioneren, uit de weg worden geruimd.
De taal van de tegenwoordige wetenschapper aan hogescholen maakt duidelijk dat hier niet-democratisch en niet vanuit de rechtsstaat gecontroleerde heerschappij op de voorgrond staat, als zowel Schulmediziner als de overheid zich beroepen op ‘de heersende mening in de medische wetenschap’, waaraan wij ons hebben te onderwerpen, ook als deze wetenschap beweert dat baby’s door de ooievaar worden gebracht en dat de aarde een platte schijf is.

We hebben geen reden ons te beklagen.
Wij zijn het immers die het gedrag van de staat tolereren. Dan mag zich ook niemand verbazen, als hij blijft tolereren, dat wij ons aan die heerschappij hebben uitgeleverd – zoals we dat nu bij de absurditeit van de vogelgriep doen – dat hij op een ochtend wakker wordt en tot zijn schrik moet vaststellen dat hij dood is: omgebracht door de heerschappij die hij als staatsburger van een democratische rechtsstaat heeft getolereerd.

In een democratische rechtsstaat zou de vogelgriep net zo min mogelijk zijn als AIDS en vaccineren. Wij staatsburgers moeten de rechtsstaat realiseren. Dan heeft niet alleen AIDS, maar ook de pseudowetenschap en de vogelgriep geen kans! Geloof niet wat je voorgelogen wordt! Controleer het! Gebruik je verstand!

Dr. Lanka

Bron: anderekijk.net"

Aminoke: Atlantis2012 


Bron: anderrekijk.net