oudste nog gekraakte woon-werk pand bedreigt

Za 29 Oktober 2005 11:39 | Frank | 2556 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Oudste nog gekraakte woon-werkpand van Nederland, De Groote Weiver te Krommenie, bedreigt met sloop. Dit is volgens gemeente Zaanstad noodzakelijk omdat er geen redelijk alternatief is om anderzijds de grond in dit gebied te saneren. Zij heeft de bijbehorende stichting een aanbod gedaan voor een ander pand op het Visserspad, ook in Krommenie. Stichting De Groote Weiver heeft echter na rijp beraad besloten niet in te gaan op dit aanbod.

DE GROOTE WEIVER.

Oudste nog gekraakte woon-werkpand van Nederland, De Groote Weiver te Krommenie, bedreigt met sloop. Dit is volgens gemeente Zaanstad noodzakelijk omdat er geen redelijk alternatief is om anderzijds de grond in dit gebied te saneren. Zij heeft de bijbehorende stichting een aanbod gedaan voor een ander pand op het Visserspad, ook in Krommenie. Stichting De Groote Weiver heeft echter na rijp beraad besloten niet in te gaan op dit aanbod. De twee belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de gemeente ons tot nu toe niet heeft kunnen overtuigen dat de sloop van het pand onontkoombaar is voor de sanering van het gebied, en dat wij niet verwachten ons niet-commerciële en ideële karakter zullen verliezen als wij het pand aan het Visserspad zullen betrekken. Het pand is niet echt geschikt om alle functies van De Groote Weiver onder te brengen en de financiële druk zal te hoog zijn. Wij blijven natuurlijk bereidt om met de gemeente tot een bevredigende oplossing te komen maar willen er toch op de eerste plaats zeker van zijn dat de gemeente niet alleen De Groote Weiver wil slopen om haar herstructeringsplan voor dat gebied financieel aantrekkelijk te maken. Het ontbreken van een uitgewerkt saneringsplan bij de gemeente ten tijde van onze beslissing aangaande het visserspad is voor ons een reden te twijfelen aan de noodzaak van sloop. Wij geloven dat er saneringsmethodes zijn die een minstens net zo goed resultaat als wat de gemeente beoogd zullen opleveren, die niet eens duurder hoeven uit te pakken. De gemeente heeft dit, ondanks een toegezegd bedrag, niet voldoende laten onderzoeken.
Hiermee is niet het hele verhaal verteld, maar de grote lijnen zijn hopelijk wel duidelijk. De Groote Weiver is niet tegen sanering. De Groote Weiver wil zich ook niet onbuigzaam opstellen, alleen wil zij graag eerst overtuigd worden. Dat is haar goede recht nadat zij al meer dan twintig jaar een belangrijke sociale, culturele en politieke rol heeft gespeeld in met name Zaanstad-Noord. Wij hebben ons standpunt aan de gemeente meegedeeld en wachten nu op haar reactie. Vooralsnog hebben wij goede hoop dat de Groote Weiver kan blijven op de plek maar vooral op de manier waarop zij nu bestaat. We gaan dus gewoon door met kringloopwinkel, werkplaats, muziekpodium, buurtmaaltijden, filmavonden, dichterfestivals, bierproeflokalen en dat soort dingen en willen de komende maanden proberen nog een extra impuls te geven aan alle activiteiten rond De Groote Weiver. Om, misschien ten overvloede, aan te tonen dat een niet-commerciële en ideële instelling als De Groote Weiver nut en bestaansrecht heeft en dat zij een eerlijke kans verdiend om die rol te blijven vervullen.

+ + PERSBERICHT 10 OKTOBER 2005 aangaande besluit Stichting De Groote Weiver. + +

Stichting De Groote Weiver heeft besloten nee te zeggen tegen de sommatie van de gemeente om ons pand op de Weiver 37 per 1 april 2006 te verlaten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat enerzijds de gemeente niet overtuigt in haar bewering dat sloop van De Groote Weiver de enige redelijke optie is om het desbetreffende gebied te saneren en anderzijds dat het door hun aangeboden pand op het Visserspad ongeschikt en te duur is. Een korte toelichting:
- De gemeente overtuigt niet in haar bewering dat het, in verband met de op handen zijnde sanering, noodzakelijk is dat een gebouw zoals De Groote Weiver, met haar al 21 jaar lang bewezen sociale en culturele functies gesloopt moet worden. Ze heeft tot nu toe geen uitgewerkt saneringsplan met een voldoende saneringsresultaat kunnen laten zien. Andere alternatieven alsmede de door ons aangevoerde alternatieven zijn niet of nauwelijks op serieuze wijze onderzocht. Hierdoor wordt het vermoeden versterkt dat de gemeente koste wat kost De Groote Weiver wil slopen om hun herstructeringsplan zo (financieel) aantrekkelijk mogelijk te maken, ondanks de belangen van zowel De Groote Weiver als andere buurtbewoners. Tevens is het zo dat met het verdwijnen van De Groote Weiver het aanbod
aan laagdrempelige culturele activiteiten en de daarmee samenhangende podia
en instellingen in Zaanstreek-Noord binnen niet afzienbare tijd, geheel
verdwenen zal zijn. Dit mede dankzij de vele bezuinigingen op Welzijn waardoor er vooral in dit gebied de meeste voorzieningen zijn (of nog worden) opgeheven.
- Het verhuizen naar het visserspad is dan ook geen optie. Niet alleen is het pand ongeschikt om de grote verscheidenheid aan functies van het huidige pand onder te brengen, maar ook de financiële verplichtingen zijn dermate hoog dat het laagdrempelige en niet-commerciële karakter van De Groote Weiver daardoor in gevaar komt. Het door de provincie en gemeente aangeboden bedrag voor verhuizing en verbouwing is alleen kostendekkend wat betreft het benodigde materiaal. De werkzaamheden zouden dan door een grote groep vrijwilligers in een korte tijd moeten worden uitgevoerd wat niet haalbaar wordt geacht omdat er binnen deze groep te weinig technische expertise aanwezig is om een verbouwing van dit formaat uit te voeren. Het bedrag dat de gemeente wil reserveren voor een deel van de huur, over een periode van twintig jaar, betekent slechts een kleine lastenverlichting, bij lange na niet toereikend bovengenoemde laagdrempeligheid en niet-commercieel karakter te garanderen. Ook is het voor ons nog onduidelijk of alle functies van De Groote Weiver wel mogelijk zijn binnen het kader van bijvoorbeeld geluidsoverlast en bestemmingsplan.. Helaas heeft de gemeente te kennen gegeven dat dit voor haar de enige optie was. Ons â??neeâ?? tegen visserspad is geen onwil om met de gemeente verder te zoeken naar een oplossing. De optie van het Visserspad is echter om bovengenoemde redenen voor ons niet haalbaar.

Het feit dat wij daarnaast tevens tegen de sloop van De Groote Weiver zijn mag ook niet worden opgevat als onwil van onze kant om mee te werken aan de sanering van desbetreffend gebied. Wij blijven ons sterk maken om samen met de gemeente naar een bevredigende oplossing te zoeken, één waarin het gebouw van De Groote Weiver kan blijven staan en er toch een sanering plaatsvindt die een op zâ??n minst even goed resultaat zal opleveren als wat de gemeente nu zelf beoogt, en hebben daarbij goede hoop dat een dergelijk alternatief saneringsplan niet veel of helemaal niet duurder hoeft uit te vallen. Dan dient de gemeente van haar kant wel serieus en objectief dergelijke alternatieven te onderzoeken. Hieraan willen wij te allen tijde graag meewerken. Hiertegen zeggen wij volmondig;â?? Ja.â??

Stichting De Groote Weiver.
Voor vragen aangaande dit persbericht: (voorzitter)Jacob Spaander 075-6288271.
Of zie www.degrooteweiver.nl
Bron: jacob Spaander